Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 126/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-05-30

sygn. akt II C 126/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2017 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny

w składzie: Przewodniczący SSO Marcin Polakowski

Protokolant sekr. sąd. Przemysław Mazur

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa I. Z.

przeciwko (...) W.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) W. na rzecz I. Z. kwotę 464.259,47 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć 47/100) złotych z odsetkami ustawowymi od następujących kwot:

a.  386.394,56 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 56/100) złotych od 25 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty,

b.  24.447,49 (dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem 49/100) złotych od 1 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty,

c.  53.417,42 (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemnaście 42/100) złotych od 1 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od I. Z. na rzecz (...) W. kwotę 404,50 (czterysta cztery 50/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje pobrać od I. Z. na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 40.121,90 (czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia jeden 90/100) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych, zarządzając ściągnięcie tej kwoty z roszczenia zasądzonego w punkcie 1 wyroku;

5.  nakazuje pobrać od (...) W. na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 21.604,10 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset cztery 10/100) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 25 czerwca 2015 r. I. Z. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazanie pozwanemu (...) W., aby w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty zapłaciło na jego rzecz kwotę 704.426,92 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od następujących kwot i dat:

-

od kwoty 48.638,16 zł od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 63.639,16 zł od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 38.070,32 zł od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 76.002,28 zł od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 136.976,38 zł od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 159.617,49 zł od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 51.446,28 zł od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40.911,66 zł od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 34.589,89 zł od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 54.535,30 zł od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty,

oraz koszty procesu.

W uzasadnieniu podniesiono, iż powód prowadzi Niepubliczne Przedszkole (...), które zarejestrowane jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez (...) W. od października 2005 r. Powód otrzymuje od pozwanego dotację na dofinansowanie bieżącej działalności prowadzonej placówki. Strona pozwana w latach 2004 – 2013 w sposób nieprawidłowy naliczała wypłacane na rzecz powoda dotacje. Tym samym, prowadzone przez powoda Niepubliczne Przedszkole otrzymało w/w latach kwoty niższe niż w rzeczywistości powinno. Dochodzona w niniejszym procesie kwota główna stanowi różnicę między kwotą przyznaną powodowi przez pozwanego tytułem dotacji a kwotą rzeczywiście mu należną. (pozew k. 2-22)

W odpowiedzi na pozew z dnia 18 marca 2016 r. (data nadania) (...) W. wniosło o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu.

Uzasadniając swoje stanowisko pozwany w pierwszej kolejności podniósł zarzut przedawnienia roszczenia w szczególności jako świadczenia okresowego i związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Następnie pozwany zwrócił uwagę, iż powód nie udowodnił wysokości roszczenia zgodnie z regułą ciężaru dowodu o którym mowa w art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. W dalszej kolejności pozwany zakwestionował wskazany przez powoda sposób obliczenia dotacji na lata 2005 – 2013. (odpowiedź na pozew k. 244-250)

Pismem procesowym z dnia 23 grudnia 2016 r. (data nadania) I. Z. rozszerzył powództwo do kwoty 1.334.506,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi, na którą składają się następujące pozycje:

-

77.273,08 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2005 r.,

-

81.981,20 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2006 r.,

-

85.315,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2007 r.,

-

157.964,76 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2008 r.,

-

260.927,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2009 r.,

-

303.389,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2010 r.,

-

122.765,12 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2011 r.,

-

81.147,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2012 r.,

-

54.351,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2013 r.,

-

109.390,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2014 r. (pismo procesowe k. 415-420)

Stron pozwana odnosząc się do dokonanego przez powoda rozszerzenia powództwa podtrzymała tezy i twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew i dalszych pismach procesowych. (pismo procesowe k. 428-432).

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

I. Z. rozpoczął z dniem 1 września 2003 r. (po uzyskaniu wpisu do ewidencji placówek i szkół niepublicznych) prowadzenie Niepublicznego Przedszkola (...), mieszczącego się przy ul. (...) w W.. (zaświadczenie k. 26)

(...) W. przyznało Niepublicznemu Przedszkolu (...) w latach 2005 – 2013 dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej prowadzonej placówki. I tak, w roku 2004 łączną kwotę 193.802,84 zł, w roku 2005 łączną kwotę 228.853,24 zł, w 2006 r. łączną kwotę 275.829,76 zł, w roku 2007 łączną kwotę 466.176,28 zł, w roku 2008 r. łączną kwotę 692.773,38 zł, w roku 2009 łączną kwotę 696.459,60 zł, w roku 2010 łączną kwotę 280.552,96 z, w roku 2011 łączną kwotę 162.274,69 zł, w roku 2012 łączną kwotę 136.313,21 zł, w roku 2013 łączną kwotę 262.654,48 zł. (potwierdzenia przelewów k. 129-157, sposób obliczenia dotacji k. 253-322)

W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli pod tytułem: „finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki”. Z poczynionych ustaleń wynika, iż przeprowadzone w niektórych gminach przez Regionalne Izby Obrachunkowe kontrole wykazały nieprawidłowości odnośnie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Owe zastrzeżenia dotyczyły m.in. podstawy obliczania dotacji etc. (informacja NIK k. 68-73)

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła w 2014 r. sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżety przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r. Kontrole zostały przeprowadzone przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe, łącznie w 86 jednostkach samorządu terytorialnego, w tym 75 gminach i 11 powiatach Spośród 171 badanych dotacji udzielonych przedszkolom i oddziałom przedszkolnym (publicznym i niepublicznym), nieprawidłowości nie stwierdzono jedynie w przypadku 4 dotacji, a w pozostałych przypadkach ustalanie wielkości dotacji obarczone było błędami. Podsumowując dokonane ustalenia zwrócono uwagę m.in. na nieprawidłowości w ustaleniu podstawy udzielanych dotacji oraz istniejącą w związku z tym konieczność wprowadzenia przepisów, pozwalających na stosowanie jednakowych i niebudzących wątpliwości i zasad obliczania tychże dotacji. W szczególności zwrócono uwagę na konieczność sprecyzowania, które wydatki powinny być podstawą ustalenia dotacji na ucznia dotowanej szkoły czy przedszkola, to jest przewidziane, czyli ujęte w planowanych wydatkach budżety lub w planach finansowych jednostek czy też ponoszone, a więc wykonane w danym roku budżetowym; zawarte w ustawie sformułowania „otrzymują na każdego ucznia (...) w wysokości równej wydatkom przewidzianym (...)” lub w wysokości „ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych”, rodzą problemy interpretacyjne. Dalej zwrócono uwagę, iż niektóre jednostki samorządu terytorialnego odnoszą to pojęcie do wydatków zaplanowanych w ich budżetach i jest to zasadne do ustalenia planowanej kwoty dotacji na dany rok budżetowy, jednakże wiele jednostek samorządu terytorialnego stoi na błędnym stanowisku, że wydatki planowane pierwotnie (bez zmian) są podstawą ustalenia dotacji należnej za rok budżetowy, a dokonane zmiany planu (zmniejszenia lub zwiększenia) nie pociągają za sobą odpowiedniej korekty wysokości dotacji należnej za dany rok budżetowy. Kolejna wątpliwość we w/w zakresie na którą zwrócono uwagę, dotyczy kwestii „wydatków najbliższej gminy czy powiatu”, gdzie użyte jest sformułowanie „wydatki ponoszone”, które można interpretować jako wykonane w danym roku budżetowym. (sprawozdanie k. 60-67)

Pismem z dnia 28 maja 2014 r. Urząd (...) W. poinformował Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych, iż w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki przypadające w 2014 r. na przedszkola publiczne prowadzone przez (...) W. wynoszą 1.410.564 zł, natomiast w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wynoszą 13.121.924 zł. W roku 2013 wydatki te wynoszą: 1.477.215 zł (w rozdziale 80146) i 10.932.406 zł (w rozdziale 80148). W latach 2010 – 2011 w odniesieniu do rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nie była prowadzona odrębna ewidencja wydatków. Dochody z tytułu opłat za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach publicznych, w okresie wrzesień – grudzień 2013 r., wynoszą 5.702.814 zł. (pismo k. 128)

W piśmie z 21 lipca 2014 r. Biuro (...) W. udzieliło Stowarzyszeniu Przedszkoli Niepublicznych informacji, że w roku 2004 w rozdziale 80104 wydatki bieżące przypadające na oddziały przedszkola w szkołach podstawowych prowadzonych przez (...) W. wyniosły 7 061 910 (liczba wychowanków 3 421), a w roku 2005 wydatki te wyniosły 7 551 561 zł (liczba wychowanków 3 779). ( pismo k. 76)

Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2004, w dziale 801, w rozdziale 80104 wynosiła 316.124.939 zł, w rozdziale 80114 wynosiła 35.510.997 zł, w rozdziale 80146 wynosiła 6.426.307 zł, w rozdziale 80195 wynosiła 13.198.061 zł. ( sprawozdanie Rb-28S za 2004 rok k. 77-80)

Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2005, w dziale 801, w rozdziale 80104 wynosiła 342.579.799 zł, w rozdziale 80114 wynosiła 49.163.227 zł, w rozdziale 80146 wynosiła 6.158.170 zł, w rozdziale 80195 wynosiła 15.138.827 zł. ( sprawozdanie Rb-28S za 2005 rok k. 81-84)

Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2006, w dziale 801, w rozdziale 80104 wynosiła 371.739.646 zł, w rozdziale 80114 wynosiła 51.461.736 zł, w rozdziale 80146 wynosiła 6.477.931 zł, w rozdziale 80195 wynosiła 17 141 255 zł. ( sprawozdanie Rb-28S za 2006 rok k. 85-88)

Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2007, w dziale 801, w rozdziale 80104 wynosiła 407.042.330 zł, w rozdziale 80114 wynosiła 53.165.770 zł, w rozdziale 80146 wynosiła 6.908.635 zł, w rozdziale 80195 wynosiła 19 773 757 zł. ( sprawozdanie Rb-28S za 2007 rok k. 89-93)

Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2008, w dziale 801, w rozdziale 80104 wynosiła 478.351.546 zł, w rozdziale 80114 wynosiła 57.659.565 zł, w rozdziale 80146 wynosiła 7.192.897 zł, w rozdziale 80148 wynosiła 24.669.118 zł, w rozdziale 80195 wynosiła 23 332 861 zł. ( sprawozdanie Rb-28S za 2008 rok k. 94-98)

Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2009, w dziale 801, w rozdziale 80104 wynosiła 530.304.561 zł, w rozdziale 80114 wynosiła 61.855.570 zł, w rozdziale 80146 wynosiła 8.165.642 zł, w rozdziale 80148 wynosiła 26.437.112 zł, w rozdziale 80195 wynosiła 25.698.147 zł. ( sprawozdanie Rb-28S za 2009 rok k. 99-104)

Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2010, w dziale 801, w rozdziale 80104 wynosiła 524.072.070 zł, w rozdziale 80114 wynosiła 64.158.627 zł, w rozdziale 80146 wynosiła 8.604.091 zł, w rozdziale 80148 wynosiła 29.810.204 zł, w rozdziale 80195 wynosiła 34.541.334 zł. ( sprawozdanie Rb-28S za 2010 rok k. 105-107)

Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2011, w dziale 801, w rozdziale 80104 wynosiła 529.532.757 zł, w rozdziale 80114 wynosiła 65.412.994 zł, w rozdziale 80146 wynosiła 8.863.631 zł, w rozdziale 80148 wynosiła 34.974.069 zł, w rozdziale 80195 wynosiła 37.729.968 zł. ( sprawozdanie Rb-28S za 2011 rok k. 108-115)

Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2012, w dziale 801, w rozdziale 80104 wynosiła 554.261.678 zł, w rozdziale 80114 wynosiła 66.784.543 zł, w rozdziale 80146 wynosiła 9.317.921 zł, w rozdziale 80148 wynosiła 35.562.515 zł, w rozdziale 80195 wynosiła 44.994.227 zł. ( sprawozdanie Rb-28S za 2012 rok k. 116-122)

Łączna kwota planowanych wydatków w roku 2013, w dziale 801, w rozdziale 80104 wynosiła 601.411.339 zł, w rozdziale 80114 wynosiła 65.991.970 zł, w rozdziale 80146 wynosiła 9.117.108 zł, w rozdziale 80148 wynosiła 26.241.591 zł, w rozdziale 80195 wynosiła 51.122.069 zł. ( sprawozdanie Rb-28S za 2013 rok k. 123-127)

(zeznania świadka M. L. k. 409-411, k. 440-441, k. 651)

I. B., działając za pośrednictwem pełnomocnika, pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. zwrócił się do (...) W. z żądaniem zapłaty na jego rzecz kwoty 1.204.582,17 zł na którą to kwotę składają się należność główna w wysokości 704.426,92 zł wraz z odsetkami ustawowymi, które na dzień 26 listopada 2014 r. wyniosły 250.155,25 zł, z tytułu niewypłaconej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola (...) za lata 2004 – 2014. (pismo k. 181-192)

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, (...) W. pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. poinformował powoda, iż po dokonaniu bardzo szczegółowej analizy treści żądań, nie znajdują one uzasadnienia w stanie faktycznym oraz prawnym. Dalej wyjaśniono, iż choć w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty ustawodawca nie doprecyzował ściśle sposobu obliczenia dotacji na ucznia, niewątpliwie jego intencją było powiązanie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych z wysokością środków budżetowych planowanych na działalność przedszkoli publicznych. Gdyby przyjąć, zgodnie z treścią wezwania do zapłaty, iż w oparciu o art. 90 ust. 2b można obliczyć tylko jedną, taką samą dla wszystkich rodzajów placówek, stawkę dotacji, stawka dla niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych byłaby znacznie niższa od obowiązującej. Obniżenie stawki dotacji wynikałoby za faktu, że do obliczenia tylko jednej stawki dotacji włączone zostałyby wydatki na uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. (pismo k. 197-198)

Pismem z dnia 13 lutego 2015 r., pełnomocnik strony powodowej, krytycznie ustosunkował się do zaprezentowanego w w/w piśmie stanowiska (...) W. w zakresie poczynionej interpretacji przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (pismo k. 199-201)

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na podstawie wskazanych wyżej odpisów i kopii dokumentów.

Sąd nie dał wiary twierdzeniom powoda, w zakresie w jakim twierdził on, iż wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania pojednawczego, sporządzonym w dniu 29 grudnia 2014 r., do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. Analiza złożonego wraz z pozwem wniosku o przeprowadzenie między powodem a pozwanym postępowania pojednawczego prowadzi do konstatacji, iż należałoby go traktować jedynie jako projekt pisma procesowego, a nie jako w swej istocie pismo procesowe. Brak jest na w/w dokumencie jakiekolwiek adnotacji, iż został on złożony w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie w postaci pieczęci tego Sądu lub właściwego wydziału. Żaden inny dowód nie potwierdza podnoszonych przez powoda we w/w zakresie twierdzeń. Tym samym, nie sposób było uznać, iż rzeczowy wniosek wywołał zamierzony przez stronę powodową skutek prawny w postaci przerwania biegu przedawnienia dochodzonego roszczenia (de facto jego części).

Żadnego znaczenia dla rozstrzygnięci w sprawie nie miały zeznania świadka D. G. (k. 409) który nie przedstawił okoliczności istotnych przy ustalaniu wysokości dotacji należnych powodowi, jako organowi prowadzącemu przedszkole niepubliczne. Z całą pewnością za takie nie można uznać informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych. Świadek wprost zaś oświadczył, iż nie ma wiedzy odnośnie finasowania przedszkola prowadzonego przez powoda.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka M. L. przy czym w dużej mierze stanowiły one jednak rodzaj opinii co do przyjmowanego przez pozowanego sposobu obliczania spornych dotacji. Świadek ten potwierdził okoliczności wynikające z powołanych dokumentów oraz aktów prawnych mających zastosowanie w sprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Przystępując do rozstrzygnięcia w sprawie, Sąd w pierwszej kolejności i z urzędu stwierdził, iż istnieje w niej droga sądowa. Pogląd taki ukształtowany w nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego zapoczątkowany został wyrokiem z dnia 3 stycznia 2007 r., IV CSK 312/06 r. i znalazł kontynuację w dalszych orzeczeniach Sądu Najwyższego, a to postanowieniu z dnia 23 października 2007 r. III CZP 88/07 i wyroku dnia 4 września 2008 r., IV CSK 204/08. Jest on zbieżny z wyrażonym w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego poglądem, że czynność obliczenia należnej na tej podstawie dotacji i wypłacenia jej osobie uprawnionej stanowi stricte techniczną czynność księgowo-rachunkową i nie należy do żadnej formy działania administracji publicznej, nie kwalifikuje się tym samym jako czynność podlegająca kontroli sądów administracyjnych postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r., II GSK 5121/12 i 522/12. (tak w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2013 roku IV CSK 696/12, Legalis 759441).

Zgłoszone zatem roszczenie wynika zatem z założenia, że spełnienie świadczenia pieniężnego przez gminę tytułem dotacji wynika ze swoistego stosunku cywilnoprawnego pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego jako podmiotu zobowiązanego ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 roku do wykonywania zadań oświatowych, a innym niż ta jednostka podmiotem prowadzącym placówkę oświatową. Żądanie zapłaty zmierza do uzyskania świadczenia pieniężnego w pełnej wysokości wynikającej z powołanej ustawy oraz uchwał organu stanowiącego pozwanej jednostki. Nie jest zatem poszukiwaniem ochrony odszkodowawczej lub kondycyjnej.

Ponadto wymaga zastrzeżenia, iż Sąd nie był związany wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli, czy sprawozdaniami z działalności regionalnych izb obrachunkowych, gdyż brak jest normy prawnej konstytuującej tego rodzaju obowiązek. Jakkolwiek szanując w pełni czynności tychże organów kontrolnych, Sąd stwierdza, że – co oczywiste - nie badały bezpośrednio kwestii rozliczeń pomiędzy stronami niniejszego postępowania.

Dalej zważyć należy za wywodami Sądu Najwyższego (w uzasadnieniu wyroku z 22 maja 2014 roku IV CSK 531/13, Legalis nr 1061893, który wprawdzie bezpośrednio analizował mechanizm finasowania szkół gimnazjalnych, lecz co do zasady jest on tożsamy także w odniesieniu do przedszkoli niepublicznych), iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (obecnie: t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Szczegółowy sposób ustalania wielkości dotacji oświatowych przysługujących w latach 2005 - 2009 określały przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.; następnie: t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1588 ze zm.), w tym powołany art. 27, i przepisy wydawanych na podstawie art. 28 ust. 6 tej ustawy rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Edukacji i Nauki, a następnie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 (zob. rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2004 r., Dz.U. Nr 268, poz. 2878, z dnia 22 grudnia 2005 r., Dz.U. Nr 266, poz. 2231, z dnia 21 grudnia 2006 r., Dz.U. Nr 246, poz. 1799, z dnia 21 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 247, poz. 1825, i z dnia 22 grudnia 2008 r., Dz.U. Nr 235, poz. 1588).

Także pod rządem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885”), wielkość części oświatowej subwencji była ustalana w ustawie budżetowej, stanowiącej podstawę gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym (art. 109 i 124 § 1 pkt 1). Szczegółowy sposób ustalania wielkości dotacji oświatowych określają przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wydanego na podstawie art. 28 ust. 6 tej ustawy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie podziału subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1687).

W przytoczonych przepisach ustawodawca oznaczył świadczenie w postaci dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych i wskazał kryteria jego bliższego określenia. Z unormowań tych wynika, że wysokość dotacji jest uzależniona od liczby uczniów i kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na rozmiar tego świadczenia nie ma natomiast wpływu czynnik czasu. Wysokość dotacji podlega ustaleniu na dany rok.

Dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych z uprawnieniami szkół publicznych są świadczeniami jednorazowymi, ponieważ ich wysokość jest określona bez odwoływania się do elementu czasu. Oceny tej nie zmienia okoliczność, że, zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, dotacje są przekazywane na rachunek szkoły (przedszkola) w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, gdyż jest to tylko określenie sposobu spełnienia świadczenia jednorazowego.

Działalność oświatowa nie jest działalnością gospodarczą zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stąd zastosowanie ma w świetle normy z art. 118 k.c. dziesięcioletni termin przedawnienia roszczenia głównego, a trzyletni – odsetkowego.

Każdorazowo podstawą do obliczenia przez (...) W. dotacji na ucznia dla przedszkoli niepublicznych były uchwały budżetowe uchwalone na rok w którym rozstrzygano o jej przyznaniu. (...) W. uchwałami podjętymi w kolejnych latach, określiła wysokość dotacji w wysokości 75% (a więc minimalnej przewidzianej ustawą) ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. W okresie objętym żądaniem pozwu. (...) W. przyjęła następujące uchwały:

1)  uchwałę nr (...) z 3 lipca 2003 r . w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne w W.,

2)  uchwałę nr (...) z 13 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie (...) W. przez inne niż (...) W. osoby prawne i fizyczne (ze zmianami),

3)  uchwałę nr (...) z 10 lipca 2009 r . w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie (...) W. przez inne niż (...) W. osoby prawne i fizyczne oraz dla. innych niż (...) W., osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (ze zmianami). ( uchwały k. 27-50.

Jednocześnie norma z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty wskazuje, iż termin zapłaty dotacji za dany rok upływa wraz z końcem roku (a od 2013 roku z dniem 15 grudnia), tym samym gmina pozostaje już z całą pewnością w opóźnieniu od 1 stycznia roku następnego tak jak wywodzi to powód. W ocenie Sądu innego terminu spełnienia tego świadczenia nie wprowadzają wskazane wyżej uchwały Rady st. W., które określają ramy czasowe rozliczenia dotacji lecz przez podmioty prowadzące placówki oświatowe ( w rozdziale IV załącznika do uchwały XIV/188/2002, w rozdziale V załącznika do uchwały (...), w rozdziale V załącznika do uchwały (...)). Ustanowione tam terminy zastrzeżone są zatem dla podmiotów prowadzących w celu skontrolowania czy zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, czy należnie i czy w nie nadmiernej wysokości). Akty te nie kształtują zatem obowiązku pozwanego w zakresie przekazania dotacji uprawionemu w wysokości wynikającej z budżetu.

Przyjmując powyższe założenia, Sąd przystąpił do oceny zarzutu przedawnienia podniesionego przez pozwanego. W tym zakresie zaś stwierdził, iż pozew został złożony w dniu 25 czerwca 2015 roku, a powództwo rozszerzone w dniu 23 grudnia 2016 roku i nie został poprzedzony żadnym zdarzeniem prowadzącym do przerwania biegu przedawnienia. Wprawdzie powód powołał się na wszczęcie postępowania pojednawczego to jednak twierdzenie to poparł wyłącznie przedstawieniem wniosku datowanego na 29 grudnia 2014 roku (k 193-196). Pismo to nie ma cech wskazujących, iż zostało wniesione do właściwego Sądu tj. nie ma daty prezenty biura podawczego, ani nie przedstawiono nadania tegoż pisma o u operatora pocztowego . Pozwany zaś wyraźnie (k. 382v) podniósł zarzut niewykazania przerwania biegu przedawnienia w dniu 29 grudnia 2014 roku.

W konsekwencji i zgodnie z art.118 kc roszczenie powoda uległo przedawnieniu w całości w zakresie należności za 2004 roku, albowiem jego bieg trwał do 31 grudnia 2014 roku oraz w zakresie rozszerzonej części pozwu za 2005 roku (tj. co do kwoty 18.342,04 zł), albowiem jego bieg trwał do 31 grudnia 2015 roku. W zakresie odsetek przedawnieniu uległo roszczenie za okres przed 25 czerwca 2012 roku.

Podstawa żądania powoda wynika z powołanego już wyżej art. 90 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., który stanowił, iż niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. Art. 90 ust 2b powołanego przepisu stanowi, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Zgodnie z ust. 3c dotacje, o których mowa w ust. 2-3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Ustęp 4 stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2a-3b, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

W zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia do roku 2012 przepis ten nie uległ zmianie. Większym zmianom podlegał w zasadzie jedynie ustęp 4 cytowanego przepisu, który od 24 maja 2007 r. otrzymał brzmienie: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2a-3b, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji”, a następnie od 22 kwietnia 2009 r. brzmienie: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.”.

W dniu 22 kwietnia 2009 r. dodany został ust. 3d, zgodnie z którym dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

W 2013 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie z dniem 1 września 2013 r. Wówczas do art. 90 dodano ust. 1b, który stanowił, że niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli przedszkole to:

- spełni warunki określone w art. 6 ust. 1, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę,

- będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a,

- będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych,

- zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2,

- zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11,

- stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 2a,

- z tym, że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

Zakres pojęcia wydatki bieżące określa ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która w art. 124 ust. 3 stanowi, że wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

1) wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń,

2) zakupy towarów i usług,

3) koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań,

4) koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych.

Klasyfikacje budżetowe określały kolejne rozporządzenia Ministra Finansów z 20 września 2004 r., 14 czerwca 2006 r. oraz 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do tych rozporządzeń „Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków” do wydatków bieżących jednostek budżetowych zaliczane są wydatki sklasyfikowane w paragrafach: 401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 490 i 493 do 498. Pozostałe natomiast paragrafy obejmują jak następujące pozycje: dotacje i subwencje: 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 265, 268 do 299, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324 do 326, wydatki majątkowe 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619–623, 625, 630, 656–658, 661–666, 669 i 680. Sąd zważył, iż klasyfikacja paragrafów wydatków i środków jest czterocyfrowa. Czwartą cyfrą jest cyfra zero lub inna wymieniona we wskazanym załączniku, lecz nie jest to istotne dla ro zstrzygnięcia w sprawie.

Powyższe wskazuje, iż do podstawy ustalenia wysokości dotacji na uczniów przedszkoli niepublicznych należy wliczyć: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, koszty utrzymania i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich zadań statutowych.

Pozwany wywodził, iż posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych odnosi do wydatków zaplanowanych w budżecie pierwotnie (bez zmian), a dokonane zmiany planu (zmniejszenia lub zwiększenia) nie pociągają za sobą odpowiedniej korekty wysokości dotacji należnej za dany rok budżetowy. W żaden sposób jednak nie uzasadnił stanowiska, że to pierwotnie planowane wydatki powinny stanowić podstawę ustalenia wysokości dotacji. Sąd nie stwierdza przy tym by istniała podstawa prawna do formułowania tego typu stanowiska, w szczególności by wynikała ona z art. 90 powołanej ustawy.

Sąd nie uwzględnił natomiast twierdzeń powoda, wywiedzionych w piśmie rozszerzającym powództwo, co do istnienia uzasadnienia ustawowego lub wynikającego z aktu prawa miejscowego do dodatkowego włączenia do podstawy obliczenia dotacji środków ujętych w planie wydatków na rachunku dochodów własnych tworzonych kolejno na podstawie art. 109 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, na podstawie art. 165, a od 1 stycznia 2008 roku – art. 165 a, ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kluczowy jest zatem plan wydatków zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, a nie plan wydatków ustalany w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej.

Zważyć należy, iż wszystkie wydatki przedszkola jako jednostki budżetowej są finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca w art. 223 ustawy o finansach publicznych, wprowadził wyjątek od powyższej zasady finansowania brutto, polegającej na objęciu wszystkich dochodów i wydatków jednostki budżetowej budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Instytucja wydzielonego rachunku dochodów, umożliwia elastyczniejszą względem rygorów budżetowych politykę i gospodarkę finansową jednostki budżetowej, zbliżoną do reguł prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższa argumentacja przemawia za przyjęciem , iż brak jest podstaw do uwzględnienia w podstawie do wyliczenia dotacji wydatków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, bowiem nie stanowią one formalnie środków budżetowych i nie są ujęte w budżecie jako generalnym planie wydatków danej jednostki. (tak Sąd Okręgowy w Siedlcach w uzasadnieniu wyroku z 12 czerwca 2014 r I C 1520/13, Portal Orzeczeń).

Jednocześnie powyższe założenie nie prowadzi do wnioski, iż środki ujęte w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku pomniejszają wartość planowanych w ustawie budżetowej wydatków bieżących, gdyż nie ma ku temu podstawy prawnej. Taka ocena normy z art. 90 ust 2 b ustawy o systemie oświaty wynika także w istocie z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 kwietnia 2010 roku (...), przytoczonego przez powoda dla uzasadnienia rozszerzenia żądania pozwu. (k. 416,444).

Pozwany w toku postępowania wywodził, że podstawy dokonywania obliczeń nie mogą stanowić informacje zawarte w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za poszczególne lata. Wskazywał, że dokument ten nie stanowi części uchwały budżetowej i jest sporządzany na koniec roku, już po zamknięciu roku budżetowego. Stwierdził, że dokonywanie obliczenia dotacji na podstawie tego dokumentu uniemożliwiłoby jej przekazanie w 12 częściach - zgodnie z art. 90 ust. 4e ustawy o systemie oświaty, a na pozwanego zostałoby nałożone zadanie niemożliwe do wykonania.

Oczywistym jest przy tym, że podstawą ustalenia wysokości dotacji są jest wydatki planowane w budżecie na dany rok, który określany jest w uchwale budżetowej. Ten zaś akt prawa miejscowego jest jedynym źródłem danych pieniężnych do ustalania wysokości przedmiotowego świadczenia. Jednakże owe sprawozdanie Rb 28S jest sporządzane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 sierpnia 2005 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej i Rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wyraża ono informacje z wykonania planu wydatków budżetowych, a zatem stanowi odzwierciedlenie wydatków zaplanowanych ostatecznie w uchwale budżetowej i uchwałach ją zmieniających. Dokument ten pochodzi od samego pozwanego i ma doniosłe znaczenie przy kontroli funkcjonowania tej jednostki samorządu terytorialnego. Nie sposób zatem przyjąć by przedstawiał on dane nierzeczywiste lub nierzetelne. Co oczywiste , takiego zarzutu pozwany nie podniósł. Przy obliczaniu dotacji należy brać kwotę planowanych wydatków wskazaną w uchwale budżetowej, jednak w przypadku gdy w ciągu roku uchwała ta jest w tym zakresie zmieniana, kwota dotacji powinna zostać obliczona ponownie, przy uwzględnieniu tej zmienionej wysokości planowanych wydatków i - w przypadku, gdy w wyniku tej zmiany kwota dotacji wzrosła - pozwany powinien wyrównać różnicę od początku roku. Informacja zawarta w sprawozdaniu Rb-28S zawiera ostateczną planowaną w uchwale budżetowej kwotę wydatków w danym roku budżetowym. Przedmiotowe sprawozdanie odzwierciedla zatem treść uchwały (tak A.Bieniaszewska, B. Wołczak, Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, L.), a zatem może stanowić podstawę do ustalenia kwoty dotacji należnej za dany rok.

Pozwany nie był uprawniony do dokonania w przepisach prawa miejscowego ustaleń sprzecznych z definicją pojęcia wydatki bieżące określoną w ustawie o finansach publicznych. Biorąc natomiast pod uwagę, że dotacja ma być wypłacana od początku budżetowego w 12 miesięcznych ratach, nie ma zdaniem Sądu wątpliwości, że podstawą jej ustalenia muszą być wydatki planowane, a nie poniesione, gdyż gdyby miały być to wydatki poniesione, nie byłoby możliwości ustalenia wysokości dotacji w ciągu roku roku i jej wypłacenie w terminie.

Brak jest podstaw do wyodrębniania przez pozwanego przedszkoli integracyjnych i ustalania dla takich przedszkoli dotacji w innej wysokości. Z ustawowego sformułowania „przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi”, nie można wywodzić wniosku, że przedszkola integracyjne stanowią, na potrzeby obliczania wysokości dotacji, odrębną kategorię placówek oświatowych. Sformułowanie to wskazuje, że w ramach pojęcia „przedszkola” mieszczą się także przedszkola integracyjne. W konsekwencji należy zdaniem Sądu uznać, że obowiązujące w okresie objętym roszczeniem przepisy nie dawały podstaw do nieuwzględniania w podstawie naliczania dotacji wydatków ponoszonych na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają również dzieci niepełnosprawne. Ustawa o systemie oświaty w art. 2 pkt 1 podzieliła przedszkola na: przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Nie było zatem wówczas podstaw do uznania, że oddziały integracyjne w przedszkolach czy działające odrębnie przedszkola integracyjne stanowią odrębną kategorię placówek szczególnie, że ich wydatki ujmowane były w tej samej kategorii budżetowej (odmiennie niż w przypadku wydatków przedszkoli specjalnych).

Dodatkowo należy wskazać, że dowodu na wyodrębnienie przez ustawodawcę przedszkoli integracyjnych nie stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 167) ani rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 414). Przepisy te regulują jedynie warunki organizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych w integracji ze środowiskiem rówieśniczym, natomiast nie wynika z nich, że istnieje odrębna kategoria „przedszkoli integracyjnych”, które są odrębnie finansowane. Jak wynika z definicji ustawowych pod pojęciem przedszkoli integracyjnych należy rozumieć przedszkola, w których wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi, tj. takimi w których uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami. Ponownie podkreślenia wymaga, że z żadnych regulacji nie wynika, żeby przedszkola posiadające takie oddziały były finansowane na innych zasadach niż przedszkola, w których takich oddziałów nie ma. Zaznaczyć też należy, że za przedszkole integracyjne należałoby uznać także takie w którym tylko jeden uczeń jest niepełnosprawny. Już z tego wynika, że ustalanie w tym przypadku odrębnych zasad finansowania jest nieuprawnione.

Powód wywodził, że wydatki bieżące, stanowiące podstawę naliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych powinny być zarówno planowane wydatki określone w rozdziale 80104 jak i wydatki wspólne dla całej oświaty z rozdziałów 80114, 80146, 80148 oraz 80195, ujęte proporcjonalnie w stosunku do przedszkoli niepublicznych według liczby dzieci objętych danym wydatkiem. Do czasu nowelizacji zaś ustawy oświatowej, która weszła w życie 1 września 2013 r, do podstawy naliczania dotacji należało wliczać zakup środków żywności oraz wydatki bieżące sfinansowane wpłatami rodziców podkreślając, że przepisy regulujące obliczanie dotacji nie ograniczają źródeł finansowania poszczególnych wydatków.

Nie budzi wątpliwości, iż do podstawy ustalenia wysokości dotacji należy włączyć wydatków planowane w rozdziale 80104.

Za uzasadnione Sąd uznał zarzuty pozwanego odnośnie braku podstaw do doliczenia do podstawy obliczenia dotacji wydatków zawartych w dziale 80114. Podkreślić należy, iż istotne są wydatki bieżące ponoszone „w przedszkolach publicznych” a nie „na przedszkola publiczne”. Zgodzić się trzeba, że wydatkami „ponoszonymi w przedszkolach” nie są wydatki ponoszone w dzielnicowych biurach finansów oświaty, które jako wyodrębnione jednostki organizacyjne prowadzą obsługę finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych publicznych. Biura te - zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r., finansowane są ze środków ujętych w budżecie w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół. Jak słusznie zaznaczył pozwany, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy oświatowej zapewnienie obsługi finansowej placówki oświatowej jest zadaniem jej organu prowadzącego, a nie zadaniem samej placówki, która jest uprawniona do dotacji (dotacje są udzielane placówce oświatowej a nie jej organowi prowadzącemu). W konsekwencji wydatki wskazane w tym rozdziale nie zostały uwzględnione przy obliczaniu kwoty dotacji.

Uwzględnione natomiast zostały wydatki określone w rozdziałach 80146, 80148 oraz 80195, przy czym z rozdziałów 80146 i 80148 dopiero od 2012 roku zgodnie z twierdzeniami przedstawionymi przez samego pozwanego. Do 2012 roku wydatki na wyżywienie w przedszkolach były klasyfikowane w rozdziale 80104, a dopiero od roku 2012 wydatki te zaczęły być ewidencjonowane w rozdziale 80148.

Odnośnie rozdziału 80195 Sąd uznał, że zawiera on wydatki podlegające wliczeniu do podstawy obliczania dotacji, gdyż sam pozwany w załączniku do pisma z 19 kwietnia 2016 r. ( k. 528) wskazał, że wydatki zawarte w tym rozdziale należy wliczać do podstawy obliczania dotacji. Pozwany nie wyjaśnił przy tym z jakiego powodu twierdzi, że w poprzednich latach w rozdziale tym nie były uwzględniane wydatki ponoszone w przedszkolach ani co się zmieniło w tej kwestii począwszy od roku 2016 (tj. z jakiego powodu wydatki te zaczęły być wliczane do podstawy ustalenia wysokości dotacji).

Dokonując zatem ustalania wysokości Sąd przeprowadził wskazane niżej działania arytmetyczne polegające na ustaleniu różnicy pomiędzy ogółem wydatków zaplanowanych w rozdziale 80104, a wydatkami nie mającymi charakteru bieżących. W tożsamy sposób Sąd przeprowadził wyliczenia w zakresie rozdziału 80195 zawierającego wydatki wspólne dla całej oświaty, przy czym skorygował je do podanego przez powoda stosunku liczby uczniów przedszkoli do pozostałych uczniów w placówkach oświatowych pozwanego tj. 0,27. (...) W. w tym zakresie co prawda podniosło zarzut niewykazania tego wskaźnika, lecz jednocześnie także go nie podało. Zważyć zaś należy, iż jako organ prowadzący placówki oświatowe winien jako jedyny w istocie podmiot mieć pełną wiedzę statystyczną co do liczny uczniów z poszczególnych z nich i ewentualnie skorygować dane przytoczone przez powoda.

Odnośnie zaś pozostałych zmiennych istotnych z punktu widzenia stosowania normy z art. 90 ust 2 b ustawy o systemie Oświaty tj. liczba uczniów w przedszkolach publicznych, liczba dzieci w przedszkolach powoda oraz kwota dotacji wypłaconych pozwanemu, Sąd oparł się na danych wskazanych przez pozwanego w załącznikach do odpowiedzi na pozew.

Obliczenia dokonane w oparciu o powyższe założenia przedstawiają się w sposób następujący, za poszczególne lata objęte pozwem (poza 2004 rok, za który to roszczenie uległo przedawnieniu):

I)  2005 r.

Dział 801, rozdział 80104, §206625 : 342579799

-

Dział 801, rozdział 80104, §2450: 31588983

-

Dział 801, rozdział 80104, § 2590: 5091578

-

Dział 801, rozdział 80104, §6050: 13495900

-

Dział 801, rozdział 80104, §6060 : 2179534

-

Dział 801, rozdział 80104, § 6210: 726256

przyznana przez powoda wysokość kwoty wydatków na odziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 7551561

Powyższe daje różnicę w kwocie: 281945987, przy czym Sąd skorygował ją do kwoty podanej w pozwie tj. 280841987 złotych(k. 9). Kwotę tą zaś należało powiększyć o przypadające na przedszkola pozostałe wydatki na finansowanie oświaty wedle następujących wyliczeń:

Dział 801, rozdział 80195, §175911: 1538827

-

Dział 801, rozdział 80195, §2810: 167005

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2810: 258713

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2830: 23100

-

Dział 801, rozdział 80195, § 6060: 5000

Powyższe daje różnicę w kwocie 1085008,5 złotych. Z niej zaś należy wyodrębnić część dla przedszkoli wedle wskaźnika podanego przez powoda i nie skorygowanego przez pozwanego tj. 0,27 tj. 1085008,5 x 0,27 jako = 292952,29

Suma dwóch wskazanych wyżej kwot 280841987+ 292952,29=281134939,29

Kwotę tą należy podzielić przez liczbę uczniów w przedszkolach publicznych podaną przez pozwanego tj. 32886 (k.261)

281134939,29/ 32886 =8548,76

Kwotę powyższą należy skorygować przez współczynnik ustawowy- nie zmieniony (nie podwyższony) kolejnymi uchwałami Rady (...) W. tj. 0,75

8548,76x0,75=6411,57

Kwota ta po podzieleniu przez liczbę miesięcy daje wartość (6411,57/12) 534,30. Po pomnożeniu jej przez średniomiesięczną liczbę dzieci w przedszkolu powoda zgodnie z twierdzeniem pozwanego (k. 261) 534,30X469 daje kwotę dotacji należną za 2005 roku tj. 250.586,7

Po pomniejszeniu o kwotę dotacji już wypłaconej powodowi, Sąd obliczył wysokość niedopłaty tego świadczenia: 250586,70-228853,24=21733,46

II)  2006 r.

Dział 801, rozdział 80104, §206625 : 371739646

-

Dział 801, rozdział 80104, §2450: 40207675

-

Dział 801, rozdział 80104, § 2590: 5749970

-

Dział 801, rozdział 80104, §2310: 1500000

-

Dział 801, rozdział 80104, §6050: 23312288

-

Dział 801, rozdział 80104, §6060 : 3290765

-

Dział 801, rozdział 80104, § 6210: 726256

Powyższe daje różnicę w kwocie297678948. Kwotę tą zaś należało powiększyć o przypadające na przedszkola pozostałe wydatki na finansowanie oświaty wedle następujących wyliczeń:

Dział 801, rozdział 80195, §263835: 17141255

-

Dział 801, rozdział 80195, §2810: 55700

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2820: 158200

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2830: 34500

Powyższe daje różnicę w kwocie 16892855złotych. Z niej zaś należy wyodrębnić część dla przedszkoli wedle wskaźnika podanego przez powoda i nie skorygowanego przez pozwanego tj. 0,27 tj. 16892855 x 0,27 jako = 4561070,85

Suma dwóch wskazanych wyżej kwot to 297678948+4561070,85=302240018,85

Kwotę tą należy podzielić przez liczbę uczniów w przedszkolach publicznych podaną przez pozwanego tj. 32812 (k.266)

302240018,85/ 32812 =9211,26

Kwotę powyższą należy skorygować przez współczynnik ustawowy- nie zmieniony (nie podwyższony) kolejnymi uchwałami Rady (...) W. tj. 0,75

9211,26x0,75=6908,44

Kwota ta po podzieleniu przez liczbę miesięcy daje wartość (6908,44/12) 575,70. Po pomnożeniu jej przez średniomiesięczną liczbę dzieci w przedszkolu powoda zgodnie z twierdzeniem pozwanego (k.) 575,70X544 daje kwotę dotacji należną za 2006 roku tj. 313180,8

Po pomniejszeniu o kwotę dotacji już wypłaconej powodowi, Sąd obliczył wysokość niedopłaty tego świadczenia za 2006 r.: 313180,8-275829,76=37351,04.

III)  2007 r.

Dział 801, rozdział 80104, §234225 : 407042330

-

Dział 801, rozdział 80104, §2540: 49565494

-

Dział 801, rozdział 80104, § 2590: 6246229

-

Dział 801, rozdział 80104, §2310: 835000

-

Dział 801, rozdział 80104, §6050: 23908561

-

Dział 801, rozdział 80104, §6060 : 4619436

Powyższe daje różnicę w kwocie 321867610. Kwotę tą zaś należało powiększyć o przypadające na przedszkola pozostałe wydatki na finansowanie oświaty wedle następujących wyliczeń:

Dział 801, rozdział 80195, §353777: 19773757

-

Dział 801, rozdział 80195, §2810: 381807

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2820: 575093

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2830: 91500

-

Dział 801, rozdział 80195, § 6060 222400

Powyższe daje różnicę w kwocie 18502775złotych. Z niej zaś należy wyodrębnić część dla przedszkoli wedle wskaźnika podanego przez powoda i nie skorygowanego przez pozwanego tj. 0,27 tj. 18502775 x 0,27 = 4995749,25

Suma dwóch wskazanych wyżej kwot to 4995749,25+321867610=326863359,25

Kwotę tą należy podzielić przez liczbę uczniów w przedszkolach publicznych podaną przez pozwanego tj. 34669 (k.273)

326863359,25/=9428,12

Kwotę powyższą należy skorygować przez współczynnik ustawowy- nie zmieniony (nie podwyższony) kolejnymi uchwałami Rady (...) W. tj. 0,75

9428 x 0,75=7071

Kwota ta po podzieleniu przez liczbę miesięcy daje wartość (7071/12) 589,25. Po pomnożeniu jej przez średniomiesięczną liczbę dzieci w przedszkolu powoda zgodnie z twierdzeniem pozwanego (k.) 589,25x908 daje kwotę dotacji należną za 2007 roku tj. 535039

Po pomniejszeniu o kwotę dotacji już wypłaconej powodowi, Sąd obliczył wysokość niedopłaty tego świadczenia: 535039-466176,28=68862,72

IV)  2008 r.

Dział 801, rozdział 80104, §206625 : 478351546

-

Dział 801, rozdział 80104, §2450: 65579488

-

Dział 801, rozdział 80104, § 2590: 7672394

-

Dział 801, rozdział 80104, §6050: 44515173

-

Dział 801, rozdział 80104, §6060 : 9170246

Powyższe daje różnicę w kwocie 351414245. Kwotę tą zaś należało powiększyć o przypadające na przedszkola pozostałe wydatki na finansowanie oświaty wedle następujących wyliczeń:

Dział 801, rozdział 80195, §353304: 23332861

-

Dział 801, rozdział 80195, §2810: 485840

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2820: 1032160

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2830: 102000

-

Dział 801, rozdział 80195, §6060: 273480

Powyższe daje różnicę w kwocie 21439381złotych. Z niej zaś należy wyodrębnić część dla przedszkoli wedle wskaźnika podanego przez powoda i nie skorygowanego przez pozwanego tj. 0,27 tj. 21439381x0,27jako = 5788632,87

Suma dwóch wskazanych wyżej kwot to 5788632,87+351414245=357202877,87

Kwotę tą należy podzielić przez liczbę uczniów w przedszkolach publicznych podaną przez pozwanego tj. 35238 (k.279)

357202877,87/35238=10136,87

Kwotę powyższą należy skorygować przez współczynnik ustawowy- nie zmieniony (nie podwyższony) kolejnymi uchwałami Rady (...) W. tj. 0,75

10136,87x0,75=7602,65

Kwota ta po podzieleniu przez liczbę miesięcy daje wartość (7602,65/12) 633,55. Po pomnożeniu jej przez średniomiesięczną liczbę dzieci w przedszkolu powoda zgodnie z twierdzeniem pozwanego (k.) 633,55x1233daje kwotę dotacji należną za 2008 roku tj. 781167,15Po pomniejszeniu o kwotę dotacji już wypłaconej powodowi, Sąd obliczył wysokość niedopłaty tego świadczenia za 2007 r.: 781167,15-692773,38=88393,77

V)  2009 r.

Dział 801, rozdział 80104, §241505 : 530304561

-

Dział 801, rozdział 80104, §2450: 79549533

-

Dział 801, rozdział 80104, §6050: 52072899

-

Dział 801, rozdział 80104, §6060 : 12011174

Powyższe daje różnicę w kwocie 378424500. Kwotę tą zaś należało powiększyć o przypadające na przedszkola pozostałe wydatki na finansowanie oświaty wedle następujących wyliczeń:

Dział 801, rozdział 80195, §375191: 25698147

-

Dział 801, rozdział 80195, §2808: 190750

-

Dział 801, rozdział 80195, §2810: 669290

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2820: 1216110

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2830: 114600

-

Dział 801, rozdział 80195, §6060: 150000

-

Dział 801, rozdział 80195, §6068: 12000

Powyższe daje różnicę w kwocie 23345397 złotych. Z niej zaś należy wyodrębnić część dla przedszkoli wedle wskaźnika podanego przez powoda i nie skorygowanego przez pozwanego tj. 0,27 tj. 23345397x0,27=6303257,19

Suma dwóch wskazanych wyżej kwot to 6303257,19+378424500=384727757,19

Kwotę tą należy podzielić przez liczbę uczniów w przedszkolach publicznych podaną przez pozwanego tj. 35458 (k 285)

384727757,19/35458=10850,24

Kwotę powyższą należy skorygować przez współczynnik ustawowy- nie zmieniony (nie podwyższony) kolejnymi uchwałami Rady (...) W. tj. 0,75

10850x0.75=8137,5

Kwota ta po podzieleniu przez liczbę miesięcy daje wartość (8137,5/12) 678,12. Po pomnożeniu jej przez średniomiesięczną liczbę dzieci w przedszkolu powoda zgodnie z twierdzeniem pozwanego (k.) 678,12x1180 daje kwotę dotacji należną za 2009 roku tj. 800181,6. Po pomniejszeniu o kwotę dotacji już wypłaconej powodowi, Sąd obliczył wysokość niedopłaty tego świadczenia za 2009 r.: 800181,6-696459,60=103722

VI)  2010 r.

Dział 801, rozdział 80104 : 524072070

-

Dział 801, rozdział 80104, §2450: 87447617

-

Dział 801, rozdział 80104, §2590: 8423183

-

Dział 801, rozdział 80104, §6050 : 44963399

-

Dział 801, rozdział 80104, §6060 : 720847

Powyższe daje różnicę w kwocie 382517024. Kwotę tą zaś należało powiększyć o przypadające na przedszkola pozostałe wydatki na finansowanie oświaty wedle następujących wyliczeń:

Dział 801, rozdział 80195 34541334

-

Dział 801, rozdział 80195, §2807: 674829

-

Dział 801, rozdział 80195, §2809: 32767

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2810: 890790

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2820: 1309210

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2839: 20000

-

Dział 801, rozdział 80195, §6060: 150000

-

Dział 801, rozdział 80195, §6067: 58373

-

Dział 801, rozdział 80195, §6069: 12527

Powyższe daje różnicę w kwocie 31390838 złotych. Z niej zaś należy wyodrębnić część dla przedszkoli wedle wskaźnika podanego przez powoda i nie skorygowanego przez pozwanego tj. 0,27 tj. 31390838x0,27=8475526,26

Suma dwóch wskazanych wyżej kwot to 8475526,26+382517024=390992550,26

Kwotę tą należy podzielić przez liczbę uczniów w przedszkolach publicznych podaną przez pozwanego tj. 35724 (k.291)

390992550,26/35724=10944,81

Kwotę powyższą należy skorygować przez współczynnik ustawowy- nie zmieniony (nie podwyższony) kolejnymi uchwałami Rady (...) W. tj. 0,75

10944,81x0,75=8208,60

Kwota ta po podzieleniu przez liczbę miesięcy daje wartość (8208,60/12) 684,05. Po pomnożeniu jej przez średniomiesięczną liczbę dzieci w przedszkolu powoda zgodnie z twierdzeniem pozwanego (k684,05 x 464daje kwotę dotacji należną za 2010 roku tj. =317399,2Po pomniejszeniu o kwotę dotacji już wypłaconej powodowi, Sąd obliczył wysokość niedopłaty tego świadczenia za 2010 r.: 317399,2-280552,96=36846,24

VII)  2011 r.

Dział 801, rozdział 80104 łącznie : 529532757

-

Dział 801, rozdział 80104, §2540: 93782894

-

Dział 801, rozdział 80104, §2590: 8128435

-

Dział 801, rozdział 80104, §6050 : 26748591

-

Dział 801, rozdział 80104, §6060 : 4813634

Powyższe daje różnicę w kwocie 396059203. Kwotę tą zaś należało powiększyć o przypadające na przedszkola pozostałe wydatki na finansowanie oświaty wedle następujących wyliczeń:

Dział 801, rozdział 80195 łącznie: 37729968

-

Dział 801, rozdział 80195, §2007: 50086

-

Dział 801, rozdział 80195, §2009:8839

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2360: 210969

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2369:20000

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2807:819058

-

Dział 801, rozdział 80195, §2809:135497

-

Dział 801, rozdział 80195, §2810:923600

-

Dział 801, rozdział 80195, §2820:1220431

-

Dział 801, rozdział 80195, §283045000

-

Dział 801, rozdział 80195, §6060148733

-

Dział 801, rozdział 80195, §6067: 235595

-

Dział 801, rozdział 80195, §6069:41575

Powyższe daje różnicę w kwocie 33870585 złotych. Z niej zaś należy wyodrębnić część dla przedszkoli wedle wskaźnika podanego przez powoda i nie skorygowanego przez pozwanego tj. 0,27 tj. 33870585x0,27=9145057,95

Suma dwóch wskazanych wyżej kwot to 9145057,95+396059203=405204260,95

Kwotę tą należy podzielić przez liczbę uczniów w przedszkolach publicznych podaną przez pozwanego tj. 36734 (k.297)

405204260,95/36734=11030,77

Kwotę powyższą należy skorygować przez współczynnik ustawowy- nie zmieniony (nie podwyższony) kolejnymi uchwałami Rady (...) W. tj. 0,75

11030,77 X 0,75=8273,08

Kwota ta po podzieleniu przez liczbę miesięcy daje wartość (8273,08/12) 689,42. Po pomnożeniu jej przez średniomiesięczną liczbę dzieci w przedszkolu powoda zgodnie z twierdzeniem pozwanego (682,42x 281 daje kwotę dotacji należną za 2010 roku tj. =191760,02.Po pomniejszeniu o kwotę dotacji już wypłaconej powodowi, Sąd obliczył wysokość niedopłaty tego świadczenia za 2011 r.: 191760,02-162274,69=29485,33

VIII)  2012r.

Dział 801, rozdział 80104 łącznie : 554261678

-

Dział 801, rozdział 80104, §2540: 113717760

-

Dział 801, rozdział 80104, §2590: 8798608

-

Dział 801, rozdział 80104, §6050 : 15167594

-

Dział 801, rozdział 80104, §6060 : 3646241

Powyższe daje różnicę w kwocie 412931475. Kwotę tą zaś należało powiększyć o przypadające na przedszkola pozostałe wydatki na finansowanie oświaty wedle następujących wyliczeń:

Dział 801, rozdział 80195 łącznie: 44994227

-

Dział 801, rozdział 80195, §2007: 494360

-

Dział 801, rozdział 80195, §2009:118775

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2360: 2500000

-

Dział 801, rozdział 80195, §6067: 122227

-

Dział 801, rozdział 80195, §6069:18373

Powyższe daje różnicę w kwocie 41740492 złotych. Z niej zaś należy wyodrębnić część dla przedszkoli wedle wskaźnika podanego przez powoda i nie skorygowanego przez pozwanego tj. 0,27 tj. 41740492x0,27=11269932,84

Dodatkowo w 2012 roku zgodnie ze stanowiskiem pozwanefo należało powiększyć kwotę podstawy wyliczenia dotacji o wydatki zaplanowane w rozdziale 80146 tj. kwotę 1232418 (k. 305) oraz w rozdziale 10148 tj. kwotę 10937642 (k. 305)

Suma powyższych czterech składników to 11269932,84+412931475+1232418 +10937642 =436371467,84

Kwotę tą należy podzielić przez liczbę uczniów w przedszkolach publicznych podaną przez pozwanego tj. 37832 (k. 305)

436371467,84/37832=11534,45

Kwotę powyższą należy skorygować przez współczynnik ustawowy- nie zmieniony (nie podwyższony) kolejnymi uchwałami Rady (...) W. tj. 0,75

11534,45x0,75=8650,84

Kwota ta po podzieleniu przez liczbę miesięcy daje wartość (8650,84/12) 720,90. Po pomnożeniu jej przez średniomiesięczną liczbę dzieci w przedszkolu powoda zgodnie z twierdzeniem pozwanego (720,90x223) daje kwotę dotacji należną za 2010 roku tj. =160760,7.Po pomniejszeniu o kwotę dotacji już wypłaconej powodowi, Sąd obliczył wysokość niedopłaty tego świadczenia za 2012 r.: 160760,7-136313,21=24447,49

IX)  2013 r.

Dział 801, rozdział 80104 łącznie : 601411339

-

Dział 801, rozdział 80104, §2540: 130627767

-

Dział 801, rozdział 80104, §2590: 8777800

-

Dział 801, rozdział 80104, §6050 : 33828480

-

Dział 801, rozdział 80104, §6060 : 668838

Powyższe daje różnicę w kwocie 427508454. Kwotę tą zaś należało powiększyć o przypadające na przedszkola pozostałe wydatki na finansowanie oświaty wedle następujących wyliczeń:

Dział 801, rozdział 80195 łącznie: 51122069

-

Dział 801, rozdział 80195, §2007: 399701

-

Dział 801, rozdział 80195, §2009:263254

-

Dział 801, rozdział 80195, § 2360: 2915000

-

Dział 801, rozdział 80195, §6061: 16885

-

Dział 801, rozdział 80195, §6067:27584

-

Dział 801, rozdział 80195, §6069:4869

Powyższe daje różnicę w kwocie 47494775 złotych. Z niej zaś należy wyodrębnić część dla przedszkoli wedle wskaźnika podanego przez powoda i nie skorygowanego przez pozwanego tj. 0,27 tj. 47494775x0,27=12823589,25

Dodatkowo w 2013 roku zgodnie ze stanowiskiem pozwanego należało powiększyć kwotę podstawy wyliczenia dotacji o wydatki zaplanowane w rozdziale 80146 tj. kwotę 1340617(k. 314) oraz w rozdziale 10148 tj. kwotę 10559112 (k. 314). Suma powyższych czterech składników to 12823589,25+427508454+1340617+10559112=452231772,25

Kwotę tą należy podzielić przez liczbę uczniów w przedszkolach publicznych podaną przez pozwanego tj. 38891 (k. 314)

452231772,25/38891=11628,18

Kwotę powyższą należy skorygować przez współczynnik ustawowy- nie zmieniony (nie podwyższony) kolejnymi uchwałami Rady (...) W. tj. 0,75

11628,18x0,75=8721,13

Kwota ta po podzieleniu przez liczbę miesięcy daje wartość (8721,13/12) 726,76. Po pomnożeniu jej przez średniomiesięczną liczbę dzieci w przedszkolu powoda od stycznia do sierpnia 2013 roku zgodnie z twierdzeniem pozwanego (726,76x271) daje kwotę dotacji należną za ten okres 196951,96.

Nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 13 czerwca 2013 r. ustawodawca określił, że do wysokości dotacji nie należy wliczać opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiących dochody budżetu gminy. Mając powyższe na uwadze podstawę obliczenia dotacji wyliczonej za miesiące wrzesień-grudzień pomniejszono o znaną kwotę tych wydatków.

W związku z tym obliczoną wyżej kwotę 452231772,25 należy pomniejszyć o kwotę podaną przez powoda tj. 5702841, co daje różnicę w kwocie 446528931,25. Po podzieleniu jej przez podaną liczbą dzieci w przedszkolach publicznych i zredukowaniu o wskaźnik 0,75 , a następnie podzieleniu przez 12 (liczba miesięcy) otrzymano kwotę dotacji na jednego ucznia 717,59.

446528931,25/38891=11481,55

11481,55x0,75=8611,08

8611,08/12=717,59

Następnie po przemożeniu liczny dotacji na jednego ucznia przez podaną przez powoda liczbę uczniów w prowadzanym przez niego przedszkolu od września do grudnia daje należne świadczenie w kwocie 119119,94

717,59X166=119119,94

Dotacja należna powodowi za 2013 rok wynosi zatem (196951,96+119119,94) 316071,9

Po pomniejszeniu o kwotę dotacji już wypłaconej powodowi, Sąd obliczył wysokość niedopłaty tego świadczenia za 2013 r (316071,9-262654,48) tj. 53417,42

Sumując zatem powyższe składniki, Sąd uzyskał kwotę należnej, a dotychczas niewypłaconej części dotacji za sporny okres tj. 464259,47 złotych

21733,46+37351,04+68862,72+88393,77+103722+36846,24+29485,33+24447,49+53417,42=464.259,47.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uwzględnił powództwo do wskazanej wysokości, o odsetkach ustawowych orzekając na podstawie art. 481 § 1 k.c. z zastrzeżeniem opisanego wyżej zakresu przedawnienia.

Dalej idące żądanie podlegało oddaleniu.

Orzekając o kosztach procesu, sąd miał na uwadze, iż zgodnie z art. 98 k.p.c., strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, a także przepis art. 100 k.p.c., zgodnie z którym w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań, koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.

Powód wygrał niniejszy proces w 35 %. Poniósł przy tym koszty w łącznej kwocie 12271 zł. Składa się na nią poniesiona faktycznie opłata od pozwu w kwocie 5000 zł, opłata skarbowa od złożenia dokumentu pełnomocnictwa procesowego w kwocie 17 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w kwocie 7200 zł zgodnie z § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Sąd wziął przy tym pod uwagę datę wniesienia pozwu tj. 25 czerwca 2015 roku oraz treść § 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie .

Pozwany zaś wygrał sprawę w 65% i poniósł koszty odpowiadające wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w kwocie 7200 zł zgodnie z powyższym uzasadnienie.

Rozliczenie tych kosztów nakazało zatem zasądzić od powoda na rzecz pozwanego kwotę 404,50 zł (5000+17+7200+7200=19417 19417x0,65=12621,05 12621,05-5000-17-7200=404,50).

Sąd w punkcie 4 nakazał pobrać od na rzecz Skarbu Państwa kwotę 40121,90 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych, zarządzając jednocześnie ściągnięcie tej kwoty z roszczenia zasądzonego w punkcie 1 wyroku, orzekając w tym zakresie w oparciu o art. 113 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz mając na względzie wynik niniejszego postępowania, tj. jego wygraną w 35 % Powyższa kwota taki odsetek należnej opłaty sądowej, pomniejszonej o uiszczoną kwotę 5000 zł, której to opłaty został w części zwolniony (1334507x0,05-5000=61726 61726X0,65=40121,90)

W analogiczny sposób Sąd obciążył pozwanego pozostałą częścią nieuiszczonej opłaty od pozwu, w zakresie której uległ on żądaniu powoda.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: