Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ka 176/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2014-05-22

Sygn. akt V Ka 176/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2014r.

Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia: SO Renata Rzepecka-Gawrysiak

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Dzierżyńska

przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. w Koszalinie Małgorzaty Siwek-Sokólskiej

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014r. sprawy

J. P. (1) oraz na zasadzie art. 435 kpk D. P.

oskarżonych z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej

od wyroku Sądu Rejonowego w Białogardzie

z dnia 24 grudnia 2013 roku sygn. akt II K 812/12

uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej oskarżonych J. P. (1) i D. P. i w tym zakresie sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Białogardzie do ponownego rozpoznania.

Sygn. akt: V Ka 176/14

UZASADNIENIE

J. P. (1) została oskarżona o to, że:

w okresie od lipca 2012 roku (dokładnej daty nie ustalono) do 03 sierpnia 2012 roku w B. województwa (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w markecie (...) wspólnie i w porozumieniu z J. L. (1), D. P., B. P. i M. P., dokonała zaboru w celu przywłaszczenia: 11 sztuk kawy J., 2 sztuk kawy (...),1 sztuki kawy S. czekoladowej, l sztuki kawy (...), l sztuki butelki wina J. J., 3 butelek spirytusu (...), l butelki wódki S., l butelki koneser wódka, 3 butelek S., l butelki B., 1 butelki(...), l butelki (...) l butelki szampanu (...), l butelki rumu B., l butelki wina (...), 2 butelek (...), 2 butelek wódki (...), 2 butelek wódki (...), 2 butelek kremu L., 2 butelek kremu S. łącznej wartości 1.385,91 złotych działając na szkodę (...) we W.,

tj. o przestępstwo z art. 278 § l k.k. w związku z art. 12 k.k.

D. P. został oskarżony o to, że :

w okresie od lipca 2012 roku (dokładnej daty nie ustalono) do 03 sierpnia 2012 roku w B. województwa (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w markecie (...) wspólnie i w porozumieniu z J. P. (1), J. L. (2), B. P. i M. P., dokonał zaboru w celu przywłaszczenia: 11 sztuk kawy J., 2 sztuk kawy J. G., 1 sztuki kawy S. czekoladowej, l sztuki kawy (...) l sztuki butelki wina J. J., 3 butelek spirytusu (...), l butelki wódki (...), l butelki koneser wódka, 3 butelek S., l butelki B., 1 butelki (...), l butelki B. C., l butelki szampanu W. S., l butelki rumu B., l butelki wina D. S., 2 butelek(...), 2 butelek wódki (...), 2 butelek wódki (...), 2 butelek kremu L., 2 butelek kremu S. łącznej wartości 1.385,91 złotych działając na szkodę (...) we W.,

tj. o przestępstwo z art. 278 § l k.k. w związku z art. 12 k.k.

Sąd Rejonowy w Białogardzie wyrokiem z dnia 24 grudnia 2013r. sygn. akt II K 812/12

2.  uznał oskarżonego D. P. za winnego tego, że w dniu 30 lipca 2012 roku w B. dokonał kradzieży trzech butelek białej wódki marki K. o łącznej wartości 53,67 zł, przy czym do zaboru jednej butelki wódki działał on wspólnie i w porozumieniu z J. P. (1) na szkodę (...) Sp. z o.o. (...). we W., który to czyn kwalifikuje jako wykroczenie z art. 119 § l k.w. i za to, na podstawie art. 119 § l k.w. w zw. z art. 20 § l i 2 k.w. w zw. z art. 21 § l k.w., wymierzył mu karę miesiąca ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej prace na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym,

3.  uznał oskarżoną J. P. (1) za winną tego, że w dniu 30 lipca 2012 roku w B. działając wspólnie i w porozumieniu z D. P. dokonała kradzieży jednej butelki wódki marki K. o wartości 17,89 zł, na szkodę (...) Sp. z o.o. (...). we W. to jest czynu, który zakwalifikował jako wykroczenie z art. 119 § l k.w. i za to, na podstawie art. 119 § l k.w. w zw. z art. 24 § l i 3 k.w., wymierzył jej karę grzywny w wysokości 200,

4.  zwolnił oskarżonych D. P. i J. P. (1) od obowiązku uiszczenia kosztów postępowania sądowego i nie wymierzył im opłat.

Od powyższego wyroku apelację wniósł obrońca oskarżonego .

Obrońca oskarżonego zaskarżył powyższy wyrok w części, tj. co do punktu 3 na korzyść oskarżonej J. P. (1).

Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:

1. na podstawie art. 438 pkt 3 kpk w związku z art. 109 § l i 2 kpw, błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, mający wpływ na jego treść poprzez przyjęcie - wbrew zgromadzonemu w niniejszym postępowaniu materiałowi dowodowemu – iż J. P. (1) działała przy popełnieniu wykroczenia z art. 119 § l kw wspólnie i w porozumieniu z D. P., podczas gdy z zapisu monitoringu nr 39 w folderze Personel oraz zeznań świadków nie wynika, jakoby pomiędzy oskarżonymi zachodziło porozumienie w rozumieniu art. 18 § l kk, a oskarżona J. P. (1) widziała, jak „syn chowa alkohol do torby”,

2. na podstawie art. 438 pkt 2 kpk w związku z art. 109 § l i 2 kpw obrazę przepisu postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia:

art. 7 kpk w związku z art. 44 § 5 kpw, polegającą na przekroczeniu przez Sąd I-szej instancji granic swobodnej oceny dowodów poprzez przyjęcie - z pominięciem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego - że materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie uzasadnia uznanie oskarżonej J. P. (1) za winną czynu z art. 119 § l kw, podczas gdy brak jest w zgromadzonym materiale dowodowym podstaw do przyjęcia, że oskarżona dopuściła się czynu wspólnie i w porozumieniu z D. P.,

art. 5 § 2 kpk w związku z art. 8 kpw, polegającą na rozstrzygnięciu wątpliwości nie dających się usunąć na niekorzyść oskarżonej J. P. (1), a tym samym naruszenie zasady in dubio pro reo, podczas gdy zachodziły uzasadnione wątpliwości co do istnienia porozumienia pomiędzy oskarżoną J. P. (1) a oskarżonym D. P. w zakresie zaboru jednej butelki wódki marki K..

Mając na uwadze powyższe zarzuty, na podstawie art. 437 § l i 2 kpk w związku z art. 109 § l i 2 kpw, wniósł o:

1.  zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonej J. P. (1) od popełnienia zarzucanej jej czynu,

ewentualnie

2.  uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I-szej instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniesiona w tej sprawie apelacja, wywołując kontrolę odwoławczą zaskarżonego wyroku pozwoliła na stwierdzenie uchybień sądu pierwszej instancji, które mogły mieć wpływ na treść wyroku, a charakter tych uchybień nie pozwala na wydanie orzeczenia reformatoryjnego przez sąd odwoławczy.

Niezależnie od zarzutów podniesionych w środku odwoławczym stwierdzić należy, że sąd pierwszej instancji przypisał oskarżonej J. P. (2) oraz oskarżonemu D. P. popełnienie wykroczenia z art. 119 § 1 kw z naruszeniem zasady skargowości (art. 14 § 1 kpk), tj. wychodząc poza granice oskarżenia. Zauważyć bowiem należy, że sąd przypisał obojgu oskarżonym popełnienie kradzieży wódki K. (oskarżonemu D. P. kradzież trzech butelek wódki K.), podczas, gdy mienie to nie jest objęte w opisie czynów zarzucanych oskarżonym aktem oskarżenia jako mienie skradzione przez sprawców.

Przypisano zatem oskarżonym czyny nie objęte skargą publiczną, zatem rozstrzygnięcia te należało uchylić. Wyrok wymagał wzruszenia również wobec oskarżonego D. P., który nie wniósł środka odwoławczego, gdyż te same względy co wobec oskarżonej przemawiały za jego uchyleniem na korzyść oskarżonego (art. 435 kpk).

Sprawę należało również przekazać sądowi pierwszej instancji do rozpoznania, gdyż w zaskarżonym wyroku brak jest rozstrzygnięcia w odniesieniu do zarzucanego oskarżonym J. P. (1) i D. P. czynu z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Sąd pierwszej instancji w swoim uzasadnieniu stwierdził, że brak jest podstaw do przypisania wszystkim oskarżonym popełnienia zarzucanych im czynów z art. 278 § 1 kk , tymczasem od czynu tego uniewinnił jedynie J. L. (1), B. P. i M. P..

Jak wyżej wskazano czyn przypisany oskarżonym J. P. (1) i D. P. wykracza poza ramy zakreślone zarzutami aktu oskarżenia.

Z tych powodów na podstawie art. 437 § 2 kpk zaskarżony wyrok należało uchylić w części dotyczącej J. P. (1) i D. P. (na podstawie art. 435 kpk) i w tym zakresie sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Białogardzie do ponownego rozpoznania.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy rzeczą sądu pierwszej instancji będzie wydanie orzeczenia w odniesieniu do zarzucanych oskarżonym J. P. (1) i D. P. czynów z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Andrzejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Renata Rzepecka-Gawrysiak
Data wytworzenia informacji: