Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 698/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2020-07-02

sygn. akt II C 698/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny

w składzie: Przewodniczący sędzia Marcin Polakowski

Protokolant st. sekr. sąd. Przemysław Mazur

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa T. S. i M. D.

przeciwko (...) W.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) W. na rzecz T. S. kwotę 337.710,38 (trzysta trzydzieści siedem siedemset dziesięć 38/100) złotych z odsetkami ustawowymi od następujących kwot:

a.  288.965,52 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć 52/100) złotych od 18 marca 2013 roku do dnia zapłaty,

b.  41.320,08 (czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia 08/100) złotych od 1 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty,

c.  7.424,78 (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 78/100) złotych od 1 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od (...) W. na rzecz M. D. kwotę 259.161,43 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć sto sześćdziesiąt jeden 43/100) złotych z odsetkami ustawowymi od następujących kwot:

a.  210.416,57 (dwieście dziesięć tysięcy czterysta szesnaście 57/100) złotych od 18 marca 2013 roku do dnia zapłaty,

b.  41.320,08 (czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia 08/100) złotych od 1 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty,

c.  7.424,78 (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 78/100) złotych od 1 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty;

3.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

4.  ustala, iż T. S. wygrała sprawę w 93 % i winna ponieść 7 % kosztów procesu oraz kosztów sądowych, natomiast pozwany wygrał sprawę w stosunku do T. S. w 7 % i winien ponieść 93 % kosztów procesu oraz kosztów sądowych, zaś szczegółowe wyliczenie tychże kosztów pozostawia referendarzowi sądowemu;

5.  ustala, iż M. D. wygrał sprawę w 70 % i winien ponieść 30 % kosztów procesu oraz kosztów sądowych, natomiast pozwany wygrał sprawę w stosunku do M. D. w 30 % i winien ponieść 70% kosztów procesu oraz kosztów sądowych, zaś szczegółowe wyliczenie tychże kosztów pozostawia referendarzowi sądowemu.

sygn. akt II C 698/16

UZASADNIENIE

Pozwem z 18 marca 2016 r. T. S. i M. D. wnieśli o zasądzenie od (...) W. solidarnie kwoty 724.415,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od następujących kwot i dat:

-

od kwoty 99.184,65 zł od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 131366,69 zł od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 120.534,86 zł od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 131.972,39 zł od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 107554,18 zł od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty, (zgodnie ze sprostowaniem pozwu dokonanym w piśmie z 21.04.2016 r. k. 300-301)

-

od kwoty 114.719,80 zł od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 19.083 zł od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty,

oraz kosztów procesu.

Powodowie wskazali, iż prowadzą niepubliczne przedszkole, które zarejestrowane jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez (...) W.. Otrzymuje od pozwanego dotację na dofinansowanie bieżącej działalności prowadzonej placówki. W związku z tym pozwana jednostka samorządu terytorialnego w latach 2008 – 2014 w sposób nieprawidłowy naliczała wypłacane dotacje. Tym samym, prowadzone przez powodów przedszkole otrzymało w/w latach kwoty niższe niż w rzeczywistości powinno. Dochodzona w niniejszym procesie kwota główna stanowi różnicę między kwotą przyznaną powodowi przez pozwanego tytułem dotacji a kwotą rzeczywiście mu należną. (pozew k. 2-14)

(...) W. wniosło o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu.(k. 433-443)

Uzasadniając swoje stanowisko pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia w szczególności jako świadczenia okresowego i związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto podkreślił, iż powodowie nie udowodnili wysokości roszczenia zgodnie z regułą ciężaru dowodu o którym mowa w art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. W dalszej kolejności pozwany zakwestionował wskazany przez powodów sposób obliczenia dotacji. Ponadto (...) W. zanegowało istnienie stosunku prawego pomiędzy nim, a powodami, który miałby uzasadniać zasądzenie przedmiotowego świadczenia.

Postanowieniem z 10 kwietnia 2018 r. Sąd oddalił oddalić zarzut pozwanego, co do niedopuszczalności drogi sądowej (k. 589). Zażalenie pozwanego od tego orzeczenia zostało oddalone postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie (k. 773).

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

T. S. jako organ prowadzący rozpoczęła z dniem 1 listopada 2007 r. (po uzyskaniu wpisu do ewidencji placówek i szkół niepublicznych) prowadzenie Niepublicznego Przedszkola (...), mieszczącego się przy ul. (...) w W.. Począwszy od 1 stycznia 2009 r. organem prowadzącym to przedszkole są T. S. i M. D. (zaświadczenie k. 17).

Liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych w W., miesięcznie w ujęciu rocznym wynosiła jak następuje :

a.  w 2008 r.: (...),

b.  w 2009 r.: (...),

c.  w 2010 r.: (...),

d.  w 2011 r. (...),

e.  w 2012 r. (...),

f.  w 2013 r. (...),

g.  w 2014 r. (...).

Liczba uczniów uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola (...) w W. wynosiła jak następuje:

h.  w 2008 r.: (...),

i.  w 2009 r.: (...),

j.  w 2010 r.: (...),

k.  w 2011 r.(...),

l.  w 2012 r. (...),

m.  w 2013 r.(...),

n.  w 2014 r. (...).

(...) W. przyznawało i przekazywało Niepublicznemu Przedszkolu (...) dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej jak następuje:

a.  w 2008 r.: 233.411,75 zł,

b.  w 2009 r.: 281.283,92 zł,

c.  w 2010 r.: 271.483,36 zł,

d.  w 2011 r. 262.180,46 zł,

e.  w 2012 r. 249.835,82 zł,

f.  w 2013 r. 287.297,12 zł,

g.  w 2014 r. 240.442,84 zł.

(okoliczności bezsporne)

Łączna kwota planowanych wydatków na przedszkola publiczne w budżecie (...) W. przedstawia się następująco:

a.  w roku 2008:

w dziale 801, w rozdziale (...): 478.351.546 zł, w tym wydatki bieżące 406461498 zł,

w rozdziale (...) (dokształcanie) 866.376 zł;

w rozdziale 80144 (zespoły obsługi ekonomiczna administracyjnej)15.099,34 zł

w rozdziale (...) (stołówki szkolne) 66.177 zł

w rozdziale (...) (pozostała działalność) 1.415.308 zł

pozostałe działy związane z przedszkolami publicznymi 229.312 zł

b.  w roku 2009:

w dziale 801, w rozdziale (...): 530.304.561 zł, w tym wydatki bieżące 444.053.089 zł,

w rozdziale (...) (dokształcanie) 900.514 zł;

w rozdziale 80144 (zespoły obsługi ekonomiczna administracyjnej)16.578.398,79 zł

w rozdziale (...) (stołówki szkolne) 79.777 zł

w rozdziale (...) (pozostała działalność)1.627.020 zł

pozostałe działy związane z przedszkolami publicznymi 96.417 zł

c.  w roku 2010:

w dziale 801, w rozdziale (...): 524.072.070 zł, w tym wydatki bieżące 468.180.309 zł,

w rozdziale (...) (dokształcanie) 921.892 zł

w rozdziale 80144 (zespoły obsługi ekonomiczna administracyjnej) 17.286.460,29 zł;

w rozdziale (...) (stołówki szkolne) 325.630 zł

w rozdziale (...) (pozostała działalność) 1.803.221 zł

pozostałe działy związane z przedszkolami publicznymi 107.558 zł

d.  w roku 2011:

w dziale 801, w rozdziale (...): 529.532.757 zł, w tym wydatki bieżące 478.180.182 zł,

w rozdziale (...) (dokształcanie) 949.534 zł;

w rozdziale 80144 (zespoły obsługi ekonomiczna administracyjnej) 17.626.406,22 zł

w rozdziale (...) (stołówki szkolne) 7.103.264 zł

w rozdziale (...) (pozostała działalność) 2.680.017 zł

pozostałe działy związane z przedszkolami publicznymi 107.555 zł

e.  w roku 2012:

w dziale 801, w rozdziale (...): 554.261.678 zł, w tym wydatki bieżące 492.460.556 zł,

w rozdziale (...) (dokształcanie) 1.011.825 zł;

w rozdziale 80144 (zespoły obsługi ekonomiczna administracyjnej) 18.002.801,61 zł

w rozdziale (...) (stołówki szkolne) 11.445.956 zł

w rozdziale (...) (pozostała działalność) 3.001.960 zł

pozostałe działy związane z przedszkolami publicznymi 152.556 zł

f.  w roku 2013:

w dziale 801, w rozdziale (...): 601.411.339 zł, w tym wydatki bieżące 493.030.795 zł,

w rozdziale (...) (dokształcanie) 1.134.825 zł;

w rozdziale 80144 (zespoły obsługi ekonomiczna administracyjnej) 17.756.429,58 zł

w rozdziale (...) (stołówki szkolne) 12.068.314 zł

w rozdziale (...) (pozostała działalność) 2.142.851 zł

pozostałe działy związane z przedszkolami publicznymi 157.226 zł

g.  w roku 2014:

w dziale 801, w rozdziale (...): 644.049.289 zł, w tym wydatki bieżące 428.334.084 zł,

w rozdziale (...) (dokształcanie) 1.410.564 zł;

w rozdziale 80144 (zespoły obsługi ekonomiczna administracyjnej) 17.788.732,92 zł

w rozdziale (...) (stołówki szkolne) 14.059.429 zł

w rozdziale (...) (pozostała działalność) 2.152.760 zł

pozostałe działy związane z przedszkolami publicznymi 181.955 zł

( okoliczności bezsporne k. 955, 992)

T. S. i M. D., działając za pośrednictwem pełnomocnika, pismem z dnia 19 listopada 2015 r. zwrócili się do (...) W. z żądaniem zapłaty na ich rzecz kwoty 709389 zł z tytułu niewypłaconej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola (...) za lata 2008-2014 (pismo k. 269-286)

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, (...) W. pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. poinformował powoda, iż po dokonaniu bardzo szczegółowej analizy treści żądań, nie znajdują one uzasadnienia w stanie faktycznym oraz prawnym. Dalej wyjaśniono, iż choć w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty ustawodawca nie doprecyzował ściśle sposobu obliczenia dotacji na ucznia, niewątpliwie jego intencją było powiązanie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych z wysokością środków budżetowych planowanych na działalność przedszkoli publicznych. Gdyby przyjąć, zgodnie z treścią wezwania do zapłaty, iż w oparciu o art. 90 ust. 2b można obliczyć tylko jedną, taką samą dla wszystkich rodzajów placówek, stawkę dotacji, stawka dla niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych byłaby znacznie niższa od obowiązującej. Obniżenie stawki dotacji wynikałoby za faktu, że do obliczenia tylko jednej stawki dotacji włączone zostałyby wydatki na uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. (pismo k. 291-292)

W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli pod tytułem: „finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki”. Z poczynionych ustaleń wynika, iż przeprowadzone w niektórych gminach przez Regionalne Izby Obrachunkowe kontrole wykazały nieprawidłowości odnośnie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Owe zastrzeżenia dotyczyły m.in. podstawy obliczania dotacji etc. (informacja NIK k. 51-56)

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła w 2014 r. sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżety przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r. Kontrole zostały przeprowadzone przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe, łącznie w 86 jednostkach samorządu terytorialnego, w tym 75 gminach i 11 powiatach Spośród 171 badanych dotacji udzielonych przedszkolom i oddziałom przedszkolnym (publicznym i niepublicznym), nieprawidłowości nie stwierdzono jedynie w przypadku 4 dotacji, a w pozostałych przypadkach ustalanie wielkości dotacji obarczone było błędami. Podsumowując dokonane ustalenia zwrócono uwagę m.in. na nieprawidłowości w ustaleniu podstawy udzielanych dotacji oraz istniejącą w związku z tym konieczność wprowadzenia przepisów, pozwalających na stosowanie jednakowych i niebudzących wątpliwości i zasad obliczania tychże dotacji. W szczególności zwrócono uwagę na konieczność sprecyzowania, które wydatki powinny być podstawą ustalenia dotacji na ucznia dotowanej szkoły czy przedszkola, to jest przewidziane, czyli ujęte w planowanych wydatkach budżety lub w planach finansowych jednostek czy też ponoszone, a więc wykonane w danym roku budżetowym; zawarte w ustawie sformułowania „otrzymują na każdego ucznia (...) w wysokości równej wydatkom przewidzianym (...)” lub w wysokości „ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych”, rodzą problemy interpretacyjne. Dalej zwrócono uwagę, iż niektóre jednostki samorządu terytorialnego odnoszą to pojęcie do wydatków zaplanowanych w ich budżetach i jest to zasadne do ustalenia planowanej kwoty dotacji na dany rok budżetowy, jednakże wiele jednostek samorządu terytorialnego stoi na błędnym stanowisku, że wydatki planowane pierwotnie (bez zmian) są podstawą ustalenia dotacji należnej za rok budżetowy, a dokonane zmiany planu (zmniejszenia lub zwiększenia) nie pociągają za sobą odpowiedniej korekty wysokości dotacji należnej za dany rok budżetowy. Kolejna wątpliwość we w/w zakresie na którą zwrócono uwagę, dotyczy kwestii „wydatków najbliższej gminy czy powiatu”, gdzie użyte jest sformułowanie „wydatki ponoszone”, które można interpretować jako wykonane w danym roku budżetowym. (sprawozdanie k. 57-64)

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na podstawie twierdzeń stron i wskazanych wyżej odpisów, kopii dokumentów.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków (k. 615-618) A. F. i M. L. (który następnie został ustanowiony pełnomocnikiem procesowym pozwanego) przy czym w dużej mierze stanowiły one jednak rodzaj opinii co do przyjmowanego przez pozowanego sposobu obliczania spornych dotacji. Świadkowie ci potwierdzili okoliczności wynikające z powołanych dokumentów oraz aktów prawnych mających zastosowanie w sprawie.

W związku z obszerną wymianą pism przygotowawczych i stanowisk wyrażonych na rozprawach w tym w odwołaniu się do sprawozdań (...) i (...) (k.915,958 967) doszedł ostatecznie do przekonania, iż spór ma charakter prawny, a dane budżetowe i co do ilości uczniów (przedszkoli- zgodnie z nomenklaturą ustawy) nie są przedmiotem kontrowersji. Oceny tej nie zmienia fakt, iż powodowie konsekwentnie domagali się przedstawienia przez pozwanego sprawozdań (...) jednostkowych dla wszystkich przedszkoli publicznych w przedmiotowym okresie. Poza argumentem nieracjonalności zgromadzenia tego typu danych w takiej ilości ( k. 959), o ich zbędności świadczy także to, że ostatecznie strony nie prowadziły polemiki o dane w ujęciu ich jako zmienne liczbowe, a ich zastosowanie do wyliczeń. W związku z tym Sąd nie rozważał dopuszczenia dowodu z opinii biegłego z zakresu matematyki, a oparł się, na twierdzeniach podanych przez powoda w postaci tabel (k. 956, 992) dokonując ich korekty zgodnie z własną oceną prawną.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Kwestia drogi sądowej w niniejszej sprawie została w sprawie prawomocnie rozstrzygnięta w oparciu o normę z art. 222 k.p.c.

Zgłoszone roszczenie wynika z założenia, do którego przychyla się Sąd, że spełnienie świadczenia pieniężnego przez gminę tytułem dotacji wynika ze swoistego stosunku cywilnoprawnego pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego jako podmiotu zobowiązanego ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 roku do wykonywania zadań oświatowych, a innym niż ta jednostka podmiotem prowadzącym placówkę oświatową. Żądanie zapłaty zmierza do uzyskania świadczenia pieniężnego w pełnej wysokości wynikającej z powołanej ustawy oraz uchwał organu stanowiącego pozwanej jednostki. Nie jest zatem poszukiwaniem ochrony odszkodowawczej lub kondykcyjnej.

Uszło uwadze powodów, iż oboje pełnią funkcję organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole (...) dopiero od 1 stycznia 2009 r. M. D. nie przysługuje zatem czynna legitymacja procesowa w zakresie zapłaty (dopłaty) dotacji oświatowej za rok 2008 r. i w tym zakresie powództwo podlegało oddaleniu już bez dalszego badania.

Wymaga zastrzeżenia, iż Sąd nie był związany wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli, czy sprawozdaniami z działalności regionalnych izb obrachunkowych, gdyż brak jest normy prawnej konstytuującej tego rodzaju obowiązek. Jakkolwiek szanując w pełni czynności tychże organów kontrolnych, Sąd stwierdza, że – co oczywiste - nie badały bezpośrednio kwestii rozliczeń pomiędzy stronami niniejszego postępowania.

Dalej zważyć należy za wywodami Sądu Najwyższego (w uzasadnieniu wyroku z 22 maja 2014 roku IV CSK 531/13, Legalis nr 1061893, który wprawdzie bezpośrednio analizował mechanizm finasowania szkół gimnazjalnych, lecz co do zasady jest on tożsamy także w odniesieniu do przedszkoli niepublicznych), iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (obecnie: t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Szczegółowy sposób ustalania wielkości dotacji oświatowych przysługujących w latach 2008 - 2015 określały przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.; następnie: t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1588 ze zm.), w tym powołany art. 27, i przepisy wydawanych na podstawie art. 28 ust. 6 tej ustawy rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Edukacji i Nauki, a następnie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 (zob. rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2004 r., Dz.U. Nr 268, poz. 2878, z dnia 22 grudnia 2005 r., Dz.U. Nr 266, poz. 2231, z dnia 21 grudnia 2006 r., Dz.U. Nr 246, poz. 1799, z dnia 21 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 247, poz. 1825, i z dnia 22 grudnia 2008 r., Dz.U. Nr 235, poz. 1588).

Także pod rządem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885”), wielkość części oświatowej subwencji była ustalana w ustawie budżetowej, stanowiącej podstawę gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym (art. 109 i 124 § 1 pkt 1). Szczegółowy sposób ustalania wielkości dotacji oświatowych określają przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wydanego na podstawie art. 28 ust. 6 tej ustawy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie podziału subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1687).

W przytoczonych przepisach ustawodawca oznaczył świadczenie w postaci dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych i wskazał kryteria jego bliższego określenia. Z unormowań tych wynika, że wysokość dotacji jest uzależniona od liczby uczniów i kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na rozmiar tego świadczenia nie ma natomiast wpływu czynnik czasu. Wysokość dotacji podlega ustaleniu na dany rok.

Dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych z uprawnieniami szkół publicznych są świadczeniami jednorazowymi, ponieważ ich wysokość jest określona bez odwoływania się do elementu czasu. Oceny tej nie zmienia okoliczność, że, zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, dotacje są przekazywane na rachunek szkoły (przedszkola) w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca (następnie odpowiednio do 15 grudnia), gdyż jest to tylko określenie sposobu spełnienia świadczenia jednorazowego.

Działalność oświatowa nie jest działalnością gospodarczą zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stąd zastosowanie ma w świetle normy z art. 118 k.c. dziesięcioletni (obecnie sześcioletni), w chwili wniesienia pozwu skutecznie nim przerwany termin przedawnienia roszczenia głównego, a trzyletni – odsetkowego.

Każdorazowo podstawą do obliczenia przez (...) W. dotacji na ucznia dla przedszkoli niepublicznych były uchwały budżetowe uchwalone na rok w którym rozstrzygano o jej przyznaniu. (...) W. uchwałami podjętymi w kolejnych latach, określiła wysokość dotacji w wysokości 75% (a więc minimalnej przewidzianej ustawą) ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. W okresie objętym żądaniem pozwu. (...) W. przyjęła następujące uchwały:

1)  uchwałę nr (...) z 13 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie (...) W. przez inne niż (...) W. osoby prawne i fizyczne (ze zmianami),

2)  uchwałę nr (...) z 10 lipca 2009 r . w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie (...) W. przez inne niż (...) W. osoby prawne i fizyczne oraz dla. innych niż (...) W., osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (ze zmianami).

Jednocześnie norma z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty wskazywał, iż termin zapłaty dotacji za dany rok upływa wraz z końcem roku (a od 2013 roku z dniem 15 grudnia), tym samym gmina pozostawała już z całą pewnością w opóźnieniu od 1 stycznia roku następnego tak jak wywodzą to powodowie. W ocenie Sądu innego terminu spełnienia tego świadczenia nie wprowadzają wskazane wyżej uchwały Rady (...) W., które określają ramy czasowe rozliczenia dotacji lecz przez podmioty prowadzące placówki oświatowe (w rozdziale V załącznika do uchwały (...), w rozdziale V załącznika do uchwały (...)). Ustanowione tam terminy zastrzeżone są zatem dla podmiotów prowadzących w celu skontrolowania czy zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, czy należnie i czy w nie nadmiernej wysokości). Akty te nie kształtują zatem obowiązku pozwanego w zakresie przekazania dotacji uprawionemu w wysokości wynikającej z budżetu.

Przyjmując powyższe założenia, Sąd przystąpił do oceny zarzutu przedawnienia podniesionego przez pozwanego. W tym zakresie zaś stwierdził, iż pozew został złożony w dniu 18 marca 2016 roku i nie został poprzedzony żadnym zdarzeniem prowadzącym do przerwania biegu przedawnienia.

W konsekwencji i zgodnie z art.118 k.c. roszczenie w zakresie odsetek przedawnieniu uległo roszczenie za okres przed 18 czerwca 2013 roku.

Podstawa żądania powodów wynika z powołanego już wyżej art. 90 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., który stanowił, iż niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. Art. 90 ust 2b powołanego przepisu stanowi, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Zgodnie z ust. 3c dotacje, o których mowa w ust. 2-3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Ustęp 4 stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2a-3b, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

W zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia do roku 2012 przepis ten nie uległ zmianie. Większym zmianom podlegał w zasadzie jedynie ustęp 4 cytowanego przepisu, który od 24 maja 2007 r. otrzymał brzmienie: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2a-3b, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji”, a następnie od 22 kwietnia 2009 r. brzmienie: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.”.

W dniu 22 kwietnia 2009 r. dodany został ust. 3d, zgodnie z którym dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

W 2013 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie z dniem 1 września 2013 r. Wówczas do art. 90 dodano ust. 1b, który stanowił, że niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli przedszkole to:

- spełni warunki określone w art. 6 ust. 1, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę,

- będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a,

- będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych,

- zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2,

- zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11,

- stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 2a,

- z tym, że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

Zakres pojęcia wydatki bieżące określa ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która w art. 124 ust. 3 stanowi, że wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

1) wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń,

2) zakupy towarów i usług,

3) koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań,

4) koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych.

Klasyfikacje budżetowe określały kolejne rozporządzenia Ministra Finansów z 20 września 2004 r., 14 czerwca 2006 r. oraz 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do tych rozporządzeń „Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków” do wydatków bieżących jednostek budżetowych zaliczane są wydatki sklasyfikowane w paragrafach: 401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 490 i 493 do 498. Pozostałe natomiast paragrafy obejmują jak następujące pozycje: dotacje i subwencje: 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 265, 268 do 299, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324 do 326, wydatki majątkowe 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619–623, 625, 630, 656–658, 661–666, 669 i 680. Sąd zważył, iż klasyfikacja paragrafów wydatków i środków jest czterocyfrowa. Czwartą cyfrą jest cyfra zero lub inna wymieniona we wskazanym załączniku, lecz nie jest to istotne dla rozstrzygnięcia w sprawie.

Powyższe wskazuje, iż do podstawy ustalenia wysokości dotacji na uczniów przedszkoli niepublicznych należy wliczyć: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, koszty utrzymania i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich zadań statutowych.

Pozwany wywodził, iż posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych odnosi do wydatków zaplanowanych w budżecie pierwotnie (bez zmian), a dokonane zmiany planu (zmniejszenia lub zwiększenia) nie pociągają za sobą odpowiedniej korekty wysokości dotacji należnej za dany rok budżetowy. W żaden sposób jednak nie uzasadnił stanowiska, że to pierwotnie planowane wydatki powinny stanowić podstawę ustalenia wysokości dotacji. Sąd nie stwierdza przy tym by istniała podstawa prawna do formułowania tego typu stanowiska, w szczególności by wynikała ona z art. 90 powołanej ustawy.

W zakresie istnienia uzasadnienia ustawowego włączenia do podstawy obliczenia dotacji środków ujętych w planie wydatków na rachunku dochodów własnych tworzonych kolejno na podstawie art. 109 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, na podstawie art. 165, a od 1 stycznia 2008 roku – art. 165 a, ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Sąd w istocie obecnie przyjmuje pogląd wynikający ze stawiska zaprezentowanego przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 27 października 2017 r. (w sprawie pod sygn. akt IV CSK 732/16) -(…) skoro dotacje gminy mają być przeznaczone na realizację określonych zadań (kształcenie, wychowanie i opieka), to dla określenia poziomu dotacji znaczenie mają jednak wszystkie kategorie wydatków ponoszone na realizację wskazanych zadań. Nie ma tu znaczenia sam sposób ich księgowania (wyodrębniania, np. na odpowiednim rachunku, wydzielonym lub specjalnym), czy także sposób (źródło) ich finasowania (np. ponoszenie opłat przez rodziców uczniów). Skoro w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (…) (Dz.U. z 2013 r., poz. 827) dokonano zmiany treści art. 40 ust. 2b ustawy w ten sposób, że wyraźnie wyłączono z podstawy wyliczania wysokości dotacji opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie (jako opłaty stanowiące dochód gminy), to z pewnością w okresie wcześniejszym ogólna kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych nie mogła być pomniejszana o równowartość wspomnianych dochodów gminy. Miarodajna była bowiem ogólna kwota „wydatków ustalonych” (zaplanowanych wcześniej) na funkcjonowanie przedszkoli publicznych jako podstawowe kryterium kwantyfikatywne. Nie ma natomiast znaczenia to, czy ustalone (zaplanowane) środki zostaną faktycznie wykorzystane w toku wykonywania budżetu gminy przez osoby zarządzające przedszkolami publicznymi. W przeciwnym razie zostałby naruszony przyjęty w ustawie stały wskaźnik proporcji wydatków z budżetu gminy.”

Pozwany w toku postępowania wywodził, że podstawy dokonywania obliczeń nie mogą stanowić informacje zawarte w sprawozdaniach (...) z wykonania planu wydatków budżetowych za poszczególne lata. Wskazywał, że dokument ten nie stanowi części uchwały budżetowej i jest sporządzany na koniec roku, już po zamknięciu roku budżetowego. Stwierdził, że dokonywanie obliczenia dotacji na podstawie tego dokumentu uniemożliwiłoby jej przekazanie w 12 częściach - zgodnie z art. 90 ust. 4e ustawy o systemie oświaty, a na pozwanego zostałoby nałożone zadanie niemożliwe do wykonania.

Oczywistym jest przy tym, że podstawą ustalenia wysokości dotacji są jest wydatki planowane w budżecie na dany rok, który określany jest w uchwale budżetowej. Ten zaś akt prawa miejscowego jest jedynym źródłem danych pieniężnych do ustalania wysokości przedmiotowego świadczenia. Jednakże owe sprawozdanie Rb 28S jest sporządzane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej i Rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wyraża ono informacje z wykonania planu wydatków budżetowych, a zatem stanowi odzwierciedlenie wydatków zaplanowanych ostatecznie w uchwale budżetowej i uchwałach ją zmieniających, a zatem obrazuje plna wydatków na koniec roku. Dokument ten pochodzi od samego pozwanego i ma doniosłe znaczenie przy kontroli funkcjonowania tej jednostki samorządu terytorialnego. Nie sposób zatem przyjąć by przedstawiał on dane nierzeczywiste lub nierzetelne. Co oczywiste , takiego zarzutu pozwany nie podniósł. Przy obliczaniu dotacji należy brać kwotę planowanych wydatków wskazaną w uchwale budżetowej, jednak w przypadku gdy w ciągu roku uchwała ta jest w tym zakresie zmieniana, kwota dotacji powinna zostać obliczona ponownie, przy uwzględnieniu tej zmienionej wysokości planowanych wydatków i - w przypadku, gdy w wyniku tej zmiany kwota dotacji wzrosła - pozwany powinien wyrównać różnicę od początku roku. Informacja zawarta w sprawozdaniu (...) zawiera ostateczną planowaną w uchwale budżetowej kwotę wydatków w danym roku budżetowym. Przedmiotowe sprawozdanie odzwierciedla zatem treść uchwały (tak A. B., B. W., Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, Legalis), a zatem może stanowić podstawę do ustalenia kwoty dotacji należnej za dany rok.

Pozwany nie był uprawniony do dokonania w przepisach prawa miejscowego ustaleń sprzecznych z definicją pojęcia wydatki bieżące określoną w ustawie o finansach publicznych. Biorąc natomiast pod uwagę, że dotacja ma być wypłacana od początku budżetowego w 12 miesięcznych ratach, nie ma zdaniem Sądu wątpliwości, że podstawą jej ustalenia muszą być wydatki planowane, a nie poniesione, gdyż gdyby miały być to wydatki poniesione, nie byłoby możliwości ustalenia wysokości dotacji w ciągu roku i jej wypłacenie w terminie.

Brak jest podstaw do wyodrębniania przez pozwanego przedszkoli integracyjnych i ustalania dla takich przedszkoli dotacji w innej wysokości. Z ustawowego sformułowania „przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi”, nie można wywodzić wniosku, że przedszkola integracyjne stanowią, na potrzeby obliczania wysokości dotacji, odrębną kategorię placówek oświatowych. Sformułowanie to wskazuje, że w ramach pojęcia „przedszkola” mieszczą się także przedszkola integracyjne. W konsekwencji należy zdaniem Sądu uznać, że obowiązujące w okresie objętym roszczeniem przepisy nie dawały podstaw do nieuwzględniania w podstawie naliczania dotacji wydatków ponoszonych na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają również dzieci niepełnosprawne. Ustawa o systemie oświaty w art. 2 pkt 1 podzieliła przedszkola na: przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Nie było zatem wówczas podstaw do uznania, że oddziały integracyjne w przedszkolach czy działające odrębnie przedszkola integracyjne stanowią odrębną kategorię placówek szczególnie, że ich wydatki ujmowane były w tej samej kategorii budżetowej (odmiennie niż w przypadku wydatków przedszkoli specjalnych).

Dodatkowo należy wskazać, że dowodu na wyodrębnienie przez ustawodawcę przedszkoli integracyjnych nie stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 167) ani rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 414). Przepisy te regulują jedynie warunki organizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych w integracji ze środowiskiem rówieśniczym, natomiast nie wynika z nich, że istnieje odrębna kategoria „przedszkoli integracyjnych”, które są odrębnie finansowane. Jak wynika z definicji ustawowych pod pojęciem przedszkoli integracyjnych należy rozumieć przedszkola, w których wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi, tj. takimi w których uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami. Ponownie podkreślenia wymaga, że z żadnych regulacji nie wynika, żeby przedszkola posiadające takie oddziały były finansowane na innych zasadach niż przedszkola, w których takich oddziałów nie ma. Zaznaczyć też należy, że za przedszkole integracyjne należałoby uznać także takie w którym tylko jeden uczeń jest niepełnosprawny. Już z tego wynika, że ustalanie w tym przypadku odrębnych zasad finansowania jest nieuprawnione.

Powodowie wywodzili, że wydatki bieżące, stanowiące podstawę naliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych powinny być zarówno planowane wydatki określone w rozdziale (...) jak i wydatki wspólne dla całej oświaty z rozdziałów (...), (...), (...) oraz (...), ujęte proporcjonalnie w stosunku do przedszkoli niepublicznych według liczby dzieci objętych danym wydatkiem. Do czasu nowelizacji zaś ustawy oświatowej, która weszła w życie 1 września 2013 r, do podstawy naliczania dotacji należało wliczać zakup środków żywności oraz wydatki bieżące sfinansowane wpłatami rodziców podkreślając, że przepisy regulujące obliczanie dotacji nie ograniczają źródeł finansowania poszczególnych wydatków.

Nie budzi wątpliwości, iż do podstawy ustalenia wysokości dotacji należy włączyć wydatków planowane w rozdziale (...).

Za uzasadnione Sąd uznał zarzuty pozwanego odnośnie braku podstaw do doliczenia do podstawy obliczenia dotacji wydatków zawartych w dziale (...). Podkreślić należy, iż istotne są wydatki bieżące ponoszone „w przedszkolach publicznych” a nie „na przedszkola publiczne”. Zgodzić się trzeba, że wydatkami „ponoszonymi w przedszkolach” nie są wydatki ponoszone w dzielnicowych biurach finansów oświaty, które jako wyodrębnione jednostki organizacyjne prowadzą obsługę finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych publicznych. Biura te - zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r., finansowane są ze środków ujętych w budżecie w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół. Jak słusznie zaznaczył pozwany, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy oświatowej zapewnienie obsługi finansowej placówki oświatowej jest zadaniem jej organu prowadzącego, a nie zadaniem samej placówki, która jest uprawniona do dotacji (dotacje są udzielane placówce oświatowej a nie jej organowi prowadzącemu). W konsekwencji wydatki wskazane w tym rozdziale nie zostały uwzględnione przy obliczaniu kwoty dotacji.

Uwzględnione natomiast zostały wydatki określone w rozdziałach (...), (...) oraz (...), przy czym z rozdziałów (...) i (...) dopiero od 2012 roku zgodnie z twierdzeniami przedstawionymi przez samego pozwanego. Do 2012 roku wydatki na wyżywienie w przedszkolach były klasyfikowane w rozdziale (...), a dopiero od roku 2012 wydatki te zaczęły być ewidencjonowane w rozdziale (...).

Dokonując zatem ustalania wysokości dotacji Sąd posłużył się w istocie danymi zobrazowanymi w tabelach przedstawionych przy pismach powodów z 27 sierpnia 2019 r. (k. 955) i 29 listopada 2019 r. (k. 992). Kierując się powyższymi zasadami Sąd wyeliminował z tychże wyliczeń kwoty wskazane w kolumnie 7 – obrazującej wydatki z rozdziału (...).

Nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 13 czerwca 2013 r. ustawodawca określił, że do wysokości dotacji nie należy wliczać opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiących dochody budżetu gminy. Mając powyższe na uwadze podstawę obliczenia dotacji wyliczonej za miesiące wrzesień-grudzień 2013 i za 2014 r. pomniejszono o znaną kwotę tych wydatków (tj. odpowiednio 5702841 zł i 15748474,48 zł.

Sąd przyjął, na potrzeby obliczenia wysokości dotacji, że plan wydatków bieżących obejmował następujące kwoty (kwoty z kolumny 11 pomniejszone o kwoty z kolumny 7 w/w tabel):

a.  w 2008 r.: 409.038.671 zł,

b.  w 2009 r.: 446.756.817 zł,

c.  w 2010 r.: 471.338.610 zł,

d.  w 2011 r. 489.020.552 zł,

e.  w 2012 r. 508.072.853 zł,

f.  w 2013 r do sierpnia 508.534.011 zł,

g.  w 2013 r. od września 502831170 zł,

h.  w 2014 r. 430390317,52 zł.

W konsekwencji kwota wydatków na jedno dziecko wynosiła (wydatki powyżej podzielone przez liczbę dzieci w przedszkolach publicznych:

a.  w 2008 r.: 967,54 zł,

b.  w 2009 r.: 1049,97 zł,

c.  w 2010 r.: 1099,49 zł,

d.  w 2011 r. 1109,37 zł,

e.  w 2012 r. 1119,14 zł,

f.  w 2013 r do sierpnia 1089,66 zł,

g.  w 2013 r. od września 1077,44 zł,

h.  w 2014 r. 910,14 zł.

Kwota dotacji na jedno dziecko powinna wynosić zatem (75 % kwot powyżej):

a.  w 2008 r.: 725,49 zł,

b.  w 2009 r.: 787,48 zł,

c.  w 2010 r.: 824,62 zł,

d.  w 2011 r. 832,03 zł,

e.  w 2012 r. 839,35 zł,

f.  w 2013 r do sierpnia 817,24 zł,

g.  w 2013 r. od września 808,08 zł,

h.  w 2014 r. 682,60 zł.

Kwota dotacji dla osób prowadzących przedszkole (...) powinna wynosić zatem:

a.  w 2008 r.: 725,49 zł,

b.  w 2009 r.: 787,48 zł,

c.  w 2010 r.: 824,62 zł,

d.  w 2011 r. 832,03 zł,

e.  w 2012 r. 839,35 zł,

f.  w 2013 r do sierpnia 817,24 zł,

g.  w 2013 r. od września 808,08 zł,

h.  w 2014 r. 682,60 zł.

Dlatego też biorąc pod uwagę dotacje dotychczas wypłacone powodom tj. kwoty odpowiednio 233.411,75 zł, 281.283,92 zł, 271.483,36 zł, 262.180,46 zł, 249.835,82 zł, 287.297,12 zł oraz 240.442,84 zł, Sąd przyjął, iż żądanie pozwu jest uzasadnione w następujących wysokościach za poszczególne lata:

a.  w 2008 r.: 78.548,95 zł,

b.  w 2009 r.: 103.007,24 zł,

c.  w 2010 r.: 100.420,26 zł,

d.  w 2011 r. 116.393,19 zł,

e.  w 2012 r. 101.012,48 zł,

f.  w 2013 r do sierpnia 72427,4zł,

g.  w 2013 r. od września 10212,80 zł,

h.  w 2014 r. 14849,56 zł

tj. łącznie 596.871,86 zł.

Sąd nie znalazł podstaw do zasądzenia obliczonych w powyższy sposób kwot na zasadzi solidarności czynnej, albowiem brak jest ku temu podstawy prawnej wymaganej art. 369 w związku z art. 367 k.c. W szczególności takiej podstawy nie przynosi art. 90 ustawy o systemie oświaty. Dlatego też Sąd na zasadzie podzielności świadczenia pieniężnego i domniemania równości jego części – z art. 379 § 1 k.c. zasądził na rzecz każdego z powodów po połowie sumy wyżej kwot – za wyjątkiem należnej za rok 2008. W tej bowiem części powodowi nie przysługuje legitymacja czynna, a zatem całość kwoty dotacji za ten okres (tj. 78548,95 zł) przypadła powódce.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uwzględnił powództwo do wskazanej wysokości, o odsetkach ustawowych orzekając na podstawie art. 481 § 1 k.c. z zastrzeżeniem opisanego wyżej zakresu przedawnienia.

Dalej idące żądanie podlegało oddaleniu.

Orzekając o kosztach procesu, sąd miał na uwadze, iż zgodnie z art. 98 k.p.c., strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, a także przepis art. 100 k.p.c., zgodnie z którym w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań, koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.

Sąd brał pod uwagę wartość przedmiotu sporu wskazaną pierwotnie przez powodów i na potrzeby rozliczenia kosztów procesu podzielił ją po połowie odnośnie każdego z powodów.

W konsekwencji ustalił, iż T. S. wygrała sprawę w 93 % i winna ponieść 7 % kosztów procesu oraz kosztów sądowych, natomiast pozwany wygrał sprawę w stosunku do T. S. w 7 % i winien ponieść 93 % kosztów procesu oraz kosztów sądowych w zakresie rozliczenia kosztów z powódką tj. liczonych od połowy wartości przedmiotu sporu oraz ustalił, iż M. D. wygrał sprawę w 70 % i winien ponieść 30 % kosztów procesu oraz kosztów sądowych, natomiast pozwany wygrał sprawę w stosunku do M. D. w 30 % i winien ponieść 70% kosztów procesu oraz kosztów sądowych w zakresie rozliczenia kosztów z powódką tj. liczonych od połowy wartości przedmiotu sporu.

Szczegółowe wyliczenie tychże kosztów Sąd na podstawie art. 108 k.p.c. pozostawił referendarzowi sądowemu.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: