Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 58/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2015-04-03

Sygn. akt II K 58/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Koszalinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Robert Mąka

Protokolant: sekr. sąd. Przemysław Paszkowski

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie Wiolety Stępnakowskiej-Januszewskiej

po rozpoznaniu w dniach: 20.08.2014r., 08.10.2014r., 18.11.2014r., 19.12.2014r., 02.02.2015r., 24.02.2015r. i 27.03.2015r.

P. W. s. M. i E. z domu S., urodzonego (...) w P..

oskarżonego o to, że:

w okresie od 12 maja do 30 czerwca 2012 roku w P., działając w krótkich odstępach czasu i w realizacji z góry powziętego zamiaru przywłaszczył powierzone mu rzeczy w postaci:

-

samochodu ciężarowego N. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 47.970 złotych, maszyny do robót ziemnych marki A. (...) nr seryjny (...) o wartości 67.650 zł, ładowarki teleskopowej (...) (...) nr seryjny (...) o wartości 116.850 zł stanowiących własność (...) S.A. we W. i powierzonych P. W. na podstawie umów leasingu z dnia 17 stycznia 2008 r., 8 stycznia 2009 r. i 9 listopada 2010 r.,

-

maszyny marki C. (...) w tym miksera (...) wchodzącego w skład linii produkcyjnej o numerze seryjnym (...) służącej do produkcji pelletu o łącznej wartości 227.553,30 złotych stanowiących własność (...) sp. z o.o. w W. i powierzonych mu na podstawie zawartej w dniu 19 stycznia 2011 roku umowy leasingu,

czym działał na szkodę (...) S.A. we W. w łącznej kwocie 232 470 złotych oraz na szkodę (...) sp. z o.o. w W. w łącznej kwocie 227.553,30 złotych, co stanowi mienie znacznej wartości

tj. o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

1.  uznaje oskarżonego P. W. za winnego tego, że w okresie od 12 maja do 30 czerwca 2012 roku w P., działając w krótkich odstępach czasu i w realizacji z góry powziętego zamiaru przywłaszczył powierzone mu rzeczy w postaci:

-

samochodu ciężarowego N. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 47.970zł, maszyny do robót ziemnych marki A. (...) nr seryjny (...) o wartości 67.650zł, ładowarki teleskopowej (...) (...) nr seryjny (...) o wartości 116.850zł, których łączna wartość wyniosła 232.470zł, stanowiących własność (...) S.A. we W.,

-

miksera (...) z maszyny marki C. (...) wchodzącej w skład linii produkcyjnej o numerze seryjnym (...) służącej do produkcji pelletu o łącznej wartości 227.553,30zł stanowiących własność (...) sp. z o.o. w W.,

przy czym łączna wartość przywłaszczonego przez niego mienia to 460.023,30zł, co stanowi mienie znacznej wartości, czym działał na szkodę (...) S.A. we W. oraz na szkodę (...) sp. z o.o. w W., tj. przestępstwa z art.284§2kk w zw. z art.294§1kk w zw. z art.12kk i za to na podstawie art.294§1kk skazuje go na karę 2(dwóch) lat pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art.46§1kk orzeka wobec oskarżonego P. W. obowiązek naprawienia w całości szkody przez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. w W. kwoty 227.553,30zł(dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy),

3.  na podstawie art.415§4kpk zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. we W. odszkodowanie w kwocie 232.470zł(dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2012r. do dnia zapłaty,

4.  na podstawie art.230§2kpk nakazuje zwrócić dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych nr (...), z poz.1 (...) sp. z o.o. w W., z poz.2-4 J. K.,

5.  zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów procesu, w tym opłaty oraz od wpisu od zasądzonego od niego w punkcie 3 wyroku odszkodowania z urzędu .

IIK 58/14

UZASADNIENIE

W toku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

A. K. zawarł w dniu 17 stycznia 2008r. w imieniu (...) sp. z o.o. w P. umowę leasingu operacyjnego z (...) SA we W., której przedmiotem był samochód N. (...). Kolejną umowę leasingu z (...) SA we W. spółka (...) zawarła w dniu 8 stycznia 2009r, a jej przedmiotem była maszyna do robót ziemnych (...) nr seryjny (...). W dniu 9 listopada 2010r. została zawarta umowa leasingu, której przedmiotem była ładowarka teleskopowa (...) 535-125, nr seryjny (...). (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. przy ul. (...) zawarła w dniu 19 stycznia 2011r. umowę leasingu operacyjnego z (...) sp. z o.o. w W., której przedmiotem była linia produkcyjna do wytwarzania pelletu marki C. (...) w skład której wchodził m.in. mikser (...).

(umowy leasingu zawarte przez (...) sp. z o.o. w P. z (...) sp. z o.o. w W.- k.208-216(oryginał), k.29-36 (kserokopia) wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu leasingu- k.10-13, 15, 23-27 i specyfikacją dostawy- k.14 oraz z (...) SA we W.- k.277-284)

A. K., który był prezesem (...) sp. z o.o. w P. od 28.10.2005r. popełnił samobójstwo w dniu 19 kwietnia 2012r. Jego żona J. K. była wówczas właścicielką 98 udziałów stanowiących 98% wszystkich udziałów w tej spółce.

(zeznania J. K.- k.692-694-180-182, 248-249, 318-319, 397-397a, 477-481; R. K. (1)- k.839-842, 861-862, 86-88, 258-259, 314-315, 410-412, 432-436, 588-589; informacja z KRS-u na dzień 8.11.2010r.- k.64-73, na dzień 1.08.2012r.- k.98-108, na dzień 6.09.2012r.- k.146-156(odpis pełny), na dzień 19.11.2013r.- k.457-466; odpis aktu zgonu A. K.- k.205)

Oskarżony P. W. skontaktował się z J. K. krótko po samobójczej śmierci jej męża- A. K. i zaproponował odkupienie jej udziałów w spółce (...). J. K. zgodziła się ponieważ nie była zainteresowana prowadzeniem tej spółki. Poprosiła o pomoc w przygotowaniu tej transakcji R. K. (1)- kuzyna zmarłego męża, który był prokurentem spółki (...). Zgromadzili całą dokumentację finansowo-księgową spółki oraz dotyczącą majątku spółki, w tym samochodów, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu spółki na podstawie umów leasingowych. Wspólnie z P. W. zweryfikowali dane z dokumentów ze stanem faktycznym. Odpowiadały one rzeczywistości. Oskarżony znał sytuację majątkowo-finansową spółki (...). W dniu 12 maja 2012r. P. W. kupił od J. K. 98 udziałów w (...) sp. z o.o. w P., stanowiących 98% udziałów w tej spółce za kwotę 9.800zł, którą w gotówce zapłacił sprzedającej. Do umowy zbycia udziałów zostały dołączone protokoły: przekazania nabywcy P. W. dokumentacji księgowo-rachunkowej oraz maszyn i urządzeń przedsiębiorstwa Magnus-Bis sp. z o.o., w tym umowy leasingowe a wśród przekazanych maszyn i urządzeń wymienione zostały: ładowarka teleskopowa (...) 535-125, samochód N. (...)(rok prod. 2007r.), maszyna do robót ziemnych (...) nr seryjny (...) oraz kompletna linia do rozdrabniania surowca marki C. wg specyfikacji technicznej dołączonej do umowy leasingowej. Wymienione w protokole przekazania maszyny i urządzenia w dacie transakcji znajdowały się w miejscu prowadzonej przez spółkę (...) działalności, w P. przy ul. (...), z wyjątkiem samochodu N. (...), który stał na posesji przy ul. (...) gdzie mieszkała J. K.. P. W. po nabyciu udziałów w spółce (...) sp. z o.o. w P. został jej prezesem.

(zeznania J. K.- k.692-694-180-182, 248-249, 318-319, 397-397a, 477-481; R. K. (1)- k.839-842, 861-862, 86-88, 258-259, 314-315, 410-412, 432-436, 588-589; umowa sprzedaży udziałów wraz z protokołami przekazania dokumentacji i maszyn oraz urządzeń- oryginał- koszulka- k.426, kserokopia- k.197-201; opinia wydana na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej z zakresu badań porównawczych podpisów przez biegłego sądowego w dziedzinie grafologii i kryminalistycznych badań dokumentów (...) k.542-557)

Kilka dni po zakupie udziałów oskarżony P. W. osobiście odebrał samochód N. (...) od J. K.. W późniejszym okresie, w maju, czerwcu 2012r., dokładnych dat nie ustalono, oskarżony wywiózł z miejsca prowadzenia działalności przez spółkę (...), z ul. (...) w P.: maszynę do robót ziemnych (...) nr seryjny (...), ładowarkę teleskopową (...) 535-125, nr seryjny (...) oraz mikser (...) z maszyny marki C. (...) wchodzącej w skład linii produkcyjnej o numerze seryjnym (...) służącej do produkcji pelletu. Zostały również zdemontowane i wywiezione z P. elementy linii do produkcji biopaliw marki T.. Oskarżony P. W. nie powiadomił o podjętych działaniach firm leasingowych: (...) sp. z o.o. w (...) SA we W. uniemożliwiając przedstawicielom tych firm odzyskanie opisanego powyżej samochodu oraz maszyn i urządzeń, po wypowiedzeniu umów leasingowych. Nie zwrócił tych przedmiotów firmom leasingowym. Nie uregulował żadnych należności na rzecz w/w podmiotów, za przedmioty objęte umowami leasingowymi, które przejął po nabyciu udziałów w spółce (...). Wartość przedmiotów objętych umowami leasingowymi wynosiła wówczas: samochód marki N. (...) o nr rejestracyjnym (...)- 47.970zł, maszyna do robót ziemnych marki A. (...) nr seryjny (...)- 67.650zł, ładowarka teleskopowa (...) 535-125 nr seryjny (...)- 116.850zł, mikser (...) z maszyny marki C. (...) wchodzącej w skład linii produkcyjnej o numerze seryjnym (...) służącej do produkcji pelletu- 227.553,30zł.

(zeznania J. K.- k.692-694-180-182, 248-249, 318-319, 397-397a, 477-481; R. K. (1)- k.839-842, 861-862, 86-88, 258-259, 314-315, 410-412, 432-436, 588-589; A. L.- k.697-698, 75-78(odpis- k.437-439), 250-251, 316-317; R. K. (2)- k.698, 493-494; R. S.- k.699-700, 3-7, 93-95, 161-162, 351-352; Ł. K.- k.814, 321-322; M. L.- k.736, 328-329; D. N.- k.700-701, 483-484; pismo z wnioskiem o udostępnienie wejścia na teren spółki (...) w celu demontażu maszyn i urządzeń należących do (...) sp. z o.o. podpisane przez P. W.- oryginał- k.726 (kserokopia- k.79); opinia wydana na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej z zakresu badań porównawczych podpisów przez biegłego sądowego w dziedzinie grafologii i kryminalistycznych badań dokumentów (...) k.772-785; protokół zatrzymania rzeczy- k.80-82(odpis- k.440-444); protokół oddania rzeczy na przechowanie- k.83-84(odpis- k.445-447); pokwitowanie odbioru rzeczy- k.90; pismo (...) SA we W.- k.346)

Oskarżony P. W. nie dokonał również zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w strukturze własności (...) sp. z o.o. w P. oraz we władzach tej spółki. Nie powiadomił również Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie siedziby spółki i miejscu prowadzenia przez nią działalności.

(zeznania R. K. (1)- k.839-842, 861-862, 86-88, 258-259, 314-315, 410-412, 432-436, 588-589; informacja z KRS-u na dzień 1.08.2012r.- k.98-108, na dzień 6.09.2012r.- k.146-156(odpis pełny), na dzień 19.11.2013r.- k.457-466)

Oskarżony P. W. był uprzednio karany.

(karty karne- k.366-368, 632-634; odpisy wyroków- k.372-379, 380-382, 383, 384-385)

Oskarżony P. W.(k.691-692, 737, 841, 842, 856, 857, 862, 364) nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania Sądu i Prokuratora. Odpowiadając na pytania swojego obrońcy oświadczył, że nabywając udziały w spółce (...) nie wiedział o toczących się wobec tego podmiotu postępowaniach egzekucyjnych a jego zamiarem było dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez tą spółkę. Stwierdził, że nie wyrażał nigdy zgody na wypłacenie przez R. K. (1) jakichkolwiek środków z rachunku spółki. W trakcie przesłuchania R. K. (1) na rozprawie oświadczył, że nie pamięta uchwały zezwalającej na „zwrot dopłat zwrotnych” J. K.(k.841). Kiedy okazano oskarżonemu oryginał pisma z 11.06.2012r. z podpisem (...) zawierającego wniosek o zgodę na wejście na teren spółki (...) i zabranie urządzeń i maszyn należących do spółki (...)(koperta- k.726, kserokopia- k.79), oskarżony oświadczył najpierw, że ma wątpliwości czy to jego podpis aby ostatecznie stwierdzić, że to nie jest jego podpis. Nie wiedział kto mógł podpisać się za niego(k.737; biegły sądowy w dziedzinie grafologii i kryminalistycznych badań dokumentów (...)w sporządzonej przez siebie opinii(k.772-785) stwierdził kategorycznie, że podpis (...) pod nadrukiem „z poważaniem Prezes Zarządu” na piśmie (...)do spółki (...) został wykonany przez P. W.(vide: wniosek opinii- k.777)). Oskarżonemu P. W. okazano dokumenty przedłożone przez R. K. (1) w postaci protokołów nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki (...): z dnia 1.06.2012r. dot. odwołania prokury R. K. (1)(k.849) wraz z listą obecności wspólników(k.850) oraz z dnia 1.06.2012r. dot. zwrotu dopłat zwrotnych wniesionych przez J. K.(k.852) wraz z listą obecności wspólników(k.853) a także oświadczenie P. W. o odwołaniu prokury R. K. (1)(k.851). P. W. oświadczył widząc ich kserokopie(k.856) oraz ich oryginały(k.862), że widniejące na tych dokumentach podpisy (...) zostały nakreślone przez niego. Zwrócił przy tym uwagę, że kiedy składał te podpisy były to puste kartki a on podpisywał się w miejscach wskazanych przez R. K. (1). Kiedy Sąd chciał rozpytać oskarżonego na temat tych dokumentów i złożonych przez niego podpisów, P. W. oświadczył, że nie będzie odpowiadał na pytania z tym związane(k.857). Oskarżony nie potrafił również wyjaśnić dlaczego nie zwrócił uwagi na okoliczności w jakich złożył podpisy pod w/w dokumentami w trakcie przesłuchania R. K. (1) na rozprawie(k.857).

Sąd zważył, co następuje:

Oskarżony P. W. w toku postępowania odmówił złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Sądu i Prokuratora w zakresie stawianego mu zarzutu, ograniczając się w postępowaniu jurysdykcyjnym do oświadczeń dotyczących podpisów widniejących pod okazywanymi mu dokumentami. Odpowiadając na pytania swojego obrońcy stwierdził jedynie, iż jego zamiarem było kontynuowanie działalności gospodarczej przez spółkę (...) z P. i podkreślił brak wiedzy o prowadzonych wobec niej postępowaniach egzekucyjnych. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, zdaniem Sądu, przeczy stanowisku wyrażonemu w toku rozprawy przez P. W. i uzasadnia przyjęcie, że jedynym celem działania oskarżonego w chwili nabycia udziałów w spółce (...) z P. było uzyskanie dostępu do maszyn i urządzeń będących w dyspozycji tego podmiotu. Nie budzi wątpliwości ustalenie, że P. W. w dniu 12 maja 2012r. nabył od J. K. udziały w spółce (...) z P. ponieważ wynika to z umowy znajdującej się w aktach sprawy(oryginał- koszulka- k.426). Okoliczność tą potwierdził de facto sam oskarżony kiedy odpowiadając na pytanie swojego obrońcy powiedział, że jego zamiarem było kontynuowanie działalności gospodarczej przez tą spółkę. Do wspomnianej umowy został dołączony protokół przekazania oskarżonemu dokumentacji księgowo-rachunkowej spółki (...), obejmującej m.in. umowy leasingowe, których stroną była spółka (...) z P. oraz protokół przekazania mu maszyn i urządzeń wśród których wymieniono: samochód N. (...), maszynę do robót ziemnych (...), ładowarkę teleskopową (...) 535-125 oraz linię do produkcji pelletu marki C.. Oskarżony P. W. podpisał umowę sprzedaży udziałów oraz dołączone pod niej, opisane wyżej, protokoły. Okoliczność tą potwierdza opinia sporządzona przez biegłego sądowego w dziedzinie grafologii i kryminalistycznych badań dokumentów (...), z której jednoznacznie wynika, że zapisy (...) pod umową i pod protokołami przekazania dokumentacji spółki oraz maszyn i urządzeń zostały wykonane przez P. W.(vide: wnioski- k.548-549). Oskarżony uzyskał zatem dostęp do dokumentacji spółki (...). Nieprawdziwe jest zatem stwierdzenie P. W., że nie wiedział o zobowiązaniach spółki i prowadzonych wobec niej postępowaniach egzekucyjnych. J. K.(k.692-694-180-182, 248-249, 318-319, 397-397a, 477-481) w swoich zeznaniach podkreśliła, że kiedy po śmierci męża A. K. zapoznała się z dokumentacją finansową spółki zorientowała się w jej trudnej sytuacji majątkowej i ciążących na niej zobowiązaniach. Zwróciła również uwagę na fakt, że to P. W., krótko po samobójczej śmierci jej męża w dniu 19.04.2012r., skontaktował się z nią i zaproponował nabycie od niej udziałów w spółce. Zgodziła się ponieważ nie była zainteresowana prowadzeniem tej spółki. J. K. podała, że poprosiła o pomoc w przeprowadzeniu tej transakcji kuzyna męża- R. K. (1)(k.839-842, 861-862, 86-88, 258-259, 314-315, 410-412, 432-436, 588-589), który był wówczas prokurentem spółki (...) i zanim doszło do transakcji zgromadzili pełną dokumentację spółki a następnie wspólnie z P. W. sprawdzili jej zgodność z rzeczywistością. Zawarte w niej informacje odpowiadały rzeczywistości. W ocenie Sądu nie ma żadnych podstaw aby kwestionować zeznania J. K. w tej części. Bardzo szczegółowo opisała ona okoliczności w jakich doszło do nawiązania z nią kontaktu przez P. W. a także działania jakie poprzedzały umowę sprzedaży przez nią udziałów w spółce (...) oskarżonemu. Zeznania tego świadka w omawianym zakresie są logiczne i znajdują potwierdzenie w zeznaniach R. K. (1) oraz treści umowy sprzedaży udziałów w spółce (...) i dołączonych do niej protokołów przekazania dokumentacji księgowo-rachunkowej spółki oraz maszyn i urządzeń będących w dyspozycji tego podmiotu. Wymienione dokumenty były niezwykle istotnym źródłem wiedzy na temat maszyn i urządzeń, które w chwili sprzedaży przez J. K. udziałów w spółce (...) oskarżonemu P. W. były w posiadaniu tej spółki. Wynika z nich jednoznacznie, że samochód N. (...), maszyna do robót ziemnych (...)i ładowarka teleskopowa (...) 535-125 będące przedmiotem umów leasingowych zawartych przez spółkę (...) z (...) SA we W.(umowy-k.277-284) oraz linia produkcyjna do wytwarzania pelletu marki C. (...) w skład której wchodził m.in. mikser (...)(vide: oryginał umowy- k.208-216 oraz dokumentacja dotycząca przedmiotu leasingu- k.15 i specyfikacja dostawy- k.14) będąca przedmiotem umowy leasingowej z (...) sp. z o.o. w W. były w posiadaniu spółki (...) z P. w chwili nabycia udziałów przez oskarżonego i zostały mu przekazane jako nowemu właścicielowi tej spółki i jej nowemu prezesowi. Oskarżony P. W. fakt ten potwierdził podpisując protokół przekazania maszyn i urządzeń. J. K. w swoich zeznaniach opisała okoliczności w jakich doszło do przekazania przez nią dokumentów i kluczyków do samochodu N. (...) oskarżonemu krótko po nabyciu przez niego udziałów w spółce (...). Zeznania te w ocenie Sądu zasługują na uwzględnienie ponieważ świadek logicznie przedstawiła te okoliczności i brak jest dowodów podważających jej twierdzenia w tym zakresie. Stanowią bezpośredni dowód na to, że oskarżony osobiście dysponował mieniem będącym w posiadaniu spółki (...). Analizując zeznania J. K. oraz zeznania R. K. (1) a także zeznania A. L.(k.697-698, 75-78(odpis- k.437-439), 250-251, 316-317) i R. K. (2)(k.698, 493-494), Sąd ustalił, że oskarżony usunął z miejsca prowadzonej przez spółkę (...) działalności, tj. z posesji przy ul. (...) w P. maszynę do robót ziemnych (...), ładowarkę teleskopową (...) 535-125 oraz mikser (...) z maszyny marki C. (...) wchodzącej w skład linii produkcyjnej o numerze seryjnym (...) służącej do produkcji pelletu. Wymienione maszyny i urządzenia bez wątpienia znajdowały się we wskazanym powyżej miejscu w chwili nabycia udziałów w spółce (...) przez P. W., tj. w dniu 12 maja 2012r. Nie było ich tam natomiast kiedy z końcem czerwca 2012r. przedstawiciele firm leasingowych chcieli je odzyskać. Jedynie P. W. podejmował działania dotyczące mienia będącego wówczas w posiadaniu spółki (...) czego potwierdzeniem jest odebranie przez niego osobiście od J. K. samochodu N. (...) a także zeznania A. L. i R. K. (2) ze spółki (...) z P., która wydzierżawiała spółce (...) teren pod prowadzoną przez nią działalność gospodarczą. Zwrócili oni uwagę na to, że w czerwcu 2012r. a więc krótko po sprzedaży udziałów w spółce (...) przez J. K. P. W., przy ul. (...) w P. pojawili się ludzie, którzy poinformowali, że działają w imieniu nowego właściciela spółki (...) i okazali pismo z wnioskiem o udostępnienie wejścia na teren spółki (...) w celu demontażu maszyn i urządzeń należących do (...) sp. z o.o. podpisane przez P. W.(oryginał- k.726) a następnie wywieźli część maszyn i urządzeń będących w dyspozycji spółki (...). R. K. (2) i A. L. zeznali, że trwało to kilka dni. Oskarżony oświadczył w toku postępowania przed Sądem kiedy okazano mu oryginał tego pisma, że widniejący pod nim podpis nie jest jego(k.737), co spowodowało konieczność uzyskania opinii biegłego z zakresu badania pisma. Opinię taką sporządził (...)biegły sądowy w dziedzinie grafologii i kryminalistycznych badań dokumentów i stwierdził w niej kategorycznie, że podpis (...) pod nadrukiem z poważaniem Prezes Zarządu na piśmie M. - (...) do spółki (...) wykonany został przez P. W.(vide: wniosek- k.777). Przedmiotowa opinia a także opinia wydana przez tego biegłego w postępowaniu przygotowawczym(k.542-557), omówiona wcześniej w uzasadnieniu, są jasne i zupełne a zaprezentowane w nich przez biegłego wywody logiczne. Zostały one wydane w zgodzie z obowiązującymi regulacjami. Treść opinii sporządzonych przez biegłego J. Z. świadczy o dużej wiedzy specjalistycznej biegłego i jego dużym doświadczeniu. Mając powyższe na uwadze Sąd uznał w/w opinie za wiarygodne zarówno co do ich treści jak i zawartych w nich wniosków i dokonał na ich podstawie ustaleń w sprawie. Przedmiotowe opinie nie były przez strony kwestionowane. Zdaniem Sądu oskarżony P. W. doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że podpisany przez niego jako prezesa spółki (...)dokument jakim posłużyły się osoby, które demontowały i wywoziły mienie spółki z miejsca prowadzonej przez nią działalności stanowi bardzo istotny dowód na to, że bezpośrednio po nabyciu udziałów w spółce (...) to właśnie on podejmował decyzje dotyczące maszyn i urządzeń będących w dyspozycji wspomnianej spółki, których efektem było usunięcie części z nich z posesji przy ul. (...) gdzie spółka (...) prowadziła działalność gospodarczą, co wyjaśnia dlaczego kiedy okazano mu oryginał tego dokumentu zaprzeczył aby widniejący pod nim podpis został przez niego nakreślony- zrobił to aby uniknąć odpowiedzialności karnej. Zeznania A. L. i R. K. (2) w omawianym zakresie Sąd uznał za wiarygodne ponieważ są ze sobą zbieżne i znajdują potwierdzenie w treści wspomnianego pisma podpisanego przez P. W.. Pozwalają ustalić, że z terenu prowadzonej przez spółkę (...) działalności zostały również wywiezione elementy linii do produkcji biopaliw marki T., które nie były przedmiotem zarzutu albowiem były one własnością spółki. W ocenie Sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości co do tego, że oskarżony nie zamierzał kontynuować działalności gospodarczej po nabyciu udziałów w spółce (...). Nie podjął żadnych działań mających na celu uruchomienie produkcji biopaliw i pelletu wręcz przeciwnie część urządzeń służących temu celowi zdemontował i wywiózł z P.. Nie oznacza to jednak, że przeniósł w inne miejsce tą działalność albowiem znaczną część linii produkcyjnej marki C. zostawił w P., zabierając z niej jedynie mikser (...). Takie działanie jest nieracjonalne w przypadku osoby pragnącej w dalszym ciągu prowadzić działalność gospodarczą w nowym miejscu. Oskarżony nikomu nie przekazał informacji na temat tego nowego miejsca prowadzonej działalności, w szczególności nie zawiadomił o tym firm leasingowych, których maszyny i urządzenia znajdowały się w dyspozycji spółki (...). Nie poinformował Krajowego Rejestru Sądowego o nowej siedzibie spółki (...) czy też o nowym miejscu prowadzenia przez tą spółkę działalności gospodarczej. Nie zawiadomił zresztą tego Rejestru ani o zmianach w strukturze własności tego podmiotu a także w jego władzach. Jedynie do końca czerwca 2012r. miał z nim telefoniczny kontakt R. K. (1). Później numer telefonu pod którym R. K. (1) się z nim kontaktował, nie odpowiadał. Działania jakie podjął w maju i czerwcu 2012r. oskarżony P. W., w ocenie Sądu, nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że jego celem w chwili nabycia udziałów spółki (...), nie było prowadzenie działalności gospodarczej a jedynie uzyskanie dostępu do maszyn i urządzeń będących w dyspozycji tego podmiotu. Nabył 98% udziałów w spółce za łączną kwotę 9.800zł, znacznie poniżej wartości nominalnej udziałów(wartość nominalna udziału wynosiła 500zł a on płacił za jeden udział 100zł- vide- umowa sprzedaży udziałów- k.208-216). Uzyskał w ten sposób dostęp do maszyn i urządzeń wartych setki tysięcy złotych- łączna wartość przywłaszczonych przez niego maszyn i urządzeń to 460.023,30zł.

Zeznania R. S.(k.699-700, 3-7, 93-95, 161-162, 351-352) i D. N.(k.700-701, 483-484) z (...) sp. z o.o. w W. Sąd uznał za wiarygodne ponieważ są logiczne i wzajemnie się uzupełniając pozwoliły dokonać ustaleń dotyczących pozyskania przez (...) sp. z o.o. w P. maszyny do produkcji pelletu marki C. (...) w skład której wchodził m.in. mikser (...). Ponadto odpowiadają treści dokumentów dotyczących w/w przedmiotu leasingu(vide: umowa- k.208-216(oryginał), k.29-36 (kserokopia) wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu leasingu- k.10-13, 15, 23-27 i specyfikacją dostawy- k.14). Z zeznań R. S. wynika, że próbował skontaktować się z P. W. jako nowym prezesem spółki(...) kiedy okazało się, że mikser (...) 22H wchodzący w skład leasingowanej przez spółkę (...) maszyny marki C., nie znajduje się w miejscu wskazanym przez tą spółkę w umowie leasingowej jako miejsce, w którym miała odbywać się produkcja przy wykorzystaniu tego urządzenia. Próby te były bezskuteczne. Świadek wskazał, że osoba podająca się za nowego prezesa spółki M. - (...) zadzwoniła do spółki (...) w sprawie przesunięcia płatności rat leasingu lecz nie przedstawiła się z imienia i nazwiska a późniejsze próby nawiązania z nią kontaktu pod numerem telefonu z którego zadzwoniła nie powiodły się. Był tylko jeden taki kontakt. W ocenie Sądu zeznania R. S. w tej części nie stanowią wystarczającego dowodu do przyjęcia, że wspomniany kontakt telefoniczny nawiązał P. W. ponieważ osoba, która zadzwoniła nie przedstawiła się a zważyć należy, że takie ustalenie wcale nie byłoby korzystne dla oskarżonego przy uwzględnieniu jego linii obrony sprowadzającej się do kwestionowania stawianego mu zarzutu przywłaszczenia mienia na szkodę m.in. firmy (...) sp. z o.o. w W. albowiem stanowiłoby dowód, że oskarżony wiedział, że maszyna marki C. i wchodzące w jej skład urządzenia nie stanowią własności spółki (...) i nie może nimi swobodnie dysponować a także, że miał świadomość konieczności uregulowania należności w związku z użytkowaniem tej maszyny. R. S. podkreślił w swoich zeznań, że firma (...) nie odzyskała stanowiącego jej własność miksera (...)z maszyny C.- (...). Natomiast pozostałe elementy linii produkcyjnej do produkcji pelletu marki C. firma (...) odebrała z posesji przy ul. (...) w P.. Nikt nie powiadomił firmy (...) o zmianie siedziby spółki (...) ani też o zmianie miejsca prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Świadek stwierdził również, że umowa leasingu została wypowiedziana i stąd poszukiwania przedmiotu tej umowy. Zeznania R. S. w tej części są wiarygodne ponieważ odpowiadają treści dokumentów w postaci pokwitowania odbioru urządzeń(k.90) oraz informacji z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółki (...)(k.98-108, 146-156(odpis pełny), 457-466) a także oświadczenia spółki (...) o wypowiedzeniu umowy(k.9).

Sąd dał wiarę zeznaniom M. L.(k.736, 328-329) i Ł. K.(k.814, 321-322) pracownikom (...)- firmy, która działała na zlecenie (...) SA we W., właściciela samochodu N. (...), maszyny do robót ziemnych (...)nr seryjny (...) oraz ładowarki teleskopowej (...) 535-125(nr seryjny (...)) i której zadaniem było zlokalizowanie w/w przedmiotów i ich zwrot właścicielowi, tj. (...) SA we W., z uwagi na wypowiedzenie umów leasingowych spółce (...). Z zeznań M. L. i Ł. K. wynika, że mienie będące własnością (...) SA we W. nie znajdowało się w miejscu wskazanym w umowach leasingowych i nie zdołano ustalić miejsca jego przechowywania. Podali w swoich zeznaniach, że próbowali nawiązać kontakt z nowym prezesem spółki M. P. (1) W. lecz działania te nie przyniosły rezultatu. Podkreślili, że P. W. nie kontaktował się z firmą leasingową (...) SA we W., nie spłacił zadłużenia z tytułu umów dotyczących w/w mienia będącego własnością firmy leasingowej ani też tych przedmiotów nie zwrócił. Zeznania M. L. i Ł. K. zasługują na wiarę ponieważ znajdują potwierdzenie w treści dokumentów dotyczących umów leasingowych zawartych przez (...) SA we W. ze spółką (...) z P.(k.277-290) oraz uzupełniają się wzajemnie pozwalając ustalić działania jakie zostały podjęte aby (...) SA we W. odzyskał mienie będącego jego własnością.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania P. S.(k.695-697, 116-119) komornika działającego na zlecenie wierzyciela spółki (...) z P. W. M. ponieważ są logiczne i zgodne z treścią dokumentów związanych z podejmowanymi przez niego czynnościami egzekucyjnymi(k.120-142). Protokół zajęcia ruchomości(k.130) sporządzony przez świadka po nabyciu przez P. W. udziałów w spółce (...) i objęciu funkcji prezesa spółki stanowi potwierdzenie, że mikser (...)z maszyny C. oraz samochód N. (...), maszyna do robót ziemnych (...)nr seryjny (...) i ładowarka teleskopowa (...) 535-125, w dacie czynności nie znajdowały się w P. przy ul. (...).

Zeznania R. K. (1)(k.839-842, 861-862, 86-88, 258-259, 314-315, 410-412, 432-436, 588-589) Sąd uznał za wiarygodne ponieważ są spójne z treścią zeznań J. K. w zakresie okoliczności w jakich doszło do sprzedaży przez nią udziałów w spółce (...). R. K. (1) zbieżnie z J. K. wskazał, że P. W. w dacie transakcji miał pełną wiedzę o sytuacji spółki, otrzymał pełną jej dokumentację księgowo-rachunkową a także zostały mu przekazane maszyny i urządzenia wymienione w protokole przekazania maszyn i urządzeń sporządzonym w dacie umowy sprzedaży udziałów przez J. K. oskarżonemu. Informacje przekazane przez R. K. (1) w omówionej części znajdują potwierdzenie w treści dokumentów, które jak wykazało postępowanie zostały podpisane przez oskarżonego P. W.. Świadek R. K. (1) podkreślił w swoich zeznaniach, że nie ma wiedzy co stało się z przekazanymi oskarżonemu maszynami i urządzeniami. R. K. (1) zeznał, że miał kontakt z oskarżonym jeszcze po nabyciu przez niego udziałów w spółce ponieważ zależało mu na częściowym przynajmniej odzyskaniu przez J. K. tzw. dopłat zwrotnych jakie przekazała ona wcześniej spółce (...). Z jego zeznań oraz przedłożonych przez niego dokumentów wynika, że to mu się udało. W dniu 1 czerwca 2012r. P. W. jako większościowy udziałowiec spółki (...) podjął uchwałę o zwrocie „dopłat zwrotnych” wniesionych przez J. K. w 2010r.(k.852). Kierując się treścią tej uchwały R. K. (1) przelał kwotę 140.600zł tego samego dnia z rachunku spółki na rachunek J. K. a następnie na swój rachunek tytułem pożyczki(vide: rachunek spółki (...)- k.217-218, 605-606, rachunek J. K.- k.607, rachunek R. K. (1)- k.536-541, k.845- umowa pożyczki na 140.600zł z 1.06.2012r.). Tego samego dnia P. W. podjął uchwałę o cofnięciu prokury R. K. (1)(vide: uchwała- k.849). Oskarżony potwierdził, że podpisy widniejące pod w/w uchwałami oraz pod listami obecności udziałowców w chwili podejmowania tych uchwał(k.850, 853) a także pod pismem o odwołaniu prokury(k.852), zostały przez niego nakreślone(vide: oświadczenia oskarżonego- k.856, 862). Tym samym należy uznać za niewiarygodne wyjaśnienia P. W., w których zaprzeczał aby wyraził zgodę na wypłatę przez R. K. (1) jakichkolwiek środków z rachunku spółki (...). Oskarżony stwierdził wprawdzie po okazaniu mu w/w dokumentów i potwierdzeniu, że widniejące pod nimi podpisy należą do niego, iż nakreślił je na czystych kartkach, lecz Sąd analizując zeznania R. K. (1) dotyczące okoliczności a także przyczyn powstania tych dokumentów, uznał to stanowisko P. W. za niewiarygodne jako nielogiczne. R. K. (1) stanowczo takiemu stanowisku oskarżonego zaprzeczył(k.861-862). Świadek R. K. (1) szczegółowo przedstawił okoliczności poprzedzające powstanie tych dokumentów a także przepływ środków finansowych do którego doszło po sporządzeniu uchwały o zwrocie „dopłat zwrotnych”. Przedłożył Sądowi również protokoły zgromadzeń wspólników spółki (...) z 2010r., w których była mowa o tych dopłatach (k.846-848), potwierdzonych w zeznaniach przez J. K.. Z uwagi na powyższe Sąd dał wiarę zeznaniom R. K. (1) w tej części. Zwłaszcza, że oskarżony, kiedy Sąd chciał go rozpytać na temat tych dokumentów i złożonych przez niego podpisów, oświadczył, że nie będzie odpowiadał na pytania z tym związane(k.857). P. W. nie potrafił również wyjaśnić dlaczego nie zwrócił uwagi na okoliczności w jakich złożył podpisy pod w/w dokumentami w trakcie przesłuchania R. K. (1) na rozprawie(k.857).

Sąd dał wiarę zeznaniom A. G.(k.701, 522-523) i M. P. (2)(k.701-702, 636-637) jako logicznym i uzupełniającym się wzajemnie oraz zgodnym z zeznaniami R. K. (1) dotyczącym linii produkcyjnej marki C.. Z uwagi jednak na fakt, że w/w świadkowie mówili o okresie poprzedzającym zdarzenia będące przedmiotem rozpoznania i rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie Sąd ich zeznania pominął.

Zeznania K. M.(k.564-565(odpis- k.608-609)), M. B.(k.173-174) i W. O.(k.569-574, 591-592, 593-597(odpisy- k.610-618)) Sąd pominął jako nieprzydatne do dokonania ustaleń w sprawie, w zakresie czynu przypisanego oskarżonemu. Sąd uznał za nieistotne w niniejszym postępowaniu zeznania M. P. (3)(k.415) i M. P. (4)(586-587) i je pominął.

Brak podstaw do kwestionowania pozostałych dowodów w postaci dokumentów: protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie- k.3-7; oświadczenia o wypowiedzeniu umowy leasingu- k.9; dokumentacji dotyczącej przedmiotu leasingu- k.10-13, 15, 23-27; specyfikacji dostawy- k.14; umowy sprzedaży linii do rozdrabniania słomy marki C.- k.16-22; oświadczenia o akceptacji przedmiotu leasingu- k.28; umowy leasingu operacyjnego z dnia 19.01.2011r.- k.29-36 wraz z aneksem- k.37-40; arkuszy decyzyjnych (...) sp. z o.o.- k.41,42; arkuszy decyzyjnych- k.43-45; wniosków leasingowych- k.46,47-48,49; bilansu aktywów i pasywów sporządzonego na dzień 31.03.2010r.- k.50-55; zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez spółkę (...) sp. z o.o.- k.56-59; rachunku zysków i strat na dzień 31.10.201r.- k.60-61; zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON- k.62; decyzji w sprawie uzyskania NIP- k.63; wyciągu z KRS- k.64-73; pisma kierowanego do (...) sp. z o.o. z podpisem P. W.- kserokopii- k.79, oryginału- koperta- k.726; protokołu zatrzymania rzeczy- k.80-82(k.440-444); protokołu oddania rzeczy na przechowanie- k.83-84(k.445-447); pokwitowania odbioru rzeczy- k.90; pisma do A. L. wraz z kserokopią wykazu rzeczy oddanych na przechowanie- k.91-92; wyciągu z KRS-u- k.98-108; wniosku o wszczęcie egzekucji- k.120; postanowienia Sądu Rejonowego- k.121-122; zawiadomienia stron o dokonanych czynnościach egzekucyjnych- k.123; postanowienia komornika- k.124; zawiadomienia o wszczęciu egzekucji- k.125; zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego- k.126; upoważnienia- k.127; protokołu z czynności komornika- k.128 wraz z załącznikiem- k.129; protokołu zajęcia ruchomości- k.130; zawiadomienia dłużnika w trybie art.763kpk o dokonanych czynnościach- k.131; wniosku o udzielenie asysty- k.132; wniosku o odebranie ruchomości- k.133; wezwania do uiszczenia zaliczki- k.134; zapytania w sprawie dozoru zajętych ruchomości- k.135; zaświadczenia- k.136; pełnego odpisu z rejestru zastawów- k.137-138, 139, 140-142; pełnego odpisu z KRS-u- k.146-156; aplikacji REGON- k.160; oceny technicznej linii produkcyjnej- k.163-172; umowy sprzedaży udziałów- k.197-201; odpisu skróconego aktu zgonu- k.205; oryginału umowy leasingu operacyjnego- k.208; wykazu transakcji na rachunku bankowym- k.217-218; wyciągu z KRS-u- k.232-239; zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa- k.275-276, 306-309; umowy leasingu finansowego- k.277-279; 280-281, 282-284; pisma do (...) sp. z o.o.- k.285-287; potwierdzenia odbioru przesyłek- k.288-290; faktur VAT- k.291, 294, 296; protokołu przekazania towaru- k.293; pisma kierowanego do (...) Funduszu (...)- k.295; umowy przelewu wierzytelności- k.297-298; zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu- k.299; kserokopii dowodu rejestracyjnego- k.300; harmonogramu spłat rat leasingowych- k.330-335; pisma z (...) k.344, 358; pisma z (...) k.346; protokołów przeszukania pomieszczeń mieszkalnych w P. przy ul. (...)ac/24- k.420-421(k.448-451) oraz w P. przy ul. (...)- k.423-425(k.452-456); oryginału umowy sprzedaży udziałów- k.426; wyciągu z KRS-u- k.457-466; protokołu pobrania wzorów pisma ręcznego- k.499; historii transakcji na rachunku bankowym- k.536-541, k.605-607; pisma z ZUS-u- k.599; pisma z (...)k.600; pisma z (...) sp. z o.o. w W.- k.718-719; oświadczenia J. K. o spłacie pożyczki z 1.06.2012r. przez R. K. (1)- k.844, umowy pożyczki z dnia 1.06.2012r.- k.845, protokołów nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki (...): z dnia 22.03.2010r.- k.846, z dnia 15.06.2010r.- k.847, z dnia 1.09.2010r.- k.848, z dnia 1.06.2012r. dot. odwołania prokury R. K. (1)- k.849 wraz z listą obecności wspólników- k.850, z dnia 1.06.2012r. dot. zwrotu dopłat zwrotnych wniesionych przez J. K.- k.852 wraz z listą obecności wspólników- k.853, oświadczenia P. W. o odwołaniu prokury R. K. (1)- k.851; karty karnej- k.366-368, 632-634, informacji z Sądu dotyczącej odbycia kary pozbawienia wolności- k.371; odpisów wyroków- k.372-379, 380-382, 383, 384-385, danych o podejrzanym- k.396, k.635- dotyczących oskarżonego P. W..

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że sprawstwo i wina oskarżonego P. W. w zakresie przypisanego mu przestępstwa nie budzą wątpliwości.

Oskarżony P. W. w okresie od 12 maja do 30 czerwca 2012r w P., działając w krótkich odstępach czasu i w realizacji z góry powziętego zamiaru przywłaszczył powierzone mu rzeczy w postaci:

- samochodu ciężarowego marki N. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 47.970zł, maszyny do robót ziemnych marki (...)nr seryjny (...) o wartości 67.650zł, ładowarki teleskopowej (...) (...) nr seryjny (...) o wartości 116.850zł, których łączna wartość wyniosła 232.470zł, stanowiących własność (...) SA we W.,

- miksera (...) z maszyny marki C. (...) wchodzącej w skład linii produkcyjnej o numerze seryjnym (...) służącej do produkcji pelletu o łącznej wartości 227.553,30zł stanowiących własność (...) sp. z o.o. w W.,

przy czym łączna wartość przywłaszczonego przez oskarżonego mienia wyniosła 460.023,30zł, co stanowi mienie znacznej wartości, czym działał na szkodę (...) SA we W. oraz na szkodę (...) sp. z o.o. w W..

Swoim zachowaniem oskarżony P. W. wyczerpał znamiona przestępstwa z art.284§2kk w zw. z art.294§1kk w zw. z art.12kk.

Działał z winy umyślnej, z zamiarem bezpośrednim.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, że wymienione w opisie czynu samochód marki N. (...) oraz maszyny i urządzenia były w dyspozycji spółki (...) w dacie nabycia przez oskarżonego P. W. 98% udziałów w tej spółce i uzyskania stanowiska prezesa zarządu tego podmiotu przez oskarżonego(vide: str.7 uzasadnienia). Mienie to nie było własnością spółki (...) a było mieniem jej powierzonym na podstawie umów leasingowych zawartych przez tą spółkę z (...) SA we W. oraz (...) sp. z o.o. w W. o czym oskarżony doskonale wiedział jak wynika z dokumentów dołączonych do umowy sprzedaży udziałów z dnia 12 maja 2012r. oraz wiarygodnych zeznań J. K. i R. K. (1). Będąc prezesem spółki (...)uzyskał dostęp do tego mienia. Zamiast korzystać z niego w działalności gospodarczej spółki, której udziały nabył, zadysponował nimi jak ich właściciel, pozbawiając i to nieodwracalnie prawowitych właścicieli w/w przedmiotów. Oskarżony P. W. jak wynika z analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie był zainteresowany dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej przez spółkę (...). Zależało mu jedynie na uzyskaniu dostępu do mienia będącego w dyspozycji tego podmiotu(vide: str.9-10 uzasadnienia). Zamierzony cel osiągnął uzyskując dostęp do maszyn i urządzeń wartych setki tysięcy złotych- łączna wartość przywłaszczonych przez niego maszyn i urządzeń to 460.023,30zł, za niewielką kwotę 9.800zł, za którą nabył 98% udziałów w spółce (...), znacznie poniżej wartości nominalnej udziałów(wartość nominalna udziału wynosiła 500zł a on płacił za jeden udział 100zł- vide- umowa sprzedaży udziałów- k.208-216). Potwierdzeniem takiego stanowiska Sądu jest fakt, że w bardzo krótkim czasie, na przestrzeni niecałych dwóch miesięcy, usunął mienie, na którym mu zależało i jakikolwiek kontakt od tego czasu nie był z nim już możliwy(vide: str.7-9 uzasadnienia). Oskarżony nie był zainteresowany kontaktem z właścicielami przywłaszczonych przez niego przedmiotów o czym świadczy fakt, że przez niemal trzy lata jakie minęły od tamtych wydarzeń nie zrobił nic w tym zakresie. W żaden sposób nie zrekompensował im poniesionych przez nich strat. Mając na uwadze sposób postępowania oskarżonego nie dziwi fakt, że nie powiadomił Krajowego Rejestru Sądowego o zmianach w strukturze właścicielskiej spółki (...) w P. ani o zmianach w jej organach, stanowiło to logiczne następstwo realizacji zamiaru towarzyszącego P. W. od momentu nabycia przez niego udziałów w spółce (...)- uzyskania dostępu do mienia będącego w dyspozycji tego podmiotu. Sąd pragnie jeszcze zwrócić uwagę na podnoszoną przez oskarżonego okoliczność, iż nie miał on wiedzy o prowadzonych wobec spółki (...) postępowaniach egzekucyjnych, sugerując tym samym, że brak z jego strony działań mających na celu kontynuowanie działalności gospodarczej przez tą spółkę był konsekwencją jej trudnej sytuacji finansowej o czym miał dowiedzieć się dopiero po nabyciu w niej udziałów. Twierdzenia oskarżonego w tym zakresie są niewiarygodne i miały na celu uniknięcie przez niego odpowiedzialności karnej za jego przestępcze zachowania objęte niniejszym postępowaniem. Wyrażonemu przez oskarżonego stanowisku przeczy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy(vide: str.6-7 uzasadnienia). Poza tym jest ono nielogiczne albowiem gdyby faktycznie było tak jak twierdzi, że o trudnej sytuacji finansowej spółki (...) dowiedziałby się po nabyciu w niej udziałów, mógł od tej umowy odstąpić. Nie zrobił tego. Ponadto logicznym jest wniosek, że w takiej sytuacji oskarżony nie unikałby kontaktu z firmami leasingowymi, wręcz przeciwnie zależałoby mu na takim kontakcie. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że zachowanie P. W. i towarzyszące temu okoliczności jednoznacznie wskazują, że przywłaszczył powierzone mu rzeczy w postaci: samochodu marki N. (...) o nr rejestracyjnym (...), maszyny do robót ziemnych marki (...)nr seryjny (...), ładowarki teleskopowej (...) 535-125 nr seryjny (...), miksera (...) z maszyny marki C. (...), postępując z nimi jak z własnymi.

Swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art.284§2kk.

Sąd wyeliminował z opisu czynu przypisanego oskarżonemu wskazanie umów leasingowych na podstawie których przedmioty wymienione w zarzucie znalazły się w dyspozycji spółki (...) uznając to za zbędne albowiem są to okoliczności, które powinny być omówione w uzasadnieniu orzeczenia. Natomiast wskazał Sąd w opisie czynu przypisanego P. W. łączną wartość przywłaszczonego przez niego mienia jako istotny element mający wpływ na ocenę jego przestępczego działania.

Oskarżony dopuścił się przestępczych zachowań w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry powziętego zamiaru jakim było przywłaszczenie mienia będącego w dyspozycji spółki (...), w okresie od 12 maja 2012r. kiedy to nabył udziały w tej spółce, przystępując do realizacji zamiaru, do 30 czerwca 2012r. albowiem po tej dacie jakikolwiek kontakt nie był już z oskarżonym możliwy a właściciele przywłaszczonego przez P. W. mienia, zostali nieodwracalnie pozbawieni swoich praw do tego majątku. Oskarżony P. W. wyczerpał tym samym przesłanki z art.12kk.

Łączna wartość przywłaszczonego przez oskarżonego P. W. mienia wyniosła 460.023,30zł(227.553,30zł na szkodę (...) sp. z o.o. w W. oraz 232.470zł na szkodę (...) SA we W.) co stanowi mienie znacznej wartości z art.294§1kk ponieważ zgodnie z definicją zawartą w art.115§5kk mieniem znacznej wartości jest jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia przestępstwa przekracza 200.000zł. Wartość ta została przekroczona dwukrotnie . Przepis art.294§1kk określa typ kwalifikowany wymienionych w tym przepisie przestępstw, między innymi przestępstwa z art.284§2kk, w którym okolicznością powodującą surowszą odpowiedzialność jest przywłaszczenie powierzonego sprawcy mienia znacznej wartości.

Swoim zachowaniem oskarżony P. W. wyczerpał znamiona przestępstwa z art.284§2kk w zw. z art.294§1kk i w zw. z art.12kk.

Sąd skazał oskarżonego P. W. za przypisane mu przestępstwo z art.284§2kk w zw. z art.294§1kk w zw. z art.12kk, na podstawie art.294§1kk na karę 2(dwóch) lat pozbawienia wolności.

Wymierzając karę Sąd kierował się dyrektywami wymiaru kary z art.53kk i uwzględnił okoliczności obciążające do których zaliczyć należy bardzo wysoki stopień winy oskarżonego oraz bardzo wysoką społeczną szkodliwość przypisanego mu przestępstwa wynikające ze sposobu działania sprawcy i rodzaju naruszonego przez niego dobra chronionego prawem- mienia osób trzecich. P. W. okazał całkowity brak poszanowania dla cudzej własności. Istotne znaczenie dla wymiaru kary miała łączna wartość przywłaszczonego przez oskarżonego mienia- 460.023,30zł, stanowiąca mienie znacznej wartości. Zwrócić przy tym należy uwagę na fakt, że mienie tak znacznej wartości oskarżony przywłaszczył w krótkim czasie ponieważ bezprawne działania P. W., objęte zarzutem oskarżenia trwały półtora miesiąca. Okolicznością obciążającą uwzględnioną przez Sąd była uprzednia karalność oskarżonego. Sąd natomiast nie stwierdził po stronie oskarżonego P. W. żadnych okoliczności łagodzących.

Zdaniem Sądu orzeczona wobec P. W. kara 2(dwóch) lat pozbawienia wolności stanowi właściwą reakcję na przestępcze zachowania oskarżonego. Realizuje cele kary o charakterze wychowawczym i zapobiegawczym w stosunku do P. W., uświadamiając oskarżonemu naganność jego postępowania a z uwagi na wymiar kary będzie oddziaływać na niego w przyszłości, zniechęcając go przed popełnieniem kolejnych przestępstw. Natomiast w zakresie prewencji ogólnej wymierzona oskarżonemu P. W. kara, zdaniem Sądu kształtuje świadomość prawną społeczeństwa pokazując, że każde bezprawne zachowanie spotka się ze stosowną reakcją ze strony organów wymiaru sprawiedliwości.

Na podstawie art.46§1kk Sąd orzekł od oskarżonego P. W. obowiązek naprawienia w całości szkody przez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. w W. kwoty 227.553,30zł(dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy). Pokrzywdzona firma leasingowa złożyła wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej popełnionym przez oskarżonego przestępstwem(vide: wniosek- k.672) i dlatego Sąd orzekł wobec P. W. taki obowiązek w trybie art.46§1kk. Wysokość kwoty zobowiązania stanowi wartość przywłaszczonego przez oskarżonego miksera (...) z maszyny marki C. (...) wchodzącej w skład linii produkcyjnej służącej do produkcji pelletu, w chwili popełnienia przez P. W. przypisanego mu przestępstwa(vide: zeznania R. S.- k.351-352 oraz pismo z (...) sp. z o.o. w W.- k.358).

Sąd zasądził, na podstawie art.415§4kpk, od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego (...) SA we W. odszkodowanie w kwocie 232.470zł(dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2012r. do dnia zapłaty, uznając, że P. W. powinien zrekompensować pokrzywdzonej firmie leasingowej w całości szkodę jaką poniosła wskutek jego przestępczych działań. Kwotę odszkodowania stanowi suma wartości przywłaszczonych przez oskarżonego ruchomości w chwili popełnienia przez P. W. przypisanego mu przestępstwa(vide: pismo z (...) SA we W. - k.346). W przypadku odszkodowania zasądzonego na podstawie art.415§4kpk pokrzywdzonemu przysługują również ustawowe odsetki za zwłokę w spełnieniu należnego temu podmiotowi roszczenia, które w odniesieniu do przestępstw przeciwko mieniu, staje się wymagalne w dacie jego popełnienia(przy czynach ciągłych jest to ostatni dzień okresu, w którym ma miejsce bezprawne zachowanie- w przedmiotowej sprawie- 30 czerwca 2012r.), co oznacza, że następnego dnia po wspomnianej dacie sprawca jest już w zwłoce uzasadniającej przyznanie uprawnionemu ustawowych odsetek(w przedmiotowej sprawie- 1 lipca 2012r.), naliczanych do dnia spełnienia przez zobowiązanego świadczenia.

Na podstawie art.230§2kpk Sąd nakazał zwrócić dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych nr (...), z poz.1 (...) sp. z o.o. w W. a z poz.2-4 J. K., podmiotom uprawnionym jako zbędne dla postępowania karnego.

Sąd zwolnił oskarżonego od obowiązku uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów procesu, w tym opłaty na podstawie art.624§1kpk i art.17ust.1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych oraz od wpisu od zasądzonego na rzecz (...) SA we W. odszkodowania z urzędu(pkt3 wyroku) na podstawie art.645kpk w zw. z art.623kpk, uznając, że ich uiszczenie przy uwzględnieniu jego sytuacji osobistej i majątkowej a także rozstrzygnięć o charakterze majątkowym zawartych w wyroku, byłoby dla P. W. zbyt uciążliwe.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Przemysław Paszkowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Mąka
Data wytworzenia informacji: