Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ka 127/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2014-04-23

Sygn. akt V Ka 127/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia: SO Bogdan Lewandowski

Protokolant: sekr. sąd. Anna Andrzejewska

przy udziale oskarżyciela publicznego ---

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r.

sprawy W. K.

obwinionego o czyn art. 97 K.w. w zw. z art. 39 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, art. 94§1 K.w., art. 95 K.w.

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Szczecinku

z dnia 16 grudnia 2013 r. sygn. akt II W 4120/13

I.  utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy;

II.  zasądza od obwinionego zryczałtowane wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych i wymierza mu opłatę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) złotych.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Szczecinku, wyrokiem zaocznym z dnia 16 grudnia 2013 roku, sygn. akt II W 4120/13, w sprawie W. K., obwinionego o to, że:

- w dniu 9 maja 2013 roku około godziny 18:00 w S. na ul. (...) kierował na drodze publicznej pojazdem marki H. o nr rej. (...) nie stosując się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa

tj. o czyn z art. 97 k.w. w zw. z art. 39 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym;

- w tym samym miejscu i czasie kierował na drodze publicznej pojazdem marki H. o nr rej. (...) nie posiadając do tego uprawnień

tj. o czyn z art. 94§1 k.w.

- w tym samym miejscu i czasie kierował na drodze publicznej pojazdem marki H. o nr rej. (...) nie posiadając wymaganych dokumentów w postaci dowodu rejestracyjnego

tj. o czyn z art. 95 k.w.

orzekł:

I.  uznał obwinionego W. K. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów tj. wykroczeń z art. 97 k.w. w zw. z art. 39 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, art. 94§1 k.w. oraz art. 95 k.w. i za to na podstawie art. 97 k.w. w zw. z art. 9 §1 k.w. w zw. z art. 24§1 i §3 k.w. wymierzył mu karę grzywny w kwocie 700,00 zł (siedemset złotych);

II.  obciążył obwinionego kosztami postępowania w kwocie 100,00 zł (sto złotych) oraz wymierzył opłatę w kwocie 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych).

Od powyższego wyroku apelację wywiódł obwiniony kwestionując swoje sprawstwo co do czynów zarzucanych w punkcie I i II wniosku o ukaranie i podnosząc dowolność Sądu w ocenie materiału dowodowego.

W oparciu o powyższe zarzuty obwiniony wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Szczecinku.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja jest niezasadna.

Apelujący zarzucił zaskarżonemu wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, że dopuścił się czynów określonych w art. 97 k.w. w zw. z art. 39 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym i art. 94§1 k.w. Nadto, obwiniony zarzucił dowolną ocenę materiału dowodowego.

Dokonana przez Sąd Rejonowy w Szczecinku analiza materiału dowodowego jest prawidłowa i w pełni odpowiada dyrektywom określonym w art.4 k.p.k. w zw. z art.8 k.p.s.w. Za takie też należy uznać wyprowadzone z niej wnioski, w tym ustalenia odnośnie stanu faktycznego sprawy, a także dokonaną ocenę prawną. Sąd w sposób logiczny uzasadnił, dlaczego uwzględnił jedne dowody, a innym zaś nie dał wiary i na których oparł się dokonując w sprawie ustaleń. Przeprowadzone w oparciu o tę analizę wnioskowanie jest logiczne, zgodne z przesłankami wynikającymi z art. 7 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.s.w. i przekonująco uzasadnione. Poza sferą rozważań Sądu Rejonowego nie pozostały jednocześnie żadne dowody ani też okoliczności istotne z punktu widzenia ostatecznego rozstrzygnięcia (art. 34 k.p.s.w.).

Wskazać należy, że Sąd Rejonowy ustalając stan faktyczny prawidłowo oparł się na ujawnionych na rozprawie dokumentach i zeznaniach świadków -funkcjonariuszy Policji K. K. i Ł. S., którzy przeprowadzili kontrolę drogową z udziałem obwinionego. Jak zgodnie zeznali obwiniony w czasie, kiedy kierował wskazanym pojazdem nie posiadał zapiętych pasów, nadto nie miał uprawnień do jego kierowania. Zeznania funkcjonariuszy Policji korespondują z dokumentami zgromadzonymi w sprawie. Jak wynika z zaświadczenia Starostwa Powiatowego w W. z dnia 23 maja 2013 roku, na ten dzień i na dzień popełnienia zarzucanych czynów obwiniony nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Uprawnienia te obwiniony odzyskał 11 czerwca 2013 roku na mocy decyzji Starosty (...), po uzyskaniu przez obwinionego pozytywnego wyniku z kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w dniu 3 czerwca 2013 roku.

Zważyć również należy, że podczas przesłuchania w charakterze osoby podejrzanej w dniu 9 maja 2013 roku obwiniony wyjaśnił, że w czasie zatrzymania do kontroli ruchu drogowego nie posiadał zapiętych pasów i nie zasługuje na uwzględnienie zarzut, że w chwili zatrzymania pojazd nie znajdował się w ruchu, bowiem jak wskazuje w wyjaśnieniach sam obwiniony, zanim został zatrzymany przejechał jeszcze pewien odcinek drogi.

Z uwagi na powyższe, dokonana przez Sąd Rejonowy ocena dowodów i w konsekwencji uznanie ich za wiarygodne nie budzi w ocenie Sądu Odwoławczego zastrzeżeń, a zarzuty obwinionego formułowane w apelacji nie znajdują oparcia w zgromadzonym materiale.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wykazał, iż obwiniony W. K. kierując w dniu 9 maja 2013 roku w S. na ul. (...) samochodem marki H. o nr rej. (...) nie zastosował się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

Wobec powyższych okoliczności, Sąd Okręgowy utrzymał w mocy zaskarżony wyrok na podstawie art.109 § 2 k.p.s.w. w zw. z art.437 § 1 k.p.k.

O kosztach postępowania odwoławczego Sąd orzekł na podstawie art.118 k.p.s.w. i art.119 k.p.s.w. w zw. z art.636 §1 k.p.k. i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r.,Nr 118,poz.1269) oraz art.8 w zw. z art.3 ust. 1 (Dz.U. z 1973 r.,Nr 27,poz.152 ze zm.). Sąd zasądził od obwinionego zryczałtowane wydatki za postępowanie odwoławcze w wysokości 50,00 złotych oraz wymierzył mu opłatę w wysokości 70,00 złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Andrzejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Bogdan Lewandowski
Data wytworzenia informacji: