Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXII GWo 71/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-07-21

Sygn. akt XXII GWo 71/16

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 lipca 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w G.

z udziałem P..pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W.

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzielić (...) S.A. w G. zabezpieczenia roszczeń:

1. o zakazanie „P..pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w W. naruszeń praw do słownego unijnego znaku towarowego HUGO BOSS zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr (...), polegających na wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, eksportowaniu, używaniu tego znaku towarowego w dokumentach handlowych, ofertach i reklamie oraz oferowaniu, w szczególności w rozsyłanych do potencjalnych klientów cennikach i ofertach sprzedaży, a także na stronie internetowej pod adresem (...) produktów perfumeryjnych oznaczonych unijnym znakiem towarowym HUGO BOSS (nr (...)), które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną do znaku lub za jej zgodą,

poprzez zakazanie obowiązanej na czas trwania postępowania:

a. wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, w szczególności w rozsyłanych do potencjalnych klientów cennikach i ofertach sprzedaży, na stronie internetowej (...), jak również na innych stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą obowiązanej, bądź w stacjonarnych punktach sprzedaży produktów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym HUGO BOSS (nr (...)), które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności tzw. testerów produktów,

b. używania unijnego znaku towarowego HUGO BOSS (nr (...)) w reklamie, dokumentach handlowych, w ofertach i cennikach, w szczególności rozsyłanych potencjalnym klientom, a także na stronie internetowej (...) w odniesieniu do produktów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym HUGO BOSS (nr (...)), które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności tzw. testerów produktów;

2. o orzeczenie o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia,

poprzez:

a. nakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu produktów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym HUGO BOSS (nr (...)), które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności tzw. testerów produktów,

b. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – produktów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym HUGO BOSS (nr (...)) oraz opakowań produktów perfumeryjnych opatrzonych tym znakiem, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnioną lub za jej zgodą, w szczególności tzw. testerów i wszelkich produktów zawierających na opakowaniu informację o treści: „not for sale”, „démonstration” lub „tester”, stanowiących własność obowiązanej, a znajdujących się w jej siedzibie, magazynach, zakładach produkcyjnych i w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć (...) S.A. w G. dwutygodniowy termin do wytoczenia względem „P..pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółki komandytowej w W. powództwa obejmującego roszczenia określone w punkcie I.;

IV. zagrozić „P..pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółce komandytowej w W. obowiązkiem zapłaty na rzecz (...) S.A. w G. kwoty 500 (pięćset) złotych za każdy dzień niewykonywania obowiązków określonych w pkt I.1a, I.1b i I.2a.

Sygn. akt XXII GWo 71/16

UZASADNIENIE

19/07/2016 r. (...) S.A. z siedzibą w G. wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie P..pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w W. naruszeń praw do słownego znaku towarowego Unii Europejskiej nr (...) ”HUGO BOSS”, zarejestrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), polegających na wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, eksportowaniu i używaniu unijnego znaku towarowego nr (...) w dokumentach handlowych, w ofertach, reklamie oraz oferowaniu, w szczególności w rozsyłanych do potencjalnych klientów cennikach i ofertach sprzedaży oraz na stronie internetowej pod adresem (...), produktów perfumeryjnych oznaczonych unijnym znakiem towarowym nr (...), które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do tego znaku lub za jego zgodą,

poprzez:

a. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania, w szczególności w rozsyłanych do potencjalnych klientów cennikach i ofertach sprzedaży a także na stronie internetowej (...), jak również na innych stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą obowiązanego bądź w stacjonarnych punktach sprzedaży – produktów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr (...), które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą, w szczególności tzw. testerów produktów,

b. zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – używania unijnego znaku towarowego nr (...) w reklamie, dokumentach handlowych, w ofertach i cennikach, w szczególności rozsyłanych potencjalnym klientom a także na stronie internetowej (...) w odniesieniu do produktów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr (...), które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą, w szczególności tzw. testerów produktów,

2. o orzeczenie o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia,

poprzez:

a. nakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu produktów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr (...), które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą, w szczególności tzw. testerów produktów,

b. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – produktów perfumeryjnych w opakowaniach opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr (...) oraz opakowań produktów perfumeryjnych opatrzonych unijnym znakiem towarowym nr (...), które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jej zgodą, w szczególności tzw. testerów produktów i wszelkich produktów zawierających na opakowaniu informację w brzmieniu „not for sale”, „démonstration” lub „tester”, znajdujących się w siedzibie obowiązanego, magazynach oraz zakładach produkcyjnych obowiązanego, oraz innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego.

Ponadto, na podstawie art. 756 2 k.p.c. w zw. z art. 1050 1 i 1051 1 k.p.c., wniosła o zagrożenie P..pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w W. zapłatą kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punkcie 1-2 wniosku.

Sąd ustalił, że:

(...) S.A. z siedzibą w G. jest producentem wyrobów perfumeryjnych - na podstawie umowy licencji udzielonej przez uprawnionego (...) & Co. KG w M. - wyłącznie uprawnionym do jego używania oraz do wnoszenia i popierania we własnym imieniu wniosków i powództw związanych z naruszeniem praw do słownego unijnego znaku towarowego HUGO BOSS zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w A. w dniu 26 marca 2008 r. pod numerem (...), chronionego m.in. dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kosmetyki i zapachy, perfumy) . (dowód: wydruk z bazy EUIPO k.51-55, oświadczenie k.89-90, potwierdzenie wpisu licencji k.86-88)

H. B. jest jedną z największych światowych marek w branży modowej i perfumeryjnej. Firma założona w 1924 r. w M. przez H. B. sprzedaje obecnie towary oznaczone tą marką w 129 krajach na całym świecie. Pierwsze perfumy H. B. zostały stworzone w 1985 r. (dowód: historia znaków H. B. k.42-50, ranking marek k.56-76, wydruki ze stron internetowych k.77-85) Uprawniona dba o wizerunek i renomę swych znaków, a także o wysoką jakość towarów oferowanych pod marką H. B. . Dąży przy tym do zapewnienia odbiorcom jak najlepszych standardów obsługi. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem autoryzowanych sieci perfumerii, które zobowiązane są do szczególnej dbałości o renomę znaku H. B. oraz luksusowy charakter towarów nim opatrzonych. (dowód: analiza sklepów k.91-105) Wiąże się z tym udostępnianie klientom próbek produktów do testowania. Testery są przez uprawnioną przekazywane bezpłatnie sprzedawcom i autoryzowanym dystrybutorom, wyłącznie w celach prezentacji i promocji kosmetyków, we flakonach tożsamych z wyrobami przeznaczonymi do sprzedaży opatrzonymi znakami towarowymi H. B. . Ich opakowania zewnętrzne mają jednolity jasny kolor z widoczną informacją o tym, że egzemplarz nie jest przeznaczony do sprzedaży np.: „not for sale”, „démonstration” albo „tester”. Towary te nie są wprowadzane do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez uprawnioną ani za jej zgodą. (oświadczenie uprawnionej)

P..pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w W. prowadzi od stycznia 2012 r. działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów perfumeryjnych przez sklep na stronie internetowej pod adresem perfumesco.pl. (dowód: odpis z KRS k.108-110, wydruki ze stron internetowych k.106-107) Spółka dystrybuuje m.in. nieprzeznaczone do sprzedaży egzemplarze demonstracyjne wyrobów perfumeryjnych H. B. , oznaczone jako „TESTER”. Produkty takie oferuje w znacznej liczbie na swej stronie internetowej pod adresem (...). Informuje przy tym klientów, że tester jest zazwyczaj opakowany w biały kartonik i pozbawiony korka zatykającego, zapachem nie różni się od zwykłego produktu. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.106-107, 111-113, 124-132) Obowiązana regularnie wysyła do osób prowadzących sprzedaż internetową kosmetyków cenniki, oferując do sprzedaży m.in. testery ze znakiem towarowym H. B. . (dowód: cennik/oferta k.114-123)

S ą d zwa ż y ł :

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku gdy jest ono identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany. (a.) Równocześnie jednak w ust. 1 art. 13 rozporządzenie stanowi, że unijny znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazywania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą.

Od dawna utrwalony jest pogląd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o uprawnieniu właściciela znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w określonym czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16/07/1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette, z 1/07/1999 r. w sprawie C-173/98 Ancienne Maison Dubois et Fils, z 20/11/2001 r. w połączonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff ), z 14/07/2011 r. w sprawie C-46/10 Viking Gas , z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 Coty - wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym, towarów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie [...].)

Zgoda na wprowadzenie towaru do obrotu musi zostać wyrażona w sposób pozytywny ( consent must be expressed positively) , a czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zgody dorozumianej muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że uprawniony zrzekł się jakiejkolwiek intencji wykonywania swego prawa wyłącznego. Zgody takiej nie można stwierdzić tylko na tej podstawie, że:

a.  uprawniony nie zakomunikował wszystkim dalszym nabywcom towarów wprowadzonych na rynek poza EOG, że sprzeciwia się sprzedaży tych towarów wewnątrz EOG,

b.  towary nie są oznaczone ostrzeżeniem, informującym o zakazie ich sprzedaży w EOG,

c.  uprawniony przeniósł własność towarów, oznaczonych jego znakiem towarowym, bez żadnego zastrzeżenia umownego, oraz że, według prawa właściwego dla danej umowy, przeniesione prawo własności obejmuje, przy braku takich zastrzeżeń, nieograniczone prawo odsprzedaży lub, w końcu, prawo dalszej sprzedaży towarów wewnątrz EOG.

Udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, w wyroku wydanym w połączonych sprawach C-414/99, C-415/99 i C-416/99 Zino Davidoff SA vs. A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd vs. Tesco Stores, Tesco plc and Costco Wholesale UK Ltd, Trybunał stwierdził, że dla wyczerpania praw wyłącznych nie ma znaczenia fakt, że importer towarów opatrzonych znakiem towarowym nie jest świadomy, iż uprawniony z prawa ochronnego sprzeciwia się wprowadzaniu tych towarów na rynek wewnątrz EOG lub ich sprzedaży na tym obszarze przez podmioty inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie nałożyli na osoby nabywające od nich towary ograniczeń umownych, chociaż zostali o takiej konieczności poinformowani przez uprawnionego. (por. także T. Sieniow Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego LEX 53006, J. Sozański Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008, s.115).

Także w – stanowiącym odpowiedź na pytanie prejudycjalne – wyroku z 12/07/2011 r. wydanym w sprawie C-324/09 L’Oréal Trybunał orzekł, że udostępnianie przez właściciela znaku towarowego autoryzowanym dystrybutorom opatrzonych tym znakiem egzemplarzy służących zaprezentowaniu konsumentom jego towarów w autoryzowanych punktach sprzedaży nie stanowi, w braku dowodów przeciwnych, wprowadzenia do obrotu. Właściciel znaku może, powołując się na przysługujące mu prawo wyłączne, sprzeciwić się dalszej sprzedaży towarów z tego powodu, że osoba dokonująca dalszej sprzedaży usunęła z nich opakowanie, jeżeli konsekwencją jest brak podstawowych informacji, dotyczących na przykład tożsamości producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaż produktu kosmetycznego. W innym przypadku, właściciel może sprzeciwić się, by produkt kosmetyczny opatrzony należącym do niego znakiem podlegały dalszej sprzedaży bez opakowania, o ile wykaże, że jego usunięcie miało negatywny wpływ na wizerunek produktu i tym samym na reputację znaku.

W wyroku z 3/06/2010 r. w sprawie C-127/09 Coty Trybunał stwierdził natomiast, że udostępnianie dystrybutorom – bez przeniesienia własności i z zastrzeżeniem zakazu sprzedaży testerów perfum, aby ich potencjalni klienci mogli spróbować ich zawartości, gdy właściciel znaku może w każdej chwili żądać zwrotu towaru, którego wygląd wyraźnie różni się od wyglądu zwykle udostępnianych flakonów perfum, fakt, że flakony perfum opatrzone są wzmiankami „tester” i „nieprzeznaczone do sprzedaży” sprzeciwia się, w braku dowodów przeciwnych, stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody właściciela znaku na ich wprowadzenie do obrotu.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane m.in.:

b)oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c)przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

e)używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej :

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Zgodnie z art. 103, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie w odniesieniu do unijnego znaku towarowego środków tymczasowych (w tym zabezpieczających), które stosuje się, na mocy prawa tego państwa do znaku krajowego. (ust.1) Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730 1 k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sądu, (...) S.A. należycie uprawdopodobniła, iż – jako wpisany do rejestru EUIPO licencjobiorca – jest uprawniona do samodzielnego dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego H. B. chronionego na terytorium Unii Europejskiej dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (wyrobów perfumeryjnych). Zaoferowane dowody przekonują, że P..pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oferuje, wprowadza do obrotu, reklamuje i składuje w celu oferowania i wprowadzania do obrotu wyroby perfumeryjne, które nie zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionego ani licencjobiorcę, a nawet nie są przez nich przeznaczone do sprzedaży (tzw. testery).

Obowiązana używa identycznych za znakiem towarowym H. B. oznaczeń, oferując do sprzedaży identyczne towary. Narusza w ten sposób prawa wyłączne właściciela znaku i licencjobiorcy. (...) S.A. służą zatem roszczenia o zakazanie obowiązanej używania kwestionowanego oznaczenia i o usunięcie powstałych już skutków naruszeń. (stosownie do art. 9 ust. 2 w zw. z ust. 1a cyt. rozporządzenia oraz art. 102 ust. 1 rozporządzenia w zw. z art. 286 p.w.p.) W odniesieniu do przyszłych roszczeń należało jednak zastrzec, że usunięcie skutków naruszenia może odnosić się wyłącznie do towarów stanowiących własność obowiązanej, jak stanowi przepis art. 286 p.w.p. W pozostałym zakresie wniosek podlegał oddaleniu.

Uprawniona należycie wykazała także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Zgodnie z art. 730 1 k.p.c., istnieje on wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Interes prawny (...) S.A. wyraża się w zapobieżeniu niekorzystnym następstwom kontynuowania przez obowiązaną działań stanowiących naruszenie prawa do znaku towarowego H. B. w trakcie trwania postępowania. Obowiązana prowadzi działalność handlową na terenie całego kraju przez stronę perfumesco.pl, skala naruszenia praw wyłącznych jest zatem znaczna i dotyczy dużej grupy odbiorców zainteresowanych towarami ze znakiem H. B.. Działanie obowiązanej narusza ponadto interesy konsumentów, którzy powinni mieć możliwość użycia testerów nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Zastosowane sposoby zabezpieczenia zapewnią uprawnionej należytą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę (art. 730 1 w zw. z art. 747 pkt 1 i art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.), może ona bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw ani interesów gospodarczych osób trzecich. Uznając za przekonującą argumentację uprawnionej dla zapewnienia skutecznego wykonania środków tymczasowych (zakazów i nakazów) Sąd zagroził P..pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. obowiązkiem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych w punktach I.1a, 1b i I.2a. postanowienia. (art. 756 2 w zw. z art. 1050 1 i 1051 1 k.p.c.) Wniosek oddalony został w zakresie pkt I.2b., do którego nie mają zastosowania przepisy o sumie przymusowej.

Ingerencja Sądu w treść sposobów zabezpieczenia przyszłych żądań, przez sformułowanie nakazów w sposób odmienny od wniosku, jednak bez wykraczania poza granicę wyznaczoną w art. 321 k.p.c., uzasadniała także orzeczenie o jego częściowym oddaleniu.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

4. (...)

21/07/2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Piwowarska
Data wytworzenia informacji: