Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 113/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-01-15

Sygn. akt XVI GC 113/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący –

SSO Ewa Teofilak

Protokolant –

sekretarz sądowy Ewelina Romaniuk

po rozpoznaniu w dniu 09 stycznia 2018 r. wW.

na rozprawie

sprawy z powództwa S. Z. (1)

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o stwierdzenie nieważności uchwał ewentualnie uchylenie

1.  stwierdza nieważność uchwał nr (...) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. z dnia 03 lutego 2017 r.;

2.  zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda S. Z. (1) kwotę 13.097 zł ( trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1 080 zł (tysiąc osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

3.  nakazuje zwrócić powodowi kwotę 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) tytułem nadpłaconej opłaty sądowej .

SSO Ewa Teofilak

Sygn. akt XVI GC 113/17

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2017 roku (data prezentaty) powód S. Z. (1) złożył pozew, w którym to domagał się stwierdzenia nieważności uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: NZW) pozwanego spółki (...) sp. z o.o. w W., ewentualnie uchylenia tychże uchwał albo stwierdzenia ich nieistnienia. Jako podstawę prawną stwierdzenia nieważności uchwał powód wskazał na art. 252 k.s.h, a podstawę prawną uchylenia uchwał na art. 249 k.s.h. Przedmiotem żądania pozwu były:

- uchwała nr (...)(wybór na Przewodniczącego NZW M. R. (1)),

- uchwała nr (...)(przyjęcie rezygnacji Prezesa Zarządu pozwanej P. Z.),

- uchwała nr (...)(odwołanie Członka Zarządu M. W.),

- uchwała nr (...)(powołanie na Prezesa Zarządu J. M.),

- uchwała nr (...)(powołanie na Członka Zarządu A. S.) oraz

- uchwała nr (...)(powołanie na Członka Zarządu J. F.).

Powód wskazał, że zgromadzenie wspólników zostało zwołane wadliwie ( powód nie został o nim poinformowany. Ponadto budzi wątpliwość strony powodowej prawidłowe umocowanie uczestników tego zgromadzenia i co za tym idzie pozbawione uprawnienia do podejmowania uchwał.

Pozew złożono wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie toczącego się postępowania przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie w przedmiocie wniosku pozwanej o dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców przez uwzględnienie tam treści zaskarżonych w niniejszym postępowaniu uchwał. Ewentualnie powód wskazał na wstrzymanie ich wykonalności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

(pozew k. 2-87, pismo uzupełniające k. 98-109)

W dniu 23 lutego 2017 roku pozwana (działająca przez organy powołane uchwałami z NZW z dnia 3 lutego 2017 roku) złożyła pismo procesowe ustosunkowujące się do wniosku powoda o zabezpieczenie roszczenia, wnosząc o jego oddalenie w całości.

Pozwany załączył do tego pisma wypis z aktu notarialnego sporządzony przez notariusza A. K. (1) „Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki” z dnia 3 lutego 2017 roku -Repertorium(...)

(pismo pozwanej k. 111-124)

Do akt sprawy złożono także wypis z aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza K. B. „Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki” z dnia 4 lutego 2017 roku (Repertorium (...)

(wypis k. 127-131)

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2017 roku, Sąd kolejny raz sąd rozpoznawał wniosek o zabezpieczenie i w tym przypadku zabezpieczył roszczenie powoda poprzez wstrzymanie wykonania: uchwały nr (...), uchwały nr (...), uchwały nr (...), uchwały nr (...)(z dnia 3 lutego 2017 roku) do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania.

(postanowienie k. 484 i n.)

W odpowiedzi na pozew powołany w dniu 4 lutego 2017 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników – Prezes Zarządu pozwanej, uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki – uznał roszczenie powoda o stwierdzenie nieważności uchwał z dnia 3 lutego 2017 roku. Prezes Zarządu sam wskazał, że o odbyciu NZW w dniu 3 lutego 2017 roku dowiedział się dopiero 7 lutego 2017 roku, uznał również, że nie znajduje podstaw by twierdzić, że powód został poinformowany o NZW z 3 lutego 2017 roku, ponieważ sam dowiedział się o nim, po jego odbyciu. Ponadto zakwestionował legitymację do uczestnictwa A. P. (1) w NZW z dnia 3 lutego 2017 roku.

(odpowiedź na pozew k. 468-483)

Postępowania prowadzone przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie w przedmiocie wpisu do rejestru sądowego na podstawie uchwał NZW z dnia 3 lutego 2017 roku oraz uchwał NZW z dnia 4 lutego 2017 roku zostało zawieszone do prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

(dowód: złączniki do pism procesowych stron)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jest wspólnikiem pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z odpisem KRS aktualnym na dzień wniesienia pozwu wspólnikami posiadającymi (...) (...)% udziałów (...) sp. z o. o. w W. są: S. Z. (1) posiadający (...)udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości (...) Z. P. posiadający (...)udziałów w kapitale zakładowym o łącznej wartości(...). Kapitał zakładowy spółki (...) sp. z o.o. wynosi (...). Wspólnik Z. P. zmarł w dniu 12 lipca 2016r. a postępowanie o stwierdzenia nabycia praw do spadku po nim nie zostało zakończone.

(odpis (...) sp. z o.o. k. 15-18, skrócony akt zgonu (...)

W dniu 19 stycznia 2017 roku zostały nadane dwie przesyłki polecone za pośrednictwem operatora pocztowego (...), gdzie nadawcą był (...) sp. z o.o. a odbiorcą S. Z. (2). Przesyłki te zostały zaadresowane na adres powoda w K. przy ul. (...). Korespondencję tę odebrała– asystent zarządu spółki (...) S.A. w K.. W przesyłkach tych znajdowały się : zawiadomienie o odwołaniu terminu zgromadzenia wspólników w dniu 06 lutego 2017r. oraz protokół posiedzenia zarządu z dnia 12 stycznia 2017r.

(dowód: dowód nadania k. 117-121, zeznania powoda w charakterze strony kr 649, zeznania świadka Z. G. kr 572 i nast., oświadczenie Z. G. kr 302 )

W dniu 3 lutego 2017 roku o godzinie 9:00 w kancelarii notarialnej położnej przy (...) w W. w obecności notariusza A. K. (1) odbyło się spotkanie : Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pozwanej (...) sp. z o.o. Na zgromadzeniu stawili się: M. R. (1), który przedstawił się jako pełnomocnik A. P. (1), która to wskazała siebie, jako jednego ze wspólników spółki, D. K. przedstawiając się jako współwykonujący w imieniu i na rzecz spółki pod firmą (...) sp. z o.o. prawo głosu w zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 21 sierpnia 2015 roku przez Z. P. (kopia odpisu skróconego aktu zgonu k. 530) zawierającego oświadczenie mocodawcy, że z przyczyn uzasadnionych treścią okazanego porozumienia pełnomocnictwo nie wygasa wskutek śmierci mocodawcy oraz, że zrzeka się odwołania tego pełnomocnictwa, ponadto okazał dalsze pełnomocnictwo z dnia 2 lutego 2017 roku.

Posiedzenie przerwano do godziny 15:00 powołując się przy tym na potrzebę ustalenia przyczyny nieobecności powoda S. Z. (1) oraz umożliwienia mu stawiennictwa się na NWZ. Po przerwie stawili się M. R. (1) oraz D. K.. M. R. (1) zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego tegoż zgromadzenia. Kandydatura M. R. (1) została przyjęta uchwałą nr (...). Następnie stwierdzono, że wspólnicy (w tym powód) zostali zaproszeni na NWZ przez (...)przesyłkami wysłanymi w dniu 19 stycznia 2017 roku. Stwierdzono, że zgromadzenie jest w stanie podejmować uchwały. Ponadto podjęto następujące uchwały:

1)  Uchwałę nr (...)w sprawie przyjęcia rezygnacji Prezesa Zarządu P. Z.;

2)  Uchwałę nr (...)w sprawie odwołania Członka Zarządu M. W.;

3)  Uchwałę nr (...)w sprawie powołania na Członka Zarządu J. M.;

4)  Uchwałę nr (...)w sprawie powołania na Członka Zarządu A. S.;

5)  Uchwałę nr (...)w sprawie powołania na Członka Zarządu J. F..

Jego przebieg zaprotokołowano w akcie notarialnym : „Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki” (Repertorium (...)).

(okoliczności bezsporne, nadto dowód: wypis aktu notarialnego „Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki” Repertorium (...).)

Dzień później - w dniu 4 lutego 2017 roku - w kancelarii notarialnej położonej przy ul. (...) (...) w obecności notariusza K. B. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników spółki (...) sp. z o.o. w W.. Zgromadzenie to otworzył M. R. (2) wyznaczony na przewodniczącego NZW na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 roku, sygn. akt Wa XIII NsRejKRES (...). Przewodniczący stwierdził prawidłowość zgromadzenia oraz, że na zgromadzeniu reprezentowany jest jeden wspólnik w osobie S. Z. (1) reprezentujący (...) kapitału zakładowego spółki.

Na Zgromadzeniu stawili się również: K. J. pełnomocnik M. M. córki zmarłego wspólnika spółki Z. P., przy czym nie dysponowała ona postanowieniem dotyczącym nabycia spadku po zmarłym, a ponadto nie wskazano wspólnego przedstawiciela spadkobierców zmarłego wspólnika, dlatego też nie została dopuszczona do udziału w zgromadzeniu; D. K. – wskazując na takie samo umocowanie jak w NWZ przeprowadzonym w dniu 3 lutego 2017 roku – nie został dopuszczony do udziału w zgromadzeniu ze względu, że nie zostały wykazane uzasadnione treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa przyczyny niewygaśnięcia pełnomocnictwa pomimo śmierci wspólnika Z. P. oraz, że pełnomocnictwo substytucyjne zostało udzielone celem obejścia art. 243 § 3 k.s.h. Stawił się również M. R. (1) jako pełnomocnik A. P. (1) żony Z. P., jednakże nie został dopuszczony z uwagi na fakt, że nie dysponował on postanowieniem dotyczącym nabycia spadku po zmarłym, a ponadto nie wskazano wspólnego przedstawiciela spadkobierców zmarłego wspólnika. Obecny na zgromadzeniu był również A. P. (2) – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie celem sporządzenia protokołu stanu faktycznego.

Uchwałą nr (...)tegoż Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołano na Prezesa Zarządu A. K. (2).

(dowód: wypis z aktu notarialnego „Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników” Repertorium (...)k. 127 -131 . oraz odpis KRS pozwanej k. 653 i n.)

W dniu 1 marca 2017 roku Z. G. – asystent zarządu spółki (...) S.A. w K., odpowiedzialna za odbiór i archiwizację korespondencji kierowanej do spółki jak i osobiście S. Z. (1) złożyła oświadczenie przed notariuszem S. G., iż w korespondencji wysłanej w dniu 19 stycznia 2017 roku, a doręczonej 24 stycznia 2017 roku skierowanej do powoda były dwa listy od (...) sp. z o.o. , w których znajdowało się zawiadomienie o odwołaniu zgromadzenia wspólników w dniu 6 lutego 2017 roku oraz protokół zarządu z dnia 12 stycznia 2017 roku. Podobne oświadczenie złożył pełnomocnik powoda wskazując, że otrzymał tylko te dwie przesyłki wymienione powyżej przez Z. G..

( dowód : akt notarialny oświadczenie k. 301-306, k. 307-312, oraz zeznania k. 572 i n.).

W dniu 2 marca 2017 roku notariusz S. G. stwierdził, że w elementach wysłanych e-maila (...) istnieje wiadomość „Skan pisma z dnia 19.01.2017 dotyczący odwołania zgromadzenia wspólników spółki” do aktu notarialnego załączono wydruki oraz załączniki do wiadomości e-mail

(dowód k. 313-318).

Pozwana spółka (...) sp. z o.o. w odpowiedzi na pozew podpisanej przez A. K. (2) powołanego uchwałą nr (...)Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dniu 4 lutego 2017 roku na Prezesa Zarządu pozwanej, uznała roszczenie powoda o stwierdzenie nieważności uchwał z dnia 3 lutego 2017 roku.

Pozew z żądaniem uznania za nieważną uchwałę nr (...)Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 lutego 2017 roku złożyła żona zmarłego wspólnika pozwanej – A. P. (1)

(sprawa o sygn. akt XVI GC 181/17).

Wyrokiem z dnia 27 września 2017 roku w sprawie o sygn. akt XVI GC 181/17 Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo A. P. (1).

(dowód: k. 630 i n.)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie pism procesowych stron oraz dowodów z dokumentów załączonych do pozwu, odpowiedzi na pozew oraz pism procesowych złożonych na rozprawie. Sąd przesłuchał świadka Z. G. (zeznania protokół k. 572-574, protokół elektroniczny k. 575) oraz przesłuchał stronę powodową – S. Z. (1) (protokół k. 645-646, protokół elektroniczny k. 647). Zeznania tych osób sąd ocenił jako wiarygodne, bowiem znajdowały potwierdzenia w z pozostałym materiale dowodowym zebranym w sprawie głownie w postaci dokumentów.

Cofnięte wnioski dowodowe nie były przedmiotem decyzji i sądu – wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka P. W..

Sąd dopuścił również dowód z wyroków wraz z uzasadnieniami sporządzonymi w sprawach o sygn. akt XVI GC 566/16 oraz XVI GC 181/17.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Powództwo było zasadne.

Stosownie do art. 252 § 1 k.s.h. osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą. Ponadto prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały (art. 252 § 3 k.s.h.).

Przesłankami uzasadniającymi powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników są : 1) legitymacja procesowa czynna zgodnie z art. 252 § 1 w zw. z art. 250 k.s.h., przysługująca osobie lub organowi , która występuje z takim powództwem 2) wniesienie go przed upływem terminu, 3) wykazanie sprzeczności uchwały z ustawą oraz 4) istnienie substratu zaskarżenia w postaci "uchwały”.

Bezsprzecznie sześciomiesięczny termin zawarty w § 3 wyżej wymienionego przepisu został zachowany, bowiem rzeczone uchwały zostały podjęte przez NWZ w dniu 3 lutego 2017 roku, a powód wniósł pozew w dniu 10 lutego 2017 roku.

Zgodnie z enumeratywnym wyliczeniem zawartym w art. 250 k.s.h. prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników przysługuje: zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom; wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników; wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad; w przypadku pisemnego głosowania, wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.

Z informacji z KRS pozwanego wynika, że powód jest wspólnikiem pozwanej spółki posiadając(...)udziałów o łącznej wysokości 5(...), co stanowi (...) udziałów w spółce. Fakt ten nie był kwestionowany na żadnym etapie postępowania przez żadną ze stron. Na uwagę zasługuje fakt, że również na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników z dnia 3 lutego 2017 roku, przerwano obrady w celu ustalenia nieobecności wspólnika S. Z. (1) oraz umożliwienia mu stawiennictwa się na NWZ.

Ponadto zgromadzenie, które odbyło się w dniu 4 lutego 2017 roku zostało zwołane na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 grudnia 2016 roku, sygn. akt Wa XIII NsRejKRS (...), gdzie upoważniono wspólnika pozwanej spółki w osobie S. Z. (1) do zwołania tegoż zgromadzenia. A zatem nie ulega wątpliwości, że powód jest wspólnikiem pozwanej spółki.

Strona powodowa wnosząc o stwierdzenie nieważności uchwał z dnia 03 lutego 2017r. wskazała na fakt, że powód będący wspólnikiem pozowanej o zgromadzeniu wyznaczonym na dzień 03 lutego 2017r. w ogóle nie został powiadomiony . Sprzeczność z prawem w rozumieniu KSH oznacza sprzeczność zarówno z normą merytoryczną lub kompetencyjną, tj. może odnosić się do samej treści uchwały jak i do sposobu zwoływania i obradowania zgromadzenia wspólników oraz trybu podejmowania uchwał (wyr. SN z 19.12.2013 r., II CSK 176/13, Legalis). Jeżeli okaże się, że zgromadzenie zostało zwołane z naruszeniem przepisów ustawy, to zaskarżeniu podlegają powzięte na nim uchwały, a nie czynność zwołania zgromadzenia (wyr. SA w Białymstoku z 29.1.2009 r., I ACa 619/08, OSAB 2009, Nr 1, s. 21).

Powodowi w ocenie Sądu legitymacja procesowa przysługuje na podstawie art. 252 k.s.h. § 1 w związku z art. 250 pkt 4 jako, że nie był obecny na zgromadzeniu z powodu wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników. Sąd dał wiarę dowodom przedstawionym przez powoda, a także zeznaniom świadków w sprawie niedoręczenia zaproszenia na zgromadzenie wspólników w dniu 3 lutego 2017 roku.

Stosownie do art. 213 § 2 k.p.c. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Uznanie powództwa jest aktem dyspozycyjności materialnej pozwanego, który za zasadne uznaje zarówno roszczenie powoda, jak i przyznaje uzasadniające je przytoczone przez powoda okoliczności faktyczne, a w konsekwencji godzi się na wydanie wyroku uwzględniającego żądanie pozwu (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 września 1983 r., III CRN 188/83, OSNC 1984, nr 4, poz. 60). Mimo iż Sąd jest związany uznaniem, to dodatkowo jest obowiązany jednak dokonać oceny, czy czynność ta nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

W odpowiedzi na pozew z dnia 27 marca 2017 roku pozwana spółka działając przez upoważniony organ – Prezesa Zarządu A. K. (2) – dokonała uznania powództwa i podniosła, że stwierdzenie nieważności uchwał z dnia 3 lutego 2017 roku jest zasadne. Na stanowisko Prezesa Zarządu pozwanej A. K. (2) został powołany uchwałą nr (...)z dnia 4 lutego 2017 roku. Powództwo w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały zostało wniesione przez żonę zmarłego wspólnika (...) sp. z o.o. Z. P.A. P. (1). Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie o sygn. akt XVI GC 181/17 powództwo to zostało oddalone. W związku z czym nie stwierdzono nieważności uchwały powołującej na Prezesa Zarządu pozwanej A. K. (2), a co za tym idzie było on uprawniony do uznania przez pozwaną powództwa wspólnika S. Z. (1).

Mając na uwadze cały materiał zebrany w sprawie, Sąd ocenił, że uznanie powództwa nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego ani też nie zmierza do obejścia prawa.

Zbędnym zatem stało się, aby Sąd odnosił się szczegółowo do przebiegu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 lutego 2017 roku. Niemniej jednak, należy zauważyć że zaistniały przesłanki do uznania, iż podjęte na tym zgromadzeniu uchwały były nieważne i jeśli nie doszło by do uznania powództwa przez powoda to i tak warunkowałby one uznanie powództwa w całości. Naruszenie prawa uzasadniające stwierdzenie nieważności uchwały ma miejsce nie tylko wtedy, gdy przy jej powzięciu zaszły nieprawidłowości, lecz także wtedy gdy do tego naruszenia doszło w stadium wcześniejszym np. w stadium zwołania zgromadzenia wspólników czy też dopuszczania poszczególnych osób do udziału w zgromadzeniu. Sprzeczność uchwały z ustawą może odnosić się zarówno do samej treści uchwały, jak i do sposobu zwołania i przebiegu zgromadzenia wspólników oraz sposobu podejmowania uchwał (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 września 2005 r., sygn. akt I ACa 425/05, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r., sygn.. akt I CSK 530/09).

Sąd nadto wskazuje na brak zawiadomienia wspólnika S. Z. (1) o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. A mając na uwadze art. 238 k.s.h. zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad.

Powód wykazał, że nie został zawiadomiony o terminie, a pozwany przyznał to twierdzenie. W związku z niezawiadomieniem wspólnika S. Z. (1) odbycie NZW z dnia 3 lutego 2017 roku nastąpiło z naruszeniem art. 238 k.s.h.

Ponadto należy przytoczyć okoliczność dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu osób nie będących wspólnikami pozwanej spółki (szerzej na temat braku dopuszczenia żony i córki zmarłego wspólnika do udziału w NZW 3 lutego 2017 roku Sąd rozpisuje się w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 września 2017 roku w sprawie o sygn. akt XVI GC 181/17), co również warunkuje jego nieważność.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w pkt 1 wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie 2 wyroku, stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 13 097 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania na które złożyły się: opłata sądowa od pozwu 12 000 zł oraz koszty zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (1080 zł +17 zł) ustalone na podstawie § 8 pkt 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804 z późn. zm.).

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd z urzędu zwraca stronie różnicę między opłatą pobraną od strony a opłatą należną. Opłata należna w niniejszym postępowaniu wynosiła 12 000 zł, a powód uiścił 24 000 zł.

W związku z tym Sąd w pkt 3 wyroku nakazał zwrócić powodowi różnicę pomiędzy kwotą 24 000 zł a 12 000 zł.

SSO Ewa Teofilak

ZARZĄDZENIE

1.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pozwanej (...) sp. z o.o., jednakże zgodnie z wnioskiem (k.650) – osobiście przez Prezesa Zarządu, zobowiązując go telefonicznie do złożenia przy odbiorze do akt wydruku z KRS pozwanej na dzień odbioru wyroku wraz z uzasadnieniem, poinformować Prezesa Zarządu pozwanej iż nie wnosi się opłaty od wydania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

2.  Akta po uprawomocnieniu wyroku przedstawić asystentowi sędziego celem archiwizacji.

SSO Ewa Teofilak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Dębek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Teofilak
Data wytworzenia informacji: