Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII U 1006/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z 2016-09-12

Sygn. akt VII U 1006/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 września 2016 roku

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Borek-Buchajczuk

Protokolant:

Katarzyna Nadolska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2016 roku w Lublinie

sprawy H. C.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o prawo do zasiłku pogrzebowego

na skutek odwołania H. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia
28 kwietnia 2015 r., znak: (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje H. C. prawo do zasiłku pogrzebowego, po zmarłym w dniu 19 lutego 2015 r. synu R. C., w wysokości 4000 (cztery tysiące) złotych.

VII U 1006/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 28 kwietnia 2015 roku, nr (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił H. C. prawa do wypłaty zasiłku chorobowego po zmarłym w dniu 19 lutego 2015 toku synu R. C., gdyż – jak wynika z uzasadnienia tej decyzji – do wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 roku o zasiłek pogrzebowy po zmarłym w dniu 19 lutego 2015 roku synu R. C. nie dołączyła oryginału skróconego odpisu aktu zgonu (decyzja k. 1 a. ZUS).

Odwołanie od tej decyzji złożyła w dniu 11 czerwca 2015 roku (data nadania
w UP) H. C. wskazując, że przekazała do ZUS taki akt zgonu jaki otrzymała. Wskazała, iż nie otrzymała innego aktu zgony syna, ponieważ został on zamordowany w Irlandii, a władze prowadzą dochodzenie w sprawie zabójstwa (decyzja - k. 1-2).

Pozwany organ rentowy, w odpowiedzi na złożone odwołanie, wniósł o jego odrzucenie wskazując, iż odwołanie z dnia 10 czerwca 2015 roku nie zawiera oznaczenia zaskarżonej decyzji. Podtrzymał argumentację z zaskarżonej decyzji, dodatkowo wskazał, iż do wniosku o zasiłek pogrzebowy wnioskodawczyni dołączyła rachunek wystawiony I. B. (1), wobec czego wbrew jej twierdzeniu nie pokryła kosztów pogrzebu w całości (k. 3-4).

Na rozprawie w dniu 13 lipca 2016 roku wnioskodawczyni poparła wniesione odwołanie od decyzji odmawiającej jej prawa do zasiłku pogrzebowego, pełnomocnik pozwanego wniósł o jego oddalenie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

R. C. zmarł w dnu 19 lutego 2015 roku w Irlandii, w hrabstwie T. (zaświadczenie o zgodnie k. 10 a. ZUS). Przed śmiercią był on objęty ubezpieczeniem socjalnym w Departament of S. P. in H. 212, 213 T. S. (...) (wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego k. 2a. ZUS).

Formalnościami związanymi ze śmiercią R. C. na terenie Irlandii oraz organizacją jego pogrzebu (w tym kremacją zwłok) zajęła się mieszająca tam na stałe siostra zmarłego - I. B. (2) (zeznania wnioskodawczyni k. 12-12v, zeznania świadka I. B. (2) k. 47v, (...) k. 11 a. ZUS, kserokopię tłumaczenia zaświadczenia o kremacji k. 12 a. ZUS).

Po uroczystościach pogrzebowych w Irlandii, skremowane zwłoki R. C. zostały sprowadzone do Polski, gdzie 13 maja 2015 roku wnioskodawczyni pochowała syna i pokryła koszty z tym związane. Zwróciła również córce I. B. (2) kwotę ok. 2.000 zł, w związku organizacją pogrzebu zmarłego na terenie Irlandii, jakie podniosła córka (zeznania wnioskodawczyni k. 12-12v, k. 44-4, zeznania świadka I. B. (2) k. 47v, Decyzja nr (...) Starosty (...)
z dnia 25.03.2015r zezwalająca na sprawdzenie urny z prochami k. 13 a. ZUS, k. 13 a. ZUS).

W dniu 22 kwietnia 2015 roku H. C. wystąpiła do ZUS
z wnioskiem o wypłatę zasiłku pogrzebowego po zmarłym w dniu 19 lutego 2015 roku synu – R. C.. Do wniosku dołączyła faktury na pokrycie kosztów pogrzebu, w tym na kwotę 2200 złotych, którą otrzymała w związku z zakupem towarów i usług w związku z pochówkiem syna w Polsce oraz oświadczenie, że pokryła całkowity jego koszt (zaświadczenie o zgonie wystawione przez K. Północnego T. wraz z tłumaczeniem na język polski, (...) wraz
z kserokopią tłumaczenia zaświadczenia o kremacji na język polski oraz Decyzję nr (...) Starosty (...) z dnia 25.03.2015r zezwalająca na sprawdzenie urny
z prochami). Wnioskodawczyni na dzień 22 kwietnia 2015 roku pobierała rentę (wniosek - k. 2, a. ZUS, faktury – k. nienumerowana i k. 7 a. ZUS, oświadczenie k. 8 a. ZUS, zaświadczenie k. 4 a. ZUS, (...) k. 9, tłumaczenie zaświadczenia o zgodnie k. 10 a. ZUS, (...) k. 11 a. ZUS, kserokopię tłumaczenia zaświadczenia o kremacji k. 12 a. ZUS, Decyzja nr (...) Starosty (...) z dnia 25.03.2015r zezwalająca na sprawdzenie urny
z prochami k. 13 a. ZUS, k. 13 a. ZUS).

Koszty, które wydatkowała w związku z czynnościami pogrzebowymi na terenie Irlandii siostra zmarłego przekraczały znacznie kwotę zasiłku pogrzebowego, którą mógł wypłacić organ rentowy.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wskazanych dowodów oraz dokumentów z akt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w L., które nie budzą wątpliwości, co do ich treści i autentyczności. Zostały one sporządzone przez uprawnione do tego podmioty, w przepisanej prawem formie, dlatego też Sąd uznał je za wiarygodne i nie odmówił im mocy dowodowej, a także na podstawie zeznań wnioskodawczyni H. C. (k. 12-12v, k.44-44v), które Sąd uznał za spójne, logiczne i zasługujące na obdarzenie ich walorem wiarygodności. Znajdują one również potwierdzenie w zeznaniach przesłuchanego w toku procesu świadka I. B. (2) (k. 47-47v), które nie budzą wątpliwości Sądu, co do swej zgodności z prawdą, obiektywizmu i wiarygodności. W ocenie Sądu świadek przedstawił znane sobie okoliczności w sposób rzetelny i obiektywny, tak jak je zapamiętał i po upływie pewnego czasu potrafił odtworzyć i zrelacjonować.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Odwołanie H. C. jest zasadne i w związku z tym zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887; dalej ustawa) zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1) ubezpieczonego;

2) osoby pobierającej emeryturę lub rentę;

3) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są: małżonek (wdowa
i wdowiec); rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające; dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3; rodzeństwo; dziadkowie; wnuki; osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna (art. 77 ust. 2 ustawy).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu
w wysokości 4000 złotych (art. 78 i 80cyt. ustawy).

Stosownie do treści § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 11 października 2011 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412) do wniosku o zasiłek pogrzebowy powinny być dołączone:

1) odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;

2) rachunki poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli rachunki zostały złożone
w banku - kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;

3) dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą albo dokument potwierdzający umieszczenie dziecka
w rodzinie zastępczej;

4) zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym;

5) oświadczenie o pokryciu kosztów pogrzebu w całości lub w części;

6) oświadczenie o niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu;

7) dokument stwierdzający prawo zmarłego do świadczenia, jeżeli świadczenie to było wypłacane przez inny organ rentowy;

8) informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, jeżeli wypłata zasiłku ma być dokonana na rachunek bankowy.

W postępowaniu przed organem rentowym zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego oraz inne zagraniczne dokumenty przedkłada się po przetłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego (§ 18 ust. 1 rozporządzenie).

Jak wynika z okoliczności faktycznych niniejszej sprawy wnioskodawczyni na dzień zgonu syna R. C. pobierała rentę i w całości pokryła koszty pogrzebu, zarówno w kraju, jak również zwróciła córce I. B. (2) częściowo koszty pogrzebu, które ona poniosła w związku z organizacją pogrzebu w Irlandii, gdzie do chwili śmierci zamieszkiwał zmarły - w tym koszty kremacji zwłok. Ponadto, do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego po zmarłym dołączyła oryginał zaświadczenia o zgonie - (...) wraz z tłumaczeniem na język polski, wystawione przez K. O. Północnego T. H. T., stwierdzającego fakt zgonu R. C. w dniu 19 lutego 2015 roku.
W zaświadczeniu zawarta jest informacja, iż ostateczna przyczyna śmierci zmarłego zostanie określona po formalnym dochodzeniu.

Oczywistym jest, że rodzina poniosła koszty pogrzebu zmarłego dużo większe, niż kwota ustawowego zasiłku pogrzebowego, który wynosi maksymalnie 4.000 złotych. Kwota zasiłku nie odpowiada nawet w połowie wysokości wydatków poniesionych na organizację uroczystości pogrzebowych zmarłego. Ponadto, z jak wynika z przeprowadzonego postępowania dowodowego organ rentowy był
w posiadaniu urzędowego dokumentu wystawionego przez K. H. T., który to dokument bez żadnych wątpliwości potwierdza fakt śmierci R. C. i może być podstawa wypłaty świadczenia. Siostra zmarłego – I. B. (1) nie była uprawniona do zasiłku pogrzebowego, jako nie ubezpieczona, nie wnosiła również na żadnym etapie o jego przyznanie. Przyznała, że przecież pochowała brata, a koszty które w związku z usługami pogrzebowymi pokryła matka zmarłego przekroczyły kwotę maksymalnej ustawowej wysokości zasiłku pogrzebowego. Z tego też względu Sąd uznał za zasadne przyznać wnioskodawczynię, zgodnie z jej żądaniem zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 złotych.

Nie ulega żadnych wątpliwości, że zmarły R. C. został pochowany, a rodzina pokryła koszty pogrzebu i to w znacznej wysokości. W granicach swoich możliwości matka zmarłego wydatkowała kwotę wyższą nawet od zasiłku pogrzebowego, który może być przyznany.

W świetle powyższych uwag i powołanych przepisów oraz na podstawie
art. 477 14 § 2 k.p.c. Sąd orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sałek-Ćwik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Borek-Buchajczuk
Data wytworzenia informacji: