Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 714/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-02-22

Sygn. akt II C 714/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR del. Magdalena Antosiewicz

Protokolant:

Przemysław Mazur

po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 13 lutego 2013 r.

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w B.

przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra (...)

o zapłatę

I oddala powództwo;

II zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w B. na rzecz Skarbu Państwa- Prokuratorii Generalnej kwotę 7200 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. Akt II C 714/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 17 września 2012 r. pełnomocnik Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w B. wniósł o zasądzenie na rzecz powoda od Skarbu Państwa-Ministra Skarbu Państwa kwoty 355 263,25 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu wg norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, iż powodowa spółdzielnia poniosła szkodę w postaci uszczuplenia jej majątku na skutek wykonania aktu normatywnego tj. art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który to przepis został uznany za niezgodny z KonstytucjA przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. Akt K 64/07 i utracił moc z dniem 27 lipca 2009 r. Na mocy art. 6 pkt 1 wymienionej ustawy powód umorzył 22 członkom spółdzielni niespłacone kwoty. Łączna suma umorzeń wyniosła 355 263,25 zł. Zatem zaistniały przesłanki określone w art. 417 1 § 1 kc odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych, podniósł, iż właściwą jednostką organizacyjną Skarbu Państwa jest Minister (...).

Należy wskazać na wstępie, iż w niniejszej sprawie jest brak właściwości Ministra Skarbu Państwa do reprezentowania Skarbu Państwa w sprawie niniejszej, gdyż działania, z których powód wywodzi swoje roszczenia nie mieszczą się w kompetencji Ministra Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 67 § 2 kpc za Skarb Państwa czynności procesowe podejmuje organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie lub organ jednostki nadrzędnej. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej, do którego zadań należą: sprawy gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw oraz narodowych funduszy inwestycyjnych i ich prywatyzacji, jak również ochrona interesów Skarbu Państwa, z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom. Ze względu na przedmiot roszczenia właściwym będzie Minister kierujący działem budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Działem tym kieruje Minister (...).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w sprawie:

Powódka jest spółdzielnią mieszkaniową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr (...) wobec czego stosuje się do niej m.in. przepisy ustawy z 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z powyższym spółdzielnia zobowiązana była do stosowania przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o aminie niektórych innych ustaw. Na podstawie tej noweli, wg art. 6 pkt1, spółdzielnia była zobowiązana do umarzania członkowi spółdzielni niespłaconych do daty wejścia w życie noweli zobowiązań wobec spółdzielni o ile dokonane wcześniej spłaty pokrywały całkowity koszt budowy lokalu.

W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a B. i H. małżonkami L. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 25.09.2007 r. B. L. złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.14-22).

W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a H. E. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 25.07.2007 r. H. E. złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.23-33).

W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a W. T. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 26.07.2007 r. B. L. złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.34-44).

W dniu 22 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a D. i A. małżonkami T. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 23.07.2007 r. D. T. złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.45-55).

W dniu 22 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a D. D. (2) umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 03.08.2007 r. D. D. (2) złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.60-70). W dniu 12 sierpnia 2009 r. Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. i D. D. (2) dokonały zmiany umowy z dnia 22 kwietnia 2009 r. w zakresie wysokości udziału przysługującego wraz z własnością tego lokalu (k.56-59)/

W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a A. J. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 06.08.2007 r. A. J. złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.58-70). W dniu 30.09.2009 r. zmieniono powyższą umowę w zakresie wysokości przysługującego udziału związanego z własnością lokalu (umowa k.71-85).

W dniu 22 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a I. K. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 02.08.2007 r. I. K. złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.90-100). W dniu 30.09.2009 r. zmieniono powyższą umowę w zakresie wysokości przysługującego udziału związanego z własnością lokalu (umowa k.86-89).

W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a I. i K. małżonkami Ś. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 16.08.2007 r. K. Ś. złożył pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążony obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.101-111).

W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a D. P. humowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 19.12.2008 r. D. P. złożył pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążony obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.112-121).

W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a W. G. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 26.06.2007 r. W. G. złożył pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążony obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.124-134). W dniu 12.08.2009 r. zmieniono powyższą umowę w zakresie wysokości przysługującego udziału związanego z własnością lokalu (umowa k.122-123).

W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a A. M. i G. K. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 0.01.2009 r. A. M. złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.135-144).

W dniu 22 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a I. D., działającą w imieniu swoim i męża A. D. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul.(...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 22.01.2009 r. A. D. złożył pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążony obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.145-155).

W dniu 22 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a J. G. i M. G. działającym w imieniu matki E. G. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul.(...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 31.12.2007 r. E. G. złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.156-166).

W dniu 22 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a T. G. i R. G. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul.(...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 03.08.2007 r. R. G. złożył pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążony obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.167-176).

W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a K. D. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul.(...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 05.01.2009 r. K. D. złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.177-186).

W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a U. J. (1) umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul.(...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 04.11.2008 r. U. J. (2) złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.187-197).

W dniu 15 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a B. O. (1) umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul.(...) . W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 01.08.2007 r. B. O. (2) złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.198-208).

W dniu 22 kwietnia 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a E. i C. małżonkowie J. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 22.05.2001 r. E. J. złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.209-218).

W dniu 18 maja 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a M. i H. małżonkami K. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul.(...) . W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 19.07.2007 r. M. i H. K. złożyli pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie są obciążeni obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.219-228).

W dniu 18 maja 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a G. i J. małżonkami O. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul.(...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 02.02.2009 r. J. O. złożył pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążony obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.229-237).

W dniu 18 maja 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a I. i W. małżonkami W. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul. (...) . W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 03.02.2009 r. W. W. (2) złożył pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążony obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.275-285).

W dniu 18 maja 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w B. a E. W. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu nr (...) przy ul.(...). W umowie oświadczono m.in., iż w dniu 09.02.2009 r. E. W. złożyła pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz nie jest obciążona obowiązkiem z tytułu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (umowa k.286-295).

Powyżej minione prawa zostały wpisane do ksiąg wieczystych (zawiadomienia k.296-360).

Powyższe wynikało w sposób niewątpliwy ze złożonych przez stronę powodową dokumentów. Strona przeciwna nie kwestionowała powyższych dokumentów.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest niezasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

Powód swoje roszczenie wywodzi z konstrukcji bezprawia legislacyjnego wskazując na przepis, który został uznany za niezgodny z Konstytucją.

Zgodnie z art. 417 1 §1 kc, jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Przepis ten stanowi rozwiązanie szczególne wobec art. 417 §1 kc mówiącego, iż za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub I. osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Poza powyższymi przepisami należy stosować pozostałe regulacje dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej i jej przesłanki istnienie szkody oraz związku przyczynowego.

Powództwo dotyczące deliktu legislacyjnego podlega rozpoznaniu w granicach określonych w jego treści, tylko w kontekście przepisów, których obowiązywanie zdaniem powoda wywołało szkodę i co do których wydano orzeczenie prejudycjalne.

Art. 6ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2007 r. stanowił: jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w związku z przekształceniem po dniu 23 kwietnia 2011 r. tego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w związku z nabyciem po tym dniu własności tego lokalu, nie dokonał całkowitej spłaty należnej spółdzielni z tego tytułu, to z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy niespłacona kwotę umarza się jako nienależną, jeżeli dokonana spłata pokrywa całkowite koszty budowy lokalu. Z treści przepisu należy odczytać, iż jego wejście w życie prowadziło do umorzenia wierzytelności spółdzielni w związku z przekształceniem po dniu 23 kwietnia 2001 r., to jest od dnia wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo własnościowe bądź ustanowienie odrębnej własności.

Przepis ten miał zatem zastosowanie jedynie w przypadkach gdy przekształcenie prawa miało miejsce po wskazanej dacie, ale przed dniem jego wejścia w życie, czyli 31 lipca 2007 r. Wykładnia taka odpowiada celowi art. 6 ust.1 noweli, którym było zniwelowanie jeszcze istniejących obciążen spółdzielców, którzy dokonali już przekształcenia prawa, a które przewyższają obciążenia przewidziane przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla czynności zawieranych po jej nowelizacji. Chodziło o przekształcenia dokonane a jeszcze nie rozliczone. Nie przewidywano natomiast zwrotu części świadczeń w odniesieniu do przekształceń zakończonych pełnym rozliczeniem przed wejściem w życie nowych przepisów. Z kolei o ile czynność przekształcenia, o ile w ogóle możliwa, miała być dokonana później, czyli po 31 lipca 2007 r., to musiała odpowiadać nowym rozwiązaniom, czego art. 6 ust. 1 noweli w ogóle nie dotyczył.

W niniejszej sprawie zostały przedstawione umowy w przedmiocie ustanowienia odrębnej własności lokali zawarte z członkami spółdzielni w formie aktów notarialnych, wszystkie noszące datę 2009 r., na podstawie tychże umów były dokonywane wpisy w księgach wieczystych. Wynika z tego, iż wcześniej, w okresie od dnia 23 kwietnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2007 r. nie doszło do przekształcenia praw, a w konsekwencji art. 6 ust.1 noweli nie znajdował zastosowania.

Nie ma zatem związku przyczynowego między uchwaleniem niekonstytucyjnego art. 6 ust. 1 noweli a opisanymi w ozwie zdarzeniami ekonomicznymi, wskutek których Spółdzielnia mogłaby doznać uszczerbku.

W istocie zatem, sytuacja majątkowa Spółdzielni w kontekście praw przysługującym osobom, z którymi zawarła umowę nie wiąże się z art. 6 ust. 1 noweli, lecz wynika z późniejszego obowiązku przekształcenia tych lokali., o czym stanowi art. 12 ust.1 usm w brzmieniu wynikającym z noweli z 14 lipca 2007 r.

Nie ma zatem znaczenia rozważenie czy art. 6 ust.1 noweli wywarł jakiekolwiek skutki prawne w kontekście uznania go za niekonstytucyjny bez odroczenia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro przepis nie znajdował zastosowania do należności Spółdzielni wobec członków, z którymi zawarła przedmiotowe umowy przekształcenia ich praw. Wobec powyższej konstatacji zbędne było dopuszczanie dowodów zgłoszonych w pozwie, jak dowód z opinii biegłego rewidenta, przesłuchania strony, również złożony przy pozwie raport z badania sprawozdania finansowego powódki za rok 2009 i dokumentów pomniejszenie majątku spółdzielni.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji. O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 98 kpc obciążając powoda, którego roszczenie okazało się niezasadne obowiązkiem zwrotu kosztów poniesionych przez pozwanego. Na koszty to złożyło się wynagrodzenie za zastępstwo procesowe określone stosownie do wartości przedmiotu sporu i zasądzone z art. 11 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dżuła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Antosiewicz
Data wytworzenia informacji: