Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 49/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-02-22

Sygn. akt XX GCo 49/13

POSTANOWIENIE

Dnia 22 lutego 2013 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Baran

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013r. w Warszawie

na posiedzeniu jawnym

sprawy z wniosku S. C. (...) L. A. w R.

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu w R.

postanawia:

1.  stwierdza wykonalność przez nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Pierwszej Instancji w M. (R.) z dnia 05.04.2010r. o numerze sprawy: (...), na podstawie którego dłużnik (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. ma nakazane zapłacić wierzycielowi S. C. (...) L. A. w R. kwotę 313.667.162 dinarów z tytułu należności wraz z odsetkami ustawowymi wyliczonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami od głównej kwoty należności od dnia następującego po dacie wezwania do zapłaty czyli 18.06.2008r. do całkowitej spłaty oraz nałożoną grzywnę w wysokości 200 dinarów z tytułu kosztów sądowych i honorariów adwokackich;

2.  zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz S. C. (...) L. A. w R. kwotę 377 zł (trzystu siedemdziesięciu siedmiu złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 60 zł (sześćdziesięciu złotych) tytułem zastępstwa procesowego;

3.  zobowiązać komornika do przeliczenia świadczenia pieniężnego wyrażonego w wyroku Sądu Pierwszej Instancji w M. (R.) z dnia 05.04.2010r. o numerze sprawy: (...) w walucie obcej na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu nie sporządza się – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi.

SSO Agnieszka Baran

UZASADNIENIE

Wnioskiem datowanym 18 stycznia 2013 roku wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wykonalności przez nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Pierwszej Instancji w M. (T.) wydanemu w dniu 05.04.2012r. w sprawie o numerze (...), na mocy którego nakazano zapłatę przez uczestnika na rzecz wnioskodawcy kwoty 313.667.162 dinarów tunezyjskich wraz z odsetkami od dnia 18/06/2008 do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych.

Sąd zważył co następuje:

Art. 1150 k.p.c. stanowi, że orzeczenia sądów państw obcych w sprawach cywilnych, nadające się do wykonania w drodze egzekucji, stają się tytułami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd polski. Stwierdzenie wykonalności następuje, jeżeli orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi, oraz nie istnieją przeszkody określone w art. 1146 § 1 i 2.

Zgodnie z regulacją art. 1151 § 1 i § 2 k.p.c. stwierdzenie wykonalności następuje na wniosek wierzyciela przez nadanie orzeczeniu sądu państwa obcego klauzuli wykonalności. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 1147 k.p.c. (urzędowy odpis orzeczenia oraz dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści wraz z ich uwierzytelnionionym przekładem na język polski, a jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone), a ponadto dokument stwierdzający, że orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi, chyba że wykonalność wynika z treści orzeczenia lub prawa tego państwa.

O nadaniu klauzuli wykonalności orzeka sąd okręgowy miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a w braku takiego sądu - sąd okręgowy, w którego okręgu ma być prowadzona egzekucja, o czym stanowi art. 1151 1 § 1 k.p.c.

Do akt sprawy zostało złożony urzędowy odpis orzeczenia z dnia 05.04.2010r. o numerze sprawy (...) wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem, z którego treści wynika, iż orzeczenie jest wykonalne w kraju pochodzenia. Z treści orzeczenia wynika, że uczestnik wdał się w spór, a orzeczenie nie miało charakteru orzeczenia zaocznego. Uczestnik wywiódł apelację od wyroku z dnia 05.04.2010r., która nie został uwzględniona, co zostało potwierdzone przedłożonym w sprawie zaświadczeniem wraz z uwierzytelnionym przekładem na język polski. Od orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji w M. nie przysługuje inny środek zaskarżenia. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w M. jest prawomocny.

W ocenie Sądu nie zachodzą przesłanki uzasadniające odmowę stwierdzenia wykonalności orzeczenia wskazane w art. 1146 § 1 i § 2 k.p.c.

W ocenie Sądu zostało wykazane, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki do stwierdzenia wykonalności orzeczenia państwa obcego w sprawie cywilnej. Z uwagi na okoliczności wskazane powyżej Sąd nadał klauzulę wykonalności orzeczeniu Sądu Pierwszej Instancji w M. z dnia 05.04.2010r. na mocy 151 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1151 1 § 1 k.p.c.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 770 k.p.c. w zw. z § 11 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348). Na koszty te składają się: kwota 60 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego i kwota 17 zł stanowiąca opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa oraz kwota 300 zł tytułem opłaty od wniosku.

Sąd zobowiązał komornika sądowego do przeliczenia świadczenia pieniężnego w walucie obcej na walutę polską na mocy § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz. U. 2012. Nr 443), zgodnie z którym jeżeli sąd, nadając klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie obcej, zobowiązuje komornika do przeliczenia tego świadczenia na walutę polską, klauzula wykonalności powinna zawierać ponadto następującą treść: "Sąd zobowiązuje komornika do przeliczenia świadczenia pieniężnego wyrażonego w walucie obcej na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu nie sporządza się - na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi.".

SSO Agnieszka Baran

Zarządzenie: Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Baran
Data wytworzenia informacji: