Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 270/18 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z 2018-12-17

Sygn. akt VI U 270/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2018 roku.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSR Przemysław Chrzanowski

Protokolant protokolant sądowy Patrycja Wielgus

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2018 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy J. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) w W.

o zasiłek pogrzebowy

w związku z odwołaniem J. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) w W.

z dnia (...), znak: (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt VI U 270/18

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 16 sierpnia 2018 roku J. K. złożyła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) w W. w przedmiocie braku przyznania zasiłku pogrzebowego. Odwołująca wniosła o wypłatę zasiłku pogrzebowego (k. 23).

W odpowiedzi na odwołanie, ZUS wniósł o oddalenie odwołania (k. 8).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

M. G. zmarła w dniu 17 czerwca 2015 roku w C. (odpis skrócony aktu zgonu z akt rentowych).

J. K., siostra M. G., jest prawowitym dysponentem placu na cmentarzu parafialnym p/w św. M. A. w P. i złożyła w dniu 22 czerwca 2015 roku ofiarę w wysokości 250 zł, co uprawniło ją do zabudowy tego placu nagrobkiem i dysponowaniem nim przez okres 5 lat (zaświadczenie Parafii z 22.06.2015r. z akt rentowych).

W ww. grobie wcześniej pochowane były 3 osoby (karta obiegowa z akt rentowych). W dniu 11 lipca 2015 roku, po sprowadzeniu z Kanady, w tym grobie pochowane zostały także prochy M. G. (zeznania odwołującej). Za wykonanie nagrobka z piaskowca, dla wszystkich tych 4 osób, J. K. zapłaciła kwotę 7.000 zł brutto (faktura z 15.07.2015r. z akt rentowych).

Ponadto w dniu 11 lipca 2015 roku odwołująca zapłaciła za 4 wiązanki żałobne kwotę 810 zł i zapłaciła też 11 lipca 2018 roku 500 zł „zadatku za przyjęcie” (paragon na 810 zł i KP na 500 zł z akt organu rentowego).

Po kilku latach, w dniu 21 czerwca 2018 roku, odwołująca złożyła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zasiłek pogrzebowy po zmarłej M. G. (akta organu rentowego).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wskazanych powyżej dokumentów, co do których Sąd nie znalazł żadnych okoliczności mogących świadczyć o nieautentyczności lub nieprawdziwości zawartych w nich treści. Ponadto ustalenia zostały oparte na zeznaniach odwołującej. W ocenie Sądu zeznania te były spójne, wyczerpujące i nie budziły wątpliwości Sądu z dwoma wyjątkami. Załączone do odwołania „oświadczenie” firmy pogrzebowej z karty 6 akt sprawy, że grób został wykonany na potrzeby pochówku siostry odwołującej nie jest uprawnione, gdyż z twierdzeń J. K. wynika, że w tym grobie pochowane są w sumie 4 osoby. Z kolei dokument sporządzony w języku angielskim z karty 7 akt sprawy (tłumaczenie z karty 15 akt sprawy) został wystawiony na nazwisko W. G..

Strony nie wnosiły o uzupełnienie materiału dowodowego.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 77 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1)  ubezpieczonego;

2)  osoby pobierającej emeryturę lub rentę;

3)  osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

4)  członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są:

1)  małżonek (wdowa i wdowiec);

2)  rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające;

3)  dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;

4)  przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3;

5)  rodzeństwo;

6)  dziadkowie;

7)  wnuki;

8)  osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Art. 78 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że:

1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

3. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, o którym mowa w ust. 2, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż wymieniona w art. 77 ust. 1 pkt 4, pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż w kwocie 4.000 zł (art. 79 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Dodatkowo art. 81 ww. ustawy stanowi, że:

1. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

2. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w terminie określonym w ust. 1 było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

3. Dokumentem potwierdzającym okoliczności lub przyczyny, o których mowa w ust. 2, jest zaświadczenie Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, M. G. zmarła w dniu 17 czerwca 2015 roku. W dniu 11 lipca 2015 roku zostały pochowane prochy M. G..

Powyższe oznacza, że na podstawie ww. przepisu art. 81 ust. 1 prawo do zasiłku pogrzebowego wygasło wobec niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie z dniem 17 czerwca 2016 roku.

Z kolei na podstawie ww. przepisu art. 81 ust. 2 prawo do zasiłku pogrzebowego wygasło z dniem 11 lipca 2016 roku.

Tymczasem dopiero w dniu 21 czerwca 2018 roku J. K. złożyła wniosek o zasiłek pogrzebowy po zmarłej M. G..

Powyższe oznacza, że roszczenie odwołującej wygasło i nie jest należny jej sporny zasiłek pogrzebowy.

Sąd zgadza się także z twierdzeniem organu rentowego, że paragon z kwiaciarni za 4 wiązanki żałobne na kwotę 810 zł, ww. zaświadczenie z Parafii oraz zadatek za „przyjęcie”, nie zawierają informacji kogo dotyczą. Wobec treści zeznań odwołującej należy przyjąć, że koszty te zostały poniesione w związku z przedmiotowym pogrzebem.

Z kolei załączone do odwołania „oświadczenie” firmy pogrzebowej z karty 6 akt sprawy, że grób został wykonany na potrzeby pochówku siostry odwołującej nie jest uprawnione, gdyż z twierdzeń J. K. wynika, że w tym grobie pochowane są w sumie 4 osoby. Dodatkowo dokument sporządzony w języku angielskim z karty 7 akt sprawy (tłumaczenie z karty 15 akt sprawy) został wystawiony na nazwisko W. G..

W zaistniałej sytuacji Sąd nie znalazł podstaw do „przywrócenia terminu złożenia wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego”. Sąd nie znalazł też podstaw w jakiejkolwiek umowie międzynarodowej, podnoszonej przez odwołującą, do stwierdzenia nabycia prawa do spornego zasiłku pogrzebowego na gruncie ww. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W konsekwencji Sąd - na podstawie w/w przepisów i art. 477 ( 14) § 1 KPC - oddala odwołanie J. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) w W. z dnia (...) znak: (...)

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lena Fremmel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: