Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 168/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-08-26

Sygn. akt XX GCo 168/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 sierpnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, Wydział XX Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Rachocka

po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w W.

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego oraz nadanie klauzuli wykonalności

postanawia:

1.  stwierdzić wykonalność nadając klauzulę wykonalności wyrokowi Sądu Polubownego ad hoc działającemu na podstawie regulaminu Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego ( (...)) z dnia
12 maja 2015 roku w sprawie z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.;

2.  zasądzić od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 377,00 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów postępowania, w tym 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zastępstwa procesowego oraz 17 zł (siedemnaście złotych) tytułem opłaty od pełnomocnictwa.

SSO Anna Rachocka

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniosła o stwierdzenie wykonalności poprzez nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Polubownego ad hoc działającego na podstawie regulaminu Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego ( (...)).

Powyższy Sąd Polubowny wydał w dniu 12 maja 2015 roku orzeczenie, w którym zasądził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 605.218,12 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26 lutego 2014 roku od kwoty 586.753,41 zł oraz od dnia 14 marca 2014 roku od kwoty 18.525,71 zł, jednocześnie obciążył pozwanego kosztami arbitrażu, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Do wniosku załączono odpis wyroku z dnia 12 maja 2015 roku (k.10 - 19) oraz umowę najmu z dnia 9 grudnia 2010 roku (k.21 - 50), w, w której znajduje się zapis na sąd polubowny (art. 28 L umowy).

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Wniosek należało uwzględnić.

Zgodnie z art. 1214 § 1 k.p.c., Sąd orzeka o uznaniu wyroku sądu polubownego nie nadającego się do wykonania w drodze egzekucji. Zaś § 2 tego przepisu odnosi się do stwierdzenia wykonalność wyroku sądu polubownego nadającego się do wykonania w drodze egzekucji.

Z kolei art. 1213 k.p.c. stanowi o tym, iż o uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony.

Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis. Jeżeli wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta albo zapis na sąd polubowny nie są sporządzone w języku polskim, strona jest obowiązana dołączyć uwierzytelniony ich przekład na język polski.

W ocenie Sądu, przesłanki wymienione w art. 1213 k.p.c. warunkujące rozpoznanie niniejszego wniosku zostały spełnione. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością załączył do wniosku oryginał wyroku Sądu Polubownego podlegającego uznaniu, jak również umowę najmu, w której w art. 28 L znajduje się zapis na sąd polubowny. Ponadto, wyrok Sądy Arbitrażowego został sporządzony w języku polskim.

Jednocześnie w ocenie Sądu, brak jest przesłanek negatywnych o których mowa w art. 1214 § 3 k.p.c. W art. 1214 § 3 k.p.c., wprowadzone są dwie przesłanki uzasadniające odmowę uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego, których istnienie sąd z urzędu bierze pod uwagę. Bez wątpienia przedmiotowy spór może podlegać rozpoznaniu przed sądem polubownym, zaś wykonanie wyroku sądu polubownego nie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, wydany w niniejszej sprawie 12 maja 2015 roku wyrok, swą treścią nie uchybia praworządności, ani też zasadom współżycia społecznego, wobec czego brak jest również podstaw do stwierdzenia, iż swoją treścią narusza on klauzulę porządku publicznego.

Mając powyższe na uwadze wniosek złożony przez (...) należało uwzględnić, o czym Sąd na podstawie art. 1213 k.p.c. w zw. z art. 1214 § 1 i § 3 k.p.c. orzekł jak w pkt 1 sentencji.

O kosztach orzeczono w punkcie 2 sentencji postanowienia w oparciu o treść art.
98 k.p.c.
w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oraz § 10 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

SSO Anna Rachocka

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

SSO Anna Rachocka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Rachocka
Data wytworzenia informacji: