Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 397/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2015-05-25

Sygn. akt II K 397/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2015r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Beata Chojnacka Kucharska

Protokolant Grzegorz Kosowski

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze – Elżbiety Pawlikowskiej

po rozpoznaniu w dniu 25.05.2015r.

s p r a w y M. T.

syna R. i K. z domu B.

urodzonego w dniu (...) w R.

skazanego:

1)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Rykach z dnia 05.09.2006r. sygn. akt II K 1028/05 za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 02.05.2004r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Rykach z dnia 04.02.2011r. oraz na mocy art. 33 § 2 i 3 kk karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 zł. każda stawka;

2)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 08.09.2005r. sygn. akt II K 438/05 za czyn z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 19.08.2004r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

3)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmie z dnia 22.06.2006r. sygn. akt II K 18/06 utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 16.01.2007r. sygn. akt XI Ka 874/06 za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 22.09.2004r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz na mocy art. 33 § 2 i 3 kk karę 40 stawek dziennych grzywny po 15 zł. każda stawka;

4)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 25.05.2010r. sygn. akt II K 194/10 za czyn z art. 242 § 2 kk popełniony w okresie od dnia 06.10.2009r. do dnia 07.10.2009r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

5)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 10.06.2010r. sygn. akt II K 157/10 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 02.11.2009r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności;

6)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 26.07.2010r. sygn. akt VI K 298/10 za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 18.01.2010r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

7)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Rykach z dnia 13.09.2010r. sygn. akt II K 339/10 za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 12.11.2009r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

I.  na mocy art. 85 kk, art. 86 § 1 kk wymierzone skazanemu M. T. w wyrokach podlegających łączeniu opisanych w punktach 1, 2 i 3 części wstępnej kary pozbawienia wolności łączy i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II.  umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w zakresie kar grzywien orzeczonych wyrokami z pkt 1 i 3 części wstępnej oraz w zakresie wyroków opisanych w pkt od 4 do 7 części wstępnej;

III.  zalicza skazanemu M. T. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności okres kary pozbawienia wolności odbytej przez skazanego w sprawie o sygn. akt II K 1028/05 od dnia 25.03.2012r. do dnia 25.09.2013r. oraz okres kary odbytej w ramach wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 03.07.2008r. sygn. akt IV K 216/08 orzeczonej w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, obejmującego wyroki z pkt 2 i 3 części wstępnej w okresie od dnia 25.09.2010r. do dnia 25.03.2012r.;

IV.  pozostałe postanowienia nie będące przedmiotem rozstrzygnięć w niniejszym wyroku łącznym, a zawarte w wyrokach podlegających łączeniu utrzymuje w mocy;

V.  kosztami postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w trakcie rozprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. T. urodzony w dniu (...) był skazany prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 08.09.2005r. sygn. akt II K 438/05 za czyn z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 19.08.2004r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

2)  Sądu Rejonowego w Chełmie z dnia 22.06.2006r. sygn. akt II K 18/06 utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 16.01.2007r. sygn. akt XI Ka 874/06 za czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 22.09.2004r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz na mocy art. 33 § 2 i 3 kk na karę 40 stawek dziennych grzywny po 15 zł. każda stawka;

3)  Sądu Rejonowego w Rykach z dnia 05.09.2006r. sygn. akt II K 1028/05 za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 02.05.2004r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Rykach z dnia 04.02.2011r. oraz na mocy art. 33 § 2 i 3 kk na karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 zł. każda stawka;

4)  Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 25.05.2010r. sygn. akt II K 194/10 za czyn z art. 242 § 2 kk popełniony w okresie od dnia 06.10.2009r. do dnia 07.10.2009r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

5)  Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 10.06.2010r. sygn. akt II K 157/10 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 02.11.2009r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności;

6)  Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 26.07.2010r. sygn. akt VI K 298/10 za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 18.01.2010r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

7)  Sądu Rejonowego w Rykach z dnia 13.09.2010r. sygn. akt II K 339/10 za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 12.11.2009r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

Dowód:

- odpisy orzeczeń k. 35, k. 84, k. 46, k. 47, k. 12, k. 13, k. 11, 10,

- dane o karalności k. 268-271.

Zachowanie skazanego M. T. w okresie pozostawania w jednostce penitencjarnej tj. od stycznia 2005r. ocenić należy jako przeciętne. W okresie odbywania kar pozbawienia wolności skazany był zarówno wielokrotnie nagradzany, jak i 10 – krotnie karany dyscyplinarnie. Ostatni raz M. T. był nagradzany regulaminowo w marcu 2015r. Ostatni raz był karany dyscyplinarnie w lutym 2015r. za zażycie środków odurzających, wykrytych podczas badania skazanego. Obecnie odbywa karę w zakładzie karnym typu zamkniętego. Skazany realizował w stopniu dobrym zadania zawarte w indywidualnym programie oddziaływania. Skazany nie identyfikuje się z grupą skazanych przynależących do podkultury przestępczej. M. T. wypowiada się krytycznie co do popełnionych przestępstw.

Dowód:

- opinia o skazanym k. 272-273.

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydawany jest w przypadku zaistnienia warunków do orzeczenia kary łącznej. Sąd wydaje wyrok łączny z urzędu lub na wniosek skazanego albo Prokuratora. W razie istnienia warunków do wydania wyroku łącznego, jego wydanie jest obligatoryjne.

Stosownie do treści art. 85 k.k. Sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Potrzeba wydania wyroku łącznego zachodzi wówczas, gdy sprawca przed datą pierwszego wyroku skazującego popełnił wiele przestępstw ale z różnych przyczyn, nie został za nie skazany jednym wyrokiem, lecz wieloma wyrokami. Rodzi to konieczność w wyroku łącznym takiego łączenia kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa, jakie miałoby miejsce, gdyby sprawy o te przestępstwa były rozpoznawane w jednym postępowaniu, a więc łączenia je w taki sposób, w jaki zostałyby połączone w pierwszym wyroku skazującym. Oznacza to, że granicą wyznaczającą możliwość łączenia kar w wyroku łącznym jest data wydania pierwszego wyroku skazującego. Przestępstwa popełnione po tej dacie mogą tworzyć odrębny zbieg, skutkujący orzeczeniem odrębnej kary łącznej.

Mając na względzie powyższe Sąd ustalił, że możliwe jest połączenie skazanemu kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami: Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 08.09.2005r., sygn. akt II K 438/05, Sądu Rejonowego w Chełmie z dnia 22.06.2006r., sygn. akt II K 18/06 i Sądu Rejonowego w Rykach z dnia 05.09.2006r. sygn. akt II K 1028/05 (pkt 1-3 części wstępnej wyroku łącznego). Czyny, za które M. T. został skazany wyrokami z dnia 05.09.2006r. i z dnia 22.06.2006r. zostały bowiem popełnione w dniach: 22.09.2004r. i 02.05.2004r., a więc przed wydaniem wyroku w sprawie II K 438/05. Ustalając wysokość kary łącznej Sąd miał na względzie dyrektywy dotyczące wymiaru kary łącznej oraz granice wymiaru kary łącznej, obowiązujące przy wydaniu wyroku łącznego. W zakresie kary łącznej Sąd był uprawniony do orzeczenia kary w granicach: od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do sumy kar pozbawienia wolności wymierzonych w sprawach podlegających łączeniu - 3 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekając karę łączną miał na względzie to, że przestępstwa te zostały skierowane przeciwko różnym dobrom chronionym prawem (przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów), a także okres czasu dzielący popełnienie tych przestępstw, a były one popełnione na przestrzeni niemalże 5 miesięcy. Brak ścisłego związku czasowego pomiędzy przypisanymi skazanemu przestępstwami, a także rodzaj popełnionych przestępstw przemawia przeciwko stosowaniu zasady pełnej absorpcji przy określaniu wymiaru kary łącznej. Niezależnie od możliwości zastosowania przy wymiarze kary łącznej zasady pełnej absorpcji, asperacji, jak i zasady pełnej kumulacji, oparcie wymiaru kary na zasadzie absorpcji lub kumulacji traktować należy jako rozwiązanie skrajne, stosowane wyjątkowo i wymagające szczególnego uzasadnienia. Takiego szczególnego uzasadnienia Sąd w tej sprawie się nie dopatrzył. Zasadę pełnej absorpcji stosuje się w wymiarze kary łącznej, gdy związek podmiotowo-przedmiotowy zbiegających się przestępstw jest tak ścisły, że upodabnia je do jednego przestępstwa, jak w przypadku pomijalnego zbiegu przestępstw, a taka sytuacja w tej sprawie nie zaistniała. Na taki wymiar kary łącznej miała również wpływ opinia, jaką skazany posiada w jednostce penitencjarnej, a jest to opinia przeciętna, przy czym należy postrzegać istotnie negatywnie to, że skazany dopuścił się ostatniego poważnego przewinienia dyscyplinarnego w 2015r. Takie zachowanie źle prognozuje na przebieg procesu resocjalizacji skazanego. W ocenie Sądu kara łączna tak ukształtowana będzie wystarczająca, a jednocześnie konieczna dla osiągnięcia zakładanych wobec skazanego celów kary zarówno w zakresie prewencji indywidualnej, jak i ogólnej.

Zwraca uwagę fakt, iż kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Chełmie (II K 18/06) i Sądu Rejonowego w Zamościu (II K 438/05) zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Lublinie sygn. akt IV 216/08 z dnia 03.07.2008r. Wyrokiem tym orzeczono skazanemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (odpis wyroku k. 36-38). Zaktualizowały się natomiast przesłanki do wydania nowego wyroku łącznego, stosownie do treści art. 575 § 1 k.p.k. wobec zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt II K 1028/05. Sąd wydający wyrok łączny nie jest jednak związany wysokością kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym (podobnie: wyrok SN z dnia 07.01.2008r., sygn. akt V KK 309/07, OSNwSK 2008/21), albowiem stosownie do treści art. 575 § 1 k.p.k. wyrok ten z chwilą wydania nowego wyroku łącznego w zakresie wskazanych kar pozbawienia wolności z mocy prawa utracił moc. Brak jest natomiast uzasadnienia dla wydania w „nowym” wyroku łącznym dodatkowego rozstrzygnięcia o utracie mocy poprzedniego wyroku łącznego, gdyż następuje to ex lege. Stąd też Sąd takiego rozstrzygnięcia w wyroku łącznym nie zawarł (podobnie: Kodeks postępowania karnego, Komentarz, pod red. Dariusza Świeckiego, Wydanie 1, Wielkie Komentarze, Warszawa 2013, LexisNexis str. 967 -970, postanowienie SN z dnia 19.05.2011r., sygn. akt I KZP 4/11, opubl. OSNKW 2011/6/49, wyrok SN z dnia 01.12.2010r., sygn. akt III KK 231/10, opubl. LEX nr 653511, postanowienie S.A. w Katowicach z dnia 19.01.2011r. opubl. KZS 2011/5/110, LEX nr 785472).

Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w zakresie kar grzywien orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w C. i w R. ( pkt 1 i 3 części wstępnej wyroku łącznego), albowiem kary te zostały połączone węzłem kary łącznej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 08.01.2008r. sygn. akt IV K 392/07 i co do tych kar zaistniała powaga rzeczy osądzonej. Powyższe rozstrzygniecie znajduje oparcie w treści art. 572 kpk w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. (tak: wyrok SN z dnia 30.11.2011r., sygn. akt II KK 149/11, OSNKW 2011/12/113). Podobnie rzecz się ma w zakresie kar orzeczonych wyrokami wskazanymi we wniosku skazanego, zmodyfikowanego na rozprawie, w zakresie wyroków opisanych w pkt od 4 do 7 części wstępnej wyroku łącznego. Co do wyroków z pkt 4, 5 i 7 Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał wyrok łączny w dniu 02.07.2014r. sygn. akt II K 799/13 wymierzając karę łączną 2 lat pozbawienia wolności (obejmując węzłem kary łącznej także wyrok w sprawie o sygn. akt II K 154/11, który nie został wskazany we wniosku skazanego). Wskazany wyrok łączny nie obejmuje skazania w sprawie o sygn. akt VI K 298/10 (pkt 6 części wstępnej), gdyż w efekcie kontrawencjonalizacji postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 28.02.2014r., a więc jeszcze przed datą wydania wyroku łącznego, zamieniono karę 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 26.07.2010r. na karę 30 dni aresztu. Wątpliwości nie budzi to, że kara pozbawienia wolności i kara aresztu nie podlegają łączeniu. W tych okolicznościach nie zaistniały postawy do wydania nowego wyroku łącznego, a wobec istnienia powagi rzeczy osądzonej, należało umorzyć postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego także i w tej części.

Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności na podstawie art. 577 k.p.k. Sąd zaliczył okres kar odbytych przez skazanego w sprawach objętych wyrokiem łącznym: w sprawie o sygn. akt II K 1028/05 od dnia 25.03.2012r. do dnia 25.09.2013r. – kara 1 roku i 6 miesięcy odbyta w całości oraz okres kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym w sprawie o sygn. akt IV K 216/08 w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności – od dnia 25.09.2010r. do dnia 25.03.2012r. – odbyta w całości. Skazany łącznie odbył 3 lata pozbawienia wolności.

Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach podlegających łączeniu, a co do których nie wydano orzeczenia o ich połączeniu, zostały utrzymane w mocy.

Sąd odstąpił od obciążania skazanego kosztami sądowymi związanymi z wydaniem wyroku łącznego, bowiem skazany przebywa w jednostce penitencjarnej, nie jest zatrudniony odpłatnie, a więc uiszczenie tych kosztów przez skazanego byłoby dla niego zbyt uciążliwe, jeśli wręcz nie niemożliwe. Zaistniały w sprawie przesłanki wskazane w art. 624 § 1 k.p.k.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Lendzion
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Chojnacka Kucharska
Data wytworzenia informacji: