Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Ns Rej Pr 349/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-04-02

Sygn. akt VII Ns Rej Pr 349/14

POSTANOWIENIE

Dnia 2 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

w składzie:

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Ewa Wąsik

po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z urzędu

przy udziale Agencji Reklamowo- Wydawniczej (...) s.c.

o stwierdzenie utraty ważności rejestracji tytułu prasowego

postanawia:

wpisać do sądowego rejestru dzienników i czasopism pod poz. PR (...):

w rubryce 8: stwierdzić utratę ważności rejestracji tytułu (...);

w rubryce 9: wykreślić z sądowego rejestru dzienników i czasopism tytuł (...) wpisany pod poz. PR. (...).

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dn. 30.06.2005r. tut. Sąd zarejestrował czasopismo (...) pod numerem PR (...) z częstotliwością ukazywania się tytułu raz w miesiącu.

Zarządzeniem z dn. 13.03.2014r. Sąd wezwał wydawcę do złożenia wyjaśnień czy czasopismo jest wydawane, a w przypadku przerwy w jego wydawaniu kiedy ukazał się ostatni numer czasopisma oraz aktualizacji danych podlegających ujawnieniu w rejestrze sądowym.

Wydawca Agencja Reklamowo-Wydawnicza (...) s.c. w piśmie z dn. 26.03.2014r.(data nadania pocztowego) oświadczył, iż dotychczas nie ukazał się żaden numer czasopisma (...).

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 r. Nr 5 poz. 24 ze zm.) rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność w razie niewydawania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nie oznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji.

Sąd zatem stwierdza z urzędu utratę ważności rejestracji czasopisma w przypadku gdy czasopismo nie jest wydawane, a redakcja nie wystąpiła z wnioskiem o zachowanie ważności rejestracji w ciągu roku od dnia nabycia uprawnień (dniem nabycia uprawnień jest dzień rejestracji periodyku) lub w ciągu roku od dnia zaprzestania wydawania czasopisma.

Ponadto w orzecznictwie wskazuje się, że nawet wydawanie pojedynczych egzemplarzy danego periodyku nie powoduje przerwania rocznego terminu, który skutkuje utratę ważności rejestracji ,,Wydawanie tytułu w rozumieniu art. 23 prawa prasowego nie może być utożsamione z wytworzeniem pojedynczych egzemplarzy periodyku prasowego. Gazeta jako materialny przedmiot procesu druku pozostanie wówczas jedynie przedmiotem materialnym, pozbawionym tej właściwości (cechy), którą nadają mu przepisy prawa prasowego, jako środka mającego służyć rozpowszechnianiu informacji, myśli czy poglądów. W pojęciu tym musi się zatem zawierać również umożliwienie czytelnikom zapoznania się z treścią zawartą w czasopiśmie” (post. Sądu Apelacyjnego z dn. 22.06.2007r.VI ACa, 122/07, OSA 2009, nr 7, poz.66).

Ratio legis tej regulacji jest „chęć przeciwdziałania »rezerwacji« przez redakcję pewnych nazw jako tytułów dzienników lub czasopism, z drugiej zaś strony chęć zapobieżenia sytuacji, w której de iure istnieją liczne tytuły prasowe faktycznie nie ukazujące się jednak na rynku.

Zgodnie z treścią § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestracji dzienników i czasopism (Dz. U. Nr 46, poz. 275 ze zm.) Sąd rejestrowy po stwierdzeniu przesłanek z art. 23 pr. prasowego z urzędu zarządza dokonanie wpisu wzmianki o utracie ważności rejestracji dziennika lub czasopisma.

W niniejszej sprawie z oświadczenia wydawcy z dn. 26.03.2014r. wynika, że tytuł nie był wydawany od dnia rejestracji. Redakcja czasopisma w ciągu roku od dnia nabycia uprawnień postanowieniem tut. Sądu z dn.30.06.2005r. nie wystąpiła z wnioskiem o zachowanie ważności rejestracji.

Mając na uwadze, powyższe należało uznać, iż nastąpiły okoliczności, określone art. 23 Prawa prasowego i rejestracja czasopisma utraciła ważność z mocy prawa.

W związku z powyższym należało dokonać z urzędu w rubryce ósmej księgi rejestrowej wzmianki o utracie ważności rejestracji czasopisma i dlatego Sąd działając na podstawie art. 23 ustawy Prawo prasowe postanowił jak na wstępie.

(...)

(...)

02/04/2014 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Referendarz Sądowy Ewa Wąsik
Data wytworzenia informacji: