Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 966/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2017-11-14

Sygn. akt IV U 966/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Krzywonos

Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Misiuda

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2017 r. w Rzeszowie

sprawy z wniosku A. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o ustalenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego

na skutek odwołania A. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 13/06/2017 r. znak (...)

I.zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 13/06/2017 r , znak: (...)w ten sposób, że ustala ,iż podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego A. K. za okres od 1 stycznia 2017r do 7 października 2017r wynosi 2 825,03 zł. / słownie : dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć , 03/100/

II.zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. na rzecz A. K. kwotę 180 złotych / słownie : sto osiemdziesiąt / tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IV U 966/17

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 14 listopada 2017 r.

Decyzją z dnia 13.VI.2017r znak (...) - (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. ustalił dla A. K. podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres od 9.X.2016r do 31.XI.2016r w kwocie 2806,58 zł / zmieniono decyzją z dnia 21.VII.2017r na kwotę 2825 , 03 zł/ oraz za okres od 1.I.2017r do 7.X.2017r w wysokości 2183,14 zł .

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy powołując się na przepisy ustawy z dnia 25.VI.1999r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa /Dz.U. z 2016r poz. 372 z późn. zm./ stwierdził ,że zgodnie z powołanymi przepisami , podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc , w którym powstała niezdolność do pracy .Jeżeli prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało przed upływem okresu , o którym mowa wyżej , podstawę jego wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia .

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek , w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego , w trakcie którego powstała niezdolność do pracy .

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi wynagrodzenie , które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby , gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

W przypadku , o którym mowa wyżej , podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi – wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie , na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości .

Z posiadanej dokumentacji wynika ,że w dniu 1.IV.2015r wnioskodawczyni została zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym w B. , na podstawie umowy o pracę zawartej w wymiarze pełnego etatu na okres od 9.X.2016r do 25.II.2017r został wnioskodawczyni udzielony urlop macierzyński , a od 26.II.2017r do 7.X.2017r – urlop rodzicielski .

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 19.XII.2016r pomiędzy Urzędem Miejskim w B. , a Liceum Ogólnokształcącym w B. , od dnia 1.I.2017r została wnioskodawczyni przeniesiona do pracy w Urzędzie Miejskim w B. na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 22.XI.2008r o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2016r poz. 902/.

Biorąc pod uwagę powyższe ,podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego wnioskodawczyni za okres od 9.X.2016r do 31.XII.2016r winno stanowić wynagrodzenie wypłacone z tytułu zatrudnienia w Liceum Ogólnokształcącym w B. , a od 1.I.2017r podstawę wymiaru zasiłku należało ustalić na nowo , na podstawie wynagrodzenia przysługującego wnioskodawczyni za miesiąc styczeń 2017r u aktualnego płatnika składek tj. Urzędu Miejskiego w B. .

Odwołanie od powyższej decyzji w zakresie okresu od 1.I.2017r do 7.X. 2017r złożyła A. K. żądając jej zmiany poprzez ustalenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres od 1.I.2017r do 7.X.2017r w kwocie 2825, 03 zł / k.43/.

W uzasadnieniu podała ,że w dniu 24.X.2016r pracodawca tj. Liceum Ogólnokształcące w B. udzielił jej urlopu macierzyńskiego w wymiarze 140 dni , tj. od 9.X.2016r do 25.II.2017r oraz urlop rodzicielski od 26.II.2017r do 7.X.2017r.

W dniu 19.XII.2016r pomiędzy Urzędem Miejskim w B. , a Liceum Ogólnokształcącym w B. zostało zawarte porozumienie , zgodnie z którym za zgodą wnioskodawczyni jako osoby zatrudnionej w Liceum Ogólnokształcącym w B. na stanowisku księgowej została przeniesiona do pracy w Urzędzie Miejskim w B. od 1.I.2017r na podstawie art. 22 ups. Praca w Urzędzie Miejskim jest wykonywana także w pełnym wymiarze czasu pracy – ze zmianą w zakresie wynagrodzenia do kwoty 2530,00 zł brutto bez premii i innych dodatków.

Porozumienie powyższe zawarte zostało już podczas trwania urlopu macierzyńskiego, bowiem dzień porodu to 9.X.2016r .Przed dniem porodu od dnia 11.VII.2016r do dnia porodu tj. do 9.X.2016r przebywała na zwolnieniu chorobowym .

W związku z zawarciem porozumienia z dnia 19.XII.2016r pracodawca zmienił podstawę wymiaru składki zasiłku macierzyńskiego na kwotę 2530, 00 zł tj. kwotę wynagrodzenia otrzymywaną przez wnioskodawczynię w Urzędzie Miejskim w B. – kwotę niższą , co nie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa .

Przeniesienie wnioskodawczyni jako pracownika samorządowego do innej jednostki w trybie art. 22 ups, nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym i nawiązaniem nowego stosunku pracy z jednostką , w której pracownik ma być zatrudniony – tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.VI.2013r syg. akt IPK 2/13.

Wobec powyższego podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego powinna wynosić 2825,03 zł / akta ZUS , k. 47/.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. wniósł o oddalenie odwołania uzasadniając jak w decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Liceum Ogólnokształcące w B. w dniu 1.IV.2015r zawarło umowę o pracę na czas określony z A. K. od 1.IV.2015r do 30.IX.2015r na stanowisku księgowej. Umową z 1.X.2015r strony zawarły umowę na czas nieokreślony od 1.X.2015r .

24.X.2016r Liceum Ogólnokształcące w B. udzieliło A. K. urlopu macierzyńskiego od 9.X.2016r do 25.II.2017r , oraz urlopu rodzicielskiego od 26.II.2017r do 7.X.2017r.

19.XII.2016r doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy Urzędem Miejskim w B. , a Liceum Ogólnokształcącym w B. na mocy , którego A. K. zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym w B. na stanowisku księgowej zostaje przeniesiona do pracy w Urzędzie Miejskim w B. od dnia 1.I.2017r w trybie art.22 ustawy z dnia 21.X.2008r o pracownikach samorządowych .Przeniesienie następuje za zgodą pracownika i odpowiada ważnym interesom Urzędu Miejskiego w B. oraz nie narusza interesu Liceum Ogólnokształcącego w B. .Akta osobowe z całą dokumentacją zostają przekazane 30.XII.2015r do Urzędu Miejskiego w B. .

W Urzędzie Miejskim w B. miesięczne wynagrodzenie wnioskodawczyni za styczeń 2017r wynosi 2530 zł., oraz dodatek stażowy , który nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego / akta ZUS/.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wyżej wymienione dowody .

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawczyni jest zasadne .

Przedmiotem sporu jest , czy podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w okresie od 1.I.2017r do 7.X.2017r winna stanowić kwota 2825, 03 zł. czy 2183,14 zł.

Na wstępie należy stwierdzić ,że zmiana pracodawcy w trybie art. 22 ustawy z 2008r o pracownikach samorządowych następuje w ramach tego samego stosunku pracy , który podlega jedynie modyfikacji ,między innymi w zakresie podmiotu zatrudniającego .

Z tą sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie .Wnioskodawczyni jako pracownik Liceum Ogólnokształcącego w B. w trybie art. 22 cyt. ustawy stała się z dniem 1.I.2017r pracownikiem Urzędu Miasta w B. .

Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 25.VI.1999r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa /tj. 22.VI.2017r p. (...) stanowi ,że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego , w trakcie którego powstała niezdolność do pracy .

Przepis ten ma zastosowanie do zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego poza art. 47 ustawy.

Art. 37 ust.1 cyt. ustawy stanowi ,że jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego , podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie , które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby przepracował pełnym miesiąc kalendarzowy.

Zastosowanie przez organ rentowy art. 37 ustawy zdaniem Sądu jest niezasadne.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika u tego pracodawcy , z którym łączył go stosunek pracy w okresie powstania niezdolności do pracy .

A. K. przed uzyskaniem prawa do urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w okresie ciągłym od 9.X.2016r do 7.X.2017r łączył stosunek pracy z Liceum Ogólnokształcącym w B. .

Wnioskodawczyni nie rozwiązała stosunku pracy z tym pracodawcą w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego , nie miała żadnej przerwy w pracy z powodu okresu zasiłkowego u nowego pracodawcy tj. Urzędu Miejskiego w B. , który przejął wnioskodawczynię na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych ze wszelkimi konsekwencjami .

Nastąpiła zmiana wynagrodzenia wnioskodawczyni od 1.I.2017r, ale w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego , a następnie rodzicielskiego udzielonego przez Liceum Ogólnokształcące.

Nie mamy więc w niniejszej sprawie do czynienia z sytuacją opisaną w art. 37 ustawy zasiłkowej , gdyż wnioskodawczyni nie przerwała okresu zasiłkowego rozpoczętego w Liceum Ogólnokształcącym w B. w styczniu 2017r i trwającego nieprzerwanie do 7.X.2017r.

Gdyby wnioskodawczyni miała przerwę chociażby jednodniową , to w takiej sytuacji do następnego okresu zasiłkowego miałby zastosowanie art. 37 ustawy zasiłkowej.

W przypadku wnioskodawczyni taka sytuacja nie zaistniała .

Wnioskodawczyni urlop macierzyński i rodzicielski miała udzielony w trakcie zatrudnienia w Liceum Ogólnokształcącym w B. nieprzerwanie od 9.X.2016r do 7.X.2017r .W ramach tego samego stosunku pracy została przejęta przez Urząd Miejski w B. .

Tym samym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego od 1.I.2017r do 7.X.2017r stanowi wynagrodzenie wypłacane u pracodawcy u ,którego była zatrudniona i u którego powstała nieprzerwana niezdolność do pracy , a tym pracodawcą było Liceum Ogólnokształcące w B. .

Mając powyższe Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z art. 98 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Komorowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Krzywonos
Data wytworzenia informacji: