Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXVI GC 1383/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2021-01-15

Sygn. akt XXVI GC 1383/20

Dnia 15 stycznia 2021 r.

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący – sędzia Bartosz Jakub Janicki

po rozpoznaniu 15 stycznia 2021 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał

w przedmiocie wniosku uprawnionego o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1.  udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. z 27 listopada 2020 r., w sprawie odwołania M. S. z Zarządu (...) S.A. została podjęta (istnieje) poprzez:

a)  zakazanie Prezesowi Zarządu spółki (...) S.A. w osobie M. S. podejmowania jakichkolwiek działań i czynności w ramach reprezentacji (...) S.A. oraz prowadzenia jej spraw – w zakresie przekraczającym zarząd zwykły, do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania;

b)  zakazanie Prezesowi Zarządu spółki (...) S.A. w osobie M. S. prowadzenia spraw Spółki – w zakresie przekraczającym zarząd zwykły, do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania;

c)  zakazania Zarządowi spółki (...) S.A. w składzie (...) oraz B. R. albo w składzie (...) oraz T. K., albo M. S. łącznie z prokurentem spółki rozporządzania prawami oraz zaciągania zobowiązań w imieniu (...) S.A. przekraczających kwotę 500.000 zł, do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania;

2.  udzielić zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie na podstawie art. 425 §1 k.s.h. nieważności uchwały nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. z 27 listopada 2020 r., w sprawie powołania Pana D. D. w skład Rady Nadzorczej (...) S.A. na nową kadencję poprzez wstrzymanie jej wykonalności;

3.  oddalić wniosek w pozostałym zakresie.

sędzia Bartosz Jakub Janicki

Sygn. akt XXVI GC 1383/20

UZASADNIENIE

postanowienia z 15 stycznia 2021 r.

Pozwem z 28 grudnia 2020 r., powód – J. K. wniósł o:

1)  ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) S.A. z 27 listopada 2020 r., w sprawie odwołania M. S. z Zarządu (...) S.A. została podjęta (istnieje) – wobec tego, że akcjonariusz większościowy spółki tj. (...) B.V. z siedzibą w B. w H., na skutek naruszenia przepisów Ustawy o ofercie nie mógł wykonywać prawa głosu z (...) akcji Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. w dniu 27 listopada 2020 r. i z tej przyczyny głosy z ww. akcji oddane „przeciw" nie powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu wyników głosowania nad ww. uchwałą;

2)  stwierdzenie, na podstawie art. 425 §1 KSH, nieważności uchwały nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. z 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pana D. D. w skład Rady Nadzorczej (...) S.A. na nową kadencję;

Ponadto powód wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia sformułowanego w pkt I petitum pozwu poprzez:

a)  zakazanie (rzekomemu) Prezesowi Zarządu Spółki (...) S.A. w osobie M. S. podejmowania jakichkolwiek działań i czynności w ramach reprezentacji (...) S.A. oraz prowadzenia jej spraw, do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania;

b)  zakazanie (rzekomemu) Prezesowi Zarządu Spółki (...) S.A. w osobie M. S. prowadzenia spraw Spółki; do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania;

c)  zakazanie Zarządowi Spółki (...) S.A. w składzie (...) oraz B. R. albo w składzie (...) oraz T. K. albo M. S. łącznie z prokurentem Spółki, rozporządzania prawami oraz zaciągania zobowiązań w imieniu (...) S.A., do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania;

d)  zakazanie Zarządowi Spółki (...) S.A. w składzie (...) oraz B. R. albo w składzie (...) oraz T. K. albo M. S. łącznie z prokurentem Spółki, rozporządzania prawami oraz zaciągania zobowiązań w imieniu (...) S.A. przekraczających kwotę 500.000,00 zł, do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania;

e)  zakazanie Spółce (...) S.A. przekazywania M. S. informacji dotyczących (...) S.A., w szczególności związanych lub zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa (...) S.A., do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania;

f)  zakazanie Spółce (...) S.A. wypłacania M. S. wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki (...) S.A., do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania.

W razie odmowy udzielenia zabezpieczenia w całości wnoszę o udzielenie zabezpieczenia

w części i zastosowanie jednego lub kilku ze wskazanych wyżej sposobów zabezpieczenia.

Ponadto powód wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia sformułowanego w pkt II petitum pozwu poprzez wstrzymanie wykonalności, ewentualnie skuteczności uchwały nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pana D. D. w skład Rady Nadzorczej (...) S.A. na nową kadencję. Strona powodowa domagała się również zagrożenie pozwanej, na podstawie art. 756 2 KPC, nakazaniem zapłaty na rzecz powoda sumy pieniężnej w kwocie 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia przez Pozwaną obowiązków określonych w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia. W uzasadnieniu pozwu, strona powodowa wskazała że:

podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozwanej w dniu 27.11.2020 r. rzekomo nie została podjęta uchwała w sprawie odwołania M. S. z Zarządu (...) S.A.

uchwała powyższa w sposób ewidentny zostałaby podjęta, gdyby nie zostały policzone głosy oddane za jej podjęciem przez (...) B.V. z siedziba w B., H..

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozwanej w dniu 27.11.2020 r. została rzekomo podjęta uchwała nr (...) w sprawie powołania Pana D. D. w skład Rady Nadzorczej (...) S.A. na nową kadencję.

Uchwała powyższa została rzekomo podjęta w sposób ewidentny głosami akcjonariusza (...) B.V. z siedziba w B., H.. Gdyby nie zostały policzone głosy ww. podmiotu oddane za powzięciem uchwały, to uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozwanej nr (...) z dnia 27.11.2020 r. w sprawie powołania Pana D. D. w skład Rady Nadzorczej (...) S.A. na nową kadencję nie zostałaby podjęta.

Tymczasem głosy (...)B.V. z siedziba w B., H. oddane przeciwko uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozwanej z dnia 27.11.2020 r. w sprawie odwołania M. S. z Zarządu (...) S.A. oraz za powzięciem uchwały nr (...) w sprawie powołania Pana D. D. w skład Rady Nadzorczej (...) S.A. na nową kadencję były nieważne i nie powinny być brane pod uwagę przy ustaleniu wyników głosowania. Podmiot ten utracił bowiem prawo głosu z posiadanych przez siebie akcji na podstawie art. art. 89 w zw. z art. 69 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. w związku z tym, że wobec zrealizowania wezwania (...)B.V. do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki z dnia 26 lipca 2016 r., nie zgłoszono Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego pośredniego nabycia akcji Spółki przez podmioty dominujące wobec tego akcjonariusza

(...) S.A. od 2007 r. jest spółką publiczną. W związku z tym w odniesieniu do jej akcji znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie wskazuje na to, że obowiązek zawiadamiania spółki publicznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego o osiągnięciu lub przekroczeniu progów ogólnej liczby głosów wymienionych w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie powstaje również w przypadku nabycia pośredniego akcji. Z art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 2 Ustawy o ofercie wynika natomiast, że pośrednie nabycie akcji spółki publicznej, prowadzące do przekroczenia progów 33 lub 66% ogólnej liczby głosów, wiąże się z obowiązkiem ogłoszenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji.

Z pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej wiążą się więc obowiązki notyfikacyjne i wezwaniowe. Warto więc wskazać, czym jest pośrednie nabycie akcji. Termin ten został zdefiniowany w art. 4 pkt 27) Ustawy o ofercie. Zgodnie z tym przepisem przez „pośrednie nabycie akcji" rozumie się „uzyskanie statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym". Nabyciem pośrednim, zgodnie z tym przepisem, jest również „nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny". Obowiązek notyfikacyjny ciąży zatem nie tylko na podmiocie bezpośrednio nabywającym akcje spółki publicznej, ale również na podmiotach, które stanowią podmiot dominujący wobec takiego nabywcy.

W raportach bieżących z dnia 9 września 2016 r. o nr (...) oraz (...) Spółka poinformowała o otrzymaniu zawiadomień odpowiednio od (...) B.V. oraz (...) B.V. o nabyciu udziału powyżej (...)ogólnej liczby głosów w (...) oraz o pośrednim nabyciu udziału powyżej progu (...)ogólnej liczby głosów w Spółce.

Tymczasem jak wynika z załączonych dowodów, w chwili nabycia akcji przez (...) B.V. podmiotami dominującymi wobec tego podmiotu były (poza (...) B.V.) również następujące podmioty: 1) (...) B.V., 2) (...) B.V., 3 ) (...)., 4) (...)B.V., które obowiązku notyfikacyjnego nie dopełniły.

W związku z niedopełnieniem obowiązku notyfikacyjnego przez część podmiotów dominujących wobec (...) B.V. akcjonariusz ten utracił prawo głosu z posiadanych przez siebie akcji.

Co za tym idzie głosy oddane przez (...) B.V. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. w dniu 27.11.2020 r. przeciwko podjęciu uchwały w sprawie odwołania M. S. z Zarządu (...) S.A. oraz za podjęciem uchwały nr (...) w sprawie powołania Pana D. D. w skład Rady Nadzorczej (...) S.A. na nową kadencję nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania. W konsekwencji pierwsza z tych uchwał została podjęta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. w dniu 27.11.2020 r., a druga z nich faktycznie nie została podjęta (pozostaje nieważna).

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenie zasługiwał na uwzględnienie w przeważającej części.

Stosownie do art. 730 §1 i art. 730 1 k.p.c. strona może żądać udzielenia zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej, podlegającej rozpoznaniu przez sąd, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 730 §2 k.p.c., sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Ustawa nie wskazuje jednak sposobu zabezpieczenia. Wyjaśnić należy, w tym miejscu, że przedmiotem niniejszej sprawy nie jest roszczenie pieniężne, zatem do jego zabezpieczenia ma zastosowanie art. 755 k.p.c., który nakazuje sądowi udzielić zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd powinien kierować się ogólną dyrektywą postępowania zabezpieczającego wyrażoną w art. 730 1 §3 k.p.c.: powinien uwzględnić interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Przechodząc dalej, wskazać należy, że warunek uprawdopodobnienia roszczenia oznacza konieczność uprawdopodobnienia określonych faktów, z których jest ono wywodzone. Kwestia oceny wiarygodności roszczenia może być uzależniona od stanu materiału dowodowego w sprawie, przedstawionych dokumentów, oraz treści wniosku, a zatem wpływ na sposób oceny wiarygodności roszczenia ma również to, czy wniosek o udzielenie zabezpieczenia został zgłoszony w toku postępowania po przeprowadzeniu chociażby częściowo dopuszczonych przez sąd dowodów. Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem sumarycznym (uproszczonym) – nie prowadzi więc do merytorycznego rozpoznania sprawy, a jedynie do udzielania prowizorycznej, tymczasowej ochrony. Postępowanie zabezpieczające stanowi przyspieszone, odformalizowane postępowanie, w ramach którego wymagane jest nie udowodnienie, lecz uprawdopodobnienie istnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu i interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, a zatem zgodnie z art. 243 k.p.c., nie jest konieczne zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym. Odformalizowany charakter uprawdopodobnienia wymaganego na potrzeby udzielenia zabezpieczenia roszczenia rzutuje na sposób oceny materiału dowodowego zaoferowanego na etapie składania wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

W niniejszej sprawie powód domagał się udzielenia zabezpieczenia dwóch roszczeń tj. roszczenia o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) S.A. z 27 listopada 2020 r., w sprawie odwołania M. S. z Zarządu (...) S.A. została podjęta (istnieje) oraz roszczenia o stwierdzenie na podstawie art. 425 §1 k.s.h., nieważności uchwały nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. z 27 listopada 2020 r., w sprawie powołania Pana D. D. w skład Rady Nadzorczej (...) S.A. na nową kadencję.
W związku z powyższym, powód zobligowany był uprawdopodobnić przesłanki z art. 189 k.p.c. a także z art. 425 §1 k.s.h.

Powód wykazał przy tym, że jest właścicielem (...) akcji (o wartości (...) zł każda) spółki (...) S.A. z siedzibą w W. (świadectwo akcji k.52), która w 2007 r. zadebiutowała na Giełdzie (...) w W. stając się spółka publiczną w rozumieniu art. 4 §1 pkt 6 k.s.h. Na dzień wniesienia pozwu kapitał zakładowy spółki wynosił (...) zł i dzieli się na (...) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej (...)zł każda (KRS k.45-50). Powód wykazał również, że 27 listopada 2020 r., odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki (...), na którym:

w pkt 24 porządku obrad przyjęto głosowanie na uchwała w sprawie „odwołania Pana M. S. z Zarządu Spółki”;

nie została powzięta uchwała w sprawie „odwołania Pana M. S. z Zarządu Spółki” – „za” przyjęciem uchwały oddano (...) głosów, „przeciw” oddano (...) głosy, wstrzymujących się głosów nie było;

podjęto uchwałę nr (...) w sprawie powołania Pana D. D. w skład Rady Nadzorczej (...) S.A. na nową kadencję;

zaprotokołowano pod uchwałą nr (...), że pełnomocnik powoda oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;

akcjonariusz większościowy spółki tj. (...) B.V. z siedzibą w B. w H. wykonywał prawo z (...) akcji.

(protokół ZWZ k.55-142).

W świetle przywołanych na wstępie uwag ogólnych oraz powyższych ustaleń faktycznych, przechodząc do oceny zasadności pierwszego żądania pozwu dotyczącego ustalenia na podstawie art. 189 k.p.c., że uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) S.A. z 27 listopada 2020 r., w sprawie odwołania M. S. z Zarządu (...) S.A. została podjęta (istnieje), wskazać należy, że powództwo o ustalenie może mieć charakter zarówno pozytywny (ustalenie istnienia), jak i negatywny (ustalenie nieistnienia). Powództwo o ustalenie może być uwzględnione gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki merytoryczne: interes prawny w żądaniu udzielenia ochrony prawnej przez wydanie wyroku ustalającego oraz istnienie lub nieistnienie określonego stosunku prawnego lub prawa. Dodać należy przy tym, że pierwsza z tych przesłanek warunkuje określony skutek tego powództwa, decydując o dopuszczalności badania i ustalania prawdziwości twierdzeń powoda. Wykazanie zaś istnienia drugiej z tych przesłanek decyduje o kwestii zasadności powództwa (por. wyr. SN z 27.6.2001 r., II CKN 898/00, Legalis). Brak którejkolwiek z tych przesłanek skutkuje oddaleniem powództwa, albowiem są to przesłanki merytoryczne, a nie formalne. W ocenie sądu, powód w wystarczający sposób uprawdopodobnił interes prawny w rozumienie art. 189 k.p.c., albowiem w okolicznościach niniejszej sprawy, nie przysługuje mu żadna inna droga poza powództwem o ustalenie, że uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) S.A. z 27 listopada 2020 r., w sprawie odwołania M. S. z Zarządu (...) S.A. została podjęta (istnieje), zabezpieczająca jego interesy. Zważyć bowiem należy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki (...) S.A., odbyło się 27 listopada 2020 r., na zgromadzeniu tym akcjonariusz większościowy spółki tj. (...)B.V. z siedzibą w B. w H. wykonywał prawo z (...) akcji – głosował przeciw uchwale oznaczonej nr (...), co skutkowało jej nie powzięciem. Powód – wspólnik mniejszościowy nie ma zatem roszczenia dalej idącego jak żądanie ustalenia na podstawie art. 189 k.p.c., że uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) S.A. z 27 listopada 2020 r., w sprawie odwołania M. S. z Zarządu (...) S.A. została podjęta (istnieje). Wobec zatem wykazania przez powoda interesu prawnego jako jednej z dwóch przesłanek roszczenia z art. 189 k.p.c., w dalszej kolejności rozważenia wymaga przesłanka związana z istnieniem lub nieistnieniem określonego stosunku prawnego lub prawa. W tym zakresie wskazać należy, że ustalenia skupione były wokół kwestii możliwości wykonywania przez akcjonariusza większościowego (...) S.A. - tj. (...) B.V. z siedzibą w B. w H., prawa głosu z (...) akcji. Strona powodowa uprawdopodobniła załączonymi do akt dokumentami, że w odniesieniu do nabycia akcji spółki (...) S.A. mogło dojść do naruszenia obowiązku notyfikacyjnych i wezwaniowych o których mowa w art. 69a ust 1 pkt 3 oraz art. 73 ust 2 i 74 ust 2 ustawy z dnia 29 listopada 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

I tak zgodnie z art. 69 ust 1 pkt 3 ustawy o ofercie, „obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej”. Z kolei w art. 69 ust 1 powołanej ustawy wskazano, że: „Kto:

1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo

2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów

- jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.”.

Natomiast zgodnie z art. 73 ustawy o ofercie: „przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74. Ustęp 2 cytowanego przepisu stanowi, że „w przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:

1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo

2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów

- chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji”.

Ponadto zgodnie z art. 74 omawianej ustawy o ofercie:

„1. Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.

2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.”.

W świetle powyższych regulacji, wskazać należy, że powód uprawdopodobnił załączonymi do akt dowodami, w tym m.in.: wezwaniem (...) B.V. do zapisywania się na sprzedaż akcji (...) S.A. (.174-176), raportami bieżącymi spółki (k.196, 198, 200-203), że dnia 26 lipca 2016 r., (...)B.V. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż (...) akcji zwykłych na okaziciela spółki (...) S.A., reprezentujących (...) kapitału zakładowego spółki i dających prawo do (...) głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jednocześnie (...)B.V. poinformował w Wezwaniu, że podmiotem względem jego dominującym jest (...)B.V., deklarując przy tym, że na datę ogłoszenia Wezwania ani on ani jego podmiot dominujący, ani jego podmioty zależne nie posiadają żadnych akcji spółki oraz odpowiadających im głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jak słusznie zauważył powód, podmiotem wzywającym w ramach Wezwania była spółka (...) B.V. wobec której podmiotem bezpośrednio dominującym była spółka (...) jako jedyny wspólnik oraz zarządzający (...). Dodać przy tym należy, że powód uprawdopodobnił załączonymi do akt odpisami z (...) rejestru przedsiębiorców (k.178-194) strukturę grupy (...) (na datę dokonania i realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż (...) akcji zwykłych na okaziciela spółki (...) S.A.), w skład której wchodzi akcjonariusz większościowy spółki (...) S.A. – tj. (...)B.V z siedzibą w B. (H.):

W uzupełnieniu tych twierdzeń, powód uprawdopodobnił, że (...) nie otrzymała zawiadomień o pośrednim nabyciu udziałów powyżej progu (...) ogólnej liczny głosów w spółce od pozostałych podmiotów wchodzących w skład opisanej grupy kapitałowej tj. (...) B.V., (...) B.V., (...). , (...) B.V. – w raportach bieżących z 9 września 2016 r., nr (...) i (...)., spółka poinformowała o otrzymaniu zawiadomień odpowiednio od (...) oraz (...)o nabyciu udziału powyżej (...) ogólnej liczby głosów w (...) oraz o pośrednim nabyciu udziału powyżej (...) ogólnej liczby głosów w spółce. W konsekwencji na dzień rozpoznawania wniosku o udzielenie zabezpieczenia, powód uprawdopodobnił naruszenie obowiązku notyfikacyjnego wynikającego z powołanej wyżej ustawy o ofercie, a polegającego na przekazywaniu spółce publicznej oraz KNF informacji przez akcjonariuszy o uzyskaniu przez nich znacznych pakietów akcji takiej spółki publicznej. W zakresie obowiązku ogłoszenia Wezwania, powód uprawdopodobnił, że spoczywał on nie tylko na (...), ale również na wszystkich podmiotach które były względem niego dominujące (bezpośrednio jak i pośrednio). Przy czym dodać należy, że w toku postępowania rozpoznawczego sąd dokona ustaleń faktycznych dotyczących zarówno obowiązku notyfikacyjnego jak i obowiązku ogłoszenia wezwania, odnośnie do każdego z poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Na moment zaś rozpoznawania wniosku o zabezpieczenie, biorąc pod uwagę jego charakter i funkcje, Sąd doszedł do wniosku, ze powód w wystarczający sposób uprawdopodobnił możliwość naruszenia tych obowiązków, co w świetle art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie mogło doprowadzić do utraty prawa głosu z wszystkich akcji (...) (lub tez części z nich) należących do (...), ale również pośrednio do: (...) B.V., (...) B.V., (...). , (...) B.V.

Tym samym, na tym etapie postępowania, sąd doszedł do wniosku, że uprawdopodobniona został pierwsze przesłanka warunkująca udzielenie zabezpieczenia – roszczenie o ustalenie. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że rolą Sądu w postępowaniu zabezpieczającym nie jest wszechstronne ustalenie faktu oraz zasadności roszczenia. Sąd obowiązany jest bowiem do zbadania i rozważenia czy zgłoszone żądania jest uprawdopodobnione „ prima facie” na podstawie załączonego do akt materiału dowodowego strony inicjującej to postępowanie.

W konsekwencji powyższych rozważań i przyjętych za uprawdopodobnione okoliczności, wskazać należy, że powód uprawdopodobnił również roszczenie opisane w pkt pettitum II pozwu, a dotyczące stwierdzenie, na podstawie art. 425 §1 k.s.h, nieważności uchwały nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. z 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pana D. D. w skład Rady Nadzorczej (...) S.A. na nową kadencję. Zgodnie powołanym przepisem art. 425 §1 k.s.h., osobom lub organom wymienionym w art. 422 §2 ks.h., przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 k.p.c., nie stosuje się.”. Wobec uprawdopodobnienia przez powoda okoliczności mogących skutkować utratą prawa głosu ze wszystkich akcji (...) (lub tez części z nich) należących do (...), zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uchwała nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. z 27 listopada 2020 r., w sprawie powołania Pana D. D. w skład Rady Nadzorczej (...) S.A. na nową kadencję, podjęta głosami m.in. akcjonariusza większościowego tj. (...) B.V. z siedzibą w B., została podjęta wadliwie – tj. w sposób sprzeczny z ustawą, co wystarcza do przyjęcia roszczenia w tym zakresie za uprawdopodobnione.

Przechodząc do analizy kwestii interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, zwrócić należy uwagę, że z art. 730 1 § 2 k.p.c. wynika, iż interes prawny w zabezpieczeniu roszczeń niepieniężnych istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Cel postępowania, o którym mowa w końcowej części tego przepisu, nie jest pojęciem jednolicie rozumianym w doktrynie, niemniej jednak zasadnie wskazuje się, że nie ogranicza się on do merytorycznego orzeczenia, lecz obejmuje swoim zakresem również zapewnienie porządku prawnego w ten sposób, aby nie doszło do naruszenia praw uprawionego w okresie trwania postępowania. Ponieważ celem (funkcją) zabezpieczenia jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej podmiotowi potrzebującemu, interes prawny, jako przesłanka zabezpieczenia, istnieje zatem w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zapewnienia uprawionemu należytej ochrony prawnej, zanim uzyska on ochronę definitywną, czyli zanim zostanie osiągnięty cel postępowania w sprawie, w związku z którym następuje udzielenie zabezpieczenia. Należyta ochrona prawna polega na usunięciu naruszenia albo zagrożenia naruszenia praw uprawionego. Chodzi zatem o udzielenie ochrony prawnej nie przez zapewnienie wykonania orzeczenia w sprawie, ale o usunięcie lub zapobieżenie wyrządzenia szkody uprawionemu w toku postępowania dlatego, że sprawa nie została jeszcze prawomocnie zakończona.

W niniejszej sprawie uprawniona uprawdopodobniła również dostatecznie okoliczności uzasadniające istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Zasadne jest przyjęcie, że celem udzielenia zabezpieczenia w niniejszej sprawie jest wyeliminowanie z obrotu prawnego kwestionowanych decyzji związanych z odbytym 27 listopada 2020 r., Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (...) S.A. i ich skutków prawnych wiązanych z jednej strony z brakiem odwołania M. S. z Zarządu spółki (...) S.A, a z drugiej związanych z powołaniem D. D. do Rady Nadzorczej (...) S.A.

Odnośnie do sposobu zabezpieczenia roszczeń powoda należy wskazać, że na mocy przepisu art. 755 §1 k.p.c. jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W ocenie sądu nie wszystkie wskazane przez uprawnionego w niniejszej sprawie sposoby zabezpieczenia są adekwatne do okoliczności sprawy i zgodne z dyrektywami określonymi w art. 755 k.p.c. Zdaniem sądu w zakresie udzielenie zabezpieczenie roszczenia z art. 189 k.p.c., udzielenie zabezpieczenia poprzez:

d)  zakazanie Prezesowi Zarządu spółki (...) S.A. w osobie M. S. podejmowania jakichkolwiek działań i czynności w ramach reprezentacji (...) S.A. oraz prowadzenia jej spraw – w zakresie przekraczającym zarząd zwykły, do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania;

e)  zakazanie Prezesowi Zarządu spółki (...) S.A. w osobie M. S. prowadzenia spraw Spółki – w zakresie przekraczającym zarząd zwykły, do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania;

f)  zakazania Zarządowi spółki (...) S.A. w składzie (...) oraz B. R. albo w składzie (...) oraz T. K., albo M. S. łącznie z prokurentem spółki rozporządzania prawami oraz zaciągania zobowiązań w imieniu (...) S.A. przekraczających kwotę 500.000 zł, do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania;

z jednej strony efektywnie przyczyni się do osiągnięcia celu postępowania, w tym jego podstawowej funkcji zabezpieczającej interesy wnioskodawcy, a z drugiej nie obciąży pozwanej spółki ponad miarę i nie spowoduje jej całkowitego paraliżu. Z redakcji zastosowanych sposobów zabezpieczenie tego roszczenia jasno wynika, że zakazanie Prezesowi Zarządu spółki (...) S.A.M. S. podejmowania działań, czynności oraz prowadzenia spraw spółki dotyczy zakresu przekraczającego zarząd zwykły. Natomiast zakazanie rozporządzania prawami oraz zaciągania zobowiązań w imieniu (...) dotyczy czynności przekraczających kwotę 500.000z zł. W ocenie sądu te ograniczenia umożliwią prowadzenie w sposób niezakłócony zwykłych, bieżących spraw pozwanej spółki. Również sposób zabezpieczenia roszczenia z art. 425 k.s..h., tj. wstrzymanie wykonalności kwestionowanej uchwały nr (...) stanowi adekwatny do treści roszczenia i okoliczności faktycznych sposób zabezpieczenia interesów powoda. Uchwała bowiem w wyniku udzielenia zabezpieczenia od chwili jej podjęcia aż do ustania zabezpieczenia będzie pozostawać bez wpływu na skład Rady Nadzorczej (...) S.A. Omawiane zabezpieczenie sprawia, że przez czas jego trwania Uchwała nie może stanowić podstawy wpisu do rejestru (por. uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 grudnia 2015 r., III CZP 91/15). Wobec powyższego Sąd uznał, iż wstrzymanie skuteczności Uchwały zapewni Uprawnionemu należytą ochronę prawną, a Obowiązaną nie obciąży ponad potrzebę.

Sąd oddalił wniosek powoda w pozostałym zakresie tj. co do pozostałych wnioskowanych sposób zabezpieczenia oraz żądania zagrożenie pozwanej, na podstawie art. 756 2 KPC, nakazaniem zapłaty na rzecz powoda sumy pieniężnej w kwocie 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia przez Pozwaną obowiązków określonych w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia, albowiem w ocenie sądu zabezpieczenie roszczeń powoda w inny sposób niż wskazany w postanowienie, stanowić będzie nadmierne obciążenie pozwanej spółki.

sędzia Bartosz Jakub Janicki

Zarządzenie: odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron bez poucz.

sędzia Bartosz Jakub Janicki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Bartosz Jakub Janicki
Data wytworzenia informacji: