Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X U 494/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-10-22

Sygn. akt: XU-494/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 października 2013r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we W.

w składzie:

Przewodniczący: SSR Barbara Bonczar

Protokolant: Grażyna Mazurkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 22 października 2013r. we W.

sprawy z odwołania A. Ż.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

z dnia 19 czerwca 2013r. znak: (...)

w sprawie A. Ż.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o zasiłek pogrzebowy

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. i przyznaje wnioskodawcy A. Ż. prawo do zasiłku pogrzebowego po zmarłym w dniu 11 listopada 2012r. Z. S..

Sygn. akt X U 494/13

UZASADNIENIE

Wnioskodawca A. Ż. wniósł odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 19 czerwca 2013r. odmawiającej przyznania prawa do zasiłku pogrzebowego po zmarłym w dniu 11 listopada 2012r. dziadku Z. S.. Zdaniem strony pozwanej zasiłek pogrzebowy nie przysługuje, gdyż dziadek nie jest członkiem rodziny wymienionym w art.67 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227 ze zm. W uzasadnieniu odwołania wnioskodawca podniósł, że strona pozwana dokonała błędnej analizy art.67 i 77 cyt. ustawy, gdyż wnuk jest wymieniony w tym przepisie i w przypadku śmierci członka jego rodziny przysługuje mu zasiłek pogrzebowy.

Strona pozwana w odpowiedzi na złożone odwołanie wniosła o jego oddalenie, gdyż zgodnie z art.67 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dziadek nie jest członkiem rodziny wymienionym w tym przepisie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Zmarły w dniu 11 listopada 2012r. Z. S. nie był osobą ubezpieczoną, nie otrzymywał świadczenia emerytalno – rentowego. Źródłem jego utrzymania był zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z wnioskiem o wypłatę zasiłku pogrzebowego po zmarłym wystąpił do strony pozwanej wnioskodawca A. Ż., który jest wnukiem zmarłego. Do wniosku dołączył rachunki na pokrycie kosztów pogrzebu oraz oświadczenie, że pokrył całkowity jego koszt. Wnioskodawca jest osoba pozostającą w zatrudnieniu od dnia 06 lipca 2012r. i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu społecznemu.

Dowód: 1) akta zasiłkowe strony pozwanej,

2) zeznania świadka I. S. – akta k. 9.

3) przesłuchanie wnioskodawcy – akta k. 10.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawcy zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejność należy wskazać, że oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd dał wiarę w całości przedstawionym w sprawie dowodom z dokumentów, jako że żadna ze stron w toku postępowania nie podważyła skutecznie ich autentyczności i wiarygodności.

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w razie śmierci osób wymienionych w ustawie o emeryturach i rentach i związaną z tym koniecznością urządzenia pogrzebu. Ideą przyświecającą ustawodawcy przy tworzeniu instytucji zasiłku pogrzebowego było zrekompensowanie kosztów pogrzebu osobom lub instytucjom, które je poniosły

Zgodnie z art.77 ust. 1 pkt.4 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz. U. z 2009r. Nr 153,poz.1227 ze zm. zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1) ubezpieczonego.

2) osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

3) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.

4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

Pojecie członków rodziny konkretyzuje art.77 ust. 2. Członkami rodziny zgodnie z art. 67 cyt. ustawy są:

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione.

2) inne dzieci, w tym w ramach rodziny zastępczej.

3) wnuki i rodzeństwo.

4) rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Z literalnego brzmienia cyt. art.67 wynika, że wnuki zostały wymienione jako członkowie rodziny, którzy mogą ubiegać się o prawo do zasiłku pogrzebowego w przypadku zgonu osoby wymienionej w art.77. Z brzmienia cyt. przepisu wynika, że wolą ustawodawcy było pokrycie kosztów pogrzeby osób, które pozostawały ze sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. Niewątpliwie wnuk i dziadek pozostają ze sobą w stosunku pokrewieństwa.

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w razie ziszczenia się ryzyka śmierci i związanej z nią konieczności urządzenia zwyczajowo przyjętych w danej kulturze obrzędów. Wnioskodawca pokrył koszty pogrzebu swego dziadka i niewątpliwie ma prawo do zasiłku pogrzebowego po zmarłym w dniu 11 listopada 2012r. Z. S..

Dlatego też na podstawie art. 477 14 § 2 Kpc Sąd orzekł jak w sentencji.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Syndonin
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Bonczar
Data wytworzenia informacji: