Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 491/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głogowie z 2016-01-19

Sygn. akt III RC 491/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym

Przewodniczący SSR Małgorzata Witkowska - Szabłykin

Ławnicy ---------------------------------------

Protokolant sekr. sądowy Paulina Krawczyk

Po rozpoznaniu na rozprawie dnia 19 stycznia 2016 roku w G.

sprawy z powództwa mał. A. P. (1) i M. P. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową – matkę A. P. (2)

przeciwko D. P.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty od pozwanego D. P. na rzecz małoletnich powodów A. P. (1) i M. P. określonych wyrokiem S. O. w L. z dnia(...) r w sprawie o sygn. akt.(...)w kwocie po 350 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich dzieci, łącznie po 700 zł (siedemset zł) miesięcznie do kwot po 450 zł miesięcznie (czterysta pięćdziesiąt) na rzecz małoletnich powodów A. P. (1) i M. P., łącznie po 900 zł miesięcznie (dziewięćset zł), płatne do rąk przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów - matki A. P. (2), z góry do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca, poczynając od dnia 17 lipca 2015 r., wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  nie obciąża stron obowiązkiem zwrotu kosztami postępowania, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa;

IV.  wyrokowi w pkt I – szym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 491/15

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 19 stycznia 2016 r.

A. P. (2), działając jako przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów A. P. (1) i M. P., pozwem z dnia 19 stycznia 2016 r. domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego D. P. zasądzonych wyrokiem S. O. w L. z dnia (...) r. w sprawie o sygn. akt (...), z kwoty po 350 zł na kwotę po 500 zł miesięcznie na rzecz każdego w powodów. Wniosła także o obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

W uzasadnieniu wskazała, że koszt utrzymania małoletnich powodów znacząco wzrósł. Podała, iż w 2012 r. dzieci miały 5 i 2 lata. Obecnie córka ma 8 lat, jest uczennicą II klasy szkoły podstawowej, a syn ma 6 lat i uczęszcza do przedszkola. Przedstawiła także szczegółowe wyliczenie kosztów utrzymania dzieci, z którego wynika, że przeciętny miesięczny koszt utrzymania zarówno małoletniej A., jak i M., wynosi po około 900 zł. Podkreśliła, że ojciec małoletnich nie uczestniczy w osobistych staraniach o ich wychowanie. Dodała, że ona obecnie nie pracuje. Pozostaje w związku partnerskim. Na koszty utrzymania mieszkania wydają około 840 zł miesiecznie.

Na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. pozwany D. P. wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powodowie A. P. (1) i M. P. są dziećmi A. P. (2) i pozwanego D. P..

Wyrokiem dnia (...) r. Sąd Okręgowy w L. w sprawie o sygn. akt (...) zasądził od D. P. na rzecz małoletnich A. P. (1) i M. P. alimenty w kwocie po 350 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich, płatne do rąk matki dzieci A. P. (2) do dnia 10. każdego następującego po sobie miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

W tym czasie małoletnia powódka A. miała 5 lata, a małoletni M. – 2 lata. A. P. (2) mieszkała wraz z dziećmi u swoich rodziców. Nie pracowała. Pobierała świadczenia socjalne.

Pozwany D. P. mieszkał u swojej matki. Podejmował prace dorywcze. Od 2010 r. do 2012 r. prowadził działalność gospodarczą. Utrzymywał kontakt z małoletnimi dziećmi.

Dowód z dokumentów z akt SO w L. o sygn.(...), w szczególności:

- protokół z 11.12.2012 r. – k. 46-48,

- wyrok z 11.12.2012 r. – k. 49,

- kwestionariusz wywiadu środowiskowego – k. 41-45.

Małoletnia A. ma obecnie 8 lat. Nie choruje przewlekle. Uczęszcza do II klasy szkoły podstawowej. Podręczniki szkolne dla niej były refundowane. Pozostała wyprawka szkolna kosztowała około 380 zł. Korzysta z dodatkowych lekcji języka angielskiego, których koszt to 140 zł miesiecznie. Ubranie dla małoletniej to wydatek około 600 zł rocznie, koszulki do szkoły to kwota 50,00 zł. Dodatkowym kosztem jest współudział w mieszkaniu , który oscyluje na kwotę 150-200 zł miesięcznie ( w czynszu i opłatach licznikowych ).

Małoletnia musi mieć leczone stomatologicznie zęby oraz założony aparat ortodontyczny.

Małoletni M. ma 5 lat, uczęszcza do punktu przedszkolnego za które płacę jedynie ubezpieczenie w kwocie 49 zł rocznie. Jego miesięczny koszt utrzymania to kwota 550 zł, do tego dochodzą koszty związane z uczęszczaniem do przedszkola, np. wyjścia do teatru lub zdjęcia z zabawy choinkowej w kwocie 100 zł. Dodatkowym kosztem jest współudział w mieszkaniu , który oscyluje na kwotę 150-200 zł miesięcznie ( w czynszu i opłatach licznikowych ).

Małoletni pozostają pod opieką matki.

Matka małoletnich A. P. (2) ma 37 lat. Obecnie nie pracuje. Jest w ciąży. Od lipca 2015r. odbywała staż organizowany przez urząd pracy. Zarabiała wtedy około 800 zł miesiecznie. Korzysta z pomocy finansowej swoich rodziców oraz partnera. Mieszka razem ze swoim parterem. Koszty utrzymania mieszkania wynoszą około 800 – 900 zł. ( woda 120 - 180 zł miesięcznie, czynsz 400,00 zł, telefon 68,19 zł, telewizja 72,00 zł, energia elektryczna 74,00- 110 zł, ).

Dowód:

- rachunki za mieszkanie – k. 4, 6,

- zaświadczenie z urzędu pracy – k. 5,

- przesłuchanie A. P. (2), e-protokół (...):02:02-00:10:35, 00:24:17-00:27:15, k. 41-45.

Pozwany D. P. ma 34 lata. Z zawodu jest murarzem. Podejmuje prace dorywcze. Zarabia od 2 000 do 2 300 zł miesiecznie. Nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Opłaca prywatne ubezpieczenie kwotami po 70 zł miesiecznie. Ma zadłużenie z tytułu zaległości alimentacyjnej w wysokości około 27 000 zł. Od maja 2015 r. spłaca to zadłużenie kwotami po około 700 zł miesiecznie. Mieszka z pranerką i jej dziećmi. Mieszkanie to należy do jego partnerki. Ponosi koszty utrzymania mieszkania w wysokości około 510 zł miesiecznie. Przekazuje swojej partnerce kwoty od 1 200 do 1 300 zł miesiecznie z przeznaczeniem na zakup żywności. Jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnimi powodami. Nie utrzymuje z nimi kontaktu.

Dowód:

- przesłuchanie pozwanego, e-protokół (...):10:41-00:22:15, 00:27:36-:00:30:00, k. 41-45,

- informacja z ośrodka pomocy społecznej – k. 57,

- informacja od komornika – k. 58,

- informacja z urzędu skarbowego – k. 60-64.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Na wstępie rozważań wskazać należy, iż art. 96 k.r.o. nakłada na rodziców obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Zaś wedle art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Stosownie do dyspozycji art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku.

Przez ustawowe określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć z kolei należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Wysuwane przez przedstawicielkę ustawową małoletnich A. P. (2) żądanie zmiany wysokości należnych alimentów swoją podstawę znajduje w treści art. 138 k.r.o., zgodnie z którym, w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem stosowania regulacji prawnej przewidzianej w art. 138 k.r.o. jest zaistnienie zmiany stosunków, czyli zmiany polegającej na istotnym zwiększeniu się albo zmniejszeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Celem rozważenia, czy przedmiotowa przesłanka miała miejsce w niniejszej sprawie, Sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przeanalizował sytuacje: materialną i osobistą małoletnich powodów, jak również ich ustawowej przedstawicielki oraz pozwanego, a także procesy zmian w nich zachodzących od momentu wydania wyroku przez S. O. w L. z dnia (...) r. zasądzającego alimenty.

Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należało uznać, że sytuacja powodów od daty orzeczenia Sądu o zasądzeniu na ich rzecz alimentów od D. P. do dnia orzekania w niniejszym postępowaniu, uległa zmianie. Od ostatniego orzeczenia alimentacyjnego minęły 3 lata. Małoletnia A. uczęszcza do szkoły podstawowej, zaś M. do chodzi do przedszkola. Nauka w szkole wiąże się z dodatkowymi wydatkami na przybory szkolne, podręczniki, stroje sportowe. Szkoła organizuje także wycieczki, co także wymaga wydatków. Ponadto małoletnia uczęszcza na naukę języka angielskiego, co w ocenie Sądu jest uzasadnionym i potrzebnym wydatkiem, biorąc pod uwagę dbałość o rozwój dziecka. Okoliczność zwiększenia wydatków na małoletniego M. w związku z uczęszczaniem przez niego do przedszkola w ocenie Sądu jest oczywista i wynika z doświadczenia życiowego. Poprzednio małoletni pozostawał pod opieka matki, co minimalizowało koszty jego utrzymania.

Niezależnie od powyższego zwrócić należy uwagę, że z uwagi na upływ trzech lat od daty poprzedniego orzekania o alimentach na rzecz małoletnich powodów, wzrost alimentów uzasadniony jest istotną inflacją. Można wskazać, że w okresie 2012 – 2015 wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrosła o 20 %. Gdyby zatem tylko „zwaloryzować” dotychczasowe alimenty, powinny one zostać zwiększone do kwoty po 420 zł.

Analizując zaś status życiowy matki małoletnich, uznać należy, iż jej sytuacja życiowa nie uległa zasadniczej zmianie. Poprzednio A. P. (2) nie pracowała, zajmowała się dziećmi, otrzymywała pomoc z opieki społecznej. Obecnie nadal nie pracuje, jest w ciąży. Pozostaje w związku partnerskim i jest na utrzymaniu partnera. Dodatkowo korzysta z pomocy finansowej swoich rodziców . Podkreślenia także wymaga, że ojciec małoletnich w żadnym stopniu nie pomaga ich matce w osobistych staraniach o wychowanie i w opiece nad dziećmi. W tym zakresie cały ciężar sprawowania pieczy nad dziećmi oraz troski o ich rozwój spoczął na A. P. (2). Zgodnie z art. 135 § 2 k.r.o., wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Skoro zatem to na A. P. (2) spoczywa ciężar bieżącej pieczy nad dziećmi, uzasadnione jest przerzucenie większej części ciężaru finansowego utrzymania dzieci na pozwanego.

Biorąc pod uwagę sytuację materialną pozwanego, jego możliwości majątkowe i zarobkowe, ocenić je należało jako korzystne. Pozwany jest osobą względnie młodą i zdrową. Pracuje w wyuczonym zawodzie. Zarabia od 2 000 do 2 300 zł netto miesiecznie. Poza małoletnimi powodami nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Zadłużenie pozwanego nie może także przesądzać o oddaleniu powództwa. Jak wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie o sygn. akt III CR 70/63 „okoliczność, że ojciec dziecka jest dłużnikiem innej osoby, nie pozbawia dzieci prawa dochodzenia alimentów od ojca. Mają one interes prawny w uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty, aby móc egzekwować swoją należność i partycypować w podziale funduszów uzyskanych w drodze egzekucji w zbiegu z innymi wierzycielami”.

Mając więc na uwadze zdarzenia i ustalenia opisane wyżej, jak również zważając na fakt, iż potrzeby małoletnich powodów wzrosły, mając jednak na względzie sytuację pozwanego, Sąd podniósł wysokość alimentów do kwot po 450 zł miesięcznie na rzecz obojga powodów. Sąd oddalił powództwo w pozostałej części, mając na względzie, że przedstawicielka ustawowa również powinna, choć w niewielkim stopniu finansować potrzeby dzieci. W ocenie Sądu, kwota ustalonych alimentów jest adekwatna do potrzeb małoletnich powodów i możliwości zarobkowych pozwanego. Należy podkreślić, że pozwany jest w stanie partycypować w kosztach utrzymania partnerki i jej dzieci, o czym świadczy chociażby fakt, że na wyżywienie przekazuje jej miesięcznie 1 200 do 1 300 zł, przy czym koszty wyłącznie jego wyżywienia nie przekraczają kwoty 700 zł miesiecznie. Dlatego też, nadwyżkę ponad tą kwotę może przeznaczyć na utrzymanie swoich dzieci, bowiem to do ich alimentacji jest zobowiązany.

Na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletnich powodów ustawowe odsetki na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat świadczenia.

Na podstawie art. 102 k.p.c., Sąd odstąpił od obciążania stron kosztami postępowania.

Nadanie wyrokowi w pkt. IV rygoru natychmiastowej wykonalności znajduje uzasadnienie w treści art. 333 § 1 k.p.c.

Mając powyższe na uwadze i powołane wyżej przepisy orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Gondek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głogowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Witkowska-Szabłykin
Data wytworzenia informacji: