Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ka 132/18 - wyrok Sąd Okręgowy w Zamościu z 2018-03-27

Sygn. akt II Ka 132/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy w Zamościu II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: SSO Grażyna Gorzko

Sędziowie: SO Andrzej Sak

SO Przemysław Szyszka (spr.)

Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Brzuś

przy udziale Prokuratora Tomasza Rozwadowskiego

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 roku

sprawy S. K. syna R., ur. (...)

w T.

oskarżonego z art.286§1 kk w zw. z art.12 kk

na skutek apelacji, wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

z dnia 8 grudnia 2017 r. sygn. akt II K 442/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że S. K. uznaje za winnego tego, że:

a/ w dniu 14.12.2016r. w T., woj. (...), nie mając zamiaru uiszczenia należności wyłudził działanie automatu prowadzącego sprzedaż różnych artykułów w ten sposób, że wrzucił do wrzutni automatu łącznie 4 tureckie monety o nominale 50 kurus, które imitowały polskie monety o nominale 5 złotych, co spowodowało wydanie mu przez ten automat towarów w postaci drażetek M&M, rogalika o nazwie 7 D., nieustalonego produktu, puszki z nieokreślonym napojem o nieustalonej łącznej wartości oraz nieustalonej kwoty pieniędzy w polskich monetach jako reszty, powodując w mieniu T. K. (1) szkodę w wysokości 20 zł, tj. popełnienia czynu, wyczerpującego dyspozycję art.121§2 kw;

b/ w dn.22.12.2016r. w T., woj. (...), nie mając zamiaru uiszczenia należności wyłudził działanie automatu prowadzącego sprzedaż różnych artykułów w ten sposób, że wrzucił do wrzutni automatu łącznie 2 tureckie monety o nominale 50 kurus, które imitowały polskie monety o nominale 5 złotych, co spowodowało wydanie mu przez ten automat towarów w postaci rogalika o nazwie 7 D. i opakowania chusteczek higienicznych o nieustalonej łącznej wartości oraz nieustalonej kwoty pieniędzy w polskich monetach jako reszty, powodując w mieniu T. K. (2) szkodę w wysokości 10 zł, tj. popełnienia czynu, wyczerpującego dyspozycję art.121§2 kw;

II.  i wymierza S. K. łącznie za oba przypisane mu wykroczenia, na mocy art.121§2 kw w zw. z art.121§1 kw w zw. z art.24§1 kw w zw. z art.9§2 kw karę 300 (trzystu) złotych grzywny;

III.  na mocy art.121§3 kw orzeka od S. K. na rzecz T. K. (1):

a/ kwotę 20 (dwadzieścia) złotych stanowiącą równowartość mienia wyłudzonego czynem z punktu I a wyroku;

b/ kwotę 10 (dziesięć) złotych stanowiącą równowartość mienia wyłudzonego czynem z punktu I b wyroku;

IV.  zasądza od S. K. na rzecz Skarbu Państwa:

a/ kwotę 170 (sto siedemdziesiąt) złotych tytułem wydatków za postępowanie przed sądem pierwszej instancji,

b/ kwotę 30 (trzydzieści) złotych tytułem opłaty za obie instancje;

/-/ Na oryginale właściwe podpisy.

POUCZENIE

1.  (informacja w przedmiocie prawa do wniesienia kasacji od wyroku)

2.  Kasację można wnieść od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe (art. 110 § 1 zd. 2 k.p.w.). b)

3.  Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach naruszenia praw dziecka także Rzecznik Praw Dziecka (art. 110 § 1 zd. 1 k.p.w. i art.167a kks). b)

4.  Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego / obwinionej wniesionej po upływie 3 (trzech) miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia (art. 110 § 2 k.p.w.). b)

5.  Kasację wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego (art. 110 § 3 k.p.w.). b)

6.  Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wskazanych w art. 104 § 1 k.p.w. lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary (art. 111 k.p.w.). b)

Uchybienia, o których mowa w art. 104 § 1 k.p.w. to: orzeczenie wydała osoba nieuprawniona do orzekania albo sędzia podlegający wyłączeniu z mocy prawa lub niezdolny do orzekania; sąd był nienależycie obsadzony lub orzeczenie nie zostało podpisane; sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wojskowego albo sąd wojskowy orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego; sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu; orzeczono karę lub środek karny nieznany ustawie; zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie; obwiniony / obwiniona nie miał / nie miała obrońcy, a był głuchy, niemy, niewidomy / była głucha, niema, niewidoma lub zachodziła uzasadniona wątpliwość co do jego / jej poczytalności lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy; zachodzi jedna z następujących okoliczności wyłączających postępowanie: nastąpiło przedawnienie orzekania; obwiniony zmarł / obwiniona zmarła; obwiniony / obwiniona jest: uwierzytelnionym w Rzeczypospolitej Polskiej, szefem przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego, osobą należącą do personelu dyplomatycznego tego przedstawicielstwa, osobą należącą do personelu administracyjnego lub technicznego tego przedstawicielstwa, członkiem rodziny tych wymienionych osób i pozostaje z nimi we wspólnocie domowej, inną osobą korzystającą z immunitetu dyplomatycznego, na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, kierownikiem urzędu konsularnego lub innym urzędnikiem konsularnym państwa obcego albo inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych; obwiniony / obwiniona z mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia; postępowanie co do tego samego czynu obwinionego / obwinionej zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte, toczy się; brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela albo żądania ścigania pochodzącego od osoby uprawnionej lub zezwolenia na ściganie, gdy ustawa tego wymaga; zachodzi inna okoliczność wyłączająca z mocy ustawy orzekanie w postępowaniu na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. b)

7.  Kasację w stosunku do tego samego obwinionego / obwinionej i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz (art. 522 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w.). b)

8.  W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie (art. 526 § 1 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w.). b)

9.  Wniesieniu i rozpoznaniu kasacji na korzyść obwinionego / obwinionej nie stoi na przeszkodzie wykonanie kary, zatarcie skazania, akt łaski ani też okoliczność wyłączająca ściganie lub uzasadniająca zawieszenie postępowania (art. 529 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w.). b)

10.  W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia, jak i innego orzeczenia, którego wykonanie zależy od rozstrzygnięcia kasacji (art. 532 § 1 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w.). b)

11.  (inne informacje wskazane przez sąd, nieuwzględnione w pkt 1-10) c)

Wyjaśnienie:

W treści pouczenia, w nawiasach wskazano między innymi podstawę prawną danego twierdzenia; użyty skrót „k.p.k.” oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, której tekst został zamieszczony w Dzienniku Ustaw z 1997 r. Nr 89, poz. 555 i niektórych Dziennikach opublikowanych później; skrót „k.p.w.” oznacza ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, której tekst został zamieszczony w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 395 oraz niektórych Dziennikach opublikowanych później.

a)  stosuje się w sprawach o wykroczenia, z wyłączeniem spraw o wykroczenia skarbowe

b)  uwzględnia się, w zależności od treści pkt 1

c)  uwzględnia się, o ile sąd tak postanowi

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Krajewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Zamościu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Gorzko,  Andrzej Sak
Data wytworzenia informacji: