Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 55/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-03-12

Sygn. akt XX GCo 55/15

POSTANOWIENIE

Dnia 12 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Przemysław Feliga

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. w W.

z udziałem (...) Sp. z o.o. w likwidacji w T.

w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie powództwa

postanawia:

oddalić wniosek.

SSO Przemysław Feliga

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. (...) Sp. z o.o. w W. wniósł o:

I.  udzielenie zabezpieczenia przysługującego Uprawnionemu wobec spółki działającej pod firmą (...) z siedzibą w T. (Obowiązana lub (...)) roszczenia o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że Obowiązanej nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych Wynikających ze Świadectw Pochodzenia Będących Potwierdzeniem Wytworzenia Energii Elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii - Farmie Wiatrowej w Miejscowości Ł., zawartej pomiędzy Uprawnionym oraz Obowiązaną w dniu 23 grudnia 2009 roku (zmienionej następnie aneksami; dalej jako Umowa Sprzedaży Certyfikatów), o którym mowa w § 13 ust. 2 lit a) Umowy Sprzedaży Certyfikatów, opartego na twierdzeniu o rażącym naruszeniu przez Uprawnionego postanowień Umowy Sprzedaży Certyfikatów - które nie zostało usunięte w ciągu 14-tu dni od otrzymania przez Uprawnionego pisemnego zawiadomienia od Obowiązanej o naruszeniu - polegającym na odmowie przystąpienia do lub braku prowadzenia w dobrej wierze żądanych przez Obowiązaną renegocjacji Umowy Sprzedaży Certyfikatów w trybie § 13 ust. 5 lit. a) w zw. z § 12 ust. 3-5 Umowy Sprzedaży Certyfikatów z powołaniem się na zmiany w przepisach prawa polegające na:

- uchyleniu z dniem 31 grudnia 2012 roku, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. 2008, Nr 156, poz. 969 z późn. zm.; Rozporządzenie 2008) wskutek wejścia wżycie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. 2012, Nr 1229; Rozporządzenie 2012). lub

- uchwaleniu w dniu 16 stycznia 2015 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o odnawialnych źródłach energii,

poprzez:

(i)  zakazanie Obowiązanej składania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży Certyfikatów, o którym mowa w Paragrafie 13 ust. 2 lit. a) Umowy Sprzedaży Certyfikatów, opartego na twierdzeniu o rażącym naruszeniu przez Uprawnionego postanowień Umowy Sprzedaży Certyfikatów polegającym na odmowie przystąpienia do lub braku prowadzenia w dobrej wierze żądanych przez Obowiązaną renegocjacji Umowy Sprzedaży Certyfikatów w trybie § 13 ust. 5 lit. a) w zw. z § 12 ust. 3-5 Umowy Sprzedaży Certyfikatów z powołaniem się na zmiany w przepisach prawa, polegające na:

- uchyleniu z dniem 31 grudnia 2012 roku Rozporządzenia 2008 wskutek wejścia w życie Rozporządzenia 2012, lub

- uchwaleniu w dniu 16 stycznia 2015 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o odnawialnych źródłach energii,

które to naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 14-tu dni od dnia otrzymania przez Uprawnionego pisemnego zawiadomienia; oraz

(ii)  nakazanie Obowiązanej wykonywania Umowy Sprzedaży Certyfikatów na dotychczasowych warunkach, zgodnie z jej treścią, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania z powództwa Uprawnionego przeciwko Obowiązanemu o ww. ustalenie.

II.  o udzielenie zabezpieczenia przysługującego Uprawnionemu wobec Obowiązanej roszczenia o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że Obowiązanej nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii - Farmie Wiatrowej w Miejscowości Ł., zawartej pomiędzy Uprawnionym oraz Obowiązaną w dniu 23 grudnia 2009 roku (zmienionej aneksami; dalej jako Umowa Sprzedaży Energii), o którym mowa w § 12 ust. 1 lit c) Umowy Sprzedaży Energii, opartego na twierdzeniu o poważnym naruszeniu przez Uprawnionego postanowień Umowy Sprzedaży Energii - które nie zostało usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania przez Uprawnionego pisemnego zawiadomienia od Obowiązanej o naruszeniu - polegającym na odmowie przystąpienia do lub braku prowadzenia w dobrej wierze żądanych przez Obowiązaną renegocjacji Umowy Sprzedaży Energii w trybie § 10 ust. 1-5 Umowy Sprzedaży Energii z powołaniem się na wskazane powyżej zmiany w przepisach prawa;

poprzez:

(i)  zakazanie Obowiązanej składania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży Energii, o którym mowa w Paragrafie 12 ust. 1 lit. c) Umowy Sprzedaży Energii, opartego na twierdzeniu o poważnym naruszeniu przez Uprawnionego postanowień Umowy Sprzedaży Energii polegającym na odmowie przystąpienia do lub braku prowadzenia w dobrej wierze żądanych przez Obowiązaną renegocjacji Umowy Sprzedaży Energii w trybie § 10 ust. 1-5 Umowy Sprzedaży Energii z powołaniem się na zmiany w przepisach prawa, polegające na:

- uchyleniu z dniem 31 grudnia 2012 roku Rozporządzenia 2008 wskutek wejścia w życie Rozporządzenia 2012, lub

- uchwaleniu w dniu 16 stycznia 2015 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o odnawialnych źródłach energii,

które to naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Uprawnionego pisemnego zawiadomienia; oraz

(ii)  nakazanie Obowiązanej wykonywania Umowy Sprzedaży Energii na dotychczasowych warunkach, zgodnie z jej treścią do czasu prawomocnego zakończenia postępowania z powództwa Uprawnionego przeciwko Obowiązanemu o ww. ustalenie.

Zgodnie z art. 730 § 1 i § 2 zd. 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie z treścią art. 730 1 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może domagać się każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie, oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Po pierwsze, Sąd stwierdza, że żądanie zabezpieczenia obydwóch roszczeń określonych w punktach I i II wniosku o zabezpieczenie w podpunktach (ii) polegających na nakazaniu obowiązanej wykonywania Umowy Sprzedaży Certyfikatów i Umowy Sprzedaży Energii na dotychczasowych warunkach, zgodnie z ich treściami, wykracza poza zakres żądania powództw, które mają zostać wytoczone w przyszłości i zabezpieczone w niniejszym postępowaniu. Uwzględnienie takiego żądania sposobu zabezpieczenia oznaczałoby kompleksowe i całościowe uregulowanie sytuacji prawnej i faktycznej obydwóch stron stosunków zobowiązaniowych i potencjalnie umożliwiałoby uprawnionemu na działania sprzeczne z warunkami i zgodnie z treścią przedmiotowych Umów i nakazywałoby obowiązanemu określony sposób zachowania przez cały czas trwania procesu, do jego prawomocnego zakończenia, co może nastąpić nawet w ciągu 2 – 3 lat.

Po drugie, w ocenie Sądu roszczenie (...) Sp. z o.o. w W. jest nieuprawdopodobnione.

Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, przy uwzględnieniu treści art. 243 k.p.c., oznacza, że uprawniony przedstawi i należycie uzasadni twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Podkreślenia wymaga to, że na tym etapie postępowania sąd nie można przesądzać o zasadności bądź bezzasadności powództwa, a jedynie może dokonać oceny wiarygodności podstawy faktycznej i prawnej roszczenia. Uprawdopodobnienie nie wymaga niepodważalnych dowodów istnienia roszczenia. Nie oznacza to jednak, że twierdzenie uprawnionego o istnieniu roszczenia stanowi jego uprawdopodobnienie. Uprawdopodobnienie ma dać sądowi słuszną podstawę do przypuszczenia o istnieniu roszczenia. To od swobodnej oceny sądu zależy uznanie, czy dokonane na podstawie uprawdopodobnienia ustalenia są na tyle wiarygodne, by na tej podstawie można było uznać za uprawdopodobnione fakty, na które strona się powołuje (T. Demendecki, Komentarz do art. 243 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296), [w:] A. Jakubecki (red.), J. Bodio, T. Demendecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II.).

Uprawdopodabniając roszczenie, uprawniony wskazał, że w dniu 23 grudnia 2009 roku zawarł z Obowiązaną (...) dwie umowy długoterminowe (na okres 15 lat) obowiązujące do roku 2027, tj. Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Farmie Wiatrowej (dalej Umowa Sprzedaży Energii; k.70-97) oraz Umowę Sprzedaży Praw Majątkowych Wynikających ze Świadectw Pochodzenia (tzw. Zielonych Certyfikatów będących potwierdzeniem wytworzenia energii w ww. odnawialnym źródle energii (dalej Umowa Sprzedaży Certyfikatów, k.98-138).

Zgodnie z art. 189 k.p.c. powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2010 r. sygn. akt II CSK 568/10: „Przedmiotem ustalenia w drodze powództwa przewidzianego w art. 189 k.p.c. mogą być prawa i stosunki prawne, dla ustalenia, których właściwa jest droga procesu cywilnego (np. ustalenie nieważności umowy, ugody sądowej, testamentu). Przesłanką merytoryczną powództwa o ustalenie jest interes prawny, rozumiany, jako potrzeba ochrony sfery prawnej powoda, którą może uzyskać przez samo ustalenie stosunku prawnego lub prawa”.

Tymczasem uprawniony tylko pozornie żąda ustalenie nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Uprawniony nie podnosi żadnych kwestii, z których wynika nieważność czy też bezskuteczność uprawnienia do rozwiązania Umowy, lecz twierdzi, że obowiązanej nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w określonej konfiguracji faktycznej. Innymi słowy, uprawniony chce żądać ustalenia że w ogóle nie ziściły się fakty, które przemawiają za zrealizowaniem uprawnienia do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, albo fakty, które się ziściły nie uzasadniając złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Wniosek taki płynie z analizy żądania wniosku o zabezpieczenie oraz uzasadnienia tego wniosku w zakresie obydwóch roszczeń zgłoszonych do zabezpieczenia.

Odnosząc się do żądania udzielenia zabezpieczenia określonego w punkcie I wniosku należy wyjaśnić, że z § 13 ust. 2 lit. a Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych Wynikających ze Świadectw Pochodzenia Będących Potwierdzeniem Wytworzenia Energii Elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii - Farmie Wiatrowej w Miejscowości Ł., zawartej pomiędzy Uprawnionym oraz Obowiązaną w dniu 23 grudnia 2009 roku, każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę Umowy, które nie zostało usunięcie w ciągu 14 stu dni od otrzymania przez drugą stronę pisemnego zawiadomienia zawierającego określenie istotnych szczegółów naruszenia; żądania usunięcia wymienionych naruszeń (k. 115 – 116).

Co się zaś tyczy żądania udzielenia zabezpieczenia określonego w punkcie II wniosku należy wyjaśnić, że z § 12 ust. 1 lit. c Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii - Farmie Wiatrowej w Miejscowości Ł., zawartej pomiędzy Uprawnionym oraz Obowiązaną w dniu 23 grudnia 2009 roku (zmienionej aneksami; dalej jako Umowa Sprzedaży Energii), każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku poważnego naruszenia przez jedną ze stron istotnych postanowień Umowy, które nie zostało usunięte w ciągu 30 dni od otrzymanoa przez drugą stronę pisemnego zawiadomienia zawierającego określenie istotnych szczegółów naruszenia; żądania usunięcia wymienionych naruszeń (k. 83).

Wyżej wymienione uprawnienia przysługują obydwu stronom i są ważne oraz skuteczne.

Natomiast uprawniony chce wytoczyć, powództwo o ustalenie, że obowiązanemu nie przysługują przedmiotowe uprawnienia w sytuacji faktycznej, gdy uprawnienie to oparte jest na twierdzeniu o rażącym naruszeniu przez Uprawnionego postanowień Umorzy Sprzedaży Certyfikatów – które nie zostało usunięte w ciągu 14 – tu dni od otrzyma mania przez uprawnionego pisemnego zawiadomienia od obowiązanej o naruszeniu – polegającym na odmowie przystąpienia do lub braku prowadzenia w dobrej wierze żądanych przez obowiązaną renegocjacji Umowy Sprzedaży Certyfikatów w trybie § 13 ust. 5 lit. a w zw. z § 12 ust. 3 – 5 Umowy Sprzedaży Certyfikatów z powołaniem się na zmiany w przepisach prawa szczegółowo wymienionych we wniosku o udzielenie zabezpieczenia w punkcie I oraz gdy uprawnienie to oparte jest na twierdzeniu o poważnym naruszeniu przez Uprawnionego postanowień Umowy Sprzedaży Energii - które nie zostało usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania przez Uprawnionego pisemnego zawiadomienia od Obowiązanej o naruszeniu - polegającym na odmowie przystąpienia do lub braku prowadzenia w dobrej wierze żądanych przez Obowiązaną renegocjacji Umowy Sprzedaży Energii w trybie § 10 ust. 1-5 Umowy Sprzedaży Energii z powołaniem się na wskazane powyżej zmiany w przepisach prawa szczegółowo wymienionych we wniosku o udzielenie zabezpieczenia w punkcie II.

Oznacza to, że powód żąda ustalenia, że nie zaistniały fakty, które stanowią przesłanki do zrealizowania uprawnienia wynikającego z § 13 ust. 2 lit. a Umowy Sprzedaży Certyfikatów oraz z § 12 ust. 1 lit. c Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, w tym także z uwagi na niezachowanie trybu wypowiedzenia przedmiotowych Umów pomimo tego, że do rozwiązania jej jeszcze nie doszło. Natomiast takie fakty mogą być badane w innym procesie o uznanie wypowiedzenia wyżej wymienionych za bezskuteczne. Tylko w takim procesie uprawniony może przestankowo dowodzić, że nie ziściły się fakty, które przemawiają za zrealizowaniem uprawnienia do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, albo fakty, które się ziściły nie uzasadniając złożenia przedmiotowego oświadczenia. Tym samym w takim procesie uprawniony może uzyskać żądaną ochronę prawną. Natomiast w procesie, który powód chce wszcząć w ramach żądania określonego we wniosku o zabezpieczenie roszczenia, takie fakty nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Tym samym roszczenie należy uznać za nieuprawdopodobnienie.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

SSO Przemysław Feliga

ZARZĄDZENIE

- (...)

SSO Przemysław Feliga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Matuszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Feliga
Data wytworzenia informacji: