Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 683/21 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2022-02-14

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

VII K 683/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

K. Z. (1)

w dniu 30 lipca 2020 roku, w P., w budynku K. (...) przy ulicy (...), składając zeznanie mające służyć za dowód w sprawie o sygn. (...)prowadzonej przez Prokuraturę (...) w P. (...) będąc uprzednio pouczonym o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zeznał nieprawdę, co do faktu, iż nie uczestniczył w kolizji drogowej w dniu 3 kwietnia 2020 roku, około godziny (...), na ulicy (...) w P., spowodowanej przez kierowcę samochodu osobowego marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), w którym znajdował się jako pasażer, czym wyczerpał dyspozycję art. 233 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2020 roku, w K. (...) w P., w sprawie sygn. (...), przedstawiono I. R. zarzut popełnienia czynu polegającego na tym, że w dniu 23 kwietnia 2020 roku, w K. (...) w P., woj. (...), składając zeznania mające służyć za dowód w prowadzonych czynnościach wyjaśniających w sprawie o wykroczenie (...) (...), po uprzednim pouczeniu o odpowiedzialności karanej za fałszywe zeznania w obawie przed grożącą mu odpowiedzialnością karną, zeznał nieprawdę co do okoliczności kierowania pojazdem F. (...) o nr rej. (...), biorącego udział w zdarzeniu drogowym w dniu 3 kwietnia 2020 roku, to jest o czyn z art. 233 § 1 a kk.

W dniu 30 lipca 2020 roku, w K. (...) w P., przy ulicy (...), został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie (...) K. Z. (1). Przed przesłuchaniem K. Z. (1) został pouczony o odpowiedzialności karanej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 § 1 kk) oraz za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub osobom najbliższym (art. 233 § 1akk). W/w wręczono również pisemne pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym, co zostało przez K. Z. (1) podpisane. Podczas składana zeznań, K. Z. (1) w odpowiedzi na zadane pytanie, podał, iż nie uczestniczył w żadnym zdarzeniu drogowym w dniu 3 kwietnia 2020 roku. Dodał, iż z informacji przekazanych przez I. R., jest mu wiadome, iż R. uczestniczył w zdarzeniu drogowym w którym kierowcą była jakaś kobieta. Po okazaniu mu zdjęć poglądowych zamieszczonych w aktach sprawy (...)na kartach 26-27, oświadczył, iż nie rozpoznaje siebie na okazanych mu fotografiach, dodał, iż nie rozpoznał żadnego z mężczyzn widniejących na okazanych zdjęciach poglądowych.

K. Z. (1) w dniu 3 kwietnia 2020 roku, około godziny 14.00 był jednym z pasażerów pojazdu marki F. (...) numer rejestracyjny (...) którym kierował I. R. podczas zdarzenia drogowego do jakiego doszło w P. z przy ulicy (...).

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia (...) roku, sygn. (...) (sygn. (...)), Sąd (...) w P. (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 233 § 1a kk, wymierzył I. R. karę czterech miesięcy ograniczenia wolności.

Sąd (...) w P. (...) prawomocnym wyrokiem (...)z dnia (...)roku, sygn. (...), za czyny popełnione w dniu 3 kwietnia 2020 roku w P. przy ulicy (...), wyczerpujące dyspozycję art. 86 § 1 kk oraz art. 94 § 1 kk, wymierzył I. R. łącznie karę grzywny w kwocie 1000 złotych.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów I. R. w sprawie sygn. (...)

Protokół zeznań K. Z. (1) w sprawie sygn. (...)

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. Z. (1)

Zeznania świadków R. D., E. G.,J. O., A. J., M. G.

Wyrok z dnia (...), sygn. (...)

Wyrok (...) z dnia 14 września 2020 roku, sygn. (...)

k.29

k.30-31

k.114

k.6, 8,12, 14

k.158

k. 66 akta sprawy (...)

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

….

…….

…………….

………………

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. Z. (1)

Zeznania świadków R. D., E. G., J. O., A. J., M. G.

Odpis wyroku w sprawie sygn. (...), wyrok (...) w sprawie sygn. (...), dane o karalności z K.

Protokół oględzin rzeczy

Wyjaśnienia oskarżonego w zakresie w jakim przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ocenione w konfrontacji ze zgromadzonym materiałem dowodowym, zasługują na pozytywną ocenę. Dokonując oceny wyjaśnień oskarżonego z punktu widzenia ich wiarygodności, sąd ma na uwadze ich zmienność w czasie. Oskarżony zmieniając swoje stanowisko, odniósł się i przedstawił motywy które nim kierowały przy składaniu zeznań w dniu 30 lipca 2020 roku w sprawie sygn. (...).

Zeznania w/w świadków mają pomocnicze znaczenie dla dokonania ustaleń faktycznych w sprawie, w/w potwierdzili, iż z pojazdu marki F. (...) po zdarzeniu drogowym w dniu 3 kwietnia 2020 roku wysiadło czterech mężczyzn.

Dokumenty urzędowe sporządzone we właściwej formie i przez uprawnione podmioty.

Wskazane źródło dowodowe stanowi udokumentowanie czynności procesowych, powstało zgodnie z normami przepisanymi w kodeksie postępowania karnego i daje rękojmię wiarygodności i rzetelności.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. Z. (2)

Wyjaśnienia K. Z. (1) nieprzyznającego się do zarzucanego mu czynu nie zasługują na akceptację. Oskarżony odniósł się do swojego wcześniejszego stanowiska, wyjaśnił motywy jakie nim kierowały w trakcie składania zeznań w dniu 30 lipca 2020 roku w sprawie sygn. (...)

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w szczególności w postaci częściowo wyjaśnień oskarżonego, odpisów wyroków sprawach (...), (...), zeznań świadków, uzasadniają przypisanie K. Z. (1) czynu wyczerpującego dyspozycję art. 233 § 1 kk. Przestępstwo określone w art. 233 kk może być popełnione w trzech zasadniczych postaciach: 1) złożenia fałszywego zeznania (w typie podstawowym – art. 233 § 1 kk i w typie uprzywilejowanym – art. 233 § 1a kk, gdy sprawca składa fałszywe zeznania w obawie przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym ), 2) przedstawienia fałszywej opinii lub tłumaczenia (art. 233 § 4 kk), 3) złożenia fałszywego oświadczenia (w typie przestępstwa umyślnego – art. 233 § 4 kk i nieumyślnego – art. 233 § 4a kk). We wszystkich formach popełnienia przestępstwa z art. 233 kk, oprócz przestępstwa nieumyślnego z § 4a, warunkiem odpowiedzialności jest zarówno obiektywna nieprawdziwość zeznania, opinii, tłumaczenia czy oświadczenia – a więc jego niezgodność z rzeczywistością – jak i nieprawdziwość subiektywna, a więc świadomość sprawcy istnienia obiektywnej niezgodności z rzeczywistością. Jeżeli sprawca obiektywnie zeznaje prawdę, chociaż subiektywnie jest przekonany o fałszywości swojego zeznania – zachowanie takie będzie usiłowaniem nieudolnym przestępstwa z art. 233 kk. Warunkiem odpowiedzialności za przestępstwo z art. 233 kk jest, aby zeznanie, opinia, tłumaczenie czy oświadczenie miało służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Pojęcie "ustawy" trzeba interpretować z uwzględnieniem faktu, że niekiedy ustawa zakreśla ramy jakiegoś postępowania w sposób ogólny, odsyłając do rozporządzeń wykonawczych, wydawanych na podstawie i w celu wykonania ustawy. Pojęcie "dowodu" w rozumieniu art. 233 kk należy rozumieć jako środek dowodowy, w sposób zbieżny z wypracowanym na gruncie nauki procesu karnego (por. Komentarz do art. 233 KK, red. Stefański 2021, wyd. 26/A.Herzog, Legalis). K. Z. (1) w dniu 30 lipca 2020 roku, składając zeznania w charakterze świadka w trakcie prowadzonego przeciwko I. R. postepowania przygotowawczego za sygn. (...), będąc uprzednio pouczony o konsekwencjach złożenia fałszywych zeznań, w odpowiedzi na zadawane pytania, mając świadomość rzeczywistego stanu rzeczy, podał, iż nie uczestniczył w zdarzeniu drogowym w dniu 3 kwietnia 2020 roku, nie był pasażerem pojazdu marki F. (...) numer rejestracyjny (...), którym kierował I. R.. Tym samym swoim zachowaniem oskarżony wyczerpał dyspozycję art. 233 § 1kk.

Oskarżony miał możliwość zachowania się zgodnie z prawem, a mimo to nie dał posłuchu normom prawnym. Nie zachodziły przy tym żadne okoliczności wyłączające jego winę. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachowanie K. Z. (1) jako bezprawne, karalne, karygodne i zawinione stanowi przestępstwo.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. Z. (1)

Kara sześciu miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna tak do stopnia winy jak i społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu K. Z. (1) oraz uwzględnia okoliczności obciążające go w postaci:

- uprzedniej karalności – przedmiotowa sprawa nie stanowi pierwszego konfliktu z prawem oskarżonego, K. Z. (1) pomimo młodego wieku (27 lat) był już karany za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280§1 kk, czyn z art. 288 § 1 kk oraz z art. 158 § 1 kk. Powyższa okoliczność, to jest konflikty z prawem pomimo młodego wieku, świadczące o niewyciąganiu konstruktywnych wniosków z uprzednich skazań, stanowią tym samym negatywny prognostyk co do procesu resocjalizacji,

Jedyną okolicznością, która może być poczytywana na korzyść oskarżonego jest jego postawa, wyrażająca się weryfikacją wcześniejszego stanowiska, to jest przyznanie się ostatecznie do zarzucanego mu czynu, wyrażenie żalu z powodu tego co się stało, wyjaśnienie przyczyn i motywów uprzedniego swojego postepowania.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

2

W przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej oskarżonemu przez obrońcę ustanowionego z urzędu orzeczono zgodnie z regulacją § 4 ust. 1, 2, 3 oraz § 17 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (t.j. D.U. z 2019r., poz. 18).

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

O kosztach postępowania sąd orzekł w oparciu o brzmienie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U z 1983 r., Nr 49, poz. 223). W orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd może zwolnic (nie ma obowiązku) oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania , że uiszczenie ich byłoby dla niego zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności. Zachował swą aktualność pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 5 lipca 1983 roku, (sygn. Rw 529/83, OSNKW 1-2/1984/21) mówiący, iż zwolnienie od kosztów postępowania za którąkolwiek instancję jest fakultatywne i ocenne, co obliguje sąd do wskazania występujących w sprawie okoliczności, które stanowią podstawę ustalenia, że uiszczenie kosztów postępowania byłoby zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów. Odnosząc się do sytuacji materialnej i osobistej oskarżonego zauważyć należy, iż K. Z. (1) nie osiąga obecnie żadnych dochodów, w/w przebywa w (...). Przed osadzeniem również nie miał stałej pracy, utrzymywał się z prac dorywczych. W tym stanie rzeczy, przy uwzględnieniu wymierzenia oskarżonemu bezwzględnej kary pozbawienia wolności, sąd zwolnił go od obowiązku ponoszenia kosztów procesu.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Data wytworzenia informacji: