Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5209

I C 500/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-03-12

Data publikacji: 2020-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 500/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2019 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kucharska Protokolant: sekretarz sądowy Marta Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2019 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa : L. J. przeciwko : (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zadośćuczynienie w kwocie 30.000 złotych I Zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda L
Czytaj więcej»

I C 500/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-04-29

Data publikacji: 2020-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 500/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 sierpnia 2016 roku ( data prezentaty) powód L. J. wniósł o zapłatę na jego rzecz kwoty 30.000,00 złotych od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kosztów procesu. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że w dniu 11 lipca 2003 r. zawarł z pozwanym umowę
Czytaj więcej»

I C 504/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2018-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 504/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 września 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Koman Protokolant: Aneta Bińkowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko A. Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od A. Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz M. S. kwotę 8.910 zł (osiem tysięcy dziewięćset dziesi
Czytaj więcej»

I C 506/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 506/16 UZASADNIENIE W dniu 03 lutego 2016 r. E. A. wystąpiła przeciwko A. Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. z pozwem o zapłatę kwoty 4.752 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia zapłaty, wniosła nadto o zasądzenie na jej rzecz od strony przeciwnej zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wywiedzionego powództwa powódka podniosła, że pozwane Towarzystwo (...) zawarło z nią jako konsumentem w
Czytaj więcej»

I C 510/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-16

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 510/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 8 marca 2013 r. E. K. oraz I. K. wnieśli o zasądzenie od pozwanego Ł. L. kwoty 3.000 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Stronna powodowa wnosiła nadto o zwrot kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powodowie wskazali, iż we wrześniu 2011 r. strony zawarły ustną umowę pożyczki pieniężnej, która została wykonana w dniu 7 września 2011 r. w ten sposób, że E. K. przesłała przelewem ba
Czytaj więcej»

I C 517/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 517/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 roku (...) w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Orzechowska-Sobolewska Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Przesław po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. J. i R. J. przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 21.919 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewiętna
Czytaj więcej»

I C 517/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 517/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 lutego 2015 r., A. J. i R. J. wnieśli o zasądzenie solidarnie na ich rzecz od pozwanego Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 21.919 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi: od kwoty 2.673 zł - od 15 lipca 2008 r. do dnia zapłaty, od kwoty 9.805 zł - od 29 lipca 2011 r. do dnia zapłaty, zaś od kwoty 9.441 zł - od 31 lipca 2014 r. do dnia zapłaty. Ponadto powodowie wnieśli o zasądzenie solidarnie na ich rzecz od pozwanego zwrotu ko
Czytaj więcej»

I C 531/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-01-08

Data publikacji: 2018-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 531/17 UZASADNIENIE W dniu 06 maja 2014 r. (...) 1 (...) (...) (...) W. wystąpił przeciwko W. K. z pozwem o zapłatę kwoty 871,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, powód wniósł nadto o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu wywiedzionego powództwa powód wskazał, że dochodzi od pozwanego zapłaty powyższej sumy na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 04 lipca 2011 r., w opar
Czytaj więcej»

I C 532/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 532/15 UZASADNIENIE W pozwie skierowanym do Sądu Rejonowego dla Warszawy M. w W. z dnia 28 lutego 2014 roku (...) Finanse Sp. z o.o. , wniosła o zasądzenie od pozwanej M. S. na rzecz powoda kwoty 46. 391,22 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powó
Czytaj więcej»

I C 531/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-14

Data publikacji: 2018-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 531/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Kossuda - Ostasz Protokolant: stażysta Marlena Migda po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 (...) siedzibą w W. przeciwko W. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego W. K. na rzecz powoda (...) 1 (...) (...) W. kwotę 871,58 (osiemset siedemdziesiąt jeden 58/10
Czytaj więcej»