Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 406/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Otwocku z 2015-04-15

  Sygn. akt II K 406/14

POSTANOWIENIE

  Dnia 15 kwietnia 2015 roku

  Sąd Rejonowy w Otwocku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Bronowski

Protokolant: sekr.sąd. Anna Bodalska - Krydowska

Bez udziału oskarżyciela subsydiarnego Ł. P. (1)

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2015 roku

sprawy Ł. P. (2)

oskarżonego o przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 286 § 1 k.k.

z urzędu w przedmiocie umorzenia postępowania

na podstawie art. 17 § 1 pkt. 9 k.p.k. , art. 55 § 1 k.p.k.

p o s t a n o w i ł:

umorzyć postępowanie karne wobec oskarżonego Ł. P. (2).

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2013 roku prokurator Prokuratury Rejonowej w Otwocku umorzył dochodzenie w sprawie o przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i inne w sprawie o sygnaturze akt 2 Ds. 1598/12 .

Postanowieniem z dnia 17 września 2013 roku Sąd uchylił postanowienie o umorzeniu dochodzenia i sprawę przekazał Prokuraturze Rejonowej w Otwocku w celu dalszego prowadzenia postępowania.

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 roku prokurator Prokuratury Rejonowej w Otwocku ponownie umorzył dochodzenie w sprawie.

Odpis tego postanowienia z pouczeniem o możliwości wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia został doręczony Ł. P. (1) w dniu 23 grudnia 2013 roku (k. 242).

W dniu 12 czerwca 2014 roku do Sądu wpłynął subsydiarny akt oskarżenia przeciwko Ł. P. (2) oskarżonemu o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 286 § 1 k.k. wniesiony przez pełnomocnika Ł. P. (1) adwokata G. F..

Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 330 § 1 k.p.k. uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia, sąd wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić.

Przepis art. 330 § 2 k.p.k. wskazuje, iż jeżeli prokurator nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 k.p.k. – o czym należy go pouczyć.

Zgodnie z przepisem art. 55 § 1 k.p.k. w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania, w wypadku o którym mowa w art. 330 § 2 k.p.k. , pokrzywdzony może wnieść w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora.

W przedmiotowej sprawie pokrzywdzonemu Ł. P. (1) odpis postanowienia o ponownym umorzeniu postępowania wraz z właściwymi pouczeniami został doręczony w dniu 23 grudnia 2013 roku, zatem termin do złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia upłynął w dniu 23 stycznia 2014 roku. Subsydiarny akt oskarżenia został złożony w dniu 12 czerwca 2014 roku, a więc już po upływie terminu określonego w art. 55 § 1 k.p.k.

Należy mieć na uwadze, iż miesięczny termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia jest terminem prekluzyjnym, zastrzeżonym dla pokrzywdzonego a nie dla jego pełnomocnika, a więc nie podlegającym przywróceniu, zaś czynność wykonana z przekroczeniem terminu jest równoznaczna z brakiem skargi uprawnionego oskarżyciela. W tym zakresie Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt III KK 6/14.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie wobec upływu miesięcznego terminu na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia zaistniała negatywna przesłanka procesowa określona w art. 17 § 1 pkt. 9 k.p.k., gdyż pokrzywdzony wnosząc subsydiarny akt oskarżenia po terminie utracił status oskarżyciela subsydiarnego określony w art. 55 § 1 k.p.k. uprawniający go do wniesienia w warunkach określonych w tym przepisie aktu oskarżenia.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Olszewska
Osoba, która wytworzyła informację:  Konrad Bronowski
Data wytworzenia informacji: