Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 735/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-03-28

Sygn. akt XX GC 735/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Iwona Grzegorzewska

Protokolant:

sekr.sądowy Paulina Ogorzałek

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa E. S.

przeciwko (...) Sp. z o.o. w W.

dot. uchylenia uchwał wspólników lub akcjonariuszy

orzeka:

1.  oddala powództwo;

2.  ustala, że przegrywającym sprawę w 100% jest powód, a ostateczne rozliczenie kosztów pozostawia referendarzowi sądowemu.

SSO Iwona Grzegorzewska

XX GC 735/15

UZASADNIENIE

Powód E. S., pismem z 13 sierpnia 2015 roku, wniósł przeciwko pozwanej spółce (...) sp. z o.o. w W. (dalej: (...)) powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z 15 lipca 2015 roku ( w sprawie stwierdzenia, iż uchwała numer 4 z dnia 15 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) jest bezwzględnie nieważna) ewentualnie o jej uchylenie oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Pozwany w odpowiedzi na pozew (k.54-65) wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie wskazał, że z uwagi na nie podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały, której uchylenia, stwierdzenia nieważności domaga się powód, brak jest substratu zaskarżenia, a powództwo powinno podlegać oddaleniu.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Spółka (...) została utworzona na podstawie umowy z 10 maja 2006 roku, prezesem został E. S. i był nim aż do dnia 16 marca 2010 roku. Powód jest nadal wspólnikiem pozwanej spółki, posiada (...) udziałów.

(akt założycielski k. 16 - 22, wydruk KRS k. 12-15 niesporne)

15 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (...) spółki (...) podczas którego podjęta została uchwała nr 4 na podstawie, której powodowi została przyznane miesięczne wynagrodzenie w wysokości (...) zł brutto, z tytułu pełnienia funkcji Honorowego Prezesa Zarządu Spółki, które było wypłacane do sierpnia 2011 roku włącznie. Za okres od września 2011 roku do czerwca 2014 roku powód nie otrzymał wynagrodzenia, co jest przedmiotem sporu przed Sądem Okręgowym Cywilnym. (sygn. akt XXV C 724/15)

(niesporne, protokół k. 23-25, wydruki bankowe k. 33-40, k. 72-74)

W dniu 15 lipca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...), podczas którego zaproponowano podjęcie uchwały nr 2, która w swej treści miała stwierdzić bezwzględną nieważność uchwały nr 4 z 15 czerwca 2010 roku. Na zgromadzeniu obecny był E. S. ((...) udziałów), P. G., I. J. i U. K. (łącznie(...)). W protokole, w treści proponowanej uchwały nr 2 znalazła się omyłka pisarska polegająca na wskazaniu daty 16 –ego, a nie 15 –ego czerwca 2010. Projekt uchwały nr 2 nie został poddany pod głosowanie.

(protokół k.26-32, zeznania świadka U. K. k. 100v.-101, oraz członków zarządu pozwanej I. J. i P. G. k. 115-116)

Stan faktyczny w niniejszej sprawie, w zakresie okoliczności faktycznych stanowiących podstawę rozstrzygnięcia ustalony został na podstawie zebranych w sprawie dokumentów - protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego oraz zeznań U. K. oraz strony pozwanej.

Okoliczność, że sporna uchwała nr 2 nie została podjęta Sąd ustalił na podstawie treści protokołu z 15 lipca 2015 roku, zeznań świadka U. K. i strony pozwanej w osobie I. J. i P. G.. Sąd nie dał wiary w tym zakresie zeznaniom powoda (k. 108-109) albowiem fakt podjęcia uchwały będącej przedmiotem tego postępowania był jedynie subiektywnym wyobrażeniem powoda nie mającym podstawy w pozostałym materiale dowodowym, w szczególności nie znalazł potwierdzenia w protokole Zgromadzenia, w którym została zamieszczona treść tej uchwały ale brak było wskazania że wspólnicy głosowali za, przeciwko bądź wstrzymali się od głosu. Treść protokołu nie była podważana przez powoda ani jego pełnomocnika.

Wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka A. B. i M. W. został oddalony jako powołany na okoliczności nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy (umowa zlecenia z powoda z pozwaną, świadczenia usług przez powoda, przyczyn zaprzestania wypłacania wynagrodzenia powodowi). Podobnie wniosek o zobowiązanie do złożenia umowy zlecenia pomiędzy powodem a pozwaną.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu w całości.

Przepisy kodeksu spółek handlowych regulują możliwość żądania stwierdzenia nieważności uchwały bądź jej uchylenia jedynie wtedy, kiedy projekt uchwały został pozytywnie przegłosowany (do niedawna bowiem przepisy nie wymagały protokołowania głosów oddanych na „nie” oraz głosów wstrzymujących się).

Dodać trzeba, że gdyby przedmiotowa uchwała została poddana pod głosowanie i nie uzyskałaby wymaganego poparcia, to również jako tzw. uchwała negatywna nie wywierająca skutku prawnego, w obecnym stanie prawnym nie podlegałaby zaskarżeniu w trybie k.s.h. Wskazać trzeba, że w Protokole Zgromadzenia znajdują się uchwały, który były przedmiotem tego Zgromadzenia i każda z nich jest opisana – czy została podjęta czy nie oraz podano ile było głosów za, a ile przeciw. Pod uchwałą nr 2 nie ma przedstawienia czy została podjęta czy nie, nie ma też w konsekwencji ile było głosów za, a ile przeciw. Nie mamy tu więc z całą pewnością z tzw. uchwałą negatywną. W ocenie Sądu nie ma również wątpliwości, ze uchwała ta nie została ani podjęta, ani nie podjęta, co oznacza, że spółka nie wyraziła żadnego oświadczenia woli w zakresie treści proponowanej uchwały nr 2.

W niniejszej sprawie nie ma więc podstaw do przyjęcia, iż podjęta została sporna uchwała i podlega ona zaskarżeniu. Inaczej mówiąc nie istnieje substrat zaskarżenia - uchwała zgromadzenia wspólników – gdyż taka wymaga podjęcia czyli poprzez poddania projektu uchwały pod głosowanie, uzyskanie przez ten projekt w głosowaniu ilości głosów wymaganych przepisami k.s.h., zaprotokołowania, ogłoszenia przez przewodniczącego zgromadzenia - jeżeli uchwała zapada na zgromadzeniu wspólników - wpisania do księgi protokołów i podpisania przez obecnych lub przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół (art. 248 § 1 k.s.h), lub umieszczenia w protokole sporządzonym przez notariusza, którego wypis dołącza się do księgi protokołów (art. 421 § 1 i § 3 k.s.h.).

Oświadczenie woli spółki kapitałowej nakierowane na zmianę sytuacji prawnej jest wyrażane poprzez jej organy czyli – zarząd, radę nadzorczą bądź zgromadzenie wspólników. Ponieważ są to (najczęściej) organy kolegialne oświadczenie zapada w formie uchwały. Ta zaś jest zostaje wyrażona poprzez pojedyncze głosy wspólników, a uzyskane większości decydują o podjęciu uchwały bądź jej nie podjęciu. Taki pojedynczy głos wspólnika traktowany być musi jako oświadczenie woli akcjonariusza, które należy interpretować zgodnie z art. 65 k.c.

W niniejszej sprawie zarówno przywoływana już treść Protokołu jak i zeznania świadków i strony powodowej świadczą o tym, że zaskarżona przez powoda „uchwała” nr 2 nie była poddana pod głosowanie, nie było w ogóle głosowania, a więc poszczególni wspólnicy nie złożyli stosownych oświadczeń woli poprzez konwencjonalne czynności (przykładowo poprzez podniesienie ręki bądź głosowanie pisemne). Brak jest jakichkolwiek dowodów na takie fakty, a zgromadzony materiał dowodowy świadczy o czymś zgoła przeciwnym.

Spojrzeć też trzeba na warunki niezbędne do spełnienia w celu zaskarżenia uchwały zgromadzenia np. wymóg głosowania przeciwko i zażądania zaprotokołowania sprzeciwu. W protokole nie tylko nie ma wyników głosowania (bo go nie było) nie ma również zaprotokołowanego ewentualnego sprzeciwu powoda do tej „uchwały”.

Należy również podkreślić, iż nie ma podstawy do przypisywania miana uchwały - zdarzeniu, które nie jest uchwałą ani niczym pozytywnym z punktu widzenia ontologii (por. Opalski w Komentarz KSH Legalis). Zaskarżeniu winna bowiem podlegać czynność czy też zdarzenie, które daje się opisać, ocenić i wprowadza jakąś zmianę w porównaniu do stanu przed dokonaniem tej czynności. Nie powzięcie uchwały zaś niczego nie zmienia w stanie faktycznym i prawnym. Treść projektu uchwały nr 2 jest więc klasycznym przykładem uchwały nieistniejącej.

Na marginesie wskazać należy, że gdyby uchwała takiej treści zapadła, byłaby niewątpliwie bezwzględnie nieważna, ponieważ Zgromadzenie Wspólników nie ma kompetencji do stwierdzania nieważności wcześniejszych uchwał, ma je tylko sąd.

W tym stanie rzeczy - orzeczono jak sentencji wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. ponieważ powód przegrał sprawę, to on ma obowiązek zwrócić przeciwnikowi koszty procesu. Szczegółowe rozliczenie Sąd pozostawił Referendarzowi Sądowemu.

SSO Iwona Grzegorzewska

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Muchlia
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Grzegorzewska
Data wytworzenia informacji: