Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXVI GC 1131/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-01-11

Sygn. akt XXVI GC 1131/15

POSTANOWIENIE

Dnia 11 stycznia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący – SSO Dorota Wybraniec

po rozpoznaniu 11 stycznia 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi (...) spółki jawnej z siedzibą w W.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

o uchylenie wyroku Sądu Polubownego – Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt (...) (...)

r.

postanawia:

1.  na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie;

2.  na podstawie art. 174 § 2 k.p.c. uchylić zarządzenie z 14 kwietnia 2016 r. w przedmiocie zwrotu skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego;

3.  na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. uchylić postanowienie z 28 września 2016 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia skarżącej spółki na zarządzenie z 14 kwietnia 2016 r.;

4.  na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. odrzucić zażalenie skarżącej spółki na zarządzenie z 14 kwietnia 2016 r.;

5.  podjąć postępowanie w sprawie z udziałem O. N. i L. N. po stronie skarżącej na podstawie art. 180 § 1 pkt 2 k.p.c.

SSO Dorota Wybraniec

UZASADNIENIE

(...) sp.j. z siedzibą w W. w dniu 23 grudnia 2015 r. wniosła przeciwko (...) sp. z o.o. w W. skargę o uchylenie wyroku Sądu Polubownego – Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt (...) (...). W dniu 4 kwietnia 2016 r. skarżąca spółka wniosła o zabezpieczenie roszczenia.

Zarządzeniem z 29 grudnia 2015 r. (wezwanie opatrzone datą 11 stycznia 2016 r.), skarżąca została wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi. Wezwanie zostało doręczone spółce 8 lutego 2016 r., zatem termin na uzupełnienie braków skargi upływał skarżącej 15 lutego 2016 r.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych skargi, zarządzono zwrot skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (zarządzenie - k. 30).

W dniu 24 maja 2016 r. (...)sp.j. w W. wniosła zażalenie na zarządzenie z 14 kwietnia 2016 r. (zażalenie - k. 33).

Postanowieniem z 28 września 2016 r. zażalenie skarżącej zostało odrzucone z uwagi na nieusunięcie braku fiskalnego zażalenia w zakreślonym terminie (postanowienie - k. 83).

W ustaleń poczynionych przez tutejszy Sąd wynika, że pod numerem KRS skarżącej widnieje podmiot o nazwie (...) sp. j. w W., który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców w dniu 26 lutego 2016 r (wydruk ze strony internetowej KRS - k. 88).

Z odpisu pełnego z KRS skarżącej (...) sp.j. w W. wynika, że w dniu 9 lutego 2016 r. skarżąca zmieniła nazwę na (...)sp. j. w W., a w dniu 26 lutego 2016 r. spółka ta została wykreślona z rejestru przedsiębiorców z uwagi na rozwiązanie spółki na mocy uchwały wspólników podjętej 16 lutego 2016 r. (odpis pełny z KRS skarżącej - k.94-96).

Z uchwały wspólników skarżącej spółki, wynika że na podstawie art. 67 § 1 k.s.h. działalność (...)sp. j. w W. została zakończona z dniem podjęcia uchwały bez przeprowadzania likwidacji spółki, a majątek spółki został podzielony między wspólników: O. N. i L. N., którzy przejęli również pełną odpowiedzialność za długi spółki związane z przejętym majątkiem (uchwała - k. 109).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Z przepisu art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. wynika, że sąd zawiesza postępowanie z urzędu m.in. w razie utraty przez stronę zdolności sądowej. Stosownie do przepisu art. 174 § 2 k.p.c. w takim wypadku zawieszenie ma skutek od chwili zdarzeń, które je spowodowały, a zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po nastąpieniu tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one po zamknięciu rozprawy.

W niniejszej sprawie skarżąca spółka utraciła zdolność sądową z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców, tj. w dniu 26 lutego 2016 r., tym samym postępowanie w sprawie należało zawiesić na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c., o czym orzeczono w pkt 1 postanowienia, a na podstawie art. 174 § 2 k.p.c. – uchylić zarządzenie z 14 kwietnia 2016 r. w przedmiocie zwrotu skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, wydane po utracie przez skarżącą zdolności sądowej, o czym orzeczono w pkt 2 postanowienia.

W zakresie pkt 3 postanowienia orzeczono na podstawie przepisu art. 359 § 1 k.p.c., zgodnie z którym postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Wobec uchylenia zarządzenia z 14 kwietnia 2016 r. w pkt 2 niniejszego postanowienia, należało uchylić postanowienie z 28 września 2016 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia skarżącej spółki na uchylone, a więc nieistniejące zarządzenie z 14 kwietnia 2016 r.

W zakresie pkt 4 postanowienia orzeczono na podstawie przepisu art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., zgodnie z którym sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Mając na uwadze, że (...)sp.j. w W. wnosząc w dniu 24 maja 2016 r. zażalenie na zarządzenie z 14 kwietnia 2016 r. nie miała zdolności sądowej, bowiem w dniu 26 lutego 2016 r. została wykreślona z rejestru przedsiębiorców wskutek rozwiązania, jak również z uwagi na okoliczność, że zarządzenie z 14 kwietnia 2016 r. zostało uchylone w pkt 2 postanowienia, zażalenie skarżącej spółki należało odrzucić, jako niedopuszczalne.

Stosownie do przepisu art. 180 § 1 pkt 2 k.p.c. sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie utraty zdolności sądowej – z chwilą ustalenia następcy prawnego.

Zarówno w judykaturze, jak i w doktrynie, ugruntował się pogląd, że w sytuacji, gdy wspólnicy spółki jawnej podjęli decyzję o likwidacji spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (art. 67 k.s.h.), w rezultacie czego spółka została wykreślona z rejestru, to ze względów celowościowych należy przyjąć, że gdyby w uchwale o rozwiązaniu spółki nie wyznaczono następcy prawnego, za następców prawnych należy uważać wszystkich wspólników ( tak m.in. A. Jakubecki w komentarzu do art. 174 k.p.c. w „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-366” pod. red. H. Doleckiego oraz T. Wiśniewskiego, LEX 2013; A. Kidyba w komentarzu do art. 67 k.s.h. w „Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych”, LEX el. 2014; uzasadnienie wyroku SN z dnia 28 października 2005 r. w sprawie o sygn. akt II CK 275/05, LEX nr 197945; wyrok SN z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 134/09, LEX nr 528221; wyrok SN z dnia 10 października 2007 r. w sprawie o sygn. akt I CSK 263/07, LEX nr 465944; postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie o sygn. akt IV CSK 473/10, LEX nr 1102543).

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z treści uchwały wspólników skarżącej spółki podjętej 16 lutego 2016 r., następcami prawnymi (...)sp. j. w Warszawie stali się wspólnicy skarżącej spółki - O. N. oraz L. N..

Mając uwadze powyższe, na podstawie przepisu art. 180 § 1 pkt 2 k.p.c. należało podjąć postępowanie z udziałem O. N. oraz L. N., będących następcami prawnymi skarżącej spółki - (...) sp. j. w W., o czym orzeczono w pkt 5 postanowienia.

SSO Dorota Wybraniec

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

5.  (...)

SSO Dorota Wybraniec

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Wybraniec
Data wytworzenia informacji: