Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 409/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z 2016-05-10

Sygn. akt VI U 409/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10/05/2016 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Kryńska - Mozolewska

Protokolant: protokolant sądowy Marzena Szablewska

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z odwołania M. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...)w W. z dnia (...)r. znak: (...)- (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...)w W.

o zasiłek macierzyński

orzeka:

oddala odwołanie.

Sygn. akt VI U 409/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia (...)r Zakład ubezpieczeń Społecznych (...)w W. przyznał M. C. prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres od 08.02.2015 r do dnia 27.06.2015 r w wysokości 100%. Ustalił podstawę wymiaru zasiłku w kwocie 525,00 brutto a po odliczeniu 13,71 złotych w kwocie 453,02. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podnosił, że wnioskodawczyni podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. W drugim miesiącu ubezpieczenia tj; w dniu 8 lutego wnioskodawczyni urodziła dziecko, po czym pierwszy miesiąc ubezpieczenia chorobowego tj; styczeń 2015 r był niepełnym miesiącem ubezpieczenia. W miesiącu lutym 2015 r 30 %minimalnego wynagrodzenia stanowiła kwota 525 brutto, a po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 % - kwota 453,02 złotych . Tak ustalona kwota stanowiła podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres od 08.02.2015 r do 27.06.2015.

W odwołaniu od zaskarżonej decyzji odwołująca wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji dotyczącej wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego. M. C. podnosiła, że w piśmiennictwie dotyczącym wyliczenia wymiaru zasiłku macierzyńskiego nie została przez ustawodawcę uregulowana sytuacja, gdy niezdolność do pracy powstała w drugim miesiącu kalendarzowym trwania ubezpieczenia, ale pierwszy miesiąc kalendarzowy nie był objęty ubezpieczeniem chorobowym w całości. Taka sytuacja – zdaniem odwołującej ma miejsce w jej przypadku. Przy czym powoływała się ona na interpretację ZUS.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji i twierdził, iż stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji zostało oparte na art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Odwołująca M. C. jest zatrudniona od 2008 r na podstawie umowy o pracę w (...)na stanowisku specjalisty działu rozliczeń. Odwołująca począwszy od 6 marca 2012 r korzysta z urlopu wychowawczego w czasie, którego urodziła kolejne dziecko.

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej M. C. przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 14 stycznia 2015 r. w dniu 8 lutego 2015 r wnioskodawczyni urodziła dziecko. Na podstawie złożonej dokumentacji decyzją z dnia (...)r przyznano jej prawo do zasiłku macierzyńskiego na okres od 8 lutego 2015 r do 27 czerwca 2015 r w wysokości 100% podstawy wymiaru w kwocie 525,00 zł (453, 02 po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13, 71) tj; najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe za miesiąc luty 2015 r, w którym powstało prawo do zasiłku.

Bezsporne, a nadto akt organu rentowego, umowa o pracę k. 36,

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. z 2014.159 z póz. zmianami) zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko.

Art. 49 ust. 1 stanowi, że jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi: najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4 - dla ubezpieczonych, dla których określono najniższą podstawę wymiaru składek;
Zgodnie z art. 31. ust, 1 miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

W wyroku z dnia 6.11.2012 r III UK 38/12
Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, do którego prawo powstało w pierwszym miesiącu kalendarzowym, nie poprzedzonego innym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, określa art. 49 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podobne stanowisko zajął w wyroku z dnia 6.09.2012 roku II UK 36/12 SN, w którym wskazał, iż podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, do którego prawo powstało w pierwszym miesiącu kalendarzowym niepoprzedzonego innym ubezpieczeniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, określa art. 49 pkt 1 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jako najniższą podstawę wymiaru składek na to ubezpieczenie po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4 tej ustawy, bez względu na wysokość kwoty zadeklarowanej na podstawie art. 18 ust. 8 lub 18a ust. 1 u.s.u.s.

Bezspornym jest, że niezdolność wnioskodawczyni do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia i ubezpieczenie nie było poprzedzone z innego tytułu, bowiem odwołująca przebywała na urlopie wychowawczym z tytułu urodzenia dziecka.

W ocenie sądu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sposób prawidłowy ustalił podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego , bowiem w miesiącu lutym 2015 r 30 % minimalnego wynagrodzenia (1750 złotych) stanowiła kwota brutto 525,00 a po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 % - kwota 453,02 złotych

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji orzeczenia.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Szablewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kryńska-Mozolewska
Data wytworzenia informacji: