Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV C 305/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-07-13

Sygn. akt IV C 305/13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny

W składzie: Przewodniczący SSO Anna Bartoszewska

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca

2015 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuratorowi Generalnemu

o odszkodowanie

/w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie pełnomocnika z urzędu /k. 122/

postanawia:

oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym w niniejszej sprawie w dniu 19 czerwca 2013 r. powód został zwolniony od kosztów sądowych w części, to jest od opłaty od pozwu w całości / postanowienie k. 32/. W piśmie z dnia 22 grudnia 2014 r. (data prezentaty) J. K. wniósł o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, podnosząc, że nie posiada zdolności procesowych spowodowanych chorobą /k. 122/.

Sąd ustalił i zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 117 § 1 k.p.c. strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Sąd uwzględni wniosek strony o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, jeżeli uzna udział adwokata bądź radcy prawnego za potrzeby (art. 117 § 5 k.p.c.). Natomiast udział adwokata w sprawie należy uznać za potrzebny wówczas, gdy strona domagająca się ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie jest w stanie sama poprowadzić swych spraw przed sądem, czyli gdy jest nieporadna życiowo lub z innych względów niezdolna do kompetentnego działania w sprawie albo też, gdy sprawa jest na tyle skomplikowana faktycznie lub prawnie, że tylko pomoc adwokata bądź radcy prawnego może zapewnić stronie należyte jej prowadzenie.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w sytuacji, gdy strona swoim zachowaniem wykazuje wystarczającą znajomość reguł, według których toczy się postępowanie sądowe, odmowa ustanowienia adwokata nie może być oceniana, jako pozbawienie strony możności obrony swoich praw / por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2009 r., sygn. II CSK 64/09/.

W ocenie Sądu, na obecnym etapie postępowania, powód nie potrzebuje pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Składając pozew wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz pisma procesowe w toku postępowania wykazał, że jest w pełni świadomy znaczenia i konsekwencji podejmowanych czynności procesowych oraz jest w stanie sam należycie reprezentować swoje interesy w niniejszym postępowaniu. Powód nie wykazuje nieporadności w prowadzeniu swojej sprawy. Ewentualne czynności podejmowane przez powoda wymagać będą raczej wskazywania istotnych okoliczności faktycznych, co powód będzie w stanie uczynić samodzielnie, niż przytaczania rozbudowanej argumentacji prawnej.

W tym miejscu należy także podkreślić, iż stosownie do treści art. 5 k.p.c. w razie uzasadnionej potrzeby Sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania, występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego, niezbędnych pouczeń, co do czynności procesowych. Wypada przy tym podkreślić, że tak jak udział profesjonalnego pełnomocnika nie gwarantuje stronie oczekiwanego przez nią rezultatu sprawy, tak też jego brak nie oznacza, że wydane orzeczenie będzie z pewnością dla danej strony niekorzystne.

Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: