Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 425/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2020-10-13

Sygn. akt XVI GC 425/15

POSTANOWIENIE

Dnia 13 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący –

SSO Jan Wawrowski

Protokolant –

starszy sekretarz sądowy Katarzyna Bieńkowska

po rozpoznaniu 15 września 2020 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództw (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o ustalenie i zapłatę

w przedmiocie wniosku pozwanego

o uchylenie lub zmianę postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 listopada 2019 r. o udzieleniu zabezpieczenia, sygn. akt VII AGz 647/19

postanawia:

oddalić wniosek.

SSO Jan Wawrowski

Sygn. akt XVI GC 425/15

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2020 roku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (dalej jako (...) lub (...)) złożyła wniosek o uchylenie prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 listopada 2019 roku, sygn. akt VII AGz 647/19, którym udzielono zabezpieczenia skierowanego przeciwko niej roszczenia (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (dalej jako (...)) o ustalenie, że zawarte w piśmie z 18 marca 2015 roku oświadczenie (...) o rozwiązaniu Umowy Ramowej Sprzedaży (...) jest bezskuteczne i nie wywoła skutku prawnego w postaci rozwiązania Umowy Ramowej Sprzedaży (...) oraz roszczenia ustalenie, że zawarte w piśmie z 18 marca 2015 roku oświadczenie (...) o rozwiązaniu Ramowej Umowy Sprzedaży (...) jest bezskuteczne i nie wywoła skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy Ramowej Umowy Sprzedaży (...) poprzez nakazanie (...) wykonywania w całości postanowień Ramowej Umowy Sprzedaży (...) i Ramowej Umowy Sprzedaży (...) na dotychczasowych warunkach, zgodnie z ich treścią, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania z powództwa P. przeciwko (...) o wyżej wymienione roszczenia, toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie do sygn. akt XVI GC 425/15.

We wniosku ewentualnym (...) wniosła o zmianę postanowienia z 6 listopada 2019 roku poprzez jego konieczną konkretyzację w ten sposób, że Sąd udzieli zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego zgłoszonego przez (...) poprzez nakazanie (...) sp. z o.o. w W. wykonywania Ramowej Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia Nr (...), zawartej pomiędzy (...) sp. z o.o. w W. a (...) sp. z o.o. w W. w dniu 2 marca 2010 roku i Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytwarzanej w (...) Nr (...), zawartej pomiędzy (...) sp. z o.o. w W. a (...) sp. z o.o. w W. w dniu 2 marca 2010 roku, na następujących warunkach cenowych: nabywanie praw majątkowych przez (...) od (...), na gruncie Ramowej Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych, będzie następowało po cenie 153,67 zł/1000 szt.; natomiast nabywanie energii elektrycznej przez (...) od (...), na gruncie Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytwarzanej, będzie następowało po cenie 168,79 zł/MWh, przy zachowaniu zasad kontraktowania, terminów płatności, zasad wystawiania faktur i zasad płatności zgodnych z dotychczasową treścią wyżej opisanych umów, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania z powództwa P. przeciwko (...) o wyżej wymienione roszczenia, toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie do sygn. akt XVI GC 425/15.

W odpowiedzi na wniosek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o jego przekazanie do rozpoznania w ramach postępowania toczącego się przed tutejszym Sądem Okręgowym pod sygnaturą akt XVI GCo 67/15 oraz niezależnie od powyższego, o jego oddalenie.

Postanowieniem z 15 września 2020 roku, wydanym na rozprawie, Sąd oddalił wniosek powoda o przekazanie wniosku o uchylenie lub zmianę zabezpieczenia do sprawy XVI GCo 67/15.

Sąd zważył, co następuje.

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 742 § 1 k.p.c. obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia.

Z odpadnięciem podstawy zabezpieczenia mamy do czynienia przede wszystkim w razie odpadnięcia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, natomiast zmiana przyczyny zabezpieczenia wchodzi w grę, gdy dotychczasowy sposób zabezpieczenia stał się nadmiernie uciążliwy dla dłużnika, a inny sposób zapewnia wierzycielowi należytą ochronę.

W uzasadnieniu wniosku pozwany twierdził między innymi, że odpadły przyczyny zabezpieczenia, w szczególności zaś powoływana przez Sąd Apelacyjny podstawa w postaci „zachowania ciągłości stosunku obligacyjnego”, gdyż pomiędzy stronami powstał spór co do treści umów w zakresie ceny za nabywanie praw majątkowych, wobec podnoszonego przez (...) zarzutu mającego polegać na niestosowaniu prawa krajowego, to jest ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1593), który (...) kwestionuje. (...) składa wewnętrznie sprzeczne oświadczenia, „żonglując” przy tym cenami praw majątkowych i energii elektrycznej według własnego uznania oraz przyznając sobie uprawnienie do jednostronnego kształtowania cen tych dóbr, w imię swojego interesu faktycznego, a nie prawnego. Zdaniem pozwanego brak zgodnego stanowiska stron co do ceny uniemożliwia wykonywanie postanowienia. Pozwany podnosił także brak interesu prawnego (...) w żądaniu ustalenia zabezpieczonego roszczenia oraz fakt wykonywania zabezpieczenia pomimo ponoszenia z tego tytułu dużych strat.

Powołane przez pozwanego okoliczności nie mogą jednak świadczyć o odpadnięciu lub zmianie przyczyny zabezpieczenia.

Okoliczność odmiennego stanowiska stron co do treści umów w zakresie ceny za nabywanie praw majątkowych, a w konsekwencji możliwego sporu co do ich wykonywania, była znana (...) przynajmniej od 20 września 2019 roku, kiedy została jej doręczona trzecia zmiana powództwa (...). Pozwana mogła ją zatem powołać przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu. Zarówno stan prawny, jak i stan faktyczny sprawy, nie uległ zmianie od 6 listopada 2019 roku, gdy wydano postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Także podnoszony ponownie przez (...) brak interesu prawnego (...) w żądaniu ustalenia zabezpieczonego roszczenia był przedmiotem rozpoznania Sądu Apelacyjnego.

Ponadto fakt wykonywania umowy zgodnie z postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia, nie może świadczyć także o jej dobrowolnym wykonywania po uchyleniu postanowienia, zaś okoliczność ponoszenia strat przez pozwanego z uwagi na różnice cen rynkowych i umownych, była również znana przed wydaniem postanowienia.

Z kolei wskazywane przez wnioskodawcę „żonglowanie” cenami praw majątkowych i energii elektrycznej wynikało z faktu odmowy wykonywania umowy przez (...) w przypadku wskazywania przez (...) ceny praw majątkowych bez uwzględnienia zapisów ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, wobec zarzutu mającego polegać na niestosowaniu prawa krajowego, który (...) kwestionuje.

W konsekwencji wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia podlegał oddaleniu.

Brak było również podstaw do uwzględnienia wniosku ewentualnego o zmianę postanowienia, który w istocie zmierzał do doprecyzowania jak rozumieć wskazane w postanowieniu „wykonywania w całości postanowień Umowy Sprzedaży Certyfikatów i Umowy Sprzedaży Energii na dotychczasowych warunkach, zgodnie z ich treścią”.

Sąd a quo nie jest jednak uprawniony do interpretacji powyższego uregulowania, a na tym miałaby polegać zasadniczo wnioskowana zmiana, w szczególności w zakresie spornych stanowisk stron czy wykonywanie umowy powinno uwzględniać zapisy ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, w sytuacji gdy o udzieleniu zabezpieczenia orzekał Sąd Apelacyjny. Strony mają natomiast możliwość uzyskania wykładni orzeczenia na podstawie art. 352 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 742 § 1 k.p.c., Sąd orzekł jak w sentencji.

SSO Jan Wawrowski

ZARZĄDZENIE: (...)

2. (...)

2020-11-10 SSO Jan Wawrowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Wawrowski
Data wytworzenia informacji: