Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Co 2/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-02-16

Sygn. akt VII Co 2/18

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lutego 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w składzie:

Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) z siedzibą w W.

o stwierdzenie reprezentatywności związku

postanawia:

stwierdzić reprezentatywność związku pracodawców pod nazwą (...) z siedzibą w W., zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem (...).

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. wnioskodawca wniósł o stwierdzenie reprezentatywności (...).

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1240) za reprezentatywne organizacje pracodawców uznaje się ogólnokrajowe organizacje pracodawców o charakterze ponadbranżowym, funkcjonujące na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55,poz.235, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r., poz. 1182 spełniające łącznie następujące kryteria:

1) zrzeszają pracodawców zatrudniających łącznie co najmniej 300 000 pracowników, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) zrzeszają pracodawców prowadzących podstawowy rodzaj działalności gospodarczej w co najmniej połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4;

3) posiadają wśród członków regionalne organizacje pracodawców o charakterze ponadbranżowym, mające siedziby w co najmniej połowie województw.

Wnioskodawca spełnia w/w kryteria. (...) jest organizacją działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców. Zgodnie z przedstawionymi oświadczeniami związków pracodawców i pracodawców zrzeszonych w (...) i oświadczeniem (...) z dnia 17 stycznia 2018 r. (...) zrzesza pracodawców zatrudniających (...)pracowników. Przy ustalaniu kryterium liczebności zastosowane zostały przesłanki z art. 24 ust 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (oświadczenie (...) z dnia 18 stycznia 2018 r.).

Z dołączonego do akt statutu i odpisu z KRS wynika, że organizacja posiada status ogólnokrajowy. Działa w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w (...)sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej, jest organizacją o charakterze ponadbranżowym (oświadczenia związków pracodawców i pracodawców w niej zrzeszonych, oświadczenie (...) z dnia 17 stycznia 2018 r.). (...) posiada wśród członków regionalne organizacje pracodawców o charakterze ponadbranżowym mające siedziby w co najmniej połowie województw (lista obecności na Zgromadzeniu Ogólnym (...) z 24 maja 2017r., odpisy KRS związków pracodawców-członków (...), oświadczenia związków pracodawców i pracodawców zrzeszonych w (...).

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 13 § 2 kpc w związku z art. 25 ustawy o ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, postanowił jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

(...)

16.02.2017

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Wyrembak-Gastoł
Data wytworzenia informacji: