Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ns 117/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2017-11-21

Sygnatura akt VIII Ns 117/17

POSTANOWIENIE

Dnia 21 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Grzegorz Kurdziel

Protokolant Aleksandra Klepacz

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. we Wrocławiu sprawy

z wniosku I. M.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. M. (1) i M. M.

postanawia:

I.  stwierdzić, że spadek po J. M. (1) zmarłym dnia 1 lipca 2015 r. we W., ostatnio zamieszkały we W. przy ul. (...) na podstawie ustawy nabyły: córka M. M. w 1/2 części i żona I. M. w 1/2 części;

II.  stwierdzić, że spadek po M. M. zmarłej dnia 29 października 2016r. we W., ostatnio zamieszkałej we W. przy ul. (...) na podstawie ustawy nabyła matka I. M. w całości.

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni I. M. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po J. M. (1), zmarłym dnia 1 lipca 2015r. we W., ostatnio stale zamieszkałym we W. przy ul. (...), na podstawie ustawy . Wnioskodawczyni w tym samym wniosku wniosła również o stwierdzenie nabycia spadku po M. M. , zmarłej w dniu 29 października 2016r. we W., zamieszkałej ostatnio we W., ul. (...), na podstawie ustawy. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że spadkobiercami ustawowymi zmarłego są: żona – I. M. i córka M. M., zaś spadkobiercą ustawowym zmarłej córki M. M. jest jej matka I. M..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 1 lipca 2015r. we W. znaleziono zwłoki J. M. (1) , którego dokładnej daty śmierci nie ustalono. Ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się we W. przy ul. (...).

Spadkodawca J. M. (1) w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim z I. M. . Z małżeństwa tego urodziła się jako jedyne dziecko córka M. M.. Spadkodawca innych dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych nie miał. Testamentu nie pozostawił.

Spadkobierczynie nie składały oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku po J. M. (1), jak również nie zrzekły się dziedziczenia po nim i nie zostały uznane za niegodne dziedziczenia. W skład spadku nie wchodziło gospodarstwo rolne.

Dowód:

-

odpis skrócony aktu zgonu J. M. (1) k. 6,

-

odpis skrócony aktu małżeństwa J. M. (1) i I. M. k. 6

-

odpis skrócony aktu urodzenia M. M. k. 6

-

zapewnienie spadkowe i przesłuchanie wnioskodawczyni I. M. na rozprawie w dniu 21 listopada 2017r. - protokół elektroniczny i skrócony k. 22

Spadkodawczyni M. M. zmarła 29 października 2016r. we W.. Ostatnio zamieszkiwała we W., przy ul. (...). Spadkodawczyni nie była zamężna, nie miała dzieci własnych ani przysposobionych. Testamentu nie pozostawiła.

Spadkobierczyni nie składała oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku po M. M., jak również nie zrzekła się dziedziczenia po niej i nie została uznana za niegodną dziedziczenia. W skład spadku nie wchodziło gospodarstwo rolne.

Dowód:

-

odpis skrócony aktu zgonu M. M. k.6

-

zapewnienie spadkowe i przesłuchanie wnioskodawczyni I. M. na rozprawie w dniu 21 listopada 2017r. - protokół elektroniczny i skrócony k. 22

Sąd zważył, co następuje:

Interes prawny wnioskodawczyni – jako spadkobierczyni ustawowej - w uzyskaniu postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku po J. M. (1) oraz po M. M. był oczywisty.

Zgodnie z treścią art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, zaś zgodnie z art.925 k.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie z art.926 § 1 k.c. powołanie do spadku następuje z ustawy albo z testamentu, albowiem dziedziczenie ustawowe następuje tylko wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą (art. 926 § 2 k.c.)

Powyższe oznacza, że dziedziczenie ustawowe ma charakter subsydiarny i znajduje zastosowanie, gdy nie powołano spadkobiercy testamentowego albo powołany spadkobierca nie może lub nie chce dziedziczyć. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, przepisy kodeksu cywilnego stanowią kto i w jakim udziale dziedziczy spadek. Z uwagi na to, iż spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy, badaniu podlegało, kto spośród kategorii spadkobierców ustawowych żył w chwili otwarcia spadku po danym spadkodawcy, nie będąc wyłączonym od dziedziczenia z jakiejkolwiek podstawy.

Należy wskazać, że zarówno spadkodawca J. M. (1), jak i spadkodawczyni M. M. testamentów nie pozostawili, w związku z czym nabycie spadku nastąpiło na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią art.931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta części.

W dacie śmierci J. M. (1) do grona spadkobierców ustawowych dziedziczących na podstawie art. 931 § 1 k.c. należały: żona I. M. oraz córka M. M.. Żadna ze spadkobierczyń nie złożyła oświadczenia spadkowego. W chwili otwarcia spadku spadkobierczynie były pełnoletnie, żadna nie była ubezwłasnowolniona.

Wobec powyższego, zgodnie z dyspozycją art. 931 § 1 k.c. dziedziczą one spadek po J. M. (2) zmarłym w ½ części każda z nich, o czym orzeczono w pkt I sentencji postanowienia.

Zgodnie z treścią art. 932 § 1 i 2 k.c. w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, który dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedna czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W myśl § 3 art. 932 k.c. w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Z powyższego uregulowania, jak też z przepisów art. 932 § 4-6 k.c. wynika, że w przypadku, gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, zaś spadkodawca nie miał rodzeństwa ani małżonka, cały spadek przypada jedynemu rodzicowi.

W dacie śmierci bezdzietnej i niezamężnej M. M., spadkobierczynią ustawową pozostawała jej matka I. M., ojciec J. M. (1) już nie żył, zaś zmarła nie miała rodzeństwa. Spadkobierczyni nie złożyła oświadczenia spadkowego i w chwili otwarcia spadku była pełnoletnia i nie była ubezwłasnowolniona.

Wobec powyższego , zgodnie z dyspozycją art.932 § 3 k.c. dziedziczy ona spadek po wskazanej zmarłej w całości, o czym orzeczono w pkt II sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Poborska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Kurdziel
Data wytworzenia informacji: