Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 125/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Koninie z 2016-04-27

Sygn. akt IV P 125/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konin, dnia 07-04-2016 r.

Sąd Rejonowy w Koninie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Kinga Śliwińska – Buśkiewicz

Protokolant:Katarzyna Kamińska

po rozpoznaniu w dniu 24-03-2016 r. w Koninie

sprawy z powództwa R. B.

przeciwko (...) S.A. w T.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Kinga Śliwińska – Buśkiewicz

UZASADNIENIE

Powód R. B. wniósł przeciwko (...) S. A. z/s w T. pozew o zasądzenie kwoty 10.083,34 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty:

- 5.513,08 zł w tym od kwoty 433,20 zł od dnia 10.11.2012 r. do dnia zapłaty; od kwoty 433,20 zł od dnia 11.12.2012 r. do dnia zapłaty; od kwoty 433,20 zł od dnia 11.01.2013 r. do dnia zapłaty; od kwoty 433,20 zł od dnia 09.02.2013 r. do dnia zapłaty; od kwoty 577,60 zł od dnia 09.03.2013 r. do dnia zapłaty; od kwoty 577,60 zł od dnia 11.04.2013 r. do dnia zapłaty; od kwoty 548,72 zł od dnia 11.06.2013 r. do dnia zapłaty; od kwoty 548,72 od dnia 11.07.2013 r. do dnia zapłaty; od kwoty 548,72 zł od dnia 10.08.2013 r. do dnia zapłaty; od kwoty 548,72 zł od dnia 11.09.2013 r. do dnia zapłaty; od kwoty 433,20 zł od dnia 11.10.2013 r. do dnia zapłaty; tytułem zaniżonej nagrody (...) za 2012 i 2013 rok od kwot 433,20 zł i od 324,90 zł; tytułem zaniżonej odprawy kwotę: 3.812,16 zł. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wywodził, że strony łączył stosunek pracy na czas nieokreślony. Wynagrodzenie składało się z wynagrodzenia zasadniczego i premii. Premia ta była integralną częścią wynagrodzenia, należną obligatoryjnie, a podstawa prawna jej wypłaty znajdowała się w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Pozwany powołując się na trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa nie wypłacił powodowi należnego wynagrodzenia w pełnej wysokości za miesiące: od października 2012 r. do września 2013 r. Obniżono także nagrodę barbórkową, która była równa wynagrodzeniu za miesiąc październik.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwany podniósł, że zgodnie z art. 16 ZUZP pracownicy mogą otrzymać premie w ramach wynagrodzeń zaliczonych w ciężar kosztów. Podstawą decyzji jest sprzedaż wyrobów i usług. Jednocześnie art. 8 § 3 ZUZP przewiduje, że pracodawca może stosownie do potrzeb ograniczyć lub wstrzymać uruchomienie środków na premie i nagrody jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w tym przepisie, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. Pozwany systematycznie spotykał się z reprezentantami związków zawodowych. Informował o wstrzymaniu lub ograniczeniu wysokości premii. W okresie od października 2012 r. do października 2013 r. Prezes Zarządu ustalił premię w wysokości: 10.2012 r.- 5%; 11.2012 r., 12.2012 r.- 5%; 01.2013 r.- 5%; 02 i 03.2013r.- 0%; 04.2013 r.- 30%; 05.06.07.08.2013 r.- 1%; 09.2013 r.- 5%, 10.2013 r.- 10%. Zdaniem pozwanego wypłata premii w wysokości od jednego do kilku procent może powodować niechęć do działań naprawczych w spółce. Dlatego też zdaniem pozwanego lepiej wypłacić pracownikowi premię raz na jakiś czas w wyższej wysokości biorąc pod uwagę wyniki ekonomiczne spółki w dłuższych okresach rozliczeniowych.

Na rozprawie w dniu 24.03.2016 r. pozwany wniósł o odstąpienie go od obciążania kosztami postępowania. Powód doprecyzował żądanie pozwu w ten sposób, że wniósł o zasądzenie odsetek od nagrody barbórkowej i zaniżonej odprawy od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz za okres od 01.01.2016 r. o zasądzenie odsetek ustawowych z art. 481 kc.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód R. B. był zatrudniony w (...) S. A. w T. od 11.05.1984 r. do 29.09.2013 r. W okresie zatrudnienia wykonywał pracę na stanowiskach: elektromonter, samodzielny elektromonter, dozorca, sztygar zmianowy. Powód nabył uprawnienia emerytalne i w związku z tym strony rozwiązały stosunek pracy za porozumieniem stron. W dniu 28.05.2013 r. strony podpisały porozumienie na mocy którego powód poza świadczeniami w ZUZP otrzymał odprawę należną osobom zwalnianym z przyczyn niedotyczących pracownika na zasadach określonych w ustawie z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. (dowód: dokumenty w aktach osobowych powoda)

U pozwanego obowiązywał Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników (...)S. A. z dnia 01.07.1992 r. Zgodnie z art. 16 w/w aktu pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych mogli otrzymać premię w ramach wynagrodzeń zaliczanych w ciężar kosztów. Podstawą naliczania premii jest sprzedaż wyrobów własnych i usług. Kwotę premii ustalało się mnożąc wartość sprzedaży w tys. zł przez współczynnik korygujący w wysokości do 0,04. Premia była naliczana w procencie od płacy zasadniczej. Jednocześnie art. 2 § 1 układu wskazywał, że układ określa zasady wynagradzania i przyznawania świadczeń pracownikom z uwzględnieniem sytuacji finansowej (...) S. A. w tym również w zakresie możliwej do wydatkowania wielkości środków finansowych na wynagrodzenia i świadczenia, wypracowanych zgodnie z zasadą samofinansowania. Art. 8 układu wskazywał, iż w przypadku stwierdzenia, że środki na wynagrodzenia wydatkowane są w wysokości przekraczającej możliwości finansowe przedsiębiorstwa- albo, że takie przekroczenie zagraża- pracodawca może stosownie do potrzeb ograniczyć lub wstrzymać uruchomienie środków na premie i nagrody po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. Nagroda (...) była wypłacana w wysokości wynagrodzenia z miesiąca października (art. 61 ZUZP).(dowód: Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy k. 319- 346)

W dniu 31.10.2012 r. pozwany poinformował pracowników, że premia za październik 2012 r. wynosi 5%. W dniu 30.11.2012 r. pozwany poinformował pracowników, że premia za listopad 2012 r. wynosi 5%. W dniu 31.12.2012 r. pozwany poinformował pracowników, że premia za grudzień 2012 r. wynosi 5%. W dniu 31.01.2013 r. pozwany poinformował pracowników, że premia za styczeń 2013r. wynosi 5%. W dniu 05.03.2013 r. pozwany poinformował pracowników, że premia za luty 2013 r. wynosi 0% w związku z ujemnym wynikiem ekonomicznym kopalni. W dniu 02.04.2013 r. pozwany poinformował pracowników, że premia za marzec 2013 r. wynosi 0%. W dniu 06.05.2013 r. pozwany poinformował pracowników, że w związku z korzystnym wynikiem finansowym za marzec 2013r. oraz osiągniętym porozumieniem z Zarządami Związków Zawodowych w sprawie podpisania częściowego zawieszenia stosowania ZUZP dla Pracowników (...) Spółka Akcyjna w T. dot. art. 55, 66, 74, 75, 87 i 88 na okres od dnia 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r. podjęto decyzję o jednorazowej wypłacie premii za kwiecień w wysokości 30 %. W dniu 04.06.2013 r. pozwany poinformował pracowników, że premia za maj 2013 r. wynosi 1%. W dniu 27.06.2013r. pozwany poinformował pracowników, że premia za czerwiec 2013 r. wynosi 1%. W dniu 01.08.2013 r. pozwany poinformował pracowników, że premia za lipiec 2013r. wynosi 10%. W dniu 03.09.2013 r. pozwany poinformował pracowników, że premia za sierpień 2013r. wynosi 1%. W dniu 01.10.2013 r. pozwany poinformował pracowników, że premia za wrzesień 2013 r. wynosi 5%. W dniu 29.10.2013 r. pozwany poinformował pracowników, że premia za październik 2013 r. wynosi 10%.(dowód: komunikaty k. 43- 49)

Na dzień 31.12.2012 r. pozwany osiągnął stratę w wysokości 28.834.460,54zł. Na dzień 31.12.2013 r. pozwany osiągnął zysk w wysokości 39.276.867,76 zł. (dowód: sprawozdania finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.12.2012r. i 31.12.2013 r. wraz z opiniami niezależnego biegłego rewidenta k. 143- 165, 166- 190)

W dniu 02.05.2012 r. związek zawodowy (...) i ZZ (...) zwrócił się do pozwanego o wyjaśnienie przyczyn obniżenia premii produkcyjnej o 10%. W odpowiedzi wskazano, że powodem obniżenia premii są niepokojące wyniki ekonomiczno-finansowe oraz produkcyjne spółki. Od początku 2012 r. pozwany generował ujemny wynik finansowy, który na koniec marca 2012 r. wyniósł 14.884,9 tys. zł straty netto, a wyniki produkcyjne za kwiecień 2012 r. pogłębiły ten niekorzystny wynik zwiększając stratę netto do 24.472,9 tys. zł. Pozwany i związki zawodowe u niego działające w okresie maj 2012r.- lipiec 2013r. prowadziły wymianę korespondencji w zakresie sytuacji finansowej pracodawcy i związanym z tym zaniechaniem wypłacania premii. Wśród przekazywanych związkom dokumentów znalazły się sprawozdania pozwanego o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za I, II kwartał 2013 r. Wynikało z nich, że spółka osiągała ujemny wynik finansowy (I kwartał 2013 r. – 3.051 tys. zł straty; II kwartał 2013 r.- 5.252 tys. zł straty).

W dniu 18.10.2012 r. Zarząd pozwanego zwrócił się do Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych (...) S.A. NSZZ (...), NSZZ (...) i (...) z wnioskiem o zawarcie porozumienia o zawieszeniu stosowania art. 55, 66, 87, 88 ZUZP na okres od 01.12.2012 r. do 30.04.2013 r. Pismem z dnia 14.11.2012 r. związki zawodowe działające przy pozwanym wyraziły zgodę na w/w propozycje. (dowód: pismo z 02.05.2012 r. k. 202, z 17.05.2012 r. k. 203, korespondencja k. 204- 240)

W dniu 06.05.2013 r. Prezes Zarządu pozwanego poinformował pracowników, że w związku z korzystnym wynikiem finansowym za marzec 2013 r. oraz osiągniętym porozumieniem z Zarządami Związków Zawodowych w sprawie podpisania częściowego zawieszenia stosowania ZUZP dla Pracowników (...) Spółka Akcyjna w T. dot. art. 55, 66, 74, 75, 87 i 88 na okres od dnia 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r. podjęto decyzję o jednorazowej wypłacie premii za kwiecień w wysokości 30%. (dowód: komunikat z 06.05.2013 r. k. 9)

U pozwanego została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy na wniosek związków zawodowych (...). W toku kontroli wydano 3 decyzje ustne oraz 5 poleceń ustnych: decyzje dotyczyły: poddania pracownika D. D. instruktażowi stanowiskowemu z zakresu bhp na zajmowanym stanowisku, poddaniu pracownika K. C. instruktażowi stanowiskowemu z zakresu bhp na zajmowanym stanowisku; poddania badaniom lekarskim profilaktycznym okresowym pracownika zakładu M. R.. Polecenia ustne: powiadomienie na piśmie pracownika zakładu K. C. o niektórych warunkach zatrudnienia określonych w art. 29 § 3 kp; umieszczenie w aktach osobowych pracownika zakładu K. C. karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp; wskazanie miejsca wykonywania pracy w zawartej z pracownikiem zakładu J. B. umowie o pracę; naliczenie i wypłacenie zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w tym dodatkowego wynagrodzenia pracownikom zakładu wyszczególnionym w zał. nr 15 do protokołu kontroli; zamieszczenie w aktach osobowych pracownika zakładu M. Z. karty stanowiskowej pracy Kierownika Oddziału (...) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie w/w polecenia i decyzje zostały zrealizowane w trakcie kontroli. Ponadto PIP wystosowała do pozwanego wystąpienie w dniu 25.06.2013 r., w którym wniosła o przestrzeganie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w części dotyczącej zasięgania opinii związków zawodowych w przypadku ograniczenia lub wstrzymania uruchomienia środków na premie i nagrody. W trakcie kontroli ustalono bowiem, że pracodawca w miesiącu lutym i marcu 2013 r. wstrzymał uruchomienie środków finansowych na premie dla pracowników zakładu bez uprzedniego zasięgnięcia opinii związków zawodowych. Zgodnie z art. 8 § 3 ZUZP ograniczenie lub wstrzymanie uruchomienia środków na premie i nagrody następuje po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. (dowód: dokumentacja kontroli k. 254- 314)

Sprzedaż wyrobów i usług w okresie od 01.09.2012 r. do 30.09.2013 r. była następująca: wrzesień 2012 r. - 27.192,50 zł; październik 2012 r.- 22.867,90 zł; listopad 2012 r.- 22.385,80 zł; grudzień 2012 r.- 23.704,10 zł; styczeń 2013 r.- 23.949,70 zł; luty 2013 r.- 19.533,00 zł; marzec 2013 r.- 25.650,50 zł; kwiecień 2013r.- 25.351,30 zł; maj 2013 r.- 25.068,40 zł; czerwiec 2013 r.- 26.102,50 zł; lipiec 2013 r.- 25.806,10 zł; sierpień 2013 r.- 28.012,90 zł; wrzesień 2013 r.- 26012,40 zł. (dowód: zestawienie wartości sprzedaży wyrobów i usług k. 347)

W okresie 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. pozwany poniósł stratę w wysokości 2.619.373,64 zł. W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. pozwany poniósł stratę w wysokości 1.535.523,38 zł. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. pozwany poniósł stratę w wysokości 14.884.853,41 zł. W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. pozwany poniósł stratę w wysokości 36.711.873,33 zł. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. pozwany poniósł stratę w wysokości 35.647.259,54 zł. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. pozwany osiągnął zysk w wysokości 12.152.537,61 zł. (dowód: rachunek zysków i strat k. 362- 364)

W poszczególnych miesiącach Prezes Zarządu pozwanego ustalił premie w oparciu o następujący współczynnik korygujący: wrzesień 2012 r.- 0,03; październik, listopad, grudzień 2012 r.- 0,01; styczeń 2013 r.- 0,01; luty, marzec 2013 r.- 0,00; kwiecień 2013 r.- 0,04; maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2013 r.- 0,001; wrzesień 2013r.- 0,01. W okresie od sierpnia 2011 r. do lutego 2013 r. prezesem zarządu pozwanego był P. R.. Comiesięcznie spotykał się ze związkami zawodowymi celem dokonania ustaleń w zakresie wysokości premii. Kondycja finansowa pozwanego pogarszała się, dlatego też prezes podejmował decyzje o obniżeniu wysokości premii. Wysokość premii była wynikiem przeprowadzonej co miesiąc analizy z działem ekonomicznym i była przyznawana na określonym poziomie uznaniowo. W okresie od lutego 2013 r. do maja 2014 r. funkcję prezesa pozwanego pełnił Z. B.. W momencie obejmowania funkcji sytuacja finansowa pozwanego była krytyczna. Strata z poprzedniego roku wynosiła ponad 35 mln zł. Prezes postanowił ze względu na ujemny wynik finansowy nie wypłacać pracownikom premii (luty, marzec 2013 r.), a w kolejnych miesiącach premia miała symboliczny wymiar- 1%, 5%. Minimum raz w miesiącu prezes zarządu kontaktował się ze związkami zawodowymi celem ustaleń wysokości procentu premii na następny miesiąc. Z. B. wyznawał zasadę, że lepiej wypłacić premię co jakiś czas w większej wysokości, niż co miesiąc, ale na bardzo niskim poziomie. Związki zawodowe nalegały, by mimo niskiej wysokości wypłacać premię regularnie. W związku ze zgodą związkowców na zawieszenie na dalszy okres 1 roku postanowień ZUZP dot. art. 55, 66, 74, 75, 87 i 88 do 30.04.2014 r. i pojawiającym się trendem poprawy kondycji finansowej pozwanego, w kwietniu 2013 r. wypłacono premię na poziomie 30%. (dowód: informacja z 09.02.2015 r. k. 348, zeznania świadka Z. B. k. 374- 375, zeznania świadka P. R. k. 395- 396)

W dniu 18.12.2013 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty spornej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W odpowiedzi na wezwanie pozwany zwrócił się do powoda z prośbą o wskazanie jakich składników wynagrodzeń nie wypłacono powodowi i ich wysokości. (dowód: wezwanie do zapłaty z 18.12.2013 r. k. 31, pismo z dnia 23.01.2014 r. k. 32)

Zeznania świadka G. C. okazały się nieprzydatne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Świadek nie posiadał wiedzy w zakresie zmian odnośnie wysokości premii przewidzianej w ZUZP. Dostawała od prezesa pozwanego komunikat, z którego wynikała wysokość premii, tj. procent za dany miesiąc. Świadek nie miała wiedzy odnośnie okoliczności zmian wysokości premii. Za wiarygodne Sąd uznał zeznania świadka D. D. (2), gdyż były spójne, logiczne i znalazły odzwierciedlenie w materiale dowodowym w postaci dokumentów w zakresie sytuacji finansowej pozwanego w spornym okresie.

Sąd nie miał też powodu, by odmówić wiarygodności zeznaniom powoda, jakkolwiek jego twierdzenia, by premia miała charakter obligatoryjny i ustalona była na stałym poziomie 20% stanowią jedynie własną interpretację stanu faktycznego.

Ze względu na spójność, logiczność i wzajemną korelację za wiarygodne Sąd uznał zeznania świadków Z. B. i P. R.. Obaj pełniący funkcję prezesa zarządu pozwanego zgodnie wskazywali, że premia miała charakter uznaniowy, a pogarszająca się kondycja finansowa spółki uniemożliwiała jej przyznanie.

Dokumenty, na podstawie których ustalono stan faktyczny Sąd uznał za całkowicie wiarygodne, bowiem autentyczności i prawdziwości treści w nich zawartych nie kwestionowały strony, a i Sąd nie znalazł podstaw, by czynić to z urzędu.

Sąd oddalił wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka P. D. ze względu na nieprzydatność dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Świadek miał być słuchany na okoliczność kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w przedsiębiorstwie pozwanego i wyników tejże kontroli w zakresie nieprawidłowości w wypłacie należnych pracownikom środków finansowych- wynik przeprowadzonej kontroli został przedłożony do akt sprawy. Ponadto świadek miał zeznawać co do interpretacji zapisów ZUZP, negocjacji w przedmiocie obniżenia premii pracowniczych, kondycji finansowej pracodawcy - miarodajnym dowodem kondycji finansowej pozwanego nie są z pewnością zeznania świadka lecz sporządzone przez profesjonalne podmioty dokumenty o charakterze księgowo- bilansowym, a ponadto w zakresie wykładni treści ZUZP właściwymi podmiotami są strony układu czyli związki zawodowe i pozwany, a nie świadkowie.

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie powoda nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód wywodził swoje roszczenie z regulacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników (...) S. A. z dnia 01.07.1992 r. Zgodnie z art. 16 w/w aktu pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych mogli otrzymać premie w ramach wynagrodzeń zaliczanych w ciężar kosztów. Podstawą naliczania premii była sprzedaż wyrobów własnych i usług. Kwotę premii ustalało się mnożąc wartość sprzedaży w tys. zł przez współczynnik korygujący w wysokości do 0,04. Premia była naliczana w procencie od płacy zasadniczej. Zdaniem powoda w/w premia miała charakter obligatoryjny i w związku z tym, że przed październikiem 2012 r. ustalona ją na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego, również w kolejnym okresie objętym pozwem winna oscylować na tym poziomie. Podkreślić należy, że już samo literalne brzmienie w/w regulacji wskazuje, że przewidziana tam premia jest uznaniowa. Ponadto na uwadze należy mieć całość postanowień ZUZP z uwzględnieniem celu, jakiemu miał służyć, a nie jedynie interpretować jedno jego postanowienie w oderwaniu od pozostałych. Art. 2 § 1 układu wskazywał, że układ określa zasady wynagradzania i przyznawania świadczeń pracownikom z uwzględnieniem sytuacji finansowej (...) S. A. w tym również w zakresie możliwej do wydatkowania wielkości środków finansowych na wynagrodzenia i świadczenia, wypracowanych zgodnie z zasadą samofinansowania. Art. 8 układu wskazywał, iż w przypadku stwierdzenia, że środki na wynagrodzenia wydatkowane są w wysokości przekraczającej możliwości finansowe przedsiębiorstwa - albo, że takie przekroczenie zagraża - pracodawca może stosownie do potrzeb ograniczyć lub wstrzymać uruchomienie środków na premie i nagrody po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. Z zeznań wszystkich kolejno urzędujących prezesów zarządu pozwanej jednoznacznie wynikało, iż obniżanie wysokości premii czy też ustalanie jej na poziomie zerowym wynikało ze złej kondycji finansowej spółki. P. R. przyznał, że do pewnego okresu faktycznie wypłacano 20% premii od wynagrodzenia zasadniczego i to każdego miesiąca. Konsekwencją wyników finansowych pozwanego było jednakże odejście od 20% wskaźnika procentowego premii. W uznaniu prezesów zarządu pozwanej bardziej motywującym dla pracowników było przyznawanie premii nie w bardzo niskich wysokościach comiesięcznie, ale jednorazowo lecz w większym procencie. Opór związków zawodowych doprowadził jednak do tego, że comiesięcznie ustalano wysokość premii nawet, gdy była ona na wysokości 1%. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że nie może być mowy o braku konsultacji, porozumiewania się ze związkami zawodowymi pozwanego. Związki zawodowe występowały z szeregiem pism do zarządu pozwanego i otrzymywały na nie odpowiedzi. Kwestia wysokości premii, poruszanie kondycji finansowej pozwanego były przedmiotem ustnych rozmów. Z zapisów ZUZP wynika, że pracodawca w zakresie obniżenia premii miał jedynie zasięgnąć opinii związków zawodowych. Nie wynika, by opinia ta w jakikolwiek sposób była wiążąca, a ponadto nie przewidziano w zapisach ZUZP formy zasięgnięcia opinii. Mogła być zatem dopuszczalna forma ustna. Wskazać trzeba, że z przedłożonych w sprawie dokumentów księgowo- finansowych wynika, iż sytuacja finansowa pozwanego była zła. Rok 2012 r. przyniósł ogromną stratę w wysokości ponad 35 mln zł. Wypłacanie w pierwszych miesiącach 2013 r. premii w wysokości 20% tę stratę z pewnością by generowało. O tym, że pozwany ma ujemny wynik finansowy wiedziały związki zawodowe. Chwilowy trend poprawy pojawiający się w II kwartale 2013 r. skutkował wypłaceniem 30% premii w kwietniu 2013 r., ale nastąpiło to też w związku z porozumieniem jakie pracodawca zawarł ze związkami zawodowymi w zakresie przedłużenia zawieszenia niektórych postanowień ZUZP. Wszystkie te okoliczności świadczą o tym, że działanie pozwanego były uzasadnione, a roszczenia powoda nie znajdują oparcia w zgromadzonym materiale dowodowym i postanowieniach ZUZP.

W związku z powyższym w punkcie 1 wyroku powództwo oddalono.

W punkcie 2 wyroku orzeczono o kosztach procesu na podstawie art. 98 k.p.c. oraz § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.2002.163.1349), tj. w brzmieniu sprzed 1 sierpnia 2015 r.

SSR Kinga Śliwińska- Buśkiewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Rutkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Kinga Śliwińska – Buśkiewicz
Data wytworzenia informacji: