Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ca 423/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-11-05

Sygn. akt V Ca 423/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie V Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia

SSO Adam Simoni (spr.)

Sędzia:

Sędzia:

SSO Małgorzata Mazur

SSO Iwona Szczypiór

Protokolant:

st. sekr. sąd. Edyta Rak

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni (...) z siedzibą w R.
przeciwko T. S., M. S. i J. S.
o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie

z dnia 17 września 2014 r., sygn. akt XI C 660/14

I.  oddala apelację,

II.  nie obciąża pozwanych obowiązkiem zwrotu powodowi kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Małgorzata Mazur SSO Adam Simoni SSO Iwona Szczypiór

Sygn, akt V Ca 423/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 września 2014r, (k.98, sprostowanego następnie postanowieniem z dnia 7 października 2014r. k. 116) sygn. akt XI C 660/14 Sąd Rejonowy w Rzeszowie po rozpoznaniu sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w R. wytoczonego przeciwko T. S., M. S. i J. S.:

zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 28.407,93 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16 maja 2013r. do dnia 17 września 2014r.,

oddalił powództwo w pozostałej części, rozłożył należność zasądzoną w pkt I wyroku na 25 równych miesięcznych rat płatnych do dnia 15-go każdego następującego po sobie miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po tym, w którym wyrok się uprawomocni z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia płatności poszczególnych rat,

oraz zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 1.844,35 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

U podstaw powyższego rozstrzygnięcia legły ustalenia i wnioski zawarte w pisemnym uzasadnieniu wyroku(...), co też czyni zbędnym powtarzanie jego treści.

Wnosząc apelację od powyższego wyroku (k.122-124) pozwani T. S. i M. S. wnosili o jego zmianę poprzez rozłożenie należności na 60 równych art miesięcznych płatnych od następnego miesiąca po uprawomocnieniu się orzeczenia i wnosili o nie obciążanie ich kosztami postępowania apelacyjnego.

Pozwany J. S. wnosił o zmianę wyroku poprzez oddalenie powództwa.

W zarzutach apelacji pozwany J. S. kwestionuje swoją legitymację bierną w tym procesie wywodząc, że nie zamieszkiwał w lokalu mieszkalnym, natomiast jest jedynie tam

zameldowany i odbiera pod tym adresem pocztę, a zatem nie jest odpowiedzialny za długi czynszowe związane z eksploatacją mieszkania.

Natomiast pozwani T. S. i M. S. zarzucają, że świadczenie w wysokości 28.407,93 zł winno być rozłożone na 60 rat, albowiem nie są w możno zapłacić w terminie wskazanym w zaskarżonym wyroku rat z tytułu zaległego czynszu.

W odpowiedzi na apelację (kl62-163) powód wnosił o jej oddalenie i zasądzenie solidarnie od pozwanych na jego rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje. Apelacja jest nieuzasadniona.

Zarzut zgłoszony przez pozwanego J. S. że nie jest legitymowany biernie w niniejszym procesie albowiem od 2009r. nie zamieszkuje w spornym lokalu mieszkalnym jest bezzasadny.

Sąd Rejonowy prawidłowo przyjął, że wszyscy pozwani zobowiązani są do zapłaty na rzecz strony powodowej kwoty stanowiącej zaległe opłaty czynszowe i w tym też zakresie ustalenia faktyczne i przyjętą podstawę prawną rozstrzygnięcia przyjmuje za własne.

Pogląd apelujących że zasądzone świadczenie winno być rozłożone na 60 rat nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia, tym bardziej, że zaskarżony wyrok wydany został w dniu 17 września 2014r., zaś płatność świadczenia rozłożonego na raty następuje dopiero od miesiąca następnego po tym w którym orzeczenie się uprawomocni to jest w konkretnym przypadku

5 listopada 2015n (data wydania wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie k. -172).

Z tych przyczyn gdy zaskarżone orzeczenie nie zawiera wad o jakich mowa w apelacji, a także nie zachodzą zarzuty naruszenia prawa procesowego i materialnego, apelacja podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 kpc.

Zważywszy na szczególną sytuację majątkową pozwanych, którą przedstawili w apelacji, Sąd Okręgowy uznał , że zachodzi usprawiedliwiony przypadek nieobciążania pozwanych obowiązkiem zwrotu powodowi kosztów postępowania apelacyjnego - art. 102 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Rak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Simoni,  Małgorzata Mazur ,  Iwona Szczypiór
Data wytworzenia informacji: