Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GCo 295/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2019-01-07

Sygn. akt XVI GCo 295/18

POSTANOWIENIE

Dnia 7 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący – SSO Przemysław Feliga

po rozpoznaniu 7 stycznia 2019 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) sp.k w W.

z udziałem R. Z. i A. P.

o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego,

oraz w przedmiocie wniosku z dnia 27 grudnia 2018 r. o umorzenie postępowania zabezpieczającego;

postanawia:

I.  zabezpieczyć roszczenie niepieniężne przysługującego (...) sp.k w W. względem R. Z. i A. P. o zaniechanie:

-

składania w charakterze wspólników (...) sp.k w W. lub w jej imieniu jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy;

-

nakłaniania osób świadczących pracę lub usługi na rzecz (...) sp.k w W., w tym innych adwokatów lub radców prawnych współpracujących z (...) sp.k w W. do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych lub innych obowiązków umownych wynikających z umów zawartych z (...) sp.k w W. lub do rozwiązania tych umów;

-

nakłaniania klientów (...) sp.k w W. do rozwiązania umów wiążących ich z (...) sp.k w W. lub do ich niewykonywania lub nienależytego wykonywania;

-

nakłaniania klientów (...) sp.k w W. do zakończenia z nią współpracy lub nawiązania współpracy z innymi niż (...) sp.k w W. podmiotem lub podmiotami w zakresie świadczenia usług prawnych;

-

ujawniania danych i materiałów poufnych (...) sp.k w W. stanowiących know-how i tajemnicę handlową, w tym strategii marketingowych Spółki, danych finansowych (...) sp.k w W., rozliczeń z klientami oraz danych dotyczących klientów (...) sp.k w W.,

poprzez zakazanie R. Z. i A. P.

1.  składania w charakterze wspólników (...) sp.k w W. lub w jej imieniu jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy;

2.  nakłaniania osób świadczących pracę lub usługi na rzecz (...) sp.k w W., w tym innych adwokatów lub radców prawnych współpracujących z (...) sp.k w W. do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych lub innych obowiązków umownych wynikających z umów zawartych z (...) sp.k w W. lub do rozwiązania tych umów;

3.  nakłaniania klientów (...) sp.k w W. do rozwiązania umów wiążących ich z (...) sp.k w W. lub do ich niewykonywania lub nienależytego wykonywania;

4.  nakłaniania klientów (...) sp.k w W. do zakończenia z nią współpracy lub nawiązania współpracy z innymi niż (...) sp.k w W. podmiotem lub podmiotami w zakresie świadczenia usług prawnych;

5.  ujawniania danych i materiałów poufnych (...) sp.k w W. stanowiących know-how i tajemnicę handlową, w tym strategii marketingowych Spółki, danych finansowych (...) sp.k w W., rozliczeń z klientami oraz danych dotyczących klientów (...) sp.k w W.,

II.  zagrozić R. Z. i A. P. nakazaniem zapłaty na rzecz (...) sp.k w W. przez każdego z nich sumy pieniężnej w wysokości 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) na wypadek naruszenia przez R. Z. i A. P. obowiązków określonych w punkcie I (jeden);

III.  wyznaczyć (...) sp.k w W. dwutygodniowy termin do wniesienia pozwu przeciwko R. Z. i A. P. pod rygorem upadku zabezpieczenia;

IV.  odmówić umorzenia postępowania zabezpieczającego.

SSO Przemysław Feliga

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12 grudnia 2018 r. uprawniona (...) sp.k w W. wniosła o udzielenie zabezpieczenia niepieniężnego na podstawie art. 439 k.c. o zaniechanie przez obowiązanych R. Z. i A. P.:

-

składania w charakterze wspólników uprawnionej Spółki lub w jej imieniu jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy;

-

nakłaniania osób świadczących pracę lub usługi na rzecz uprawnionej Spółki, w tym innych adwokatów lub radców prawnych współpracujących z uprawnioną Spółką do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych lub innych obowiązków umownych wynikających z umów zawartych z uprawnioną Spółką lub do rozwiązania tych umów;

-

nakłaniania klientów uprawnionej Spółki do rozwiązania umów wiążących ich z uprawnioną Spółką lub do ich niewykonywania lub nienależytego wykonywania;

-

nakłaniania klientów uprawnionej Spółki do zakończenia z nią współpracy lub nawiązania współpracy z innymi niż uprawiona Spółka podmiotem lub podmiotami w zakresie świadczenia usług prawnych;

-

ujawniania danych i materiałów poufnych uprawnionej Spółki stanowiących know-how i tajemnicę handlową, w tym strategii marketingowych uprawnionej Spółki, danych finansowych uprawnionej Spółki, rozliczeń z klientami oraz danych dotyczących klientów Spółki

poprzez: zakazanie obowiązanym:

-

składania w charakterze wspólników uprawnionej Spółki lub w jej imieniu jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy;

-

nakłaniania osób świadczących pracę lub usługi na rzecz uprawnionej Spółki, w tym innych adwokatów lub radców prawnych współpracujących z uprawnioną Spółką do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych lub innych obowiązków umownych wynikających z umów zawartych z uprawnioną Spółką lub do rozwiązania tych umów;

-

nakłaniania klientów uprawnionej Spółki do rozwiązania umów wiążących ich z uprawnioną Spółką lub do ich niewykonywania lub nienależytego wykonywania;

-

nakłaniania klientów uprawnionej Spółki do zakończenia z nią współpracy lub nawiązania współpracy z innymi niż uprawniona Spółka podmiotem lub podmiotami w zakresie świadczenia usług prawnych; oraz

-

ujawniania danych i materiałów poufnych uprawnionej Spółki stanowiących know-how i tajemnicę handlową, w tym strategii marketingowych Spółki, danych finansowych uprawnionej Spółki, rozliczeń z klientami oraz danych dotyczących klientów uprawnionej Spółki.

Ponadto uprawniona Spółka wnosiła na podstawie art. 756 2 k.p.c. o zagrożenie obowiązanym nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej w wysokości 250 00 zł na rzecz uprawnionego, na wypadek naruszenia przez obowiązanych obowiązków określonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

W celu uprawdopodobnienia roszczenia uprawniona Spółka wskazała, iż jest dużą, renomowaną, rentowną i rozpoznawalną na polskim rynku kancelarią prawną z szerokim i ustabilizowanym portfolio klientów, zaś w chwili obecnej Spółka jest przedmiotem bezprawnej próby wrogiego przejęcia przez obowiązanych we współpracy z (...) kancelarią (...). W uzasadnieniu wniosku podnoszone również, iż działania obowiązanych, które zmierzają do przejęcia bazy klienckiej i pracowniczej Spółki, prowadzi do istotnego utrudnienia jej bieżącego funkcjonowania, pogarszania się jej wizerunku marketingowego, utraty zaufania u jej klientów, a w konsekwencji grozi doprowadzeniem do zapaści finansowej Spółki i potencjalnie nawet niemożności kontynuowania przez nią swej działalności. W ocenie uprawnionej grożąca jej w opisywanej sytuacji szkoda jest oczywista i nie wymaga szerszego wykazywania. Pozbawienie kancelarii prawnej klientów, a więc podstawowego i jedynego źródła jej dochodów, jest równoznaczne z wyrządzeniem jej szkody majątkowej w postaci utraty przychodu. To samo tyczy się uszczuplenia bazy pracowników i współpracowników. Skuteczne, bowiem nakłonienie specjalistów z danej dziedziny prawa do zaprzestania współpracy z kancelarią prawną jest częstokrotnie równoznaczne z utratą klientów, którzy korzystali z jej usług wyłącznie ze względu na możliwość współpracy z danym, konkretnym specjalistą.

Uprawdopodobniając interes prawny w zabezpieczeniu wskazanego roszczenia, iż w niniejszym postępowaniu uprawniona Spółka dąży do zabezpieczenia roszczenia o zakazanie obowiązanym podjęcia czynności umożliwiających im przejęcie bazy klienckiej uprawnionej Spółki, zespołu jej pracowników i współpracowników oraz zdyskredytowania dobrego imienia Spółki, a w konsekwencji utrudnienia czy też uniemożliwienia dalszego jej funkcjonowania na rynku. W ocenie uprawnionej Spółki jedynie udzielenie przez tutejszy Sąd wnioskowanego zabezpieczenia pozwoli zapewnić zarówno osiągnięcie celu postępowania w sprawie jak i ochronę praw uprawnionej.

(wniosek, k. 3-7).

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu przedmiotowy wniosek powoda zasługuje na uwzględnienie w części.

Stosownie do art. 730 1 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia ze wskazanego przepisu muszą istnieć łącznie, co oznacza, że brak chociażby jednej z nich skutkuje, że zabezpieczenie roszczenia jest niedopuszczalne.

Wskazać należy, iż roszczenie jest wiarygodne, jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że ono istnieje i jest wymagalne. roszczenie jest wiarygodne, jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że ono przysługuje wnioskodawcy, istnieje i jest wymagalne. Wnioskodawca winien jedynie uprawdopodobnić wiarygodność swojego roszczenia, gdyż zakres badania wniosku przez Sąd ma charakter ograniczony, rozstrzygniecie zaś ma charakter tymczasowy i niczego nie przesądza (por. postanowienie SA w Lublinie z 12.02.1997 r., I ACz 38/97, Apel.-Lub. 1997/3/14). Jako, że konieczne jest jedynie uprawdopodobnienie roszczenia, zgodnie z art. 243 k.p.c., zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym nie jest w takiej sytuacji wymagane. Wobec powyższego sąd rozpoznając wniosek o zabezpieczenie nie rozpoznaje meritum sporu, a ocenia wiarygodność jego istnienia na podstawie posiadanego materiału procesowego. Stąd też jedynie pobieżna analiza dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego dokonywana przez Sąd.

W ocenie Sądu uprawnieni uprawdopodobnili działania obowiązanych zmierzające do wrogiego przejęcia spółki.

Jak wynika z przedstawionego materiału procesowego na etapie rozpoznawania wniosku o dokonanie zabezpieczenia, obowiązani podejmuje czynności sabotujące funkcjonowanie uprawnionej Spółki oraz zmierzające do stworzenia sobie kosztem spółki, jak najkorzystniejszych warunków rozpoczęcia prowadzenia odrębnej działalności konkurencyjnej. Odbywa się to m.in. poprzez: podszywanie się pod Wspólników uprawnionej i składanie w tym charakterze oświadczeń woli i wiedzy, m.in. oświadczeń komplementariusza w imieniu Spółki o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec tych współpracowników Spółki, którzy zdecydują się dołączyć do obowiązanych. O uprawdopodobnieniu roszczenia świadczą również odejmowanie prób skłonienia pracowników i współpracowników uprawnionej Spółki do nienależytego wywiązywania się z ich obowiązków lub do rozwiązania wiążących ich ze Spółką umów czy nakłanianie klientów Spółki do zakończenia z nią współpracy oraz nawiązania współpracy z innymi niż Spółka podmiotem lub podmiotami w zakresie świadczenia usług prawnych, związanym lub związanymi z obowiązanymi, próby bezprawnego uzyskania, a w odniesieniu do już uzyskanych, ujawnianie informacji stanowiących know-how oraz tajemnicę przedsiębiorstwa uprawnionej Spółki w postaci jej strategii marketingowych, a także informacji dotyczących jej bazy klienckiej oraz metod jej utrzymywania i powiększania (wiadomość mailowa R. Z. z dnia 12 grudnia 2018 r., godziny 14.13 do grupy pracowników i współpracowników Spółki pt. „R. K. (...)k. 78, pismo R. Z. oraz A. P. z dnia 11 grudnia 2018 r. do Spółki k. 80, pismo P. K. i R. R., Projekt oświadczenia komplementariusza z dnia 11 grudnia 2018 r. o zrzeczeniu roszczeń się w imieniu Spółki k. 82).

Powyższe potwierdza również korespondencji mailowa prowadzona m.in. przez obowiązanego A. P. w dniach 12-14 grudnia 2018 r. z przedstawicielami (...) kancelarii (...), w której posiadanie przypadkowo weszła Spółka. W jej toku Obowiązany A. P. wprost pisze o „przejęciu ponad połowy klientów(...)" oraz odwołuje się do dokumentu zawierającego listę pracowników i współpracowników Spółki, którzy mają zostać z niej „wyjęci" (vide mail obowiązanego A. P. z dnia 12 grudnia 2018 r., godziny 24:31).

Ponadto w ramach ww. korespondencji obowiązany A. P. przesłał kancelarii (...) tabelę, zawierającą listę klientów uprawnionej Spółki wraz ze szczegółowym: opisem od ilu lat dany podmiot jest klientem Spółki, kto z pracowników oraz współpracowników Spółki zajmował się jego obsługą, jaki przychód generował oraz określoną procentowo szansą na to, że danego klienta uda się Spółce wykraść ( Korespondencja mailowa prowadzona w dniach 12-14 grudnia 2018 r. pomiędzy Obowiązanym A. P. oraz przedstawicielami (...) kancelarii (...) - A. L., T. P. oraz S. P. pt. „FW: (...)" oraz przesłana w jej ramach tabela "(...)" wraz z tłumaczeniem przysięgły k. 84-112, Wiadomość mailowa G. O. z dnia 14 grudnia 2018 r. godziny 21:27 do A. L., T. P. oraz S. P. pt. „ (...) (...)" informująca (...) o potencjalnym naruszeniu przez nich prawa w związku z działaniami Obowiązanych wraz z tłumaczeniem przysięgłym k. 114-122).

Dodać należy, że także w ramach postępowania zabezpieczającego obowiązani podjęli działania zmierzające do zapobieżeniu zabezpieczeniu przez złożenie wniosku o cofnięcie zabezpieczenia z dnia 27 grudnia 2018 r., pomimo tego, że zostało podpisane przez obowiązanego R. Z. jako komplementariusza „za spółkę”. Tymczasem w dniu 9 grudnia 2018 r. została podjęta uchwała o rozwiązaniu umowy spółki wobec R. Z. i A. P.. W świetle powyższego nie ma wątpliwości, że R. Z. nie jest uprawniony do reprezentacji spółki.

Mając na uwadze powyższe roszczenie uprawnionej, w ocenie Sądu należy uznać za uprawdopodobnione.

Zgodnie z treścią art. 730 1 § 2 k.p.c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Interes prawny w rozumieniu powyższej regulacji określa się jako obiektywną w świetle obowiązujących przepisów, czyli wywołaną rzeczywistą koniecznością ochrony określonej sfery prawnej, potrzebę uzyskania orzeczenia sądowego odpowiedniej treści. W związku z tym, iż celem zabezpieczenia jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej podmiotom potrzebującym, interes prawny istnieje w tym przypadku, gdy zachodzi potrzeba zapewnienia uprawnionemu „należytej ochrony prawnej”, zanim uzyska on ochronę definitywną (ostateczną), czyli zanim zostanie osiągnięty cel postępowania w sprawie, w związku z którym następuje udzielenie zabezpieczenia. Z kolei „należyta ochrona prawna” polega na usunięciu naruszenia albo zagrożenia naruszenia praw uprawnionego.

Zdaniem Sądu przedstawione przez powoda okoliczności uzasadniające wniosek o udzielenie zabezpieczenia uwiarygodniają również istnienie tak rozumianego interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia.

Wskazać należy, iż brak udzielenia zabezpieczenia, spowoduje utrudnienie bieżącej działalności uprawnionej Spółki, pogarszania się jej wizerunku marketingowego, utraty zaufania u jej klientów, a także doprowadzeniem do zapaści finansowej Spółki i potencjalnie nawet niemożności kontynuowania przez nią swej działalności.

Mając na uwadze powyższe, powód zdołał uprawdopodobnić także interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Tym samym wobec kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek warunkujących udzielenie zabezpieczenia roszczenia, należało orzec jak w punkcie I postanowienia.

Jak wynika z art. art. 756 2 § 1 k.p.c. uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie:

1) stosunków na czas trwania postępowania,

2) sposobów kontaktów z dzieckiem,

3) sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach

– sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu.

W związku z powyższym Sąd uwzględniwszy wagę nałożonych obowiązków i zagrożone dobra uprawnionej zagroził obowiązanym nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej w wysokości 250 00 zł na rzecz uprawnionego, na wypadek naruszenia przez obowiązanych obowiązków określonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd odmówił umorzenia postępowania zabezpieczającego, z uwagi na to, że wniosek w imieniu uprawnionego złożył jako komplemetariusz R. Z., który nie jest uprawniony co do reprezentowania uprawnionego, a uprawniony sprzeciwił się cofnięciu wniosku.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 730 1 k.p.c. w związku z art. 735 § 1 k.p.c. i art. 738 k.p.c., postanowił jak w sentencji i oddalił wniosek o zabezpieczenie w pozostałym zakresie.

SSO Przemysław Feliga

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

SSO Przemysław Feliga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Feliga
Data wytworzenia informacji: