Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GCo 22/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-02-12

Sygn. akt XVI GCo 22/14

POSTANOWIENIE

Dnia 12 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Maria Zgiet- Zawadzka

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2014 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w upadłości układowej w G.

z udziałem Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

o zabezpieczenie roszczenia

postanawia:

oddalić wniosek.

SSO Maria Zgiet- Zawadzka

UZASADNIENIE

(...) S.A. w upadłości układowej w G. wniósł o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. o ograniczenie wykonalności tytułu egzekucyjnego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank (...) S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r., a zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem referendarza sądowego przy Sądzie Rejonowym w G., VI Wydział Gospodarczy z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt VI GCo 529/13. Jako sposób zabezpieczenia uprawniony wskazał: zawieszenie w całości postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla W. w W. M. G. pod sygn. KM 7264/13, względnie zawieszenie ww. postępowania egzekucyjnego w części, w jakiej jest skierowane do składników masy upadłości (...) S.A. w upadłości układowej w G. na których to składnikach wierzyciele egzekwujący – Bank (...) nie posiada zabezpieczenie swoich wierzytelności osobistych – w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego lub przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, a więc w postaci zabezpieczeń wskazanych w art. 273 ust. 2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ewentualnie poprzez zobowiązanie Komornika do zaprzestania prowadzenia egzekucji z przedmiotów majątkowych uprawnionego, na których Bank (...) nie jest zabezpieczony.

W uzasadnieniu uprawniony wskazał, iż w dniu 26 września 2007r. zawarł z Bankiem (...) S.A. umowę kredytu na rachunku bieżącym .Kredyt ten stał się wymagalny w dniu 24 czerwca 2013 r. na skutek wypowiedzenia ww. umowy. Bank (...) wystawił następnie w dniu 27 czerwca 2013 r. bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko (...) S.A., któremu referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym w G., VI Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 10 lipca 2013 r. nadał klauzulę wykonalności do kwoty 30 000 000 zł. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności Bank (...) wystąpił do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla W. w W. z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku uprawnionego. Dochodzona w ramach postępowania egzekucyjnego wierzytelność Banku (...) jest zabezpieczona na majątku (...) S.A. – ustanowione zostały hipoteki kaucyjne na nieruchomościach (...) S.A. oraz zastaw na zapasach magazynowych. Uprawniony wskazał, iż postanowieniem z dnia 13 września 2013 r. Sąd Rejonowy G. w G. ogłosił upadłość (...) S.A. z możliwością zawarcia układu, na mocy ww. postanowienia zarząd majątkiem sprawuje upadły.

Z powyższych argumentów uprawniony wyprowadza wniosek, iż uprawnienie do nieograniczonego prowadzenia egzekucji istniało wyłącznie do dnia ogłoszenia upadłości (...) S.A. Z chwilą zaś ogłoszenia upadłości układowej uprawnionego Bank (...) nie może prowadzić egzekucji z rzeczy i praw niebędących przedmiotem zabezpieczenia, co wynika z wykładni art. 140 ust. 1 i art. 273 prawa upadłościowego i naprawczego.

Uprawniony wywodzi interes prawny w zabezpieczeniu roszczenia z faktu, iż dalsze prowadzenie egzekucji z całego majątku uprawnionego spowoduje wyegzekwowanie całego roszczenia objętego tytułem wykonawczym i uczyni bezprzedmiotowym proces o o ograniczenie wykonalności wskazanego tytułu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W świetle art. 730 § 1 k.p.c., w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. Może żądać go każda osoba, która uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes taki istnieje, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c.). Natomiast zgodnie z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c., jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, w tym może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania.

Podkreślić trzeba, że roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli prima facie istnieje znaczna szansa na jego istnienie, co nie wyklucza tego, iż w świetle głębszej analizy stanu faktycznego i prawnego wniosek może okazać się bezzasadny. Istotą postępowania zabezpieczającego, jako postępowania incydentalnego, nie jest uznanie dochodzonego roszczenia za udowodnione, ale jedynie za uprawdopodobnione, czemu służy dokonywana przez sąd jedynie pobieżna analiza dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego. Możliwość dojścia, w wyniku pełnego postępowania, do wniosku o niezasadności roszczenia, jest oczywistym założeniem tej instytucji. Natomiast przy badaniu istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia należy przyjmować szerokie rozumienie pojęcia roszczenia, które podlegałoby ochronie, tj. nie tylko jako roszczenie w materialnoprawnym ujęciu, lecz jako każde uprawnienie doznające ochrony prawnej, sytuację prawną danego podmiotu lub roszczenie procesowe, będące przedmiotem ewentualnego postępowania cywilnego, w związku z którym złożono wniosek o zabezpieczenie (por. np. postanowienie SO w Gliwicach z dnia 4.06.2010 r., X GC 104/10, Lex nr 585090, postanowienie SO w Gliwicach z dnia 26.04.2010 r., X GCo 32/10, Lex nr 585089, postanowienie SA w Szczecinie z dnia 28.12.2006 r., I ACz 1129/06, Lex nr 516576).

Odnosząc powyższe do realiów niniejszej sprawy, należy wskazać iż uprawniony nie uprawdopodobnił istnienia roszczenia o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Uprawniony w treści wniosku o zabezpieczenie podaje, że za zdarzenie objęte dyspozycją wskazanego powyżej przepisu należy uznać ogłoszenie upadłości układowej przez spółkę. Należy wskazać, iż art. 140 prawa upadłościowego i naprawczego przewiduje zawieszenie z mocy prawa wszczętych przed ogłoszeniem upadłości postępowań egzekucyjnych, niemniej jedynie tych, które dotyczą wierzytelności objętych z mocy prawa układem. Zgodnie zaś z dyspozycją art. 273 k.p.c. układ nie obejmuje należności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, przy czym należy pamiętać, że wierzytelności zabezpieczone we wskazany wyżej sposób będzie jednak objęta układem w zakresie, w którym nie znajduje pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia. W niniejszej sprawie układem nie jest więc objęta wierzytelność zabezpieczona hipoteką i zastawem, a więc egzekucja ze wskazanych składników majątku może być prowadzona w dalszym ciągu przez komornika sądowego. Natomiast w pozostałym zakresie, a więc w zakresie egzekucji z majątku uprawnionego niezabezpieczonej we wskazany wyżej sposób z mocy samego prawa postępowanie egzekucyjne ulega zawieszaniu, bez konieczności wydawania odrębnego postanowienia przez Sąd.

W ocenie Sądu ogłoszenie upadłości układowej przez uprawnionego nie jest przesłanką do wystąpienia z powództwem o ograniczenie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank (...) S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r., a zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem referendarza sądowego przy Sądzie Rejonowym w G., VI Wydział Gospodarczy z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt VI GCo 529/13. Zdarzeniem takim jest z mocy samego prawa uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zgodnie z art. 295 prawa upadłościowego i naprawczego z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ z mocy prawa ulegają umorzeniu postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności objętych układem, a tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, które stanowiły podstawę do prowadzenia takich postępowań, tracą z mocy prawa wykonalność. Jak wynika z treści wniosku o udzielenie zabezpieczenia, Sąd upadłościowy nie zatwierdził układu do chwili wniesienia przez uprawnionego wniosku o zabezpieczenie. Istnieje więc prawdopodobieństwo, iż Sąd odmówi jego zatwierdzenia i w takiej sytuacji Sąd zmieni sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego i wyznacza syndyka albo umarzy postępowanie (art. 289 prawa upadłościowego i naprawczego). Możliwe więc, iż art. 140 i 273 prawa upadłościowego i naprawczego, na który powołuje się uprawniony nie będzie mieć zastosowania do sytuacji uprawnionego. W chwili zaś, gdy układ zostanie zatwierdzony i wierzytelność obowiązanego zostanie objęta układem w całości lub części doprowadzi to z mocy samego prawa do umorzenia postępowa egzekucyjnego i utraty w całości lub części wykonalności przez tytuł wykonawczy. W obecnej więc chwili, brak jest więc przesłanek wskazujących, iż zobowiązanie uprawnionego wygasło lub nie może być egzekwowane.

Na marginesie należy dodać, że w razie prowadzenia przez komornika sądowego czynności w sposób sprzeczny z dyspozycją art. 140 k.p.c. w zw. z art. 273 k.p.c. uprawnionemu przysługują środki obrony w postaci skargi na czynność komornika – zgodnie z art. 767 k.p.c.

Reasumując, należy stwierdzić iż uprawniony nie uprawdopodobnił zasadności wskazanego we wniosku o zabezpieczenie roszczenia wobec czego Sąd na podstawie art. 730 1 § 1 k.p.c. i art. 731 k.p.c. oddalił wniosek o ich zabezpieczenie

SSO Maria Zgiet-Zawadzka

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożenna Tomaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Zgiet-Zawadzka
Data wytworzenia informacji: