Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 55/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2015-09-29

Sygn. akt II K 55/15

POSTANOWIENIE

dnia 29 września 2015 roku

Sąd Okręgowy w Koszalinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Krzemianowski

Protokolant: sekr. sąd. Paulina Ferenc

po rozpoznaniu na posiedzeniu

w sprawie M. G.

oskarżonego o czyn z art.278§1 k.k. w zw. z art.294§1 k.k.

z urzędu

w przedmiocie umorzenia postępowania

na podstawie art.17§1 pkt 9 k.p.k.

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa G. – Śródmieście w G. postanowieniem z dnia 24 czerwca 2014 roku, na podstawie art.17§1 pkt 2 k.p.k., umorzyła śledztwo w sprawie 1 Ds. 26/15 o czyn z art.278§1 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. popełniony na szkodę (...) SA Sp. z o.o. Następnie, na skutek zażalenia wniesionego przez pokrzywdzoną, Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 roku wydanym w sprawie II Kp 594/14 uchylił powyższe orzeczenie i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia tejże Prokuraturze. Dnia 31 marca 2015 roku Prokuratura Rejonowa G. – Śródmieście w G. ponownie umorzyła śledztwo w przedmiotowej sprawie, prowadzonej pod nową sygnaturą 1 Ds. 50/15, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego (art.17§1 pkt 2 k.p.k.), a odpis tegoż postanowienia został doręczony Prezesowi Zarządu (...) SA Sp. z o.o. J. S. w dniu 15 kwietnia 2015 roku (k. 268 kserokopii akt 1 Ds. 50/15).

W dniu 18 maja 2015 roku do Sądu Okręgowego w Koszalinie wpłynął subsydiarny akt oskarżenia wniesiony przez Prezesa Zarządu (...) SA Sp. z o.o. J. S. przeciwko J. Z., E. G. i P. R. o czyn z art.278§1 k.k. w zw. z art.294§1 k.k., które to postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt II K 39/15.

Następnie w dniu 25 czerwca 2015 roku do tutejszego Sądu wpłynął kolejny subsydiarny akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzoną Spółkę, z tym że przeciwko M. G. oskarżonego o czyn z art.278§1 k.k. w zw. z art.294§1 k.k., który zarejestrowany został pod sygn. akt II K 55/15. Z koperty znajdującej się w aktach sprawy wynika, że subsydiarny akt oskarżenia przeciwko ww. został nadany w placówce pocztowej w dniu 22 czerwca 2015 roku (k. 5 akt).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

W przedmiotowej sprawie konieczne stało się umorzenie postępowania z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela.

W myśl art.55§1 k.p.k. w razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art.330§2, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu (…).

Wskazać należy, iż po wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia Sąd winien w pierwszej kolejności zbadać, czy odpowiada on wymogom formalnym określonym przez ustawodawcę w powyższym przepisie.

W realiach niniejszej sprawy wystąpiły przesłanki z art.330§2 k.p.k., jednakże nie został dochowany miesięczny termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, który liczony jest od daty doręczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o postanowieniu o ponownym umorzeniu postępowania. Odpis takiego postanowienia został doręczony pokrzywdzonej w dniu 15 kwietnia 2015 roku, a zatem termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia upłynął w dniu 15 maja 2015 roku. Tym samym subsydiarny akt oskarżenia wniesiony w przedmiotowej sprawie, nadany w placówce pocztowej dnia 22 czerwca 2015 roku, wniesiony został po zakreślonym ustawowo terminie.

Zaznaczyć należy, iż wskazany w art.55§1 k.p.k. termin ma charakter prekluzyjny, a więc nie podlega on przywróceniu, a jego upływ powoduje wygaśnięcie uprawnienia pokrzywdzonego. Bez znaczenia są przy tym przyczyny jego niezachowania.

Toteż wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia w okolicznościach, gdy nie zostały spełnione warunki określone w powyższym przepisie jest równoznaczne z brakiem skargi uprawnionego oskarżyciela (vide: postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 11 marca 2015 roku, V KZ 6/15, Legalis 1245639; wyrok Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 26 lutego 2014 roku, III KK 6/14, Legalis 924794, wyrok Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 24 kwietnia 2012 roku, II KK 74/12, Legalis 490986).

Ponadto podkreślić należy, iż zachowanie terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie II K 39/15 przeciwko określonym oskarżonym nie otwiera terminu do wniesienia kolejnego subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko innej osobie, albowiem jest to nowy – odrębny akt oskarżenia, który musi odpowiadać wszystkim wymogom formalnym, w tym z art.55§1 k.p.k.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w części dyspozytywnej postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adriana Jurek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Krzemianowski
Data wytworzenia informacji: