Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV C 1180/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-01-19

Sygn. akt IV C 1180/15

WYROK CZĘŚCIOWY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR (del.) Robert Masznicz

Protokolant:

sekretarz sądowy Kamila Osica

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w Warszawie

sprawy z powództwa fundacji pod nazwą(...) z siedzibą w P.

przeciwko pozwanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

oraz przeciwko pozwanej spółce akcyjnej pod firmą Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o zapłatę

oraz sprawy z powództwa wzajemnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

przeciwko pozwanej wzajemnie fundacji pod nazwą (...) z siedzibą w P.

o zapłatę

w przedmiocie ograniczonym do rozpoznania powództwa fundacji pod nazwą (...) z siedzibą w P.

przeciwko pozwanej spółce akcyjnej pod firmą Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o zapłatę

wyrokiem częściowym

1)  oddala w całości powództwo fundacji pod nazwą (...) z siedzibą w P. przeciwko pozwanej spółce akcyjnej pod firmą Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.;

2)  zasądza od powodowej fundacji na rzecz pozwanej spółki akcyjnej zwrot kosztów procesu w sumie 7.217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w tym kosztów opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa procesowego.

Sygn. akt IV C 1180/15

Uzasadnienie wyroku częściowego

z dnia 19 stycznia 2017 r.

Pozwem z dnia 22 kwietnia 2014 r. (data pieczęci biura podawczego) wniesionym do Sądu Okręgowego w Poznaniu fundacja pod nazwą (...) z siedzibą w P. (powódka) wniosła o:

a)  zasądzenie solidarnie od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (pozwana (...) (...) L. &(...)) oraz od spółki akcyjnej pod firmą Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (pozwana (...)) na swoją rzecz kwoty 1.000.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26 listopada 2013 r. do dnia zapłaty;

b)  zasądzenie od pozwanej (...) (...)r L. & (...) na swoją rzecz kwoty 477.417,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26 listopada 2013 r. do dnia zapłaty;

c)  zasądzenie solidarnie od pozwanych (...) (...)r L. & (...) oraz (...) na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że dnia 5 czerwca 2013 r. zawarła z pozwaną (...) (...)r L. & (...) umowę, której przedmiotem było wynajęcie (obejmujące również montaż, demontaż oraz obsługa) sprzętu technicznego na czas trwania organizowanego przez powódkę (...) F. P. 2013. Podała, że w ramach zawartej umowy pozwana (...) (...)r L. & (...) miała zapewnić, że użyty przez nią sprzęt techniczny będzie spełniał wszelkie wymagania w zakresie konstrukcji sceny określone w odrębnych dokumentach tzw. „riderach”; pozwana (...) (...)r L. & (...) miała również m.in. ponosić odpowiedzialność za jakość oraz terminowość wykonywanych przez siebie obowiązków, jak również przez okres wykonywania umowy posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej i zdarzeń losowych.

Powódka wskazała, że pozwana (...) nie wykonała należycie obowiązków wynikających z umowy, wobec czego powódka musiała odwołać koncert zespołu (...), w wyniku czego poniosła szkodę. Ponadto podkreśliła, że na poczet spłaty części poniesionej przez siebie szkody potrąciła wymagalne względem siebie należności przysługujące pozwanej (...) (...)r L. & (...) na łączną kwotę 145.632,00 zł., które wynikały z końcowej faktury nr (...) z dnia 31 lipca 2013 r.

(pozew - k. 1 i n.)

W odpowiedzi na pozew złożonej dnia 2 grudnia 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) pozwana (...) wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwana (...) wskazała, że ochrona ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej, której udzielała pozwanej (...) (...)r L. & (...) w czasie przygotowywania (...) F. 2013 obejmowała jedynie szkody osobowe oraz rzeczowe, w których granicach nie mieści się szkoda opisana w pozwie. Ponadto podniosła zarzut niewykazania przez powódkę wysokości poniesionej szkody.

(odpowiedź na pozew – k. 478 i n.)

W odpowiedzi na pozew złożonej dnia 27 grudnia 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) pozwana (...) (...)r L. & (...) przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy podniosła zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Poznaniu i wniosła o przekazanie sprawy do rozpoznania właściwemu sądowi. W dalszej części wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenia od powódki na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu wskazała, że powództwo powinno zostać oddalone, albowiem należycie wykonała swoje obowiązki wynikające z zawartej z powódką umowy. Wskazała również, że podczas wykonywania umowy powódka nie składała w sposób określony w umowie zastrzeżeń co do sposobu wykonania umowy, zaś wszelkie poniesione przez powódkę szkody są wyłącznie wynikiem działań powódki, na które nie miał wpływu, pomimo okazanej przez pozwaną (...) (...)r L. & (...) chęci współpracy oraz gotowości do wykonania prac nieobjętych umową stron. Zakwestionowała również wysokość poniesionej przez powódkę szkody.

(odpowiedź na pozew - k. 509 i n.)

Rozpoznając sprawę powódki w dniu 19 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. akt I C 1246/14) stwierdził swą niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie, jako sądowi miejscowo i rzeczowo właściwemu do rozpoznania sprawy.

(postanowienie k. 626 i n.)

Dnia 8 grudnia 2014 r. pozwana (...) (...)r L. & (...) złożyła w Sądzie Rejonowym w Przemyślu pozew o zapłatę, w którym wniosła o zasądzenie od powódki na swoją rzecz kwoty 75.000,00 zł wraz z odsetkami maksymalnymi od dnia 31 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu tegoż pozwu (...) (...)r L. & (...) wskazała, że dochodzi części należności wynikających z faktury nr (...) z dnia 31 lipca 2013 r., która została wystawiona w związku ze zrealizowaniem przez (...) (...)r L. & (...) umowy zawartej z powódką dnia 5 czerwca 2013 r., której przedmiotem było wynajęcie sprzętu technicznego w postaci urządzeń oświetleniowych, multimediach oraz konstrukcji scenicznych na czas trwania wydarzenia (...) F. P. (...)

Dnia 31 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu w sprawie o sygn. akt V GNc 1145/14 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, którym nakazał powódce zapłacenia na rzecz (...) (...)r L. & (...) kwot wskazanych w pozwie z dnia 8 grudnia 2014 r. oraz kwoty 4.555 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty, albo w tymże terminie wniosła zarzuty.

Dnia 2 lutego 2015 r. powódka wniosła zarzuty od wskazanego nakazu zapłaty, zaskarżając w całości wydany nakaz zapłaty. Przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy podniosła zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu. W uzasadnieniu wskazała, że powództwo (...) (...)r L. & (...) powinno zostać oddalone, z uwagi na to, że dochodzone wniesionym pozwem należności (...) zostały przez powódkę potrącone, w ramach zaliczenia ich na poczet szkody poniesionej przez powódkę, która to szkody powstała, w związku z nienależytym wykonaniem przez (...) (...)r L. & (...) umowy z dnia 5 czerwca 2013 r.

Dnia 5 marca 2015 w. w sprawie o sygn. akt V GC 52/15 Sąd Rejonowy w Przemyślu uznał się niewłaściwym i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto w P..

Po przekazaniu do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w P. sprawa otrzymała sygnaturę X GC 1066/15 i pod tą sygnaturą Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w P. dnia 22 maja 2015 r. wydał postanowienie, którym na podstawie art. 205 k.p.c. przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

(pozew k.2 i n., nakaz zapłaty z dnia 31 grudnia 2014 r. k. 23; zarzuty k.28 i n., postanowienie z dnia 5 marca 2015 r. k. 165, postanowienie z dnia 22 maja 2015 r. k. 170 – wskazane dokumenty znajdują się pod wskazanymi numerami w aktach sprawy X GC 1066/15 Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w P.)

Dnia 9 grudnia 2014 r. (...) (...)r L. & (...) złożyła w Sądzie Rejonowym w Przemyślu pozew o zapłatę, w którym wniosła o zasądzenie od powódki na swoją rzecz kwoty 70.632,00 zł wraz z odsetkami maksymalnymi od dnia 31 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu tegoż pozwu (...) (...)r L. & (...) wskazała, że dochodzi części należności wynikających z faktury nr (...) z dnia 31 lipca 2013 r., która została wystawiona w związku ze zrealizowaniem przez (...) umowy zawartej z powódką dnia 5 czerwca 2013 r., której przedmiotem było wynajęcie sprzętu technicznego w postaci urządzeń oświetleniowych, multimediach oraz konstrukcji scenicznych na czas trwania wydarzenia (...) F. P. 2013 r.

Dnia 31 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu w sprawie o sygn. akt V GNc 1144/14 wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, którym nakazał powódce zapłacenia na rzecz (...) kwot wskazanych w pozwie z dnia 8 grudnia 2014 r. oraz kwoty 4.500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty, albo w tymże terminie wniosła zarzuty.

Dnia 5 lutego 2015 r. powódka wniosła zarzuty od wskazanego nakazu zapłaty, zaskarżając w całości wydany nakaz zapłaty. Przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy podniosła zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu. W uzasadnieniu wskazała, że powództwo (...) powinno zostać oddalone, z uwagi na to, że dochodzone wniesionym pozwem należności (...) zostały przez powódkę potrącone, w ramach zaliczenia ich na poczet szkody poniesionej przez powódkę, która to szkody powstała, w związku z nienależytym wykonaniem przez (...) umowy z dnia 5 czerwca 2013 r.

Dnia 5 marca 2015 w. w sprawie o sygn. akt V GC 57/15 Sąd Rejonowy w Przemyślu uznał się niewłaściwym i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Po przekazaniu do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu sprawa otrzymała sygnaturę X GC 1064/15 i pod tą sygnaturą Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu dnia 10 sierpnia 2015 r. wydał postanowienie, którym na podstawie art. 205 k.p.c. przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

(pozew k. 2 i n., nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym k.25, zarzuty od nakazu zapłaty k.29 i n., postanowienie z dnia 5 marca 2015 r. k. 165, postanowienie z dnia 10 sierpnia 2015 r. k.237 – wskazane dokumenty znajdują się pod wskazanymi numerami w aktach sprawy X GC 1064/15 Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu)

Na mocy zarządzeń z dnia 27 października 2015 r. oraz dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie połączył przekazane przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu sprawy o sygnaturze akt X GV 1064/15 oraz X GC 1066/15 do wspólnego rozpoznania ze sprawą IV C 1180/15.

(zarządzenie z dnia 27 października 2015 k.780, zarządzenie z dnia 22 grudnia 2015 k.803)

Strony procesu zgodnie wniosły o rozstrzygnięcie w pierwszej kolejności co do zasadności powództwa głównego wytoczonego przeciwko pozwanej (...) i o wydanie w tym przedmiocie wyroku wstępnego w razie uznania powództwa za usprawiedliwione w zasadzie albo wyroku częściowego w razie uznania powództwa za niezasadnego w całości

(protokół rozprawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – k. 885 i n. oraz protokół rozprawy z dnia 19 stycznia 2017 r. – k. 930, pisma procesowe złożone przed rozprawą – k. 907 i n. oraz k. 916 i n.)

W zakresie ograniczonym do rozpoznania powództwa fundacji pod nazwą (...) z siedzibą w P. przeciwko spółce akcyjnej pod firmą Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W., Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.

Powódka działała poprzednio pod nazwą Fundacja Międzynarodowego Festiwalu (...).

(odpis z KRS – k. 19 i n.)

Dnia 5 czerwca 2013 r. powódka, jako zamawiający, zawarła z pozwaną (...) (...)r L. & (...), jako wykonawcą, umowę, której przedmiotem było wynajęcie (a także montaż, demontaż oraz obsługa) przez wykonawcę na rzecz zamawiającego sprzętu technicznego, zgodnie z wymogami technicznymi oraz projektami technicznymi określonymi przez strony w odrębnych dokumentach, w zamian za co wykonawca miał otrzymać od powódki ustalone w umowie wynagrodzenie.

(dowód: umowa z dnia 5 czerwca 2013 r. - k. 22 i n.)

Pozwana (...) (...)r L. & (...) zawarła z pozwaną (...) umowę ubezpieczenia na okres od dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 30 grudnia 2013 r. Zgodnie z umową ubezpieczenia pozwana (...) udzieliła pozwanej (...) (...)r L. & (...) ochrony ubezpieczeniowej, które obejmowała ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej mogącej wynikać z prowadzonej przez (...) działalności, posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i wykonaną usługę.

(dowód: wniosek-polisa nr: (...) oraz ogólne warunki ubezpieczenia – k. 319 i n.)

Dnia 2 października 2013 r. powódka zgłosiła pozwanej (...) (...)r L. & (...) oraz pozwanej (...) szkodę z odpowiedzialności cywilnej, wzywając jednocześnie pozwanych do zapłacenia powódce kwoty 1.501.135,47 zł z tytułu nienależytego wykonania przez pozwaną (...) (...)r L. & (...) umowy z dnia 5 czerwca 2013 r. W piśmie tym powódka oświadczyła również, że dokonuje potrącenia należności przysługujących (...) względem powódki na łączną kwotę 118.400 zł wynikających z końcowej faktury VAT nr (...) z dnia 31 lipca 2013 r.

(dowód: zgłoszenie szkody - k. 351 i n.)

Dnia 8 października 2013 r. pozwana (...) w odpowiedzi na pismo powódki z dnia 2 października 2013 r. odmówiła wypłaty powódce jakiejkolwiek sumy ubezpieczeniowej.

W uzasadnieniu wskazała, że zgłoszona przez powódkę szkoda nie było zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, której udzielała pozwanej (...) (...)r L. & (...), albowiem zgłoszona szkoda nie stanowiła szkody osobowej lub szkody rzeczowej w rozumieniu umowy ubezpieczenia.

(dowód: pismo pozwanej (...) - k. 355)

Dnia 15 listopada 2013 r. powódka wezwała pozwaną (...) (...)r L. & (...) do zapłaty kwoty 1.501.135,47 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu poniesionej szkody, której przyczyną było nienależyte wykonania przez (...) umowy zawartej z powódką dnia 5 czerwca 2013 r.

(dowód: przedsądowe wezwanie do zapłaty - k. 357).

Dnia 15 listopada 2013 r. powódka wezwała pozwaną (...) do wypłaty kwoty 1.000.000 zł z tytułu poniesionej przez siebie szkody, która wynikała z nienależytego wykonania przez (...) umowy z dnia 5 czerwca 2013 r. W odpowiedzi na wezwanie powódki pozwana (...), powołując się na swoje poprzednie pismo z dnia 8 października 2013 r., ponownie odmówiła wypłaty jakiejkolwiek sumy ubezpieczenia.

(dowód: przedsądowe wezwanie do zapłaty - k.359, pismo - k. 362).

Zawarcie umowy z dnia 5 czerwca 2013 r. między powódką a pozwaną (...) (...)r L. & (...), jak również sposób wykonywania tej umowy, nie doprowadziły do śmierci, uszkodzenia ciała, ani rozstroju zdrowia i nie doprowadziły do fizycznego uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy.

(bezsporne).

Stan faktyczny w powyższym zakresie Sąd ustalił zgodnie z art. 245 k.p.c. na podstawie dokumentów załączonych do pism procesowych oraz z uwzględnieniem faktów bezspornych zgodnie z art. 229 i 230 k.p.c.

W zakresie ograniczonym do poczynionych ustaleń faktycznych Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Powództwo fundacji pod nazwą (...) z siedzibą w P. przeciwko pozwanej spółce akcyjnej pod firmą Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. podlega oddaleniu w całości, gdyż w odpowiedniej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwana (...) zobowiązała się wyłącznie do odpowiedzialności za szkodę osobową i za szkodę rzeczową w rozumieniu tej umowy, a podstawą faktyczną powództwa są zdarzenia oczywiście nie stanowiące w rozumieniu umowy ani szkody osobowej, ani szkody rzeczowej.

Zgodnie z art. 317 § 1 i 2 k.p.c. usprawiedliwione w takim stanie jest wydanie wyroku częściowego, rozstrzygającego o całości powództwa głównego wytoczonego przeciwko pozwanej (...) przez oddalenie tego powództwa.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowią w szczególności przepisy o ubezpieczeniach majątkowych (art. 821 k.c. i następne) w związku z treścią odpowiedniej umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 822 § 1 i 2 w zw. z § 4 k.c., w razie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel odpowiada względem poszkodowanego za szkody będące następstwem zdarzenia przewidzianego w takiej umowie.

W § 46 ust. 1 ogólnych warunków odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...) (...)r L. & (...) zapisano dosłownie, że „(...) obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego jeżeli w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności jest on zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub szkody rzeczowej poniesionej przez osobę trzecią (k. 338).

W § 45 ust. 4 i 5 określono definicję szkody osobowej i szkody rzeczowej w rozumieniu umowy. Szkodę osobową zdefiniowano dosłownie jako „śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wraz z wszelkimi uszczerbkami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie” (k. 337 odwrót). Szkodę rzeczową zdefiniowano dosłownie jako „fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wraz z wszelkimi uszczerbkami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie przez tego samego poszkodowanego” (k. 337 odwrót).

Zaszłości, opisane w pozwie jako szkoda będąca podstawą faktyczną powództwa, oczywiście nie stanowią w rozumieniu umowy ani szkody osobowej, ani szkody rzeczowej.

W takim stanie niecelowe i bezprzedmiotowe byłoby odnoszenie się do wniosków oraz zarzutów stron procesu w kierunku dalszych ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej wynikających z odpowiedniej umowy, w szczególności przewidzianych w § 45 ust. 5 pkt 1-6 oraz w § 51 umowy.

Z tej przyczyny, powództwo wytoczone na podstawie art. 822 § 4 k.c. przeciwko pozwanej (...) jest oczywiście bezpodstawne.

Zgodnie z art. 108 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. obowiązkiem sądu jest rozstrzygnięcie o kosztach postępowania w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Wyrok częściowy, w którym rozstrzygnięto o całości żądania względem jednego z pozwanych, jest w istocie orzeczeniem kończącym w instancji całościowo spór między powódką a odpowiednim pozwanym. Zaniechanie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania między tymi stronami prowadziłoby do formalnej konieczności uczestniczenia pozwanej (...) w dalszym procesie aż do rozstrzygnięcia sporu między pozostałymi stronami, co pozostawałoby w sprzeczności z celem wydanego wyroku częściowego, celującego w ograniczenie sporu do wzajemnych rozliczeń między odpowiednią fundacją i spółką kapitałową w zakresie powództw głównego oraz wzajemnego bez udziału osoby trzeciej w dalszych czynnościach procesowych.

Dlatego na podstawie art. 108 § 1 zdanie 1 k.p.c. Sad Okręgowy rozstrzygnął w wyroku o kosztach procesu w odpowiednim zakresie, tj. przez zasądzenie od przegranej powódki na rzecz wygranej pozwanej (...) kosztów procesu według norm przepisanych w rozumieniu art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Zasądzona z tego tytułu kwota 7.217 zł stanowi zwrot kosztów zastępstwa procesowego pełnomocnika procesowego, ustanowionego w osobie adwokata. Na tę sumę składa się wynagrodzenie adwokata w stawce minimalnej (7.200 zł) odpowiednio do wartości przedmiotu sporu według właściwego rozporządzenia wykonawczego do ustawy – Prawo o adwokaturze, obowiązującego w chwili wszczęcia postępowania i nadal stosowanego w sprawie na podstawie odpowiednich przepisów przejściowych, jak również koszt opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo procesowe (17 zł).

Z przyczyny poczynionych ustaleń faktycznych oraz na podstawie wyjaśnionych przepisów prawa Sąd Okręgowy orzekł, jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Masznicz
Data wytworzenia informacji: