Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 1102/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-04-22

Sygn. akt XX GC 1102/13

POSTANOWIENIE

Dnia 22 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący:

SSR del. Iwona Falkowska

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. H., W. H.

przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) w W.

o zapłatę

na skutek wniosku pozwanego o uzupełnienie postanowienia z dnia 13 marca 2015 roku

postanawia:

uzupełnić postanowienie z dnia 13 marca 2015 r. w ten sposób, że dodać punkt 3 o treści: „zasądzić solidarnie od powodów M. H. oraz W. H. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa Państwowego (...) w W. kwotę 7.217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR del. Iwona Falkowska

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 1 sierpnia 2013 roku powodowie M. H. oraz W. H. wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od pozwanego Przedsiębiorstwa Państwowego (...) z siedzibą w W. kwoty 262.500 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 30 lipca 2013 r. do dnia zapłaty (pozew, k.2 -5).

Odpis pozwu z załącznikami został doręczony pozwanemu w dniu 28 października 2013 roku (k.33), następnie pozwany wniósł odpowiedź na pozew, w której ustosunkował się do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez powodów, domagając się oddalenia powództwa i zasądzenia od powodów na rzecz pozwanego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (k. 37 - 45).

Pismem z dnia 4 marca 2015 roku powodowie cofnęli pozew w niniejszej sprawie (pismo k. 119), wobec czego, postanowieniem z dnia 13 marca 2015 r., Sąd umorzył postępowanie w sprawie, nie orzekł jednak o kosztach postępowania (postanowienie k. 120).

Wnioskiem z dnia 27 marca 2015 roku pozwany wniósł o uzupełnienie postanowienia z 13 marca 2015 roku i zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (k.127 - 129).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 108 k.p.c. sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Ponieważ w postanowieniu z dnia 13 marca 2015 roku nie zawarto orzeczenia o kosztach, wniosek pozwanej o uzupełnienie postanowienia, złożony w terminie, o którym mowa w art. 351 § 1 k.p.c. – zasługuje na uwzględnienie.

Regułą jest, że w przypadku cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, na jego żądanie, obciąża powoda, bez względu na przyczynę cofnięcia.
Co do zasady zatem żądanie pozwanego zwrotu kosztów procesu – podlega uwzględnieniu.

Art. 98 § 1 k.p.c. wprowadza ograniczenia co do zakresu kosztów, przewidując obowiązek zwrotu tylko tych kosztów, które są niezbędne do celowego dochodzenia praw
i celowej obrony. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach oraz wydatki jednego adwokata, koszty sądowe i koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art.98 § 3 k.p.c.).

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w stancji na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 351 § 1 w zw. z art. 361 k.p.c. Na zasądzoną z tytułu kosztów kwotę składa się minimalna stawka wynagrodzenia pełnomocnika, o której mowa w § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu w kwocie 7.200 zł oraz 17 złotych tytułem opłaty od pełnomocnictwa.

SSR del. Iwona Falkowska

(...) (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Falkowska
Data wytworzenia informacji: