Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 81/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2015-10-06

Sygn. akt II K 81/15

POSTANOWIENIE

dnia 6 października 2015 roku

Sąd Okręgowy w Koszalinie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Krystowczyk

Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Załomska

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Tomasza Bodo

po rozpoznaniu na posiedzeniu

w sprawie S. D.

z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego

w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia:

I.  na podstawie art.572 k.p.k. umorzyć postępowanie w sprawie;

II.  na podstawie art.632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Do Sądu Okręgowego w Koszalinie wpłynął wniosek skazanego S. D. o wydanie wyroku łącznego i połączenie kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec niego w wyroku łącznym Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 23 października 1997 roku w sprawie II K 38/97 oraz w wyroku Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie II K 76/07, a także w orzeczeniu Kolegium do spraw Wykroczeń w B. z dnia 16 sierpnia 1994 w sprawie nr rej. (...)/94.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniosek skazanego nie jest zasadny.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku, zmieniono treść art.85 k.k. dotyczącego wymierzania kary łącznej. Jednakże zgodnie z dyspozycją zawartą w art.19 ust. 1 tejże Ustawy, art.85 k.k. w nowym brzmieniu nie ma zastosowania do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z akt sprawy II K 81/15 oraz aktualnej karty karnej skazanego wynika natomiast, iż wobec S. D. nie wydano żadnego wyroku skazującego po dniu 1 lipca 2015 roku, w związku z czym wobec skazanego nie mają zastosowania znowelizowane przepisy w zakresie kary łącznej.

Zatem w przedmiotowej sprawie należało rozważyć możliwość wydania wyroku łącznego w oparciu o przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z treścią art.85 k.k. sprzed nowelizacji, sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw (…).

Tymczasem wyrokiem łącznym Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 23 października 1997 roku wydanym w sprawie II K 38/97 połączono S. D. jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 15 października 1996 roku w sprawie II K 60/96, za czyny popełnione z 14/15 stycznia 1995 roku, oraz Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia 28 listopada 1996 roku w sprawie II K 39/96, za czyn popełniony w okresie od października do 25 grudnia 1994 roku. Natomiast wyrokiem Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 28 czerwca 2007 roku wydanym w sprawie II K 76/07 S. D. skazany został za czyn popełniony w okresie od 1 czerwca do 18 września 2006 roku. Zatem z zestawienia powyższych wyroków skazujących wynika, że czyn za który S. D. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie II K 76/07 został popełniony po dacie wydania wyroków w sprawie II K 39/96 Sądu Rejonowego w Białogardzie i II K 60/96 Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie, objętych wyrokiem łącznym Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie z dnia 23 października 1997 roku w sprawie II K 38/97. Tym samym brak jest podstaw do wydania wyroku łącznego w zakresie wskazanym przez skazanego we wniosku o wydanie wyroku łącznego.

Jednocześnie podkreślić należy, iż wyrokiem łącznym możliwe jest połączenie kar orzeczonych wyłącznie za przestępstwa, a nie wykroczenia.

W konsekwencji niniejsze postępowanie należało umorzyć na podstawie art.572 k.p.k., a kosztami postępowania, w myśl art.632 pkt 2 k.p.k., obciążyć Skarb Państwa.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adriana Jurek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Krystowczyk
Data wytworzenia informacji: