Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 796/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2017-10-19

sygn. akt IV Ka 796/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2017r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Grzegorz Szepelak (spr)

Sędziowie SSO Małgorzata Szyszko

SSO Krzysztof Głowacki

Protokolant Katarzyna Wikiera

przy udziale Andrzeja Roli Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 r.

sprawy G. B.

córki W. i J. z domu R.

urodzonej (...) we W.

w przedmiocie wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej

z dnia 1 marca 2017 r. sygn. akt II K 1122/16

I.  uchyla zaskarżony wyrok i toczące się postępowanie w zakresie wydania wyroku łącznego umarza;

II.  zasądza od Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej) na rzecz adwokata B. C. kwotę 147,60 złotych (stu czterdziestu siedmiu i 60/100, w tym VAT) tytułem nieopłaconej obrony z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

III.  zwalnia skazaną od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

G. B. skazana została prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 17 marca 2016 roku, w sprawie II K 1355/15, za przestępstwa z art. 278§1 k.k. na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności, kara miała być wykonywana w okresie od 10.10.2016r. do 13.04.2017r.

2)  Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej z dnia 03 lutego 2015 roku, w sprawie XII K 594/14, za przestępstwo z art. 278§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, kara ma być wykonywana w okresie od 14.06.2017r. do 09.02.2018r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, wyrokiem z dnia 1 marca 2017r., sygn. akt II K 1122/16:

1.  na podstawie art. 85§1 k.k. k.k., 86 § 1 i 4 k.k. połączył skazanej G. B. kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami opisanymi w punktach 1 i 2 i wymierzył jej karę łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na poczet kary łącznej pozbawienia wolności, orzeczonej w punkcie 1 zaliczył skazanej okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu, w tym od 27 do 28 lipca 2015r.;

3.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałej części postępowanie o wydanie wyroku łącznego umorzył, pozostawiając pozostałe orzeczenia zawarte w wyrokach wyżej opisanych do odrębnego wykonania, jako nie podlegające łączeniu;

4.  przyznał od Skarbu Państwa na rzecz adw. B. C. kwotę 120 zł plus VAT, tytułem zwrotu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu;

5.  zwolnił skazaną od ponoszenia kosztów postępowania, związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Apelację od powyższego wyroku – w zakresie rozstrzygnięcia o karze łącznej – wniosła obrońca skazanej z urzędu, zarzucając wyrokowi rażącą niewspółmierność orzeczonej kary łącznej (1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności) wymierzonej skazanej G. B..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie, choć z zupełnie innych przyczyn, niż te, które podniesione zostały w argumentacji skarżącej, zawartej w uzasadnieniu wniesionego środka odwoławczego. Podkreślić bowiem należy, iż jak jednoznacznie wskazuje pisemna opinia o G. B. nadesłana z Zakładu Karnego w L., jedną z dwóch kar podlegających połączeniu (karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 17 marca 2016 roku, sygn. akt II K 1355/15) skazana odbyła już z dniem 13 kwietnia 2017 roku (k.18 odwrót).

Fakt powyższy akcentuje zresztą część wstępna zaskarżonego wyroku łącznego, gdzie w pkt I wskazano, przewidywany jeszcze wówczas, okres, w którym tą karę skazana miała odbywać (k.35). Podkreślić zaś należy, iż zgodnie z art.85§2kk podstawą orzeczenia kary łącznej (także wyrokiem łącznym ) są wymierzone skazanemu i podlegające dopiero wykonaniu, w całości lub w części, kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w art.85§1Kodeksu karnego. Tak więc – w chwili wydania wyroku łącznego przez Sąd I Instancji ( w dniu 1 marca 2017 roku) – kara łączna z wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 17 marca 2016 roku była jeszcze wykonywana, a zatem możność i powinność wydania wyroku łącznego (nieprawomocnego) istniała, lecz wskutek zaskarżenia wyroku łącznego przez obrońcę, wyrok ten się nie uprawomocnił, a w chwili wydania wyroku przez Sąd Okręgowy (prawomocnego) skazana, już od przeszło 6 miesięcy, jedną z kar podlegających łączeniu odbyła w całości. W takiej sytuacji Sąd Odwoławczy stwierdził brak warunków do wydania wyroku łącznego i postępowanie w tym zakresie umorzył.

Orzekając o kosztach procesu, Sąd Okręgowy orzekł stosowne koszty, od Skarbu Państwa na rzecz wyznaczonego obrońcy z urzędu, zwalniając skazaną od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Skrzypek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Szepelak,  Małgorzata Szyszko ,  Krzysztof Głowacki
Data wytworzenia informacji: