Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ka 28/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Zamościu z 2019-02-19

Zamość, dnia 19 lutego 2019 r.

Sygn. akt II Ka 28/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy w Zamościu II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący-Sędzia SO Lesław Dąbrowski

Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Nowakowska

przy udziale oskarżyciela publicznego Państwowego Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie Włodzimierza Fudali

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 r.

sprawy A. F., syna J., ur. (...) w K. obwinionego z art.10 ust.1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r., poz.305 ze zm. z 2018 r. poz.650) w zw. z art.5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r., poz.305 ze zm. z 2018 r. poz.650)

na skutek apelacji, wniesionej przez oskarżyciela publicznego

od wyroku Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim

z dnia 31 października 2018 r. sygn. akt II W 232/18

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok ;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz obwinionego A. F. 1200 ( tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu poniesionych kosztów obrony z wyboru za obie instancje;

III.  kosztami postępowania za obie instancje obciąża Skarb Państwa.

/-/ Na oryginale właściwy podpis.

POUCZENIE

1.  (informacja w przedmiocie prawa do wniesienia kasacji od wyroku)

2.  Kasację można wnieść od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe (art. 110 § 1 zd. 2 k.p.w.). b)

3.  Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach naruszenia praw dziecka także Rzecznik Praw Dziecka (art. 110 § 1 zd. 1 k.p.w. i art.167a kks). b)

4.  Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego / obwinionej wniesionej po upływie 3 (trzech) miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia (art. 110 § 2 k.p.w.). b)

5.  Kasację wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego (art. 110 § 3 k.p.w.). b)

6.  Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wskazanych w art. 104 § 1 k.p.w. lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary (art. 111 k.p.w.). b)

Uchybienia, o których mowa w art. 104 § 1 k.p.w. to: orzeczenie wydała osoba nieuprawniona do orzekania albo sędzia podlegający wyłączeniu z mocy prawa lub niezdolny do orzekania; sąd był nienależycie obsadzony lub orzeczenie nie zostało podpisane; sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wojskowego albo sąd wojskowy orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego; sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu; orzeczono karę lub środek karny nieznany ustawie; zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie; obwiniony / obwiniona nie miał / nie miała obrońcy, a był głuchy, niemy, niewidomy / była głucha, niema, niewidoma lub zachodziła uzasadniona wątpliwość co do jego / jej poczytalności lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy; zachodzi jedna z następujących okoliczności wyłączających postępowanie: nastąpiło przedawnienie orzekania; obwiniony zmarł / obwiniona zmarła; obwiniony / obwiniona jest: uwierzytelnionym w Rzeczypospolitej Polskiej, szefem przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego, osobą należącą do personelu dyplomatycznego tego przedstawicielstwa, osobą należącą do personelu administracyjnego lub technicznego tego przedstawicielstwa, członkiem rodziny tych wymienionych osób i pozostaje z nimi we wspólnocie domowej, inną osobą korzystającą z immunitetu dyplomatycznego, na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, kierownikiem urzędu konsularnego lub innym urzędnikiem konsularnym państwa obcego albo inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych; obwiniony / obwiniona z mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia; postępowanie co do tego samego czynu obwinionego / obwinionej zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte, toczy się; brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela albo żądania ścigania pochodzącego od osoby uprawnionej lub zezwolenia na ściganie, gdy ustawa tego wymaga; zachodzi inna okoliczność wyłączająca z mocy ustawy orzekanie w postępowaniu na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. b)

7.  Kasację w stosunku do tego samego obwinionego / obwinionej i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz (art. 522 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w.). b)

8.  W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie (art. 526 § 1 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w.). b)

9.  Wniesieniu i rozpoznaniu kasacji na korzyść obwinionego / obwinionej nie stoi na przeszkodzie wykonanie kary, zatarcie skazania, akt łaski ani też okoliczność wyłączająca ściganie lub uzasadniająca zawieszenie postępowania (art. 529 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w.). b)

10.  W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia, jak i innego orzeczenia, którego wykonanie zależy od rozstrzygnięcia kasacji (art. 532 § 1 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w.). b)

11.  (inne informacje wskazane przez sąd, nieuwzględnione w pkt 1-10) c)

Wyjaśnienie:

W treści pouczenia, w nawiasach wskazano między innymi podstawę prawną danego twierdzenia; użyty skrót „k.p.k.” oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, której tekst został zamieszczony w Dzienniku Ustaw z 1997 r. Nr 89, poz. 555 i niektórych Dziennikach opublikowanych później; skrót „k.p.w.” oznacza ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, której tekst został zamieszczony w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 395 oraz niektórych Dziennikach opublikowanych później.

a)  stosuje się w sprawach o wykroczenia, z wyłączeniem spraw o wykroczenia skarbowe

b)  uwzględnia się, w zależności od treści pkt 1

c)  uwzględnia się, o ile sąd tak postanowi

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Krajewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Zamościu
Osoba, która wytworzyła informację:  Lesław Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: