Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Co 352/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-08-30

Sygn. akt VII Co 352/11

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Bożena Górna

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) z siedzibą w Z. (Szwajcaria)

z udziałem E. F.-és E. K.. z siedzibą w B. (Węgry)

o stwierdzenie wykonalności zagranicznego sądu polubownego

postanawia:

udzielić zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na rzecz (...) z siedzibą w Z. (Szwajcaria) od E. F.-és E. K.. z siedzibą w B. (Węgry) do kwoty 535.494.556,32 USD (pięćset trzydzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć 32/100) dolarów amerykańskich poprzez zajęcie:

-

986 udziałów w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., których właścicielem jest E. F.-és E. K.. Z siedzibą w B. (Węgry);

-

praw z tytułu 986 udziałów, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., przysługujących E. F.-és E. K.. Z siedzibą w B. (Węgry).

UZASADNIENIE

Pismem procesowym z złożonym w dniu 29 kwietnia 2011 r. wnioskodawca wystąpił o stwierdzenie wykonalności orzeczenia wydanego w dniu 17 marca 2011 r. przez Sąd Arbitrażowy przy Szwedzkiej Izbie Handlowej, V (...), zasądzającego na rzecz (...) z siedzibą w Z. (Szwajcaria) od E. F.-és E. K.. Z siedzibą w B. (Węgry) kwoty: 269.530.512,16 USD tytułem roszczenia za gaz za rok 2008, 151.578.967,72 USD tytułem roszczenia za gaz za rok 2009, 106.195.492,49 USD tytułem odsetek od kredytu towarowego, odsetki według stawki LIBOR +1% od kwoty 264.274.204,51 USD od dnia 01.01.2010 r. do momentu całkowitej zapłaty, odsetki według stawki LIBOR +1% od kwoty 151.578.967,72 USD od 30.09.2009 r. do momentu całkowitej zapłaty, 3.414.945,26 (...) tytułem poniesionych przez wnioskodawcę kosztów prawnych wraz z odsetkami od tej kwoty według równej stopie referencyjnej Banku (...) obowiązującego w danym czasie, powiększonej o 8 punktów procentowych, począwszy od dnia wydania orzeczenia do dnia zapłaty, zapłaci całość kosztów postępowania oraz 456.500 EUR tytułem zwrotu poniesionych przez wnioskodawcę kosztów postępowania wraz z odsetkami od tej kwoty według równej stopie referencyjnej Banku (...) obowiązującej w danym czasie, powiększonej o 8 punktów procentowych, począwszy od dnia wydania orzeczenia do dania zapłaty.

Pismem procesowym złożonym w dniu 27 czerwca 2011 r. wnioskodawca wniósł o zabezpieczenie roszczenia objętego przedmiotowym orzeczeniem wydanym w dniu 17 marca 2011 r. przez Sąd Arbitrażowy przy Szwedzkiej Izbie Handlowej.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż brak zabezpieczenia pozbawi wierzyciela możliwości zaspokojenia jego roszczenia.

Wierzyciel wskazał kwotę 535.494.556,32 USD jako sumę zabezpieczenia.

W ocenie sądu wniosek uprawnionego o zabezpieczenie roszczenia zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 730 1 kpc udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istniej wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Orzeczenie zagranicznego sądu arbitrażowego dotyczy roszczeń pieniężnych.

Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych zostały w sposób wyczerpujący określone w art. 747 kpc, co wyklucza dokonanie zabezpieczenia tego rodzaju roszczeń w inny sposób niż wymieniony w tym przepisie.

Przytoczone przez uprawnionego w uzasadnieniu okoliczności oraz analiza treści złożonych dokumentów pozwalają uznać roszczenie za wiarygodne. Oczywistym przy tym jest brak zabezpieczenia, może utrudnić realizację roszczenia w razie wydania korzystnego dla uprawnionego rozstrzygnięcia.

Żądanie udzielenia zabezpieczenia jest uzasadnione, wnioskodawca bowiem uprawdopodobnił zasadność swojej obawy co do wykonalności orzeczenia w sprawie, powołując się na okoliczność, że uczestnik już podjął działania, które utrudniły wnioskodawcy prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie przedmiotowego wyroku. Przed zakończeniem postępowania arbitrażowego E. F.-és E. K.. utworzyła spółkę węgierską – E. K.. z siedzibą w B. i przeniosła na tą spółkę wszystkie swoje udziały w (...) sp. z o.o. z siedzibą w W..

Wierzytelność została wskazana w sposób pozwalających z dostateczną dozą prawdopodobieństwa ustalić, że może ona służyć zaspokojeniu wierzyciela (art. 533 kc).

Zabezpieczenie roszczenia pozwoli na zapewnienie wykonania orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie, o ile okaże się ono korzystne dla uprawnionego.

Z tych też względów sąd działając na podstawie art. 730 1 kpc oraz art. 747 pkt 1 kpc orzekł ja w sentencji postanowienia.

Zarządzenie:

(...)

30/08/2011 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Górna
Data wytworzenia informacji: