Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIV Ua 40/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-11-18

Sygn. akt XIV Ua 40/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący:

SSO Anna Szkandera

Sędziowie:

SSO Renata Gdowska

SSO Dorota Opiłowska (spr.)

Protokolant:

sekr. sądowy Ewelina Osypiuk

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy M. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. Wydział (...) Umów Międzynarodowych

o zasiłek pogrzebowy

na skutek apelacji M. S.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w W. VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 4 czerwca 2013 r., sygn. akt VII U 2/13

oddala apelację

Sygn.akt. XIV Ua 40/13

UZASADNIENIE

Dnia 07 stycznia 2013 r. wpłynęło do Sądu Rejonowego odwołanie od decyzji ZUS - znak: (...) (...) (...) dnia 27 listopada 2011 r. odwołująca się -M. S. zaskarżyła decyzję ZUS, w której ZUS odmówił jej prawa do (...) zasiłku pogrzebowego. Odwołująca się wskazała, że przez 32 lata opiekowała się inwalidką M. A. (1), dla której w świetle prawa była obcą osobą.

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 03 stycznia 2013r. Ubezpieczyciel powołał przepisy stanowiące podstawę prawną wydanej decyzji oraz podtrzymał swoje poprzednie stano­wisko.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Ż. wyrokiem z dnia 4 czerwca 2013r. oddalił odwołanie.

Sąd Rejonowy ustalił ,że odwołująca się M. S. opiekowała się przez 32 lata M. A. (1), która przyjechała z B. w 1965 roku. M. A. (1) po śmierci swojego brata S. A. - ojca M. S., nie miała nikogo z rodziny w P., kto podjąłby się jej opieki, ani żadnego majątku. M. A. (1) otrzymywała rentę z B., wypłacaną jej przez oddział ZUS w P.. M. A. (1) była osobą niepełnosprawną.

M. S. pokryła koszty pogrzebu po zmarłej w dniu 25 lipca 2012r. M. A. (1).

M. S. obecnie jest emerytem. Odwołująca się w dniu 2 sierpnia 2012r. złożyła wniosek do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego po zmarłej M. A. (1). W dniu 27 listopada 2011 r. Ubezpieczyciel wydał decyzję, w której odmówił przyznania zasiłku pogrzebowego po zmarłej M. A. (1). W dniu 07 stycznia 2013r. za pośred­nictwem ZUS wpłynęło do Sądu odwołanie od rzeczonej decyzji.

Kluczową w niniejszej sprawie zdaniem Sądu Rejonowego jest kwestia ustalenia kręgu osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego.

Sąd Rejonowy uznał ,że odwołanie od decyzji nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawą prawną dla wypłaty zasiłku pogrzebowego są przepisy art. 79-91 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 39 póz. 353, z późn. zm.).

Sąd Rejonowy zważył ,że poza sporem pozostaje fakt, iż M. A. (1), zamieszkała w P. na podsta­wie karty stałego pobytu, pobierała za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -Biura Rent Zagranicznych (później przez I Oddział ZUS (...) Biuro (...), a obecnie ZUS-IO/ W- (...)) (...) rentę. Renta po przeliczeniu na polskie złote była niższa od najniższego (...) świadczenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 1984r. w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno - rentowych z tytułu zatrudnienia (Dz.U. z 1984r. Nr 17, poz.81 ze zm.) przyznano M. A. (1) uzupełnienie renty zagranicznej do wysokości (...) najniższego świadczenia. Uzupełnienia rent zagranicznych, w tym (...), do wysokości najniższych (...) świadczeń było przyznane na podstawie § 7 ust. l pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.03.1984r. w sprawie okresów zatrud­nienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno - rentowych. Powyższe rozporzą­dzenie utraciło moc z dniem 31 grudnia 1998r. Jednakże od dnia 01 stycznia 1999r. w związ­ku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie było już przyznawane uzupełnienie zagranicznych rent, a uzu­pełnienia przyznane do dnia 31 grudnia 1998r. były nadal wypłacane przez ZUS w drodze wyjątku ze względów humanitarnych i społecznych, tak jak to było w przypadku M. A. (1).

Zgodnie z art. 77 ust l ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1)  ubezpieczonego;

2)  osoby pobierającej emeryturę lub rentę;

3)  osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz
spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

4)  członka rodziny osoby wymienionej w pkt l i 2.

2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. l pkt 4, są osoby wymienione w art. 67, z tym że od wnuków i rodzeństwa nie wymaga się spełnienia warunku przyjęcia na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

3.  Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu
ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

4.  Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Sąd Rejonowy podkreślił ,że w świetle powołanych wyżej przepisów M. nie była osobą uprawnioną do (...) świadczenia emerytalno - rentowego już od 31 grudnia 1998r., a jedynie ze względów humanitarnych była wypłacane jej uzupełnienie (...) renty do wysokości najniższego (...) świadczenia.

Sąd Rejonowy w pełni podzielił stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2003r. zgodnie z którym, „W razie śmierci osoby, która nie została wymieniona w art. 77 ust. l ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych temu, kto pokrył koszty jej pogrzebu nie przysługuje zasiłek pogrzebowy przyznany na podstawie przepisów ww. ustawy." - wyrok S.A. w War­szawie z 13 lutego 2003 r., sygn. akt III AUa 1552/01, opubl. OSA 2003/10/38. W świetle powołanego orzeczenia Sąd I instancji podniósł, iż pomimo pokrycia kosztów pogrzebu przez odwo­łującą się nie jest ona uprawniona do przyznania (...) zasiłku pogrzebowego.

Apelację od wyroku złożyła odwołująca wnosząc o ponownie rozpoznanie sprawy, bowiem jej zdaniem zmarła M. A. (1) otrzymywała rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( była kaleką , nie miała rodziny ani majątku ).

Sąd Okręgowy zważył , co następuje:

Apelacja okazała się niezasadna.

Zdaniem Sądu Okręgowego Sąd I instancji poczynił szczegółowe ustalenia stanu faktycznego, a także wywiódł logiczne wnioski przytaczając odpowiednie przepisy prawne. Sąd Okręgowy przyjmuje je w całości .

Zgodnie z art. 77 ust l ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1.ubezpieczonego;

2.osoby pobierającej emeryturę lub rentę;

3.osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz
spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

4.członka rodziny osoby wymienionej w pkt l i 2.

Istotą sporu w niniejszej sprawie jest ustalenie , czy zmarła M. A. (1) pobierała , bądź nabyła prawo do świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie przepisów (...), co z kolei implikuje prawo do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy po jej śmierci.

Fakt uzyskiwania przez nią świadczenia z instytucji (...) wypłacanej za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie budzi wątpliwości.

Renta z tytułu niezdolności do pracy w świetle ustawy wskazanej wyżej jest periodycznym świadczeniem pieniężnym z ubezpieczenia społecznego. Uzyskanie do niej prawa jest uwarunkowane posiadaniem wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego , powstaniem niezdolności do pracy nie później niż w okresie 18 miesięcy od ustania okresów wymienionych w ustawie ( art. 57 ust. 1 ).Renta z tytułu niezdolności do pracy nie jest świadczeniem o charakterze socjalnym na rzecz osób niezdolnych do pracy, pozostającym bez związku z tytułem ubezpieczenia rentowego. ( wyrok S.A. w Warszawie z dnia 19 września 2000r. III AUa 1405/99 OSA 2001, z 4,poz.17).

Analiza akt rentowych zmarłej prowadzi do wniosku ,że nie nabyła ona prawa do świadczeń rentowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Otrzymywane przez M. A. (1) uzupełnienie pobieranych świadczeń z instytucji (...) ( po 31.12.1998r.) do wysokości najniższej (...) renty określonej w ustawie miało charakter quasi renty i było wynikiem porozumienia Prezesa ZUS i Ministra Pracy.

Reasumując, zmarła nie spełniała przesłanek z art.77 ust. 1 ustawy o rentach i emeryturach z FUS. Nie była też członkiem rodziny w rozumieniu art.77 ust. 1 pkt.4, a tym samym brak jest podstaw do ubiegania się przez odwołującą o zasiłek pogrzebowy .

W tej sytuacji Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc oddalił apelację.

SSO Dorota Opiłowska SSO Anna Szkandera SSO Renata Gdowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Szkandera,  Renata Gdowska
Data wytworzenia informacji: