Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 621/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2022-01-21

Sygn. akt XX GC 621/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Gałązka

Protokolant: Karolina Marciniak

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2022 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. w W.

przeciwko S. B.

o zapłatę kwoty 155 736, 13 złotych

1. zasądza od pozwanego S. B. na rzecz powoda (...) spółki z o.o. w W. kwotę 155 736, 13 złotych (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych trzynaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 29 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. zasądza od pozwanego S. B. na rzecz powoda (...) spółki z o.o. w W. kwotę 7 787 złotych (siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów procesu.

SSO Magdalena Gałązka

XX GC 621/21

UZASADNIENIE

Powód (...) spółka z o.o. w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego S. B. kwoty 155 736, 13 złotych wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

I. W dniu 14 czerwca 2019 roku powód jako leasingodawca (finansujący) oraz pozwany jako leasingobiorca zawarli umowę leasingu pojazdu (...). Pozwany miał obowiązek uiszczać miesięczną opłatę leasingową w wysokości 1 684, 21 Euro. Wszelkie płatności wynikające z umowy miały następować na podstawie faktur wystawionych przez finansującego w terminach wynikających z § 5 ust. 5 ogólnych warunków umowy finansowania operacyjnego (OWU). Umowa została zawarta na 60 miesięcy (umowa, k- 6 do 9, ogólne warunki, k- 11 do 18).

Przedmiot leasingu został wydany pozwanemu w dniu zawarcia umowy (pokwitowanie wydania pojazdu, k- 10).

II. Leasingobiorca miał obowiązek uiszczania wszelkich należności z tytułu umowy leasingu, w tym w szczególności opłat leasingowych wraz z podatkiem VAT. W przypadku opóźnienia finansujący był uprawniony do naliczania odsetek za okres opóźnienia w wysokości stawki WIBOR dla jednomiesięcznych kredytów plus 15 punktów procentowych, obowiązującej w okresie zwłoki w płatności jednak w wysokości nie mniejszej niż stawka odsetek ustawowych i nie wyższej niż stawka odsetek maksymalnych przewidzianych w kodeksie cywilnym (§ 5 pkt. 7 i 8 OWU, k- 13).

W przypadku zalegania przez leasingobiorcę ze spłatą co najmniej jednej miesięcznej opłaty lub zwłoki ze spełnieniem jakiegokolwiek innego świadczenia przekraczającej trzydzieści dni leasingodawca był uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym - po udzieleniu leasingobiorcy na piśmie dodatkowego terminu i po bezskutecznym upływie tego terminu (§ 14 pkt. 1 ppkt. 1 OWU, k- 16).

W przypadku wypowiedzenia umowy, leasingodawcy przysługiwały następujące roszczenia: o zwrot pojazdu, o zapłatę zafakturowanych opłat leasingowych do dnia przejęcia pojazdu przez leasingodawcę wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, o zapłatę wartości rozliczeniowej wraz z poniesionymi przez leasingodawcą kosztami finansowymi naliczonymi stopą WIBOR + 6% p.a. z dnia na który wyliczona była wartość rozliczeniowa za okres od tej daty do dnia sprzedaży lub innego zagospodarowania pojazdu przez leasingodawcę, a w przypadku gdy odbiór pojazdu nie nastąpił - do dnia wyliczenia wartości rozliczeniowej, który jest wskazany na dokumencie wystawionym przez leasingodawcę (§ 15 ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1, 2 i 3, k- 16).

Wartość rozliczeniowa oznaczała wartość bieżącą (obliczoną na dzień płatności pierwszej opłaty leasingowej należnej po dniu wypowiedzenia umowy) uzgodnionej wartości końcowej (bez VAT) oraz wszystkich opłat leasingowych (bez VAT) należnych leasingodawcy od momentu wypowiedzenia umowy do uzgodnionego w umowie terminu zakończenia czasu jej obowiązywania. Wartość bieżącą oblicza się poprzez zdyskontowanie poszczególnych płatności przy użyciu stopy dyskonta w wysokości 2 % p.a. (§ 15 pkt. 1 OWU, k - 16).

Powyższe roszczenia leasingodawcy stawały się wymagalne w dniu sporządzenia dokumentu rozliczeniowego, najpóźniej w terminie 18 miesięcy do dnia wypowiedzenia umowy lub jej wygaśnięcia (§ 15 pkt. 10 OWU, k - 17).

III. Pismem z 24 lutego 2020 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 1 453, 84 Euro tytułem zaległej raty leasingowej, z zastrzeżeniem wypowiedzenia umowy w razie braku płatności (ostateczne wezwanie do zapłaty, k – 19, dokumenty rozliczeniowe, k- 20 do 22, nota odsetkowa, k- 23, potwierdzenie nadania, k- 25).

Pismem z 9 marca 2020 roku powód wypowiedział pozwanemu umowę ze skutkiem natychmiastowym i wezwał go do zwrotu pojazdu. Pojazd został zwrócony w dniu 16 marca 2020 roku (wypowiedzenie, k- 25, potwierdzenie nadania, k- 26, protokół przejęcia pojazdu, k- 28).

Następnie w dniu 16 czerwca 2020 roku powód sporządził rozliczenie ostateczne umowy. Zostały w nim wskazane następujące należności pozwanego na łączną kwotę 155 736, 13 złotych:

- kwota 1622, 58 złotych oraz 12 684, 17 złotych stanowiące sumę niezapłaconych opłat leasingowych brutto naliczonych do dnia rozwiązania umowy,

- kwota 6 114, 63 złotych stanowiąca naliczone do dnia rozliczenia koszty finansowe,

- kwota 448 485, 13 złotych tytułem wartości rozliczeniowej,

- kwota 330 złotych tytułem kosztów opinii biegłego.

Kwota ostatecznego rozliczenia została pomniejszona o kwoty należne leasingobiorcy oraz kwotę uzyskaną ze sprzedaży pojazdu (rozliczenie ostateczne, k – 36 do 38).

Powyższym dowodom Sąd nadał walor wiarygodności. Stan faktyczny został ustalony na podstawie dowodów z dokumentów, których prawdziwości i wiarygodności nie kwestionowała żadna ze stron - strony wywodziły z nich jedynie odmienne skutki prawne.

Sąd zważył, co następuje: powództwo jest zasadne prawie w całości.

Strony łączyła umowa leasingu, która została skutecznie rozwiązana przez powoda przed upływem terminu obowiązywania umowy. Skutkuje to obowiązkiem rozliczenia umowy leasingu.

Na dochodzoną pozwem kwotę składały się: niezapłacone opłaty leasingowe do dnia rozwiązania umowy, naliczone koszty finansowe i wartość rozliczeniowa. Pozwany nie kwestionował ani skuteczności rozwiązania z nim umowy leasingu, ani zasadności dochodzonych w pozwie ww. roszczeń, także co do ich wysokości (matematycznego wyliczenia). Nie kwestionował braku zapłaty ww. należności ani umownej podstawy ich naliczania.

Przeciwko żądaniu pozwu pozwany zgłosił zarzuty bezpodstawności powództwa i jego przedwczesności; ostatecznie podtrzymał jedynie zarzut przedwczesności powództwa. Uzasadniał go brakiem doręczenia mu dokumentu rozliczenia umowy po jej rozwiązaniu oraz wynikającą z tego nieprawidłową konstrukcję żądania odsetkowego. Stanowisko pozwanego jest tylko częściowo zasadne.

Istotnie, w aktach sprawy brak jest dowodu doręczenia pozwanemu dokumentu ostatecznego rozliczenia z 16 czerwca 2020 roku, w którym został wyznaczony termin 7 dni na zapłatę wynikającej z tego rozliczenia kwoty. Z tego względu Sąd przyjął, że najwcześniejszym terminem doręczenia pozwanemu dokumentu rozliczenia jest dzień doręczenia mu odpisu pozwu wraz z nakazem zapłaty, co nastąpiło 21 kwietnia 2021 roku. Siedmiodniowy termin liczony od tej daty upłynął 28 kwietnia 2021 roku. Powód jest więc uprawniony do odsetek od dnia następnego, tj. od 29 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty. Zarzut pozwanego nie oznacza jednak przedwczesności powództwa. Skutkuje jedynie uznaniem, że termin 7 - dniowy rozpoczął swój bieg później niż to określił sam powód. Sąd dostrzega, że zgodnie z OWU roszczenia leasingodawcy związane z przedterminowym wypowiedzeniem umowy uzyskiwały wymagalność w dacie sporządzenia dokumentu rozliczeniowego. Niezbędnym elementem było jednak doręczenie dłużnikowi dokumentu rozliczeniowego, bowiem bez tego dokumentu nie mógł on mieć wiedzy o ostatecznej wysokości swojego zobowiązania względem leasingodawcy. Powód miał zresztą tego świadomość, skoro w treści dokumentu rozliczeniowego sam wezwał pozwanego do zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia go dłużnikowi.

Mając to wszystko na uwadze, na podstawie art. 709 1 k.c. (w zakresie zaległych rat leasingowych i innych należności wynikających z faktur) oraz art. 709 15 k.c. (w zakresie kwoty zdyskontowanej) Sąd zasądził powodowi od pozwanego kwotę 155 736, 13 złotych.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c., zasądzając ustawowe odsetki za opóźnienie od 29 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty i oddalając żądanie odsetkowe w pozostałym zakresie. Przyczyna częściowego oddalenia żądania odsetkowego została omówiona wyżej.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 zd. 2 k.p.c., zgodnie z którym Sąd może włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swojego żądania. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie: nieznaczny zakres oddalenia powództwa (co do części żądania odsetkowego) uzasadniał obciążenie pozwanego obowiązkiem zapłaty powodowi całości poniesionych przez niego kosztów procesu. Na koszty te składał się opłata od pozwu w wysokości 7787 złotych.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł jak w wyroku.

SSO Magdalena Gałązka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Gałązka
Data wytworzenia informacji: