Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII U 402/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2016-01-20

Sygn. akt VII U 402/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący SSR Sylwia Smolarczyk

Protokolant: Maria Brejtkopf

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z odwołania Z. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddziału w W.

z dnia 11 czerwca 2015 r. znak (...)

o zasiłek pogrzebowy

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu Z. R. zasiłek pogrzebowy po zmarłym K. K. w kwocie 4.000 zł (cztery tysiące złotych).

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. (data prezentaty organu rentowego k. 2) Z. R. złożył odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddziału w W. z dnia 11 czerwca 2015 r. przyznającej mu prawo do zasiłku pogrzebowego po zmarłym K. K. w kwocie 1.166,40 zł.

W uzasadnieniu złożonego odwołania odwołujący wskazał, że ZUS dokonał jedynie częściowego rozpoznania sprawy i przyznał mu zasiłek pogrzebowy w zaniżonej wysokości w kwocie 1.166,40 zł (odwołanie k. 2-4).

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 29 lipca 2015 r. (k. 5-6) Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. wniósł o jego oddalenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kwestionując okoliczności, że Z. R. jako osobie obcej zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości nie wyższej niż 4.000 zł, wskazał jednak, że przedłożona faktura nr (...) nie wyszczególnia towarów i usług zawartych pod nazwą „usługi pogrzebowe”. Według organu rentowego kwota 3.660,01 zł nie może zostać uznana jako poniesiony koszt pogrzebu (odpowiedź na odwołanie k.5-6).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Z. R. był zięciem K. K. (okoliczność bezsporna).

K. K. zmarł w dniu 26 maja 2015 r. K. K. w chwili śmierci pobierał emeryturę (odpis skrócony akt zgonu, zaświadczenie-akta organu rentowego).

W dniu 26 maja 2015 r. Z. R. popisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług (...) Sp. z o.o. w W. umowę zlecenia na wykonanie usług pogrzebowych w związku z pogrzebem K. K. (okoliczność bezsporna, umowa zlecenia-dokumentacja k. 29 akt sprawy).

W dniu 3 czerwca 2015 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług (...) Sp. z o.o. w W. wystawiło na rzecz Z. R. fakturę VAT nr FS—8/2015/06/3 na kwotę 4.826,41 zł tytułem kosztów pogrzebu. Przedmiotowa faktura uwzględniała trumnę w kwocie 842,00 zł, urnę w kwocie 324,00 zł oraz usługi pogrzebowe na kwotę 3.600,01 zł.

Na koszty pogrzebu pokryte przez Z. R. złożyły się: trumna, urna, tablica, przewiezienie do przechowalni, przewiezienie do kremacji, przewiezienie do kościoła, domu pogrzebowego, przewiezienie na cmentarz, dostawa trumny/ubrania, przygotowanie zmarłego do eksportacji, niesienie krzyża, przechowalnia, nekrologi, wyroby kwiaciarskie, ułożenie kwiatów, organizacja pogrzebu, usługi dodatkowe.

N. od powyższego Z. R. poniósł koszty w kwocie 3.090 zł związane z opłatami w Zarządzie Cmentarzy (...) w W., kremacją oraz nabożeństwem (faktura VAT, wykaz towarów i usług- dokumentacja k. 29 akt sprawy).

Po śmierci K. K., Z. R. złożył do ZUS III Oddział w W. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, składając jako załącznik fakturę VAT nr FS—8/2015/06/3 (akta organu rentowego).

Decyzją z dnia 11 czerwca 2015 r. nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. przyznał prawo do zasiłku pogrzebowego po zmarłym K. K. w kwocie 1.166,40 zł (akta organu rentowego).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów oraz ich kserokopii złożonych do akt sprawy oraz w oparciu o dokumenty zawarte w aktach ubezpieczeniowych, które nie były kwestionowane przez strony, również Sąd nie znalazł podstaw do podważania ich prawdziwości.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie Z. R. zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 r. nr 153, poz. 1227 tj. ze zm.) zasiłek pogrzebowy przysługuje m.in. w razie śmierci osoby pobierającej emeryturę lub rentę. Jednocześnie krąg osób uprawnionych określony został w art. 78 powołanej ustawy stanowiąc, iż co do zasady przysługuje on osobie, która pokryła koszty pogrzebu, a więc udowodniła - przy tradycyjnym rozumieniu ceremonii pochówku - co najmniej poniesienie wydatków związanych z zakupem trumny, wykopania grobu, złożenia ciała, ewentualnie przewozu zwłok.

W świetle art. 79 ust. 1 w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż wymieniona w art. 77 ust. 1 pkt 4, a więc osobę nie będącą członkiem rodziny zmarłego, pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż określona w art. 80.

W omawianym artykule wprowadza się zróżnicowanie wysokości zasiłku pogrzebowego w zależności od tego, czy przysługuje członkom rodziny, czy innym podmiotom uprawnionym. Osoby fizyczne wymienione w art. 77 ust. 1 pkt 4 EmRentyFUSU, czyli członkowie rodziny, mają prawo do omawianego świadczenia w maksymalnej wysokości, tj. w kwocie 4000 zł, niezależnie od tego, czy poniesione przez nich koszty pogrzebu sięgały tej kwoty. Pozostałe osoby fizyczne i osoby prawne, wymienione w art. 78 ust. 2, jak i w art. 79 ust. 1 EmRentyFUSU - w wysokości kosztów udokumentowanych, jednak nie wyższej, niż określona w art. 80 EmRentyFUSU (por. wyr. SN z 13.12.2010 r., I UK 222/10, OSNP 2012, Nr 5-6, poz. 70).

Jak stanowi art. 80 komentowanej ustawy zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł.

W ocenie Sądu decyzja organu rentowego przyznająca na rzecz odwołującego jedynie kwotę 1.166,40 zł jest całkowicie nieuzasadniona.

Na gruncie rozpoznawanej sprawy niewątpliwym jest, że Z. R. jest uprawniony do zasiłku pogrzebowego w wysokości nie wyższej niż 4.000 zł na podstawie art. 79 ust.1 jako osoba obca.

Materiał dowodowy zebrany w sprawie niezbicie świadczy, że w toku postępowania Z. R. udokumentował poniesione przez niego koszty związane z pochówkiem teścia, przedkładając do akt sprawy fakturę VAT na łączną kwotę 4.826,41 zł, którą co należy zaznaczyć otrzymał organ rentowy rozpoznając wniosek Z. R. o zasiłek pogrzebowy, a nadto dołączając do akt sprawy szczegółową specyfikację do faktury VAT. Z treści tej specyfikacji wynika w szczególności jakie konkretnie wydatki opiewające na kwotę 3.660,01 zł (poz.3 faktury VAT) zostały pokryte przez odwołującego, a w toku postępowania organ rentowy nie kwestionował prawdziwości złożonej dokumentacji. W tym miejscu zaznaczyć należy, że przedłożona faktura VAT w zupełności wystarczała do wypłaty odwołującemu zasiłku pogrzebowego w określonej przepisami prawa wysokości. Komentowana ustawa operuje pojęciem „kosztów udokumentowanych” nie wskazując zarazem wykazu dokumentów, które dowodzić by miały poniesione wydatki. Stąd też wydaje się, że faktura VAT przedłożona przez odwołującego była wystarczającym dowodem poniesienia kosztów pogrzebu we wskazanej tam wysokości.

Wobec powyższego w oparciu o przepis art. 477 14§ 2 k.p.c. Sąd orzekł jak w sentencji wyroku zmieniając zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznał Z. R. zasiłek pogrzebowy po zmarłym K. K. w kwocie 4000 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kurek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Smolarczyk
Data wytworzenia informacji: