Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXVI GC 150/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-07-04

Sygn. akt XXVI GC 150/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Karolina Toczyńska

Protokolant:

Sebastian Stulich

po rozpoznaniu 25 czerwca 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa Ł. N.

przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł.

o stwierdzenie nieważności uchwał

I  oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr (...) zgromadzenia wspólników (...) Sp. z o.o. w Ł. z dnia 15 marca 2016r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki, przeznaczenia zysku w kwocie (...) zł na kapitał zapasowy oraz powołania M. S. (1) na kolejną kadencję członka zarządu;

II  stwierdza nieważność uchwały nr (...) zgromadzenia wspólników (...) Sp. z o.o. w Ł. z dnia 19 czerwca 2016r. w sprawie odwołania z zarządu spółki M. S. (1) jako członka zarządu i powołania w jego miejsce M. S. (2);

III  stwierdza nieważność uchwały nr (...) zgromadzenia wspólników (...) Sp. z o.o. w Ł. z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania do zarządu spółki M. S. (1) jako członka zarządu;

IV  ustala, że powód Ł. N. wygrał sprawę w 66,7%, a pozwana w 33,3% i zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielnia kosztów zasądza na rzecz powoda od pozwanej koszty procesu w takim stosunku pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Sygn. akt XXVI GC 150/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 27 lutego 2017r. powód R. N. wniósł o:

a)  stwierdzenie nieważności uchwały nr (...) zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. podjętej w dniu 15 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, przeznaczenia zysku w kwocie (...) zł na kapitał zapasowy oraz powołania M. S. (1) na kolejną kadencję Członka Zarządu,

b)  stwierdzenie nieważności uchwały nr (...) zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. podjętej w dniu 19 czerwca 2016r. w sprawie odwołania z Zarządu Spółki M. S. (1) jako Członka Zarządu i powołania w jego miejsce M. S. (2) jako Członka,

c)  stwierdzenie nieważności uchwały nr (...) zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. podjętej w dniu 21 października 2016r. w sprawie powołania do Zarządu Spółki M. S. (1) jako Członka Zarządu,

jednocześnie wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, że sporne uchwały zostały podjęte nieprawidłowo, bowiem zarówno M. S. (1) jak i A. S. dokonali sprzedaży połowy swoich udziałów powodowi, a zatem podjęcie spornych uchwał powinno się odbywać również przy udziale powoda, który nie został o tym w ogóle powiadomiony.

Powód podkreślił, że uchwała nr (...) zgromadzenia wspólników pozwanej spółki z dnia 15 marca 2016r. jest niezgodna z art. 238 k.s.h. w zakresie zwoływania zgromadzenia wspólników, bowiem powód jako wspólnik posiadający 100 udziałów w kapitale zakładowym nie został zawiadomiony o terminie zgromadzenia wspólników jak również nie został zapoznany z porządkiem obrad, niezgodna z art. 242 k.s.h. w zakresie wyliczenia prawa głosu wspólników M. S. (1) i A. J., niezgodna z 245 k.s.h. z uwagi na fakt, iż uchwała nie zapadła większością głosów jedynie w obecności 100 głosów.

Natomiast uchwała nr (...) zgromadzenia wspólników pozwanej spółki z dnia 19 czerwca 2016r. jest niezgodna z art. 240 k.s.h. z uwagi na fakt, że uchwały mogą być powzięte pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, niezgodna z art. 242 k.s.h. w zakresie wyliczenia prawa głosu wspólników M. S. (1) i A. S.J., niezgodna z 245 k.s.h. z uwagi na fakt, iż uchwała nie zapadła większością głosów jedynie w obecności 100 głosów.

Uchwała nr (...) zgromadzenia wspólników pozwanej spółki z dnia 21 października 2016r. jest niezgodna z art. 240 k.s.h. z uwagi na fakt, że uchwały mogą być powzięte pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, niezgodna z art. 242 k.s.h. w zakresie wyliczenia prawa głosu wspólników M. S. (2) i A. S.J., niezgodna z 245 k.s.h. z uwagi na fakt, iż uchwała nie zapadła większością głosów jedynie w obecności 100 głosów (pozew k. 3-15).

Pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. wniosła o oddalenie powództwa co do żądania stwierdzenia nieważności uchwały nr (...) Zgromadzenia Wspólników pozwanej spółki z dnia 15 marca 2016r. w zakresie żądanym przez powoda, albowiem powództwo powoda w tym zakresie jest spóźnione. Pozwana jednocześnie wniosła o zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

Ponadto pozwana spółka uznała powództwo co do stwierdzenia nieważności uchwał nr (...) i nr (...) Zgromadzenia Wspólników pozwanej spółki odpowiednio z dnia 19 czerwca 2016 roku i z dnia 21 października 2016 roku, wnosząc w trybie art. 101 k.p.c. o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej spółki kosztów procesu ze względu na uznanie przez pozwaną spółkę żądania pozwu w tym zakresie przy pierwszej czynności procesowej, wskazując jednocześnie, że w świetle opisanych poniżej w uzasadnieniu okoliczności faktycznych pozwana spółka nie dała powodowi powodu do wytoczenia powództwa w tym zakresie. Z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew stwierdzenie nieważności uchwał nr (...) i (...) jest w interesie także samej pozwanej spółki, albowiem funkcję prezesa zarządu pozwanej spółki pełni nieprzerwanie od dnia 30 stycznia 2015 roku M. S. (1) - członek zarządu powoływany jest na czas nieokreślony, a jego mandat nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, ani za każdy kolejny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

W uzasadnieniu pozwana podkreśliła, że powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały z dnia 15 marca 2016 roku nr (...) w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie (...) zł na kapitał zapasowy spółki i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wspólników oraz powołania M. S. (1) na kolejną kadencję członka zarządu jest spóźnione i już jako takie powinno ulec oddaleniu, albowiem powód o podjęciu tej uchwały dowiedział się dużo wcześniej niż w styczniu 2017 roku, gdyż uczestniczył on we wszelkich czynnościach związanych z podejmowaniem uchwały nr (...), a także z pozyskaniem przez pozwaną spółkę kredytu, znał zatem jej sytuację majątkową, plany i możliwości rozwoju, wiedział o przeznaczeniu zysku nie do wypłaty, ale na kapitał zapasowy.

Odnośnie pozostałych zaskarżonych uchwał nr (...) i (...) pozwana spółka uznaje, że istotnie są one dotknięte nieważnością i że powód wytoczył powództwo o ich unieważnienie w terminie przewidzianym w art. 252§3 k.s.h., wobec czego pozwana spółka uznaje powództwo co do stwierdzenia nieważności uchwał nr (...) i (...), wnosząc w trybie art. 101 k.p.c. o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej spółki kosztów procesu ze względu na uznanie przez pozwaną spółkę żądania pozwu w tym zakresie przy pierwszej czynności procesowej, wskazując jednocześnie, że w świetle opisanych powyżej w uzasadnieniu okoliczności faktycznych pozwana spółka nie dała powodowi powodu do wytoczenia powództwa w tym zakresie, a nadto powód nie wzywał pozwanej spółki do przywrócenia prawidłowej sytuacji prawnej w tym zakresie od razu wnosząc powództwo.

Jednocześnie pozwana spółka wskazała, że po zgłoszeniu przez powoda roszczenia w zakresie ujawnienia powoda jako wspólnika pozwanej spółki, zarząd pozwanej spółki dokonał ujawnienia powoda jako wspólnika pozwanej spółki, aby uniknąć posądzenia o działanie na szkodę powoda jako wspólnika i celem unormowania spraw rejestrowych spółki zgodnie ze stanem prawnym. Jak wynika z informacji aktualnej z Rejestru Przedsiębiorców KRS pozwanej spółki z dnia 18 maja 2017 roku, powód posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym pozwanej spółki (odpowiedź na pozew k. 104-111).

Strony postępowania podtrzymały swoje stanowiska w dalszych pismach procesowych oraz na rozprawie w dniu 24 stycznia 2018r. (pismo powoda z dnia 03 lipca 2017r. k. 147, pismo pozwanej z dnia 19 października 2017r. k. 172, protokół rozprawy z dnia 24 stycznia 2018r. k. 218).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 stycznia 2015r. M. S. (1) i A. S. (prywatnie będący małżeństwem) przed notariuszem G. M. w Kancelarii Notarialnej w Ł. przy ulicy (...) zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z umową kapitał zakładowy spółki wynosi (...) zł i dzieli się na (...)równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej (...) zł. Udziały w kapitale zakładowym pozwanej spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości (...) zł przez wspólnika M. S. (1) posiadającego 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej w wysokości (...) zł oraz wkładem pieniężnym w wysokości (...) zł przez wspólnika A. J.S.. W umowie spółki jako pierwszy zarząd spółki powołano M. S. (1) — Członka Zarządu.

Spółka (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. została w dniu 10 lutego 2015r. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (...).

Kilka miesięcy po zawiązaniu spółki (...) sp. z o.o. nawiązano współpracę z Ł. N., który miał być dystrybutorem w sprzedaży towarów do aptek, miał on zarządzać sprzedażą produktów, pozyskiwać nowych klientów. Wspólnicy spółki (...) sp. z o.o. wraz z Ł. N. uzgodnili, że w ramach zabezpieczenia ich współpracy Ł. N. nabędzie w spółce udziały. Ł. N. w tym czasie prowadził własną działalność gospodarczą oraz był prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa na tym samym rynku co spółka (...) sp. z o .o. (...) sp. z o.o. poinformowali Ł. N., iż pozostają w konflikcie z inną spółką działająca na tym samym rynku będącą dużą hurtownią farmaceutyczną. Konflikt trwał już od jakiego czasu. Powód nie chciał aby jego nazwisko łączona z pozwaną spółką, wspólnicy w wyniku wzajemnych uzgodnień zdecydowali o nieujawnianiu zmian w rejestrze.

(dowód: kopia umowy spółki z dnia 30.01.2015r. zawarta w formie aktu notarialnego Rep. „A" nr (...) k. 21-27v., k. 119-125v., wypis z KRS pozwanej spółki o nr KRS (...) k. 16-18v., zeznania świadków: A. S. k. 219, przesłuchania stron postępowania: powoda Ł. N. k. 329, reprezentanta pozwanej spółki – (...) k. 330)

W dniu 9 kwietnia 2015 r. wspólnik M. S. (1) posiadający 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki o wartości nominalnej po (...) zł każdy udział, na podstawie umowy sprzedaży sprzedał Ł. N. 50 udziałów za cenę w kwocie (...) zł. Przejście praw z udziałów na Ł. N. zgodnie z § 2 ust. 3 umowy nastąpiło z chwilą podpisania umowy tj. w dniu 9 kwietnia 2015r.

(dowód: kopia umowy- sprzedaży z dnia 9 kwietnia 2015r. zawarta pomiędzy M. S. (1) z powodem, wraz z podpisami notarialnie poświadczonymi akt notarialny Rep. „A" nr (...) z dnia 9 kwietnia 2015r. k. 31-32, zeznania świadków: A. S. k. 219, przesłuchania stron postępowania: powoda Ł. N. k. 329, reprezentanta pozwanej spółki – (...) k. 330)

Tego samego dnia tj. w dniu 9 kwietnia 2015r. wspólnik A. S. posiadająca 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki (...) sp. z o.o. o wartości nominalnej po (...) zł każdy udział, na podstawie umowy sprzedaży sprzedała Ł. N. 50 udziałów za cenę w kwocie (...) zł. Przejście praw z udziałów na Ł. N. zgodnie z § 2 ust. 3 umowy nastąpiło z chwilą podpisania umowy tj. w dniu 9 kwietnia 2015r.

(dowód: kopia umowy sprzedaży z dnia 9 kwietnia 2015r. zawarta pomiędzy A. S. z powodem, wraz z podpisami notarialnie poświadczonymi akt notarialny Rep. „A" nr (...) z dnia 9 kwietnia 2015r. k. 29-30, zeznania świadków: A. S. k. 219, przesłuchania stron postępowania: powoda Ł. N. k. 329, reprezentanta pozwanej spółki – (...) k. 330)

Po nabyciu udziałów przez Ł. N. w spółce (...) sp. z o.o. nie został on ujawniony w KRS jako wspólnik w/w spółki. W tym okresie Ł. N. otrzymał dostęp do całej dokumentacji finansowej spółki, do wszystkich sprawozdań finansowych, utrzymywał stały kontakt z księgową, wiedział jaki jest przepływ środków finansowych w spółce. Wiedział, że przedmiotowa spółka jest nowym podmiotem na rynku i wymaga wsparcia finansowego. Ł. N. doradzał M. S. (1) i A. S. w uzyskaniu kredytu dla spółki, znalazł i polecił doradcę finansowego. Ł. N. prowadził również rozmowy ze wspólnikami (...) sp. z o.o. dotyczące innych sposobów dofinansowania spółki, między innymi dotyczące podjęcia uchwały nr (...) i przeznaczenia zysku nie do podziału między wspólników ale na kapitał zapasowy. Ł. N. prowadził także korespondencję mailową z księgową, od której otrzymał projekt uchwały nr (...) wraz z pozostałą dokumentacją finansową spółki, Uchwała miała być podjęta dnia 15 marca 2016r..

W dniu 15 marca 2016r. zgromadzenie wspólników w osobach M. S. (1) i A. S. podjęło uchwałę nr (...) zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.. Treścią uchwały było zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki, przeznaczenie zysku w kwocie (...) zł na kapitał zapasowy oraz powołanie M. S. (1) na kolejną kadencję Członka Zarządu. Wspólnicy na zgromadzeniu wspólników reprezentowali jedynie 100 udziałów z 200 udziałów w kapitale zakładowym w/w uchwała została podjęta bez udziału wspólnika w osobie Ł. N..

Zaproszenie na zgromadzenie nie zostało do niego wysłane, bowiem nie był on wpisany do KRS spółki jako członek zarządu.

(dowód: uchwała nr (...) zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. podjętej w dniu 15 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, przeznaczenia zysku w kwocie (...) zł na kapitał zapasowy oraz powołania M. S. (1) na kolejną kadencję Członka Zarządu k. 50, korespondencja mailowa z dnia 16 marca 2016r. 18 sierpnia 2016r., 29 sierpnia 2016, 30 listopada 2016r. k. 112-118, k. 174-189, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa k. 126-130, wydruk z KRS pozwanej spółki k. 131-133v, zeznania świadków D. L. k. 309, A. S. k. 219, przesłuchania stron postępowania: powoda Ł. N. k. 329, reprezentanta pozwanej spółki – (...) k. 330)

Następnie w dniu 19 czerwca 2016r. zgromadzenie wspólników w osobach M. S. (1) i A. S. podjęło uchwałę nr (...) zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.. Treścią uchwały było odwołanie z zarządu pozwanej spółki dotychczasowego członka zarządu w osobie M. S. (1) i powołanie w jego miejsce jako członka zarządu M. S. (2). Na zgromadzeniu wspólników reprezentowano jedynie 100 udziałów z 200 udziałów w kapitale zakładowym. W/w uchwała została podjęta bez udziału wspólnika w osobie Ł. N., który na podstawie umowy z dnia 9 kwietnia 2015r. nabył od każdego wspólnika po 50 udziałów, łącznie 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki (...) sp. z o.o. (...) o terminie zgromadzenia wspólników nie został powiadomiony.

(dowód: uchwała nr (...) zgromadzenia wspólników (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. podjętej w dniu 19 czerwca 2016r. w sprawie odwołania z Zarządu Spółki M. S. (1) jako Członka Zarządu i powołania w jego miejsce M. S. (2) jako Członka Zarządu k. 51, k. 69-70)

W dniu 20 czerwca 2016r. wspólnik M. S. (1) posiadający po sprzedaży powodowi 50 udziałów w kapitale zakładowym pozwanej spółki, sprzedał swojemu synowi M. S. (2) na podstawie umowy sprzedaży (...) udziałów w kapitale zakładowym spółki za cenę w kwocie 5.000 zł. Przejście praw z udziałów na M. S. (2) zgodnie z § 2 ust. 3 umowy nastąpiło zgodnie z jej treścią z chwilą podpisania umowy tj. w dniu 20 czerwca 2015r.

(dowód: umowa sprzedaży z dnia 20 czerwca 2015r. zawarta pomiędzy M. S. (1), a M. S. (2) wraz z podpisami notarialnie poświadczonymi akt notarialny Rep „A" nr (...) poprzez zwrócenie się do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wydanie odpisu ww. dokumentu z akt rejestrowych spółki (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł., nr KRS (...) k. 64-68, przesłuchania stron postępowania: reprezentanta pozwanej spółki – (...) k. 330)

W dniu 23 czerwca 2016 r. M. S. (2) poprzez pełnomocnika złożył wniosek o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców pozwanej spółki. Zgłaszane zmiany dotyczyły zmiany wspólników spółki z o.o., a także zmian w organie uprawnionym do reprezentowania spółki. Sąd Rejestrowy powziął wątpliwość co do możliwości pełnienia przez M. S. (2) funkcji członka zarządu spółki, z uwagi na treść art. 18 § 2 k.s.h. W związku z powyższym w dniu 26 października 2016r w związku z postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 14 września 2016r., członek zarządu pozwanej spółki, działając przez pełnomocnika dokonał kolejnego zgłoszenia zmian danych spółki w rejestrze przedsiębiorców - ponownego powołania M. S. (1) na Członka Zarządu.

(dowód: wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców z dnia 23 czerwca 2016r. wraz z k. 53-63 , protokół nieufności dotyczący M. S. (2) - k. 72, postanowienie z dnia 14 września 2016r. o zobowiązaniu pozwanej spółki do uzupełnienia braków w organach spółki z uwagi na informacje otrzymaną przez sąd rejestrowy z urzędu wobec M. S. (2) k. 73, wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców z dnia 26 października 2016r. wraz z załącznikami k. 74-78)

Następnie w dniu 21 października 2016r. zgromadzenie wspólników w osobach M. S. (2) i A. S. podjęło uchwalę nr (...) zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.. Treścią uchwały było powołanie do Zarządu Spółki M. S. (1) jako Członka Zarządu. Wspólnik A. J.S. reprezentowała 50 udziałów (pozostałe 50 udziałów należało do Ł. N. na podstawie umowy z dnia 9 kwietnia 2015r.) natomiast wspólnik M. S. (2) dysponował 50 udziałami nabytymi od wspólnika M. S. (1) umową z dnia 20 czerwca 2016r. (pozostałe 50 udziałów należało do Ł. N. na podstawcie umowy z dnia 9 kwietnia 2015r. zawartej z M. S. (1)). Ww. uchwała została podjęta bez udziału wspólnika w osobie Ł. N., który o terminie zgromadzenia wspólników nie został powiadomiony.

(dowód: uchwała nr (...) zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. podjętej w dniu 21 października 2016r. w sprawie powołania do Zarządu Spółki M. S. (1) jako Członka Zarządu k. 52)

W listopadzie 2016r. powód Ł. N. prowadził korespondencję mailową z prawnikiem M. P. z kancelarii (...), (...) spółka komandytowa, z której treści wynika, że rozważał możliwości i skutki opuszczenia spółki, a także zamierzał m.in. ustalić jakie będą dla spółki skutki zatwierdzania sprawozdań finansowych bez wymaganej większości głosów, wprowadzenia w błąd instytucji finansowej przy udzielaniu kredytu.

(dowód: korespondencja mailowa – k. 116 - 117)

W grudniu 2016r. Ł. N. poinformował (...) sp. z o.o., że chce odejść ze spółki, bowiem ma pomysł na swoją działalność, chce zajmować się samodzielnie dystrybucją towarów w branży farmaceutycznej. Poinformował, że utworzył spółkę, której był członkiem zarządu. Ł. N. zlecał prowadzenie księgowości swojej spółki księgowej spółki (...) sp. z o.o. (...) dokonywane był w formie ustnej, nigdy nie była zawierana umowa pisemna. Ł. N. znał sytuację finansową spółki (...) sp. z o.o., miał wgląd w całą dokumentację spółki.

(dowód: zeznania świadków: A. S. k. 219, D. L. k. 309, korespondencja mailowa – k. 116 - 117)

Powód w dniu 27 stycznia 2017r. po przejrzeniu akt rejestrowych spółki wniósł do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XIV Gospodarczy KRS, wniosek o dokonanie wpisu z urzędu na postawie art. 24 ust. 6 ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Wniosek złożony przez powoda dotyczył wpisania powoda jako wspólnika spółki oraz wpisania zmiany ilości udziałów posiadanych przez wspólnika M. S. i wspólnika A. S..

(dowód: kopia wniosku powoda o dokonanie wpisu z urzędu z dnia 27 stycznia 2017r. k. 33-34)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów dołączonych do pozwu, odpowiedzi na pozew, dalszych pism przygotowawczych, a także zeznań świadków: A. S. (k. 219) i D. L. (k. 309) w zakresie w jakim były one przydatne dla ustalenia stanu faktycznego oraz przesłuchania stron postępowania: powoda Ł. N. (k. 329), reprezentanta pozwanej spółki – (...) (k. 330).

Sąd, co do zasady uznał za wiarygodne wszystkie dowody z dokumentów stanowiących podstawę ustalenia stanu faktycznego. Ich treść nie była kwestionowana przez strony, również i Sąd nie widział podstaw, by czynić to z urzędu. Dokumenty te korelowały bowiem ze sobą oraz z zeznaniami świadków pozwalając stworzyć spójny i logiczny obraz stanu faktycznego.

Ustalenia faktyczne Sąd poczynił także w oparciu o okoliczności bezsporne, które na mocy art. 230 k.p.c. w zw. z art. 229 k.p.c. zostały przyjęte za udowodnione. Dowody z dokumentów nie były kwestionowane przez strony ani pod kątem ich autentyczności, ani zgodności z prawdą.

Zeznania świadka D. L. były częściowo przydatne dla ustalenia stanu faktycznego, bowiem świadek nie pamiętała czego dotyczyła uchwała nr (...) zgromadzenia wspólników (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. dnia 15 marca 2016r. Świadek stwierdziła, że mogła ona dotyczyć zatwierdzenia sprawozdania finansowego, albo też nie. Świadek zajmowała się prowadzeniem ksiąg spółki (...) sp. z o.o., lecz nie pamiętała czy zajmowała się prowadzeniem korespondencji z Ł. N. (k. 309).

W ocenie Sądu zeznania powoda Ł. N. były częściowo niewiarygodne, bowiem z całokształtu materiału dowodowego wynika, iż posiadał on wiedzę w przedmiocie sporządzenia uchwały nr (...) dużo wcześniej niż deklaruje. Powód stwierdził, że w styczniu 2017r. przeglądał KRS spółki (...) sp. z o.o., z którego wynikało, że nie jest wpisany do KRS i dowiedział się o podjętych uchwałach. Stanowisko powoda w tym zakresie jest niewiarygodne, bowiem z zeznań świadków i reprezentanta strony powodowej oraz korespondencji mailowej zgromadzonej w aktach sprawy wynika, że powód już w listopadzie 2016r. prowadził w tym przedmiocie korespondencję mailową z prawnikiem, a wcześniej w marcu 2016r. otrzymał projekt uchwały, wiedział o planach podjęcia takiej uchwały, uzgadniał wraz ze wspólnikami w/w spółki jej treść, otrzymał jej projekt wraz z dokumentacją finansową spółki drogą mailową, znał kondycję finansową spółki i wiedział jakie są konkretne plany wspólników w celu poprawy jej kondycji finansowej, w tym co do przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy. Zatem stwierdzenie powoda, że o podjęciu uchwał dowiedział się dopiero w styczniu 2017r., jest w ocenie Sądu, niewiarygodne.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo w niniejszej sprawie zasługuje na uwzględnienie jedynie w części – w zakresie uznanym przez pozwaną w odpowiedzi na pozew.

Oddaleniu podlegało powództwo w zakresie stwierdzenia nieważności uchwały nr (...) zgromadzenia wspólników (...) sp. z o.o. w Ł. z dnia 15 marca 2016r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki, przeznaczenia zysku w kwocie (...) zł na kapitał zapasowy oraz powołania M. S. (1) na kolejną kadencję członka zarządu.

Powód wniósł w niniejszej sprawie o:

a)  stwierdzenie nieważności uchwały nr (...) zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. podjętej w dniu 15 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, przeznaczenia zysku w kwocie (...) zł na kapitał zapasowy oraz powołania M. S. (1) na kolejną kadencję Członka Zarządu,

b)  stwierdzenie nieważności uchwały nr (...) zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. podjętej w dniu 19 czerwca 2016r. w sprawie odwołania z Zarządu Spółki M. S. (1) jako Członka Zarządu i powołania w jego miejsce M. S. (2) jako Członka,

c)  stwierdzenie nieważności uchwały nr (...) zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. podjętej w dniu 21 października 2016r. w sprawie powołania do Zarządu Spółki M. S. (1) jako Członka Zarządu,

Zgodnie z art. 250 pkt 4 k.s.h. prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników przysługuje wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Stosownie do art. 252 § 1 k.s.h. osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą.

Natomiast zgodnie z art. 252 pkt 2 k.s.h. prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników przysługuje wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Jak stanowi zaś art. 252 § 3 k.s.h. prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały.

Z wyżej wymienionych przepisów wynika jednoznacznie, że prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje wspólnikowi nieobecnemu na zgromadzeniu wspólników jedynie wówczas, gdy zgromadzenie zostało wadliwie zwołane lub na zgromadzeniu powzięto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Odnosząc się do uchwały nr (...) rację należy przyznać pozwanej, że powód o podjęciu uchwały dowiedział się dużo wcześniej niż w styczniu 2017r. Pozwana ma rację twierdząc, że powód o podjęciu tej uchwały dowiedział się dużo wcześniej niż w styczniu 2017 roku, gdyż uczestniczył we wszelkich czynnościach związanych z podejmowaniem uchwały nr (...), a także z pozyskaniem przez pozwaną spółkę kredytu. Sam powód potwierdził, że projekt takiej uchwały był do niego przesyłany korespondencją mailową (k.329). Ponadto powód prowadził rozmowy ze wspólnikami spółki (...) sp. z o.o. o sposobach i metodach dofinansowania spółki, a także podjął konkretne działania mające na celu uzyskanie środków finansowych, tj. polecił doradcę finansowego, który następnie wspomógł spółkę w uzyskaniu środków finansowych z kredytu bankowego. Powód wiedział, że pozostali wspólnicy planują nie wypłacać zysku wypracowanego przez spółkę za 2015r. ale przeznaczyć go na kapitał zapasowy, w celu finansowania jej przyszłego rozwoju.

Powyższe znajduje potwierdzenie w korespondencji mailowej prowadzonej przez powoda z M. P. ze spółki (...), (...) spółka komandytowa z dnia 30 listopada 2016 roku, w treści której wyraźnie jest mowa w punkcie 3. o zatwierdzaniu przez wspólników sprawozdań finansowych bez wymaganej większości głosów i o wzięciu kredytu na spółkę rzekomo bez wiedzy powoda.

Z kolei z korespondencji mailowej pomiędzy M. S. (1), a powodem z dnia 18 sierpnia 2016 roku wynika, że powód doskonale orientował się w sprawach spółki, znając jej wyniki finansowe otrzymując od pozwanej spółki CIT-8 za rok 2015 z dowodem jego złożenia we właściwym urzędzie skarbowym, natomiast z korespondencji z dnia 16 sierpnia 2016 roku przesłanej przez powoda M. S. (1) wynika, że powód brał udział w procedurze uzyskiwania kredytu przez spółkę i wówczas nie domagał się od zarządu pozwanej spółki ujawnienia siebie jako wspólnika pozwanej spółki i nie podpisywał jako wspólnik żadnych potrzebnych do uruchomienia kredytu dokumentów. Podobnie w korespondencji powoda z księgową D. L. z dnia 29 sierpnia 2016 roku wynika, że powód orientował się w dokumentacji rachunkowo - księgowej pozwanej spółki, żądając od księgowej informacji odnośnie poszczególnych pozycji w bilansie spółki. Powyższe potwierdzone zostało również zeznania świadka A. S..

Powód dnia 16 marca 2016 roku otrzymał drogą elektroniczną od księgowej D. L. na używany przez siebie adres mailowy (...) wiadomość odnośnie sprawozdania za 2015 rok i uchwały wspólników to sprawozdanie zatwierdzającej, z załącznikami w powyższym zakresie, co oznacza, że powód co najmniej od dnia 16 marca 2016 roku wiedział o podjęciu uchwały nr (...), wobec czego termin do wytoczenia przez powoda powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników nr (...) z dnia 15 marca 2016 roku upłynął z dniem 16 września 2016 roku i powództwo powoda w tym zakresie jest spóźnione, w związku z dyspozycją art. 252§3 k.s.h. podlegało oddaleniu (pkt. I wyroku).

Odnosząc się natomiast do pozostałych zaskarżonych uchwał, tj. uchwały nr (...) i nr (...) powód ma rację twierdząc, że uchwała nr (...) zgromadzenia wspólników pozwanej spółki z dnia 19 czerwca 2016r. zarówno jak i uchwała nr (...) z dnia 21 października 2016r. są niezgodne z art. 240 k.s.h. Uchwały mogą być powzięte pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany. Sporne uchwały zaś są niezgodne z art. 242 k.s.h. w zakresie wyliczenie prawa głosu wspólników M. S. (1) i A. S.J. oraz niezgodne z 245 k.s.h. z uwagi na fakt, iż nie zapadły większością głosów.

Pozwana spółka uznała powództwo co do stwierdzenia nieważności uchwał nr (...) i (...), podnosząc jednocześnie, że zaskarżone uchwały nr (...) i (...) nie mają dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego żadnego znaczenia, a to z tej przyczyny, iż nawet w przypadku wyeliminowania wadliwych uchwał z obrotu prawnego uznać należy, iż M. S. (1) pełni nieprzerwanie od dnia 30 stycznia 2015 roku funkcję prezesa zarządu pozwanej spółki, gdyż zgodnie z postanowieniami artykułu 10 ust. 2 umowy pozwanej spółki, członek zarządu powoływany jest na czas nieokreślony, natomiast ust. 8 tegoż artykułu wskazuje, że mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, ani za każdy kolejny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Powyższe oznacza, że M. S. (1) pozostaje członkiem zarządu pozwanej spółki, gdyż nie został przez wspólników odwołany ze składu zarządu pozwanej spółki, a umowa spółki nie przewiduje kadencyjności pełnienia funkcji przez członka zarządu. M. S. (1) ma legitymację do pełnienia funkcji prezesa zarządu pozwanej spółki. Jak wynika z informacji aktualnej z Rejestru Przedsiębiorców KRS pozwanej spółki z dnia 18 maja 2017 roku, powód posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym pozwanej spółki. Tym samym uchwały nr (...) i nr (...) podlegały stwierdzeniu nieważności (pkt. II i III wyroku).

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 250 pkt 4 k.s.h., art. 252 § 1 k.s.h, art. 252 pkt 2 k.s.h., art. 252 § 3 k.s.h..

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisu art. 100 k.p.c. rozdzielając je stosunkowo i pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. ustalając, że powód Ł. N. wygrał sprawę w 66,7%, a pozwana 33,3% i zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielnia kosztów zasądza na rzecz powoda od pozwanej koszty procesu w takim stosunku pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia (pkt. IV wyroku).

SSO Karolina Toczyńska

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

SSO Karolina Toczyńska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Karolina Toczyńska
Data wytworzenia informacji: