Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1417/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-03-22

Sygn. akt II Ca 1417/12

POSTANOWIENIE

Dnia 1 marca 2013r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący - Sędzia SO Barbara Mentel-Sznajderska (spr.)

Sędzia SO Jolanta Solarz

Sędzia SR del. Katarzyna Wręczycka

Protokolant: Elżbieta Biała

po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2013r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Kasy (...)w T.

przy udziale A. D. i K. D.

o stwierdzenie nabycia spadku

na skutek apelacji uczestników postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Oleśnicy

z dnia 20 września 2012r.

sygn. akt I Ns 599/12

p o s t a n a w i a:

oddalić apelację.

II Ca 1417/12

UZASADNIENIE

Wnioskodawca (...)Kasa (...) P.wniosła o stwierdzenie, że spadek po zmarłej J. D.nabyli z ustawy mąż K. D.i córka A. D.. Zmarła J. D.była dłużnikiem wnioskodawcy, należność nie została w całości zaspokojona.

W odpowiedzi na wniosek uczestnicy postępowania wnieśli o jego oddalenie w całości i nieobciążanie ich kosztami procesu. Podali, że nie wiedzieli o kredycie zaciągniętym przez zmarłą J. D., jak też nie wiedzieli o wydanym przez Sąd Rejonowy w Tychach nakazie zapłaty i dlaczego nie zostały w terminie złożone zarzuty.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w pkt I stwierdził, że spadek po J. D. na podstawie ustawy nabyli mąż K. D. i córka A. D. po ½ części; w pkt II ustalił, że każda ze stron ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

Rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o następujące ustalenia stanu faktycznego: Spadkodawczyni J. D. ostatnio stale zamieszkiwała w O., gdzie też zmarła 19 stycznia 2012 r. W chwili śmierci pozostawała w ważnym związku małżeńskim z K. D.. Zmarła J. D. nie miała innych dzieci pozamałżeńskich, przysposobionych, ani zmarłych wcześniej. Nie pozostawiła po sobie testamentu. Spadkobiercy nie złożyli oświadczeń co do przyjęcia bądź odrzucenia spadku, w skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne.

Apelację od powyższego rozstrzygnięcia w całości wywiedli uczestnicy postępowania. Sądowi I instancji zarzucili niewyjaśnienie okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, w szczególności niewyjaśnienie przyczyny zgonu spadkodawczyni, która zmarła po otrzymaniu telefonu tuż przed zgonem. Wskazywali też na pogorszenie swojej sytuacji materialnej.

Wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd zważył, co następuje:

Apelacja uczestników postępowania nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 925 kc spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie zaś z art. 931 § 1 kc w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek.

Art. 1015 § 1 kc stanowi natomiast, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.

Zgodnie z art. 1025 § 1 kc Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę.

W okolicznościach przedmiotowej sprawy z powołanych powyżej przepisów wynika, że uczestnicy postępowania nabyli spadek po J. D.z chwilą jej śmierci, tj. z dniem 19 stycznia 2012 r. Ponieważ żaden z uczestników postępowania nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawczyni, Sąd I instancji, wobec wniosku (...) Kasy (...)w T.i treści art. 1025 § 1 kc zobligowany był do stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej J. D.. Stwierdzenie nabycia spadku nie było bowiem zależne od żadnych innych przesłanek oprócz okoliczności ustalonych przez Sąd I instancji.

Sąd I instancji prawidłowo też orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 520 § 1 kpc, uznając, iż wszyscy uczestnicy postępowania byli w równym stopniu zainteresowani przeprowadzeniem postępowania.

Mając na uwadze powyższe Sąd Odwoławczy na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 361 kpc i art. 391 § 1 kpc oddalił apelację uczestników postępowania jako bezzasadną, o czym orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strugała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Mentel-Sznajderska,  Jolanta Solarz ,  Katarzyna Wręczycka
Data wytworzenia informacji: