Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 101/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z 2023-05-05

Sygn. akt VI U 101/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 maja 2023 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Napiórkowska - Kasa

po rozpoznaniu w dniu 05 maja 2023 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy Z. P.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W.

w związku z odwołaniem od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. z dnia 29 grudnia 2020 r. nr WN-I. (...). (...).2020

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

zmienia zaskarżone orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. z dnia 29 grudnia 2020 r. nr: WN-I. (...). (...).2020 w oraz poprzedzające orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. z dnia 12 października 2020 roku nr: (...) w ten sposób, że postanawia:

- zaliczyć odwołującego Z. P. do stopnia niepełnosprawności - umiarkowanego,

- symbol przyczyny niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ustalić na - 05-R, 11-I, 07-S,

- orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydać do – 17 stycznia 2024 roku,

- ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności datować od - 05 lutego 2015 roku,

przy wskazaniach dotyczących:

- odpowiedniego zatrudnienia wskazać – w warunkach pracy chronionej, na stanowisku pracy przystosowanym do niepełnosprawności,

- zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej wskazać – nie wymaga,

- uczestnictwa w terapii zajęciowej wskazać – nie wymaga,

- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby wskazać – wg. zaleceń lekarza leczącego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, wymaga stosowania protezy powietrznej B-PAP,

- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki wskazać – wymaga,

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji wskazać – nie wymaga,

- spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wskazać – nie spełnia,

- prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju wskazać – nie wymaga.

Sygn. akt VI U 101/21

UZASADNIENIE

Orzeczeniem z dnia 12 października 2020 roku nr: (...) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. zaliczył Z. P. do lekkiego stopnia niepełnosprawności o symbolu przyczyny 05-R do 31 października 2022 roku. W zakresie wskazań podał:

- odpowiedniego zatrudnienia – otwarty rynek pracy,

- zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej – nie wymaga,

- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby – wymaga,

- konieczności korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki – nie wymaga;

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – nie wymaga;

- spełniania przesłanki określone art. 8 ust 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) – nie dotyczy;

- wymagania prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – nie wymaga.

Orzeczeniem z dnia 29 grudnia 2020 roku nr: WN-I. (...).1. (...).2020 Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. zmienił orzeczenie z dnia 12 października 2020 roku ustalając symbol przyczyny niepełnosprawności 11-I w miejsce symbolu 05-R.

(orzeczenia PZON i WZON)

Od powyższego orzeczenia WZON Z. P. wniósł odwołanie, wnosząc o zmianę stopnia niepełnosprawności.

(odwołanie – k. 1)

W odpowiedzi na odwołanie WZON wniósł o jego oddalenie.

(odpowiedź na odwołanie – k. 12-13)

Sąd ustalił, co następuje:

Odwołujący urodził się (...). Cierpi na otyłość olbrzymią, cukrzycę typu 2 wymagającą leczenia insuliną, zaparcia stolca naprzemienne z biegunkami oraz nadciśnienie tętnicze i schorzenia pulmonologiczne.

Odnośnie schorzeń ortopedycznych cierpi na bóle zwyrodnieniowe i przeciążeniowe stawów kończyn dolnych i kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. Porusza się niesprawnie, ma ograniczone ruchy stawów kolanowych. W obrębie kręgosłupa lędźwiowego ma dyskopatię i zwyrodnienia. Nie kwalifikuje się nawet do lekkiej pracy fizycznej. Może pracować na stanowisku przystosowanym do niepełnosprawności w zakładzie pracy chronionej. Wymaga zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Otyłość olbrzymia u odwołującego powoduje problemy z oddychaniem. Cierpi na obturacyjny ciężki bezdech senny wymagający leczenia aparatem B-PAP.

Jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym z przyczyn 05-R, 11-I i 07-S do 17 stycznia 2024 roku od 5 lutego 2015 roku. Wymaga konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby według zaleceń lekarza leczącego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, wymaga stosowania protezy powietrznej B-PAP. Wymaga również korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki.

(opinia biegłego gastroenterologa S. O. – k. 24-26; opinia biegłego ortopedy K. K. – k. 47-47v; opinia biegłego pulmonologa M. P. – k. 79-86)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie opinii biegłych – gastroenterologa, ortopedy oraz pulmonologa, które to były spójne w zakresie oceny do jego stopnia niepełnosprawności został zaliczony odwołujący z powodu różnych schorzeń. Nie zachodziła konieczność uzupełniania opinii biegłych albowiem opinia każdego z biegły zawierała logiczne uzasadnienie, przegląd przeanalizowanych badań oraz opis przeprowadzonych badań. Zarzuty WZON nie wnosiły nic nowego do wydanych przez biegłych opinii, nie zawierały zarzutów co do metody i merytoryki sporządzonych opinii. Sąd nie oparł się na opinii biegłego diabetologa albowiem biegły nie ocenił, że odwołujący jest niepełnosprawny w stopniu wyższym niż lekki, jak to wskazywali inni biegli.

Nie zachodziła konieczność uzupełniania materiału dowodowego w sprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie podlegało uwzględnieniu.

Przedmiotem rozpoznania Sądu było żądanie ustalenia stopnia niepełnosprawności wyższego niż lekki. W tej sprawie Sąd ustalił na podstawie trzech opinii biegłych – gastroenterologa, ortopedy oraz pulmonologa, że odwołujący jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym z powodu przyczyn o symbolach 05-R, 11-I i 07-S okresowo do 17 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

W tej sprawie Sąd ustalił, że odwołujący jest niepełnosprawny z powodu naruszenia sprawności organizmu wynikającego ze schorzeń: otyłości olbrzymiej, zaburzeń trawienia, oddychania, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego co powoduje, że doświadcza dolegliwości bólowych. Jest on osobą zdolną do zatrudniania tylko na stanowiskach przystosowanych do niepełnosprawności, nie może podjąć pracy dostępnej na ogólnym rynku pracy. Może podjąć pracę uwzględniającą jego otyłość olbrzymią, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, ograniczenie ruchomości stawów kończyn dolnych i wynikające z tego ograniczenia w poruszaniu się. Nie może wykonywać nawet lekkiej pracy fizycznej. Powoduje to, że są spełnione obie przesłanki zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnoprawności.

Ustalenie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności skutkowało również tym, że zmianie podlegały niektóre ze wskazań dotyczące niepełnosprawności. W zakresie odpowiedniego zatrudnienia należało wskazać – w warunkach pracy chronionej, na stanowisku pracy przystosowanym do niepełnosprawności, albowiem odwołujący się porusza się w sposób niesprawny, ma trudności z oddychaniem. Zatrudnienie musi uwzględniać te deficyty. Wymaga również zaopatrzenia w przedmioty usprawniające według zaleceń lekarza leczącego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, wymaga stosowania protezy powietrznej B-PAP, albowiem cierpi na bezdech senny. Dodatkowo wymaga korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki. Wynika to z faktu, że okresowo może wymagać pomocy ze strony instytucji lub osób tam zatrudnionych w codziennej egzystencji np. sprzątaniu domu, robieniu większych zakupów.

Mając na względzie powyższe Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Romanek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Joanna Napiórkowska-Kasa
Data wytworzenia informacji: