Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 317/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2016-10-26

Sygn. akt IV U 317/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2016 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSR Magdalena Piątkowska

Protokolant Katarzyna Zych

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2016 roku w Ś.

z odwołania R. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W.

z dnia 27 lipca 2016 roku , znak: (...)

o zasiłek pogrzebowy

I zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje powodowi R. G. prawo do zasiłku pogrzebowego po zmarłym J. M. w kwocie 3.464 zł

II dalej idące odwołanie oddala.

UZASADNIENIE

R. G. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 27 lipca 2016 roku, odmawiającej mu prawa do zasiłku pogrzebowego po zmarłym w dniu (...) roku ojcu J. M.. W uzasadnieniu powód podał, że podjął pracę zaledwie parę godzin po śmierci ojca, co zadecydowało o odmowie prawa do zasiłku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. wniósł o oddalenie odwołania oraz o zasądzenie od powoda na rzecz organu rentowego kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 360 zł. W uzasadnieniu podniósł, że zmarły J. M. na dzień zgonu nie był objęty ubezpieczeniem rentowym z żadnego tytułu, jak również nie spełniał warunków do uzyskania renty z tytułu niezdolności d pracy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu (...) roku zmarł J. M. – ojciec powoda R. G.. Zmarły nie był objęty ubezpieczeniem rentowym, nie spełniał również warunków do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy. Powód rozpoczął pracę dnia 27 czerwca 2016r. Czynności związane z zatrudnieniem podjął już w dniu 20 czerwca 2016r. – odebrał skierowanie na badania wstępne, które odbył w dniu 21 czerwca 2016r.

Czynności związane z przygotowaniem pogrzebu J. M., powód zlecił Przedsiębiorstwu (...) w B., a kremację zmarłego firmie (...) z siedzibą w G..

Z tytułu zrealizowanej usługi organizacji pogrzebu w/w podmiot wystawił na rzecz powoda fakturę VAT numer (...) na kwotę 2814,05 złotych. Koszt kremacji zmarłego wyniósł 650 zł. Koszty związane z pogrzebem J. M. wyniosły łącznie 3464 zł.

W dniu 15 lipca 2016 roku powód wystąpił do pozwanej z wnioskiem o wypłatę zasiłku pogrzebowego po zmarłym ojcu.

Decyzją z dnia 27 lipca 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. odmówił powodowi prawa do zasiłku pogrzebowego po zmarłym w dniu (...) roku J. M..

Dowód:

akta ZUS – w załączeniu

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie jest częściowo zasadne.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 748 ze zm.) zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1) ubezpieczonego;

2) osoby pobierającej emeryturę lub rentę;

3) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

Jak wynika ze stanu faktycznego powód nie mógł domagać się wypłaty zasiłku pogrzebowego na podstawie powyższego przepisu albowiem w dacie zgonu członka rodziny nie był ubezpieczony, a zmarły ojciec powoda na dzień zgonu nie był objęty ubezpieczeniem, nie pobierał emerytury ani renty i nie spełniał warunków do uzyskania emerytury lub renty.

Stosownie jednak do treści art. 78 ust 1 ustawy o rentach i emeryturach z FUS, zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu, nie wyższej jednak niż określona w art. 80 powołanej ustawy, tj. 4.000,00 zł.

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że w dniu 26 czerwca 2016 roku nastąpił zgon J. M. i że czynności związane z pochówkiem podjął powód, który był synem zmarłego. Bezsporne pozostaje także to, że z tytułu zorganizowanego pogrzebu w tym kremacji zmarłego, na nazwisko powoda zostały wystawione faktury VAT opiewające na łączną kwotę 3.464 zł.

W niniejszej sprawie niewątpliwie faktura z tytułu kosztów pogrzebu J. M. jak i jego kremacji została wystawiona na powoda, będącego nabywcą usług. W ocenie sądu nie budzi wątpliwości, że powód złożył wniosek o przyznanie prawa do zasiłku pogrzebowego po zamarłym ojcu jako osoba fizyczna i właściwe udokumentował poniesione koszty w wysokości 3464 złotych.

Mając na uwadze przedstawioną wyżej argumentację oraz poczynione w niniejszej sprawie ustalenia, Sąd uznał, że odwołujący spełniał wymagania określone w ustawie zasiłkowej dla osoby ubiegającej się o wypłatę świadczenia w postaci zasiłku pogrzebowego.

W tym stanie rzeczy Sąd w oparciu o wyżej powołane przepisy prawa materialnego oraz na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał R. G. prawo do zasiłku pogrzebowego z tytułu poniesienia kosztów pogrzebu zmarłego ojca w kwocie wynikającej z przedstawionych faktur (punkt I wyroku), zaś dalej idące odwołanie oddalając uznając brak przesłanek do wypłaty zasiłku w pełnej wysokości. (punkt II wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Zych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Piątkowska
Data wytworzenia informacji: