Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV C 1210/09 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-09-14

Sygn. akt IV C

1210/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia

1 września 2015 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca : SSO. Anna Bartoszewska

Protokolant:

sekretarz sądowy Agnieszka Kozicka

po rozpoznaniu w dniu

31 sierpnia 2015 roku

w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa R. M.

przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) w W.

o zapłatę

1.  powództwo oddala;

2.  zasądza od powoda R. M. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa Państwowego (...) „ w W. kwotę 3.600 zł ( trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

3.  nakazuje ściągnąć od powoda na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 13.810,83 zł ( trzynaście tysięcy osiemset dziesięć złotych 83/100) tytułem poniesionych wydatków;

4.  nakazuje kasie tutejszego Sądu wypłacenie pozwanemu kwotę 10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych) tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki na biegłego wpłaconej w dniu 19 listopada 2012r. i zaksięgowanej pod pozycją 2411 123450.

Transkrypcja uzasadnienia orzeczenia wygłoszonego w dniu 01.09.2015 r., sygn. akt IV C 1210/09

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 na rozprawie w składzie (...) Protokolant Sekretarz Sądowy Agnieszka Kozińska sprawy z powództwa R. M. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu (...) w W. o zapłatę powództwo oddala, zasądza od powoda R. M. za rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa Państwowego (...) w W. kwotę 3600 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Nakazuje ściągnąć od powoda na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 13810 złotych83 grosze tytułem poniesionych wydatków. Nakazuje kasie tutejszego Sądu wypłacenie pozwanemu kwotę 10 tysięcy złotych tytułem zwrotu wykorzy..., niewykorzystanej zaliczki na biegłego wpłaconej w dniu 19 listopada 2012 i zaksięgowanej pod pozycją 2411123450. Proszę sobie usiąść, Sąd poda ustne uzasadnienie wyroku. Powód R. M. pozwem wniesionym w dniu 24 sierpnia2009 roku wniósł o zasądzenie od pozwanego Przedsiębiorstwa Państwowego (...) w W. kwotę 143254 złote z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu i kwoty tej domagał się tytułem odszkodowania za wprowadzenie ograniczenia sposobu korzystania z jego nieruchomości na skutek ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania poprzez między innymi wprowadzenie wymagań technicznych powodujących konieczność poniesienia kosztów rewitalizacji akustycznej budynku to jest robót związanych z zapewnieniem ochrony akustycznej budynku należących do wymagań technicznych budynku znajdującego się w obszarze ograniczonego użytkowania, wnosił tez o zasadzenie kosztów procesu. Sąd na podstawie materiału dowodowego zebranego w sprawie ustalił, że powód R. M. jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w J. przy ulicy (...). Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym (...) ma powierzchnię 2590 metrów kwadratowych a Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi dla niej księgę wieczystą Kw. numer (...). Rozporządzeniem ten dokument znajduje się na karcie 8. Rozporządzeniem Wojewody (...) numer 50 z dnia 7 sierpnia 2007 utworzono obszar ograniczonego użytkowania dla (...) imienia F. C. w W.. Rozporządzenie to wydane zostało w oparciu o treść artykułu 135 ustęp 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska. Nieruchomość znalazła się, nieruchomość powoda znalazła się w tym obszarze, ale po za strefą M. Wynika to z załącznika do rozporządzenia numer, 50 który to dokument znajduje się w aktach na karcie19. Paragraf 5 rozporządzenia numer 50 stanowił, że w istniejących budynkach należy stosować zabezpieczenia zapewniające właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach poprzez zwiększenie izolacyjności ścian wewnętrznych, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych , dachów i stropodachów zgodnie z polskimi normami dotyczącymi ochrony przed hałasem w pomieszczeniach i budynkach. Zgodnie z opinią Polskiego Komitetu normalizacyjnego, którą to opinię dołączył do sprawy pozwany, znajduje się ona na karcie 732 zgodnie z tą opinią do oceny stopnia ochrony budynków przed hałasem zewnętrznym, w przypadku hałasu lotniczego powinna być stosowana norma (...) z 1999 roku. Termin do zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych w związku z ograniczonymi, z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości prowadzonych rozporządzeniem numer 50 upłynął 25 sierpnia 2009. Powód wystąpił z niniejszym pozwem na dzień przed upływem tego terminu. W wyniku zmiany treści artykuł 135 ustęp 2 prawo ochrony ustawy prawo ochrony środowiska obecnie obszar ograniczonego użytkowania tworzy sejmik województwa w drodze uchwały. W związku z tą zmianą sejmik województwa (...) w dniu 20 czerwca 2011 podjął uchwałę numer 76/11 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla (...) imienia F. C. w W.. Działka powoda również na podstawie tego dokumentu znalazła się w obszarze ograniczonego użytkowania, ale po za strefami Z1 i Z2. Uchwała numer 76/11i załącznik do tej uchwały dowodzący, że działka znalazła się w tym obszarze znajdują się na karcie 278, 284. W tej strefie, znaczy w tym obszarze ale po za strefami Z1 i Z2 nie występują żadne ograniczenia dla zabudowy mieszkaniowej. Jako podstawę swego roszczenia powód wskazał artykuł 129 ustęp 2 w związku z artykułami 135 i 136 ustawy prawo ochrony środowiska. Według powoda koszty związane z koniecznością dostosowania jego budynków do wymogów wynikających z rozporządzenia numer 50 stanowią jego szkodę w rozumieniu artykułu 136 ustęp 3 ustawy prawo ochrony środowiska. Powód do pozwu dołączył opinię techniczną sporządzoną na jego zlecenie przez inżyniera T. K., który to biegły wyliczył nakłady finansowe związane z wyciszeniem budynku powoda na kwotę 143254 złote i taka opinia została dołączona do pozwu i na podstawie tej opinii dochodził pozwem niniejszej kwoty w tym procesie. Na wniosek powoda został dopuszczony przez Sąd dowód z opinii biegłego do spraw budownictwa, który miał potwierdzić wysokość kosztów, jakie należy ponieść na rewitalizację budynku powoda, aby budynek ten spełniał normy ochrony przed hałasem i został powołany biegły w osobie pana A. K. i ten biegły wyliczył koszty wykonania zabezpieczeń akustycznych budynku powoda na kwotę (...) groszy. Opinia biegłego K. znajduje się w aktach sprawy na karcie począwszy od 331. Pozwany zakwestionował tą opinię i wnosił o oddalenie powództwa , wnosząc o oddalenie powództwa w całości, podnosił w pierwszej kolejności że nieruchomość powoda znajduje się w obszarze ograniczonego użytkowania ale po za strefą Z1 i Z2 a więc na terenie gdzie nie są przewidziane żadne ograniczenia dla budownictwa mieszkaniowego i nie są przekraczane normy hałasu obowiązujące dla zabudowy mieszkaniowej. Ograniczenia i przekroczenia norm hałasu dotyczą wyłącznie obiektów chronionych takich jak szpitale, domy ,opieki szkoły, przedszkola. Podnosił, że podstawą uwzględnienia roszczeń odszkodowawczych związanych z koniecznością dostosowania budynku do właściwego klimatu akustycznego jest stwierdzony brak tego klimatu, co może być wykazane wyłącznie w drodze wykonanej ekspertyzy akustycznej. Sąd podzielił tutaj stanowisko strony pozwanej no, że istotą sprawy jest zbadanie tego klimatu akustycznego czy budynek powoda ma ten klimat zapewniony czy nie i na wniosek pozwanego dopuścił dowód z opinii Instytutu Ochrony i (...) na okoliczność ustalenia istniejącej rzeczywistej izolacyjności akustycznej budynku powoda oraz na okoliczność ustalenia czy istnieje konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych i ewentualnie w przypadku pozytywnej odpowiedzi, jakich zabezpieczeń, jakie zabezpieczenia należy zastosować. Postanowienie w tej sprawie znajduje się na karcie 487 akt sprawy. Przeprowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska w dniach 2 , od 1 do 2marca 2014 roku pomiary hałasu lotniczego wykazały, że na nieruchomościach powoda są spełnione wymagania poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów środowiska. Ten dokument jest publikowany w dzienniku ustaw z 2014 roku pod pozycją 2012, 212, przepraszam 112 oraz że, oraz dalej stwierdził instytut, że izolacyjność akustyczna badanych pomieszczeń w budynku powoda spełnia wymagania określone w polskiej normie (...) z 1999 roku akustyka budowlana ochrona przed hałasem w budynkach izolacyjność akustyczna[ ns 00:11:42.419] budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.. Opinia Instytutu znajduje się w aktach sprawy na kartach566 do 583. Pełnomocnik powoda zakwestionował tą opinię w całości, wniósł o jej pominięcie, zgłosił szereg zarzutów do tej opinii, między innymi zakwestionował kompetencje osób wykonujących tę opinię stwierdził, że podpisana pod opinią dyrektor instytutu (...) w ogóle nie jest akustykiem, nie jest specjalistą od spraw akustyki, dalej twierdził, że pomiary dokonywane przez instytut były wykonywane w weekendy w dniach od 1do 2 marca 2014 a jest powszechnie wiadomym, że w weekendy samoloty latają rzadziej niż w dni powszednie a w miesiącu marcu rzadziej niż na przykład w miesiącach wakacyjnych lipcu czy w sierpniu, inne zarzuty dotyczyły kwestii formalnych takich, że brak jest podanej podstawy prawnej dokonywanych badań brak podanej metody i narzędzi badawczych brak informacji o dacie sporządzenia opinii osobach tam sporządzających i osobach przeprowadzających badania brak specyfikacji użytego sprzętu informacji o warunkach atmosferycznych panujących podczas badań , kwestionując opinię jednocześnie wnosił o kolejną opinię z kolejnego instytutu tym razem z zakładu badań środowiskowych. Sąd przesłuchał współautora inżyniera R. K., przeprowadził jego przesłuchanie na rozprawie w dniu 2 września 2014, protokół z tego przesłuchania znajduje się na kartach począwszy od 678 i następne. Zdaniem Sądu pan R. K. odniósł się do wszystkich zarzutów, podał dokładnie metodę przeprowadzonych badań oraz powołał się na protokół pomiarowy gdzie znajdują się wszystkie informacje, których brakowało pełnomocnikowi powoda, a które nie znalazły się w opinii, ale znajdują się właśnie w tym protokole. Sąd mimo tego, że, no nie podzielał zastrzeżeń pełnomocnika powoda, dopuścił dowód z tego Zakładu Badań Środowiskowych, o który wnioskował po..., powód z tym, że do..., dopuścił warunkowo, ponieważ takie opinie generują znaczne koszty, Sąd dopuścił ten dowód warunkowo pod warunkiem, że powód pokryje te koszty, na co powód początkowo się zgadzał, ale następnie złożył wniosek o zwolnienie go od kosztów w całości i chciał, aby, aby te koszty były pokryte przez Skarb Państwa. W tej sytuacji Sąd uchylił swoje postanowienie, oddalił wniosek przede wszystkim, oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów i uchylił swoje postanowienie odnośnie dopuszczenia dowodu z opinii Instytutu Badań Środowiskowych i za podstawę swojego rozstrzygnięcia przyjął opinię Instytutu Ochrony Środowiska.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią artykułu 136 ustęp 3 Ustawy prawo ochrony środowiska w razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymog..., wymagań technicznych dotyczących budynków szkoda, o której mowa w artkule 129 ustęp 2 są także koszty poniesione w celu wypełnienia wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.

Roszczenie o zasądzenie kosztów potrzebnych do rewitalizacji akustycznej budynków na podstawie artykułu 129 ustęp 2 i artykułu 136 ustęp 3 prawo ochrony środowiska nie jest uzależnione od uprzedniego poniesienia tych kosztów. W ocenie Sądu można domagać się jedynie zwrotu tych kosztów już poniesionych, które zostały, które zostały poniesione w związku z wprowadzeniem strefy ograniczonego użytkowania, co do zasady, zatem tylko tych kosztów, które zostały poniesione po wprowadzeniu tej strefy. Nie można natomiast domagać się zwrotu kosztów rewitalizacji akustycznej poniesionych przed wprowadzeniem strefy. W celu uzyskania właściwego klimatu akustycznego w budynku powoda nie potrzeba, zgodnie z opinią Instytutu Ochrony Środowiska wykonywać jakichkolwiek prac, bo budynek ten spełnia, spełnia normy w zakresie dopuszczanych, w zakresie, określone normy ochrony przed hałasem, ma zapewnioną właściwość, właściwą izolacyjność akustyczną na podstawie polskiej normy PNB 02151/3 z 1999 roku. W tej sytuacji zdaniem Sądu, aha w tej sytuacji zdaniem Sądu skoro w budynku powoda nie potrzeba wykonywać żadnych zabezpieczeń i powód nie jest narażony z tego tytułu na koszty, nie są spełnione przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego wynikające z artykułu 136 ustęp 3 prawa ochrony środowiska i dlatego Sąd oddalił powództwo. Oddalił też wnioski dowodowe powoda było, były tutaj zgłaszane liczne wnioski dowodowe, mianowicie wnioski na, o przesłuchanie świadków i powoda na okoliczność sposobu użytkowania działki i, i ograniczeń wynikających z hałasu, były też zgłaszane wnioski o zobowiązanie pozwanego do złożenia dokumentów potwierdzających ilość i wykonywanych lotów, między innymi statystyk dotyczących ilości startów i lądowań samolotów pasażerskich, cargo, czarterowych, wojskowych, prywatnych w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 sierpnia 2014. Był wniosek o złożenie do akt sprawy raportów P. i przeglądy ekologicznego. Sąd nie uwzględnił tych wniosków, oddalił je, bo zdaniem Sądu te dowody nie mają znaczenia w sytuacji, kiedy zostało stwierdzone, potwierdzone przez opinię Instytutu Ochrony Środowiska, że budynek powoda spełnia normy ochrony przed hałasem i nie potrzeba w nim wykonywać żadnych zabezpieczeń, a w związku z tym powód nie jest narażony na jakiekolwiek koszty i w związku z tym no odpada tutaj odpowiedzialność odszkodowawcza strony pozwanej. Sąd uznał opinię Instytutu Ochrony Środowiska za prawidłową, nie podzielił w żadnym razie zarzutów strony pozwanej. Są to zarzuty zdaniem Sądu nieistotne, bo zarzuty dotyczące metodologii, użytych urządzeń do pomiarów, zdaniem Sądu należą, te kwestie należą do wiedzy specjalistycznej, co, co, do której ani pełnomocnik powoda, ani, ani Sąd nie ma wiedzy, jest to wiedza specjalistyczna Instytutu naukowego i, i zdaniem Sądu, no tutaj te zastrzeżenia są zupełnie niezasadne, bo wiadomo, że opinia jest wykonana przez osoby, które mają, no kwalifikacje odpowiednie skoro są pracownikami instytutu naukowego i podjęły się wykonania takiej opinii zresztą biegły R. K. współautor opinii rozwiał wszelkie wątpliwości składając bardzo obszerne zeznania na rozprawie w dniu 2 września 2014 roku. Sąd podzielił stanowisko strony pozwanej, że znajdująca się w aktach sprawy opinia biegłego do spraw budownictwa A. K. nie jest opinią przydatną, która mogłaby być, stanowić podstawę rozstrzygnięcia, ponieważ opinia ta została wykonana przez biegłego bez usta..., przepraszam, bez ustalenia czy budynek powoda spełnia aktualnie, w takim stanie jak jest, spełnia normy akustyczne ochrony przed hała..., przed hałasem. Takie badanie dopiero zostało przeprowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska i jak wynika z opinii tego instytutu budynek ten spełnia te normy więc opinia biegłego K. jest nieprzydatna. Wiadomo, Że każdy budynek może, można zwiększyć jego izolacyjność, ale to oczywiście nie może obciążań strony pozwanej, bo budynek zgodnie z przepisami ma spełniać normy ochrony przed hałasem, a ten budynek, budynek powoda te normy spełnia i nie potrzeba wykonywać w nim żadnych zabezpieczeń jak wynika to z opinii instytutu. W związku z tym to pozwany nie mo..., pozwanego nie mogą obciążać koszty jakieś ponadnormatywnych zabezpieczeń, które ewentualnie mógłby sobie powód zamontować w swoim domu. Po..., powód na wypadek nieuwzględnienia jego powództwa wnosi o nieobciążanie go kosztami procesu. No Sąd tutaj nie znalazł podstaw do zastosowania artykułu 102 kpc i obciążył powodami, powoda kosztami tego procesu na podstawie artykułu 98 kpc. Powód przegrał w całości proces w związku z tym obciążają go w całości wszystkie poniesione w sprawie koszty. A więc są to koszty już poniesione koszt opłaty sądowej, koszty opinii biegłego K., pan, które w sumie wynosiły 1.936, 74 złotych powód wpłacił zaliczkę w kwocie 1.500, więc różnica została zasądzona, jak również zostały zasądzone od powoda koszty opinii Instytutu Ochrony Środowiska w kwocie 13.284 złote oraz kwota 90, 09 złotych za stawiennictwo biegłego K. na rozprawie. Te koszty zostały pokryte przez Skarb Państwa, więc w wyroku znalazło się rozstrzygnięcie o nakazaniu powodowi zwróceniu, ściągnięciu na rzecz, znaczy o nakazanie ściągnięcia od powoda na rzecz Skarbu Państwa tych kosztów. Sąd obciążył też powoda kosztami zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej, tak jak już powiedziane zostało nie znalazł podstaw do zastosowania artykułu 102 kpc, który stosuje się no w wyjątkowych sytuacjach, tutaj zdaniem Sądu taka sytuacja nie zachodzi. Powód wnosząc ten pozew w dobrej sytuacji finansowej pokrył w całości opłatę są..., sądową i nie wnosił o zwolnienie go od kosztów. Teraz wnosząc o zwolnienie od kosztów powołuje się na zmianę tej sytuacji spowodowanej śmiercią żony. No, ale jak wynika z dokumentów dołączonych do wniosku o zwolnienie od kosztów żona powoda chorowała od wielu lat i powód winien się liczyć z tym, że no taka sprawa w zasadzie no i choroba trudno powiedzieć, że choroba żony wpłynęła na pogorszenie sytuacji finansowej powoda. Powód mieszka na stałe za granicą w Stanach Zjednoczonych i zdaniem Sądu posiada majątek, który pozwala na pokrycie kosztów sądowych. Dlatego Sąd nie znajdując podstaw do zastosowania artykułu 102 kpc obciążył powoda wszystkimi kosztami na podstawie artykułu 98 kpc. To było ustne uzasadnienie, które zastępuje uzasadnienie pisemne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Bartoszewska
Data wytworzenia informacji: