Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 163/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-07-23

Sygn. akt XX GCo 163/15

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Przemysław Feliga

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

z wniosku P. S.

z udziałem (...) S.A. w W.

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania

postanawia:

1.  zabezpieczyć roszczenie uprawnionego P. S. w stosunku do obowiązanej (...) S.A w W. o stwierdzenie nieważności albo o uchylenie uchwał:

a)  nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą (...) S.A. w W. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., podjętej w dniu 6 lipca 2015 r. w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii (...) i I;

b)  nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą (...) S.A. w W. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., podjętej w dniu 6 lipca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii (...) i I oraz zmiany Statutu Spółki,

poprzez wstrzymanie wykonania uchwał wymienionych w punkcie 1 lit. a i lit. b do czasu prawomocnego zakończenia przedmiotowego postępowania;

2.  wyznaczyć P. S. termin dwóch tygodni do wytoczenia powództwa przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W., pod rygorem upadku zabezpieczenia.

SSO Przemysław Feliga

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. uprawniony P. S., akcjonariusz obowiązanej spółki publicznej (...) S.A. w W., osiadający łącznie 38 357 akcji obowiązanej spółki, wniósł wniosek o zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie o uchylenie uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. w W. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. podjętej po przerwie w dniu 6 lipca 2015 r. w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii (...) i I (dalej Uchwała nr 30) oraz roszczenia o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. w W. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., a podjętej po przerwie w dniu 6 lipca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii (...) i I oraz zmiany Statutu Spółki (dalej Uchwała nr 31), poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. w W. z dnia 6 lipca 2015 r. oraz wstrzymanie wykonania uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) S.A. w W. z dnia 6 lipca 2015 r.

Zgodnie z art. 730 § 1 i § 2 zd. 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Według art. 730 1 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

W ocenie Sądu według art. 730 1 § 1 k.p.c. roszczenie uprawnionego jest uprawdopodobnione.

Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia oznacza konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone. Sposób oceny wiarygodności roszczenia może być uzależniony od stanu materiału dowodowego w sprawie, a zatem wpływ na sposób oceny wiarygodności roszczenia ma również to, czy wniosek o udzielenie zabezpieczenia został zgłoszony w toku postępowania, po przeprowadzeniu chociażby częściowo dopuszczonych przez sąd dowodów.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 9 września 1961 r., IV CZ 54/61 (OSNC 1963, nr 6, poz. 114) stwierdził, że sąd w postępowaniu zabezpieczającym jest uprawniony oceniać wagę przesłanek uwiarygodniających roszczenie przez ich porównanie z przesłankami, które podważają uprawdopodobnienie powództwa. Przy ocenie, czy roszczenie jest wiarygodne, sąd powinien uwzględnić także znajdujący się w aktach sprawy materiał, który podaje w poważną wątpliwość okoliczności mające uprawdopodobnić żądanie. Stanowisko to wskazuje, że sposób oceny wiarygodności roszczenia może być uzależniony od stanu materiału dowodowego w sprawie, a zatem wpływ na sposób oceny wiarygodności roszczenia ma również to, czy wniosek o udzielenie zabezpieczenia został zgłoszony w toku postępowania, po przeprowadzeniu chociażby częściowo dopuszczonych przez sąd dowodów.

Zaprezentowane stanowisko Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy podziela w całości.

Uprawniony wskazał, iż w dniu 6 lipca 2015 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (...) spółki (...) podjęto uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii (...) i I (uchwała nr 30) oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii (...) i I oraz zmiany Statutu Spółki (uchwała nr 31). Uprawniony wskazał, że głosował przeciwko podjęciu wskazanych uchwał z 38 357 akcji G. M. oraz zażądał zaprotokołowania złożonego sprzeciwu do protokołu sporządzonego przez notariusza.

Uprawniony podniósł, iż G. M. jest spółką publiczną, w której dominującym akcjonariuszem jest spółka (...) S.A., która posiada akcje reprezentujące (...)udziału w kapitale zakładowym oraz stanowiące (...) udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Natomiast G. H. jest podmiotem dominującym w stosunku do spółki (...) S.A. oraz (...) Sp. z o.o., które to spółki mają objąć akcje stanowiące łącznie (...) udziału w podwyższonym kapitale zakładowym G. M.. W konsekwencji spółki (...) S.A. oraz (...) Sp. z o.o. będą posiadały łącznie (...)udziału w kapitale zakładowym G. M..

Na obecnym etapie postępowania na ocenę stopnia wiarygodności roszczenia uprawnionego mogą mieć wpływ jedynie twierdzenia zawarte we wniosku i zgłoszone na ich poparcie dowody. W ocenie Sądu Okręgowego twierdzenia uprawnionego co do zasadności roszczenia zostały dostatecznie uprawdopodobnione albowiem znajdują oparcie w przytoczonych faktach i zgłoszonych na ich poparcie dowodach. W szczególności za uprawdopodobnieniem roszczenia przemawia: Uchwała nr 30 oraz nr 31 z dnia 6 lipca 2015 r. (k.34-42), raport bieżący G. M. nr (...) z dnia 7 lipca 2015 r. (k.55-56), wyciąg z Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania grupy (...) media za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 r. (k.54,62), Opinia Zarządu G. M. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji spółki serii (...) i I (k.58-59).

Tym samym uprawniony wykazał, że powyższe spowodować może całkowitą marginalizację udziału dotychczasowych akcjonariuszy mniejszościowych w kapitale zakładowym spółki.

Zgodnie z art. 730 1 § 2 k.p.c. „interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie”.

W ocenie Sądu uprawniony ma również interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje nie tylko wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, ale także gdy brak ten uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Cel postępowania nie będzie mógł być osiągnięty, jeżeli orzeczenie, ze względu na zmiany stanu faktycznego lub prawnego zaistniałe w czasie trwania postępowania w sprawie, nie wywrze właściwych dla siebie skutków. O istnieniu podstawy zabezpieczenia można więc mówić wtedy, gdy bez zabezpieczenia ochrona prawna udzielona w merytorycznym orzeczeniu w sprawie okaże się niepełna. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego obawa wierzyciela, że brak zabezpieczenia mógłby pozbawić go zaspokojenia powinna być realna, a nie ogólnikowa i powinna znajdować swoje uzasadnienie w okolicznościach sprawy (orzecz. SN 4 CZ 54/61, OSPiKA 1962, poz. 289).

Uprawniony podkreślił, że wykonanie Uchwał nr 30 i 31 spowoduje niemożliwe do odwrócenia skutki, nawet w przypadku ich uchylenia przez Sąd. Obowiązany jest spółką publiczną, której akcje są wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w W.. Obrót giełdowy akcjami ze swej natury jest zanonimizowany co ma swoje konsekwencje w przypadku unieważnienia uchwały podwyższającej kapitał zakładowy w drodze emisji nowych serii akcji, które również mają być wprowadzone do tego obrotu. Wprowadzenie akcji serii (...) i I G. M. do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych jest elementem treści Uchwały nr 31 (§ 5 Dematerializacja). Zatem, zgodzić się należy z uprawnionym, że z chwilą ich wprowadzenia do obrotu na (...) brak będzie możliwości odwrócenia skutków unieważnienia lub uchylenia rzeczonych Uchwał. W przypadku stwierdzenia nieważności/uchylenia uchwały podmiot, wyeliminowane na jej podstawie akcje tracą byt prawny. Spółka natomiast zobowiązana jest do zwrotu podmiotowi, który objął akcję wniesionego wkładu. Z chwilą wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym brak będzie możliwości ustalenia, kto jest ich aktualnym właścicielem, pozostaną więc one w obrocie.

Uprawniony wskazał, że wprowadzenie do publicznego obrotu akcji stanowiących dwudziestokrotność dotychczas wyemitowanych przez spółkę akcji spowoduje ich wysoką nadpodaż, co może doprowadzić do załamania ich kursu giełdowego. Również na kurs giełdowy negatywnie wpłynąć może informacja, że udział akcjonariatu mniejszościowego w kapitale zakładowym spółki stanowi mniej niż (...), co może wywołać przymus wykupu akcji. Powyższe wiąże się z ryzykiem wykluczenia akcji z obrotu na GWP, a przy tym również załamania kursu akcji. Zatem Sąd podziela zdanie uprawnionego, że w przypadku braku zabezpieczenia, może dość do powstania nieodwracalnych szkód w majątku każdego akcjonariusza.

Nadto za udzieleniem zabezpieczenia przemawia również, opisane przez uprawnionego ryzyko pozbawienia akcjonariuszy mniejszościowych wpływu na decyzje Walnego Zgromadzenia, co związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz szybkość procedowania spółki w celu doprowadzenia do jak najszybszego wykonania Uchwał nr 30 i nr 31. Zatem, istnieje obiektywna obawa, iż brak zabezpieczenie uniemożliwi, a co najmniej poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Przemysław Feliga

Zarządzenie: (...)

(...)

(...)

SSO Przemysław Feliga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Feliga
Data wytworzenia informacji: